Hoofdnavigatie overslaan
Oktober 2011 | Hou van haar moeder

Hou van haar moeder

Oktober 2011 Algemene conferentie

Hoe kan een vader een gelukkige, goed functionerende dochter opvoeden in deze wereld die steeds giftiger wordt? Het antwoord is door de profeten van de Heer gegeven.

Het heilige moment waarop een nieuwe vader zijn pasgeboren dochtertje voor het eerst in zijn armen houdt, valt niet te beschrijven. In de loop van dit jaar zijn drie van onze vier zoons vader geworden van een dochtertje. Ik zag onze ruige, sterke zoon, Jon, die rugby speelt, toen hij zijn eerste dochtertje in zijn armen hield. Hij keek naar haar met een eerbiedige tederheid en keek toen naar mij met een blik die leek te zeggen: ‘Hoe voed ik een meisje op?’

Vanochtend wil ik graag spreken tot onze zoons en tot alle vaders. Hoe kan een vader een gelukkige, goed functionerende dochter opvoeden in deze wereld die steeds giftiger wordt? Het antwoord is door de profeten van de Heer gegeven. Het is een eenvoudig antwoord, en het is waar — ‘Het belangrijkste wat een vader kan doen voor zijn [dochter] is van [haar] moeder houden.’1 Door de manier waarop u haar moeder liefhebt, zult u uw dochter tederheid, trouw, respect, mededogen en toewijding bijbrengen. Ze zal van uw voorbeeld leren wat ze van jonge mannen moet verwachten en welke eigenschappen ze in een toekomstige partner zoekt. Door de manier waarop u uw vrouw liefhebt en eert, kunt u uw dochter leren dat ze nooit met minder genoegen moet nemen. Uw voorbeeld zal uw dochter de waarde van het vrouw-zijn bijbrengen. U toont haar dat ze een dochter van onze hemelse Vader is, die van haar houdt.

Heb haar moeder zo lief, dat u een celestiaal huwelijk hebt. Een tempelhuwelijk voor tijd en alle eeuwigheid is uw hoogste prioriteit en uw grootste inspanningen waard. Slechts nadat Nephi de tempel in de wildernis had voltooid, kon hij zeggen: ‘En het geschiedde dat wij een leven van geluk leidden.’2 Dat leven van geluk is in de tempel te vinden. Het betekent verbonden na te leven. Laat geen enkele invloed in uw leven of gezin komen, die uw verbonden of toewijding aan uw vrouw en gezin in gevaar brengt.

Bij de jongevrouwen helpen we uw dochter haar identiteit begrijpen als een dochter van God, en leren we haar hoe belangrijk het is om deugdzaam te leven en waardig te zijn om de zegeningen van de tempel en een tempelhuwelijk te ontvangen. We leren uw dochter hoe belangrijk het is om heilige verbonden te sluiten en na te leven. We leren haar om zich nu voor te nemen zo te leven dat ze altijd waardig zal zijn om de tempel te betreden, en te zorgen dat niets haar zal vertragen, afleiden of diskwalificeren om dat doel te bereiken. Uw voorbeeld, als haar vader, zegt meer dan onze belangrijke woorden. Jongevrouwen maken zich zorgen om hun vader. Velen van hen zeggen dat het hun grootste verlangen is om als een eeuwig gezin verenigd te zijn. Ze willen graag dat u erbij bent als ze naar de tempel gaan of er trouwen. Blijf dicht bij uw dochter en help haar om zich voor te bereiden op de tempel en dat voorrecht waardig te blijven. Wanneer ze twaalf wordt, neem haar dan vaak mee naar de tempel om doopverordeningen voor uw overleden voorouders en anderen te verrichten. Die herinneringen zal ze altijd bij zich dragen.

De populaire cultuur van tegenwoordig probeert uw eeuwige rol als patriarch en vader uit te hollen en te minimaliseren, en uw belangrijkste verantwoordelijkheden te bagatelliseren. Die zijn u echter door een ‘goddelijk plan’ toebedeeld en als vader ‘behoort [u uw] gezin met liefde en in rechtschapenheid te presideren. [U] heeft tot taak te voorzien in de behoeften en de bescherming van [uw] gezin.’3

Vaders, u bent de beschermer van uw huisgezin, uw vrouw en uw kinderen. Vandaag de dag ‘is het niet makkelijk om het gezin te beschermen tegen al het kwaad dat binnendringt in [hun] geest en gedachten. (…) Die invloeden kunnen het gezin vrijelijk binnendringen en doen dat ook. Satan [is erg slim]. Hij hoeft de deur niet in te trappen.’4

U moet de beschermer van deugd zijn. ‘Een priesterschapsdrager is deugdzaam. Deugdzaam gedrag betekent dat [u] reine gedachten en daden [heeft]. (…) Deugd is (…) een goddelijke eigenschap.’ Zij ‘is verwant aan heiligheid.’5 Deugd valt onder de christelijke eigenschappen die bij de waarden van de jongevrouwen horen. We roepen u nu op om met ons het voortouw te nemen om de wereld terug naar deugd te leiden. Om dat te doen ‘moet [u] deugd en heiligheid (…) betrachten’6 door alles uit uw leven te verwijderen dat kwaad is of een priesterschapsdrager van God niet waardig is. Laat deugd onophoudelijk uw gedachten sieren; dan zal uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden; (…) de Heilige Geest zal uw constante metgezel zijn.’7 Wees dus voorzichtig waar u naar kijkt qua vermaak in de media. Uw persoonlijke deugd zal voor uw dochters, en ook voor uw zoons, het voorbeeld zijn van wat ware kracht en morele moed betekenen. Door een beschermer van deugd te zijn voor uzelf, uw gezin en uw kinderen toont u uw vrouw en dochters wat ware liefde is. Uw persoonlijke reinheid zal u kracht geven.

U bent in meer dan juridische zin de beschermer van uw dochter. Wees aanwezig in het leven van uw dochter. Vertel haar over uw normen, uw verwachtingen, uw hoop en dromen voor haar succes en geluk. Praat met haar, leer haar vriendinnen kennen, en wanneer de tijd rijp is, leer haar vriendjes kennen. Help haar het belang van een opleiding te begrijpen. Help haar begrijpen dat het beginsel fatsoen een bescherming is. Help haar bij het kiezen van muziek en media die de Geest uitnodigen en die passen bij haar goddelijke identiteit. Neem actief deel aan haar leven. En als ze in haar tienerjaren een keer niet op tijd thuiskomt van een afspraakje, ga haar dan halen. Ze zal tegenstribbelen en zeggen dat u haar sociale leven ruïneert, maar van binnen weet ze dat u van haar houdt en dat u genoeg om haar geeft om haar te beschermen.

U bent geen alledaagse mannen. Door uw moed in het voorsterfelijk bestaan, hebt u zich gekwalificeerd om leiders te worden en priesterschapsmacht te dragen. Daar toonde u uw ‘buitengewone geloof en goede werken’ en u behoort dat hier evenzo te doen.8 Uw priesterschap onderscheidt u.

Over een paar weken geven onze drie zoons hun dochtertje een naam en een zegen. Ik hoop dat dit de eerste van vele priesterschapszegens zal worden die ze van hun vader ontvangen, want in de wereld waarin ze opgroeien, hebben ze die zegens nodig. Uw dochter zal het priesterschap liefhebben en zich voornemen in haar hart dat ze dit ook in haar toekomstige gezin wil. Denk er altijd aan ‘dat de rechten van het priesterschap onafscheidelijk verbonden zijn met de machten des hemels’ en ‘niet beheerst (…) kunnen worden, dan alleen volgens de beginselen der gerechtigheid.’9

Vaders, u bent de held van uw dochter. Mijn vader was mijn held. Ik zat elke avond op het trappetje voor ons huis op hem te wachten tot hij thuiskwam van zijn werk. Hij pakte me dan beet en draaide me rond en liet me mijn voeten op zijn grote schoenen zetten, waarna hij met me naar binnen danste. Ik hield van de uitdaging om in zijn voetsporen te treden. En daar houd ik nog steeds van.

Weet u dat uw getuigenis een sterke invloed heeft op uw dochters? Ik wist dat mijn vader een getuigenis had. Ik wist dat hij van de Heer hield. En omdat mijn vader van de Heer hield, deed ik dat ook. Ik wist dat hij voor de weduwen zorgde, want hij heeft een keer de hele vakantie doorgebracht met het schilderen van het huis van de buurvrouw, die weduwe was. Ik vond dat de beste vakantie die ons gezin ooit had, want hij leerde me schilderen! U zult uw dochter jarenlang tot zegen zijn als u zoekt naar manieren om tijd met haar door te brengen en uw getuigenis met haar te delen.

In het Boek van Mormon werd Abish bekeerd doordat haar vader zijn wonderbaarlijke visioen aan haar vertelde. Jarenlang hield ze daarna haar getuigenis verborgen en leidde ze een rechtschapen leven in een goddeloze samenleving. Toen kwam de tijd dat ze niet meer kon zwijgen, en ze rende van huis naar huis om haar getuigenis uit te dragen en te vertellen over de wonderen die ze had gezien. De kracht van de bekering en het getuigenis van Abish droeg bij tot het omvormen van de hele samenleving. Het volk dat haar getuigenis hoorde, werd een volk dat ‘zich tot de Heer [bekeerde, en] nooit afvallig [werd]’ en hun zoons werden de krijgers van Helaman!10

Zoals in een lofzang staat: ‘Verheft u, mannen Gods!’11 Dit is een oproep aan u, de mannen die Gods heilige priesterschap dragen. Mag er over u hetzelfde gezegd worden wat over kapitein Moroni werd gezegd:

‘[Hij] was een sterk en machtig man; (…) een man van volmaakt inzicht; (…) een man die onwrikbaar was in het geloof in Christus. (…)

‘(…) Als alle mensen waren geweest, en waren, en altijd zouden zijn zoals Moroni, zie, dan zouden zelfs de machten der hel voor eeuwig hebben gewankeld; ja, de duivel zou nooit macht hebben over het hart der mensenkinderen.’12

Broeders, vaders, jongemannen: ‘Wees trouw aan uw koninklijke oorsprong.’13

Dus hoe voed u een dochter op? Houd van haar moeder. Leid uw gezin naar de tempel, wees de bewaarder van deugd, en maak uw priesterschap groot. Vaders, de koninklijke dochters van uw hemelse Vader zijn u toevertrouwd. Ze zijn deugdzaam en uitverkoren. Het is mijn gebed dat u over hen zult waken, hen zult sterken, een voorbeeld van deugd zult zijn in uw gedrag en hen zult leren in de voetstappen van de Heiland te treden — want Hij leeft! In de naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen
  1. President David O. McKay, citeerde deze uitspraak van Theodore Hesbourgh vaak. In: ‘Quotable Quotes’, Reader’s Digest, januari 1963, p. 25; zie ook Richard Evans’ Quote Book (1971), p. 11.

  2. 2 Nephi 5:27.

  3. ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, Liahona, november 2010, p. 129.

  4. A. Theodore Tuttle, ‘The Role of Fathers’, Ensign, januari 1974, p. 67.

  5. Ezra Taft Benson, ‘Godly Characteristics of the Master’, Ensign, november 1986, p. 46.

  6. Leer en Verbonden 46:33.

  7. Leer en Verbonden 121:45, 46.

  8. Alma 13:3; zie ook vers 2.

  9. Leer en Verbonden 121:36.

  10. Alma 23:6; zie ook Alma 19:16–17; 53:10–22.

  11. ‘Rise Up, O Men of God’, Hymns, nr. 323.

  12. Alma 48:11, 13, 17.

  13. Harold B. Lee, ‘Be Loyal to the Royal within You’. In: Speeches of the Year: BYU Devotional and Ten-Stake Fireside Addresses 1973 (1974), p. 100.