Hoofdnavigatie overslaan
Oktober 2011 | De volmaakte liefde drijft de vrees uit

De volmaakte liefde drijft de vrees uit

Oktober 2011 Algemene conferentie

Als u gehoor geeft aan de aansporingen om anderen over het herstelde evangelie van Jezus Christus te vertellen, zult u een geest van liefde en moed bij u hebben.

President Monson, we zijn uitermate blij met de aangekondigde tempels. Dat is in het bijzonder het geval voor mijn vele, vele verwanten in de staat Wyoming.

Als er ergens een nieuwe tempel is gebouwd, doet de kerk iets dat vrij gebruikelijk is in de Verenigde Staten en Canada — dan houden we open dagen. Gedurende de weken vlak voor de inwijding van de nieuwe tempel staan de deuren open en nodigen we plaatselijke overheidsfunctionarissen, godsdienstige leiders, plaatselijke leden van de kerk en andere mensen uit om de nieuwe tempel te bezichtigen.

Dat zijn prachtige gelegenheden om mensen die onze kerk niet kennen iets meer over de kerk te vertellen. Bijna iedereen die een nieuwe tempel bezoekt, is onder de indruk van het prachtige gebouw. Ze zijn onder de indruk van het vakmanschap en de gedetailleerde afwerking van alles in een tempel. En veel bezoekers voelen iets unieks en bijzonders als ze worden rondgeleid door de tempel die nog niet is ingewijd. Dat zijn veel voorkomende reacties van bezoekers aan onze open dagen, maar het zijn niet de meest voorkomende reacties. Wat vooral indruk op de meeste bezoekers maakt, zijn de leden van de kerk die zij tijdens de open dagen ontmoeten. Ze vertrekken met een bijzondere indruk van hun gastheren of gastvrouwen, de heiligen der laatste dagen.

De kerk krijgt momenteel wereldwijd meer aandacht dan ooit tevoren. De media schrijven of spreken bijna dagelijks over de kerk en haar vele activiteiten. Veel prominente nieuwsmedia in de Verenigde Staten spreken geregeld over de kerk en haar leden. En die berichtgevingen verspreiden zich over de hele wereld.

De kerk krijgt ook veel aandacht op het internet, dat, zoals u weet, de hedendaagse informatieverspreiding op een drastische manier heeft veranderd. Op ieder uur van de dag wordt er over de hele wereld op internet over de kerk en haar leringen gesproken — op blogs en sociale netwerken, door mensen die nog nooit voor een krant of tijdschrift hebben geschreven. Ze maken video’s en laten die online zien. Dat zijn gewone mensen — leden van onze kerk en andere geloofsrichtingen — die over De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen spreken.

Door de veranderingen in de manier waarop we communiceren, staan wij als ‘mormonen’ nu meer dan ooit in de belangstelling. Maar de kerk blijft groeien en vooruitgang maken. Steeds meer mensen hebben leden van de kerk als buren en vrienden, en er zijn steeds meer prominente leden van de kerk in de overheid, het zakenleven, de amusementswereld, het onderwijs en op andere plekken. Zelfs mensen die geen lid van de kerk zijn hebben dat in de gaten, en ze vragen zich af wat er aan de hand is. Het is geweldig dat zoveel mensen zich nu bewust zijn van de kerk en de heiligen der laatste dagen.

Hoewel de kerk nu zichtbaarder aanwezig is, zijn er nog steeds mensen die de kerk niet begrijpen. Sommige mensen hebben geleerd om achterdochtig te zijn en er negatieve vooroordelen over de kerk op na te houden zonder zich af te vragen of de bron daarvan wel betrouwbaar is. Er is ook veel onjuiste informatie en verwarring over de kerk en waar zij voor staat. Dat is al zo sinds de tijd van de profeet Joseph Smith.

Joseph Smith schreef zijn geschiedenis gedeeltelijk ‘teneinde de publieke opinie recht te zetten en allen die waarheid zoeken de feiten voor te leggen’ (Geschiedenis van Joseph Smith 1:1). Het is waar dat er altijd mensen zullen zijn die de waarheid willen verdraaien en opzettelijk de leringen van de kerk verkeerd willen voorstellen. Maar de meeste mensen met vragen over de kerk willen gewoon meer informatie. Deze onbevooroordeelde mensen zijn oprecht nieuwsgierig naar ons.

De toenemende zichtbaarheid en reputatie van de kerk zijn opmerkelijke mogelijkheden voor ons als lid. Wij kunnen ertoe bijdragen om ‘de publieke opinie recht te zetten’ en verkeerde informatie te corrigeren als we verkeerd worden afgeschilderd. Maar wat nog belangrijker is, we kunnen uitleggen wie we zijn.

Er zijn verscheidene dingen die we kunnen doen — die u kunt doen — om toe te lichten waar de kerk voor staat. Als we dat doen met dezelfde geest en als we ons op dezelfde manier gedragen als wanneer we gastheer of gastvrouw tijdens de open dagen van een tempel zijn, zullen onze vrienden en kennissen ons beter gaan begrijpen. Dan zal hun wantrouwen wegebben, dan zullen hun vooroordelen verdwijnen en zullen ze de kerk gaan begrijpen zoals die werkelijk is.

Ik wil u graag enkele ideeën geven hoe we dat kunnen doen.

Ten eerste moeten we onbevreesd over Jezus Christus spreken. We willen anderen laten weten dat we geloven dat Hij de spil van de menselijke geschiedenis is. Zijn leven en leringen zijn de kern van de Bijbel en de andere boeken die wij als heilige Schriftuur aanvaarden. Het Oude Testament is de voorbode van de aardse zending van Christus. Het Nieuwe Testament beschrijft zijn aardse bediening. Het Boek van Mormon is eveneens een testament van zijn aardse bediening. Hij kwam op aarde om zijn evangelie te verkondigen als grondslag voor de hele mensheid, zodat al Gods kinderen zijn leringen kunnen begrijpen en navolgen. Vervolgens gaf Hij zijn leven en werd onze Heiland en Verlosser. Alleen door Jezus Christus kunnen we het eeuwig heil ontvangen. Daarom geloven we dat Hij de spil van de menselijke geschiedenis is. Onze eeuwige bestemming ligt altijd in zijn handen. Het is iets geweldigs om in Hem te geloven en Hem als onze Heiland, Heer en Meester te aanvaarden.

Wij geloven ook dat het alleen door Christus mogelijk is om de ultieme voldoening, hoop en gelukzaligheid te ontvangen — zowel in dit leven als in de eeuwigheid. In het Boek van Mormon staat nadrukkelijk deze leer: ‘Daarom moet gij standvastig in Christus voorwaarts streven, met volmaakt stralende hoop, en liefde voor God en voor alle mensen. Welnu, indien gij voorwaarts streeft, u vergastend aan het woord van Christus, en tot het einde volhardt, zie, zo zegt de Vader: Gij zult het eeuwige leven hebben’ (2 Nephi 31:20).

Wij verklaren ons geloof in Jezus Christus en aanvaarden Hem als onze Heiland. Hij zal ons zegenen en leiden bij alles wat wij doen. Hij zal ons sterken in onze werkzaamheden in het sterfelijk leven en ons in moeilijke tijden gemoedsrust geven. Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen leven vol geloof in Hem van wie deze kerk is.

Ten tweede moeten we een rechtschapen voorbeeld zijn. Nadat we van ons geloof hebben getuigd, moeten we de raad in 1 Timoteüs 4:12 opvolgen: ‘Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.’

De Heiland heeft gezegd hoe belangrijk het is om een voorbeeld van ons geloof te zijn. Hij zei: ‘Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken’ (Matteüs 5:16).

Ons leven moet een voorbeeld van goedheid en deugdzaamheid zijn in navolging van zijn voorbeeld. Door onze goede werken bewijzen wij de Heiland en zijn kerk eer. Als u goede werken verricht en eerzame en rechtschapen mensen bent, zal het licht van Christus in uw leven weerspiegeld worden.

Praat vervolgens over de kerk. In het dagelijks leven worden we gezegend met veel mogelijkheden om anderen over ons geloof te vertellen. Als onze persoonlijke en zakelijke contacten naar onze geloofsovertuiging informeren, is dat een uitnodiging om ze te vertellen wie we zijn en waarin we geloven. Of ze nu wel of geen interesse in de kerk hebben, ze willen ons in ieder geval beter leren kennen.

Ik wil u graag aanraden om op hun uitnodiging in te gaan. Uw kennissen nodigen u niet uit om te onderwijzen, te prediken, uit te leggen of te vermanen. Ga een open gesprek met hen aan — vertel iets over uw geloofsovertuiging, maar vraag hen ook naar hun overtuiging. Beoordeel de interesse door de vragen die zij stellen. Als ze veel vragen stellen, beantwoord dan hun vragen. Bedenk dat het beter is dat zij vragen stellen dan dat u uw verhaal doet.

Sommige leden willen hun lidmaatschap in de kerk geheim houden. Daar kunnen ze een reden voor hebben. Ze vinden het misschien niet gepast om over hun geloof te praten. Wellicht zijn ze bang dat ze iets verkeerd zeggen of dat ze een vraag krijgen die ze niet kunnen beantwoorden. Als u dergelijke gedachten hebt, wil ik u het volgende advies geven. Denk eenvoudigweg aan de woorden van Johannes: ‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit’ (1 Johannes 4:18). Als we eenvoudigweg God en onze naasten liefhebben, geldt de belofte dat we onze angst zullen overwinnen.

Als u onlangs op www.mormon.org bent geweest, een website van de kerk voor mensen die iets meer over de kerk willen weten, hebt u leden gezien die informatie over zichzelf geven. Zij maken een online profiel aan waarin ze uitleggen wie zij zijn en waarom hun geloofsovertuiging zo belangrijk voor hen is. Ze zijn open en eerlijk over hun geloof.

We moeten dergelijke gesprekken met christelijke liefde voeren en waarderen. Onze toon, in woord of geschrift, moet respectvol en fatsoenlijk zijn, ongeacht de reactie van anderen. We moeten open, eerlijk en duidelijk zijn in wat we zeggen. We moeten ons niet defensief opstellen of redetwisten.

De apostel Petrus heeft uitgelegd: ‘Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel’ (1 Petrus 1:15).

Tegenwoordig vindt onze ‘wandel’ steeds meer op het internet plaats. We moedigen mensen, jong en oud, aan om het internet en de sociale media te gebruiken om anderen de hand te reiken en over onze godsdienstige overtuiging te vertellen.

Als u het internet gebruikt, komt u wellicht discussies over de kerk tegen. Als u zich door de Geest geïnspireerd voelt, aarzel dan niet om aan die discussies deel te nemen.

De boodschap van het evangelie van Jezus Christus is iets heel anders dan andere onderwerpen waar u met anderen over praat. In dit informatietijdperk is het evangelie de waardevolste informatie in de hele wereld. Er bestaat geen twijfel over de waarde ervan. Het is een kostbare parel (zie Matteüs 13:46).

Als we over de kerk spreken, laten we de zaken dan niet beter voorstellen dan ze zijn. We hoeven onze boodschap niet aan te dikken. We moeten de boodschap eerlijk en open overbrengen. Als wij de communicatiekanalen openzetten, zal het herstelde evangelie van Jezus Christus zichzelf bewijzen aan de mensen die zijn voorbereid om het te ontvangen.

Er is soms een groot verschil tussen de manier waarop wij de kerk van binnenuit ervaren en de manier waarop anderen er van buitenaf tegenaan kijken. Dat is de belangrijkste reden dat we open dagen houden voordat een nieuwe tempel wordt ingewijd. De leden die bij de open dagen helpen, proberen eenvoudigweg anderen duidelijk te maken hoe zij de kerk van binnenuit zien. Zij beschouwen de kerk als een wonderbaar werk, zelfs een wonder, en dat willen ze anderen ook laten weten. Ik verzoek u om dat ook te doen.

Ik beloof u dat als u gehoor geeft aan de aansporingen om anderen over het herstelde evangelie van Jezus Christus te vertellen, u een geest van liefde en moed bij u zult hebben, want ‘de volmaakte liefde drijft de vrees uit’ (1 Johannes 4:18).

Dit is een tijdperk met steeds meer mogelijkheden om anderen over het evangelie van Jezus Christus te vertellen. Mogen wij ons voorbereiden en gebruikmaken van de mogelijkheden die ons gegeven worden om het evangelie te verkondigen. Dat bid ik nederig in de naam van Jezus Christus. Amen.