Hoofdnavigatie overslaan
Oktober 2011 | Persoonlijke openbaring en getuigenis

Persoonlijke openbaring en getuigenis

Oktober 2011 Algemene conferentie

Als we ijverig de geboden onderhouden en in geloof vragen, zullen we op de manier en het tijdstip die de Heer goedacht, een antwoord krijgen.

Toen ik jaren geleden studeerde, luisterde ik naar de algemene conferentie op de radio omdat we geen tv in onze kleine flat hadden. De conferentiesprekers waren geweldig, en ik genoot van de invloed van de Heilige Geest.

Ik kan me nog goed herinneren dat een algemene autoriteit over de Heiland en zijn bediening sprak en toen krachtig zijn getuigenis gaf. De Heilige Geest bevestigde in mijn ziel dat hij de waarheid sprak. Op dat moment had ik geen enkele twijfel dat de Heiland leeft. Ik twijfelde er ook niet aan dat ik persoonlijke openbaring had ontvangen ‘dat Jezus Christus de Zoon van God is.’1

Als achtjarig kind heb ik mij laten dopen en bevestigen, en heb ik de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat was een bijzondere zegen, maar die is steeds belangrijker geworden naarmate ik ouder werd en de gave van de Heilige Geest op vele manieren ervaarde.

Als we van kind tot tiener opgroeien en vervolgens volwassen worden, krijgen we onderweg moeilijkheden en ervaringen waardoor we beseffen dat we door middel van de Heilige Geest goddelijke hulp nodig hebben. Als we moeilijkheden hebben, kunnen we onszelf afvragen: ‘Wat is het antwoord op mijn probleem?’ En ‘Hoe kan ik te weten komen wat ik moet doen?’

Ik denk vaak aan het verslag in het Boek van Mormon over Lehi die zijn gezin in het evangelie onderwees. Hij vertelde ze over de vele openbaringen en leringen over wat er in de laatste dagen allemaal zou gebeuren. Nephi had de Heer om leiding gevraagd om de leringen van zijn vader beter te kunnen begrijpen. Hij werd opgebouwd, gezegend en geïnspireerd en wist dat de leringen van zijn vader waar waren. Daardoor was Nephi in staat om nauwgezet de geboden van de Heer te onderhouden en een rechtschapen leven te leiden. Hij ontving persoonlijke leiding door openbaring.

Zijn broers aan de andere kant redetwistten met elkaar omdat ze de leringen van hun vader niet begrepen. Toen stelde Nephi een zeer belangrijke vraag: ‘Hebt gij navraag gedaan bij de Heer?’2

Hun antwoord was nogal zwak: ‘Dat hebben wij niet gedaan; want de Heer maakt ons zoiets niet bekend.’3

Nephi nam de gelegenheid te baat om zijn broers te leren hoe ze persoonlijke openbaring konden ontvangen. Hij zegt: ‘Herinnert gij u niet de dingen die de Heer heeft gezegd? — Indien gij uw hart niet verstokt en Mij in geloof vraagt, gelovende dat gij zult ontvangen, en mijn geboden naarstig onderhoudt, zullen deze dingen u zeker worden bekendgemaakt.’4

De manier om persoonlijke openbaring te ontvangen is eigenlijk vrij duidelijk. We moeten het verlangen hebben om openbaring te ontvangen, we mogen ons hart niet verharden. Dan moeten we in geloof vragen en waarlijk geloven dat we een antwoord zullen ontvangen. En vervolgens moeten we ijverig de geboden van God onderhouden.

Als we dat patroon navolgen, wil dat nog niet zeggen dat als we God een vraag stellen, we ook altijd meteen een gedetailleerd antwoord zullen ontvangen met wat we moeten doen. Maar het betekent wel dat als we ijverig de geboden onderhouden en in geloof vragen, we op de manier en het tijdstip die de Heer goedacht, een antwoord zullen ontvangen.

Als kind dacht ik dat persoonlijke openbaring of antwoord op mijn gebed als een hoorbare stem zou komen. En sommige openbaringen komen ook door een hoorbare stem. Maar ik heb geleerd dat de Geest op veel verschillende manieren spreekt.

In afdeling 6 van de Leer en Verbonden worden verschillende manieren uitgelegd waarop we openbaring kunnen ontvangen:

‘Gij hebt Mij gevraagd, en zie, zo dikwijls als gij hebt gevraagd, hebt gij onderricht van mijn Geest ontvangen.’5

‘Ik [heb] uw verstand verlicht.’6

‘Heb Ik u daarover geen vrede in uw gemoed geschonken?’7

In andere teksten leren we meer over het ontvangen van openbaring:

‘Ik zal in uw gedachten en in uw hart tot u spreken door de Heilige Geest, die op u zal komen en die in uw hart zal wonen. Welnu, zie, dat is de geest van openbaring.’8

‘[Ik zal] uw boezem in u doen branden; bijgevolg zult u voelen dat het juist is.’9

‘Ik zal u van mijn Geest meedelen, die uw verstand zal verlichten, die uw ziel met vreugde zal vervullen.’10

We krijgen meestal persoonlijke openbaring als we de Schriften bestuderen, naar de raad van profeten en andere kerkleiders luisteren en die opvolgen, en ernaar streven om gelovig en rechtschapen te leven. Soms krijgen we inspiratie door een enkele schrifttekst of een enkele regel uit een conferentietoespraak. Wellicht krijgen we antwoord als de jeugdwerkkinderen een prachtig lied zingen. Dat zijn allemaal vormen van openbaring.

In de begindagen van de herstelling zochten veel leden ijverig naar openbaring, en zij werden gezegend en geïnspireerd om te weten wat zij moesten doen.

Zuster Eliza R. Snow kreeg de opdracht van de profeet Brigham Young om de zusters van de kerk op te bouwen en te onderwijzen. Ze ‘leerde de zusters dat ze inspiratie konden ontvangen voor hun persoonlijk leven, hun gezinstaken en hun kerkroeping. Ze zei: “Zeg de zusters [dat ze] hun taken nederig en getrouw [moeten] doen, dan zal de Geest Gods op hen rusten en zullen zij in hun arbeid worden gezegend. Laat ze naar wijsheid in plaats van naar macht streven, dan zullen ze alle macht hebben die ze in wijsheid kunnen uitoefenen.”’11

Zuster Snow moedigde de zusters aan om naar de leiding van de Heilige Geest te streven. ‘Zij zei dat de Geest “elk verlangen van het menselijk hart bevredigt en vervult, en elke leegte opvult. Als ik vervuld ben van die Geest (…) is mijn ziel tevreden.”’12

President Uchtdorf heeft gezegd: ‘Openbaringen en een getuigenis komen niet altijd met overweldigende kracht. Voor velen komt een getuigenis stapsgewijs — stukje bij beetje.’ Hij zei verder: ‘Laten wij oprecht zoeken naar het licht van persoonlijke openbaring. Laten wij de Heer smeken dat Hij in ons verstand en onze ziel het vonkje geloof wil aansteken waardoor wij de goddelijke leiding van de Heilige Geest (…) kunnen ontvangen en herkennen.’13

Ons getuigenis versterkt ons als wij in het dagelijks leven moeilijkheden tegenkomen. Sommige mensen worstelen met gezondheidsproblemen; sommige mensen hebben financiële problemen; en andere mensen hebben problemen in hun huwelijk of met hun kinderen. Sommige mensen zijn eenzaam of hebben onvervulde hoop en dromen. Maar ons getuigenis, ons geloof in de Heer Jezus Christus, en onze kennis van het heilsplan zullen ons in tijden van beproeving en moeilijkheden helpen.

In het boek Dochters in mijn koninkrijk lezen we over zuster Hedwig Biereichel, een vrouw in Duitsland die in de Tweede Wereldoorlog veel leed en ontbering doorstond. Door haar naastenliefde en menslievende aard was ze bereid om ondanks haar eigen nood haar voedsel te delen met uitgehongerde krijgsgevangenen. Later werd haar gevraagd: ‘Hoe behield u uw getuigenis onder al die beproevingen?’ Ze antwoordde: ‘Ik behield in die tijden geen getuigenis — het getuigenis behield mij.’14

Als we een sterk getuigenis hebben, wil dat niet zeggen dat dat altijd zo blijft. We moeten het blijven voeden en versterken zodat het voldoende kracht zal hebben om ons staande te houden. Dat is een van de redenen waarom we ‘dikwijls tezamen komen’ — om aan het avondmaal deel te nemen, onze verbonden te hernieuwen en ‘door het goede woord Gods’ gevoed te worden.’ Het goede woord Gods zorgt ervoor dat we ‘voortdurend het gebed indachtig (…) zijn, alleen vertrouwend op de verdiensten van Christus, die de bron en voleinder [is] van [ons] geloof.’15

Ouderling David A. Bednar heeft gezegd: ‘Als u de geest van openbaring op gepaste wijze zoekt en u erop toelegt, beloof ik dat u zult “wandelen in het licht des Heren” (Jesaja 2:5; 2 Nephi 12:5). Soms werkt de geest van openbaring ogenblikkelijk en intens, op andere momenten subtiel en geleidelijk en vaak welhaast onmerkbaar, zodat u die niet eens bewust herkent. Maar volgens welk patroon wij deze zegen ook ontvangen, uw ziel wordt erdoor verhelderd en verruimd, uw verstand wordt erdoor verlicht (zie Alma 5:7; 32:28) en u en uw gezin worden erdoor geleid en beschermd.’16

De Heer wil ons zegenen met leiding, wijsheid en richting in ons leven. Hij wil zijn Geest op ons uitstorten. Nogmaals, we moeten het verlangen hebben om openbaring te ontvangen, we mogen ons hart niet verharden, we moeten in geloof vragen, werkelijk geloven dat we een antwoord zullen ontvangen, en vervolgens ijverig de geboden van God onderhouden. Als we dan antwoord op onze vragen willen hebben, zal Hij ons met zijn Geest zegenen. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen