Hoofdnavigatie overslaan
Oktober 2011 | Steunverlening aan kerkfunctionarissen

Steunverlening aan kerkfunctionarissen

Oktober 2011 Algemene conferentie

Wij stellen voor steun te verlenen aan Thomas Spencer Monson als profeet, ziener en openbaarder en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen; Henry Bennion Eyring als eerste raadgever in het Eerste Presidium; en Dieter Friedrich Uchtdorf als tweede raadgever in het Eerste Presidium.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar.

Wij stellen voor Boyd Kenneth Packer steun te verlenen als president van het Quorum der Twaalf Apostelen, en de volgende broeders als lid van dat quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson en Neil L. Andersen.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar.

Wij stellen voor de raadgevers in het Eerste Presidium en de twaalf apostelen steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie niet, eveneens, met hetzelfde teken.

Ouderling Claudio R. M. Costa is ontheven als lid van het Presidium van de Quorums der Zeventig.

Wie hun waardering willen uiten, maken dit kenbaar.

Wij stellen u voor ouderling Tad R. Callister steun te verlenen als lid van het Presidium van de Quorums der Zeventig.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie tegen is, eveneens.

Wij stellen voor de ouderlingen Gary J. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carl B. Pratt en Cecil O. Samuelson te ontheffen als lid van het Eerste Quorum der Zeventig en hun de status van emeritus algemeen autoriteit te geven.

Wij stellen ook voor om de ouderlingen Won Yong Ko, Lowell M. Snow en Paul K. Sybrowsky te ontheffen als lid van het Tweede Quorum der Zeventig.

Wie hun waardering willen uiten voor het uitstekende werk dat deze broeders hebben verricht hebben, maken dat kenbaar.

De ouderlingen Ralph W. Hardy jr., Jon M. Huntsman sr., Aleksandr N. Manzhos en J. Willard Marriott jr. zijn ontheven als gebiedszeventiger.

Wij stellen voor kenbaar te maken dat wij onze dank betuigen voor hun buitengewone inzet.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wij stellen voor de andere algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en algemene presidiums van de hulporganisaties zoals die nu in functie zijn, steun te verlenen.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar.

President Monson, voor zover ik heb kunnen waarnemen was de steunverlening in het Conferentiecentrum unaniem.

Dank u, broeders en zusters, voor uw steunverlening, uw geloof, toewijding en gebeden.