Skip main navigation
Oktubre 2011 | Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan

Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan

Oktubre 2011 Pangkalahatang Kumperensya

Iminumungkahing sang-ayunan natin si Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita, at tagapaghayag at Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw; si Henry Bennion Eyring bilang Unang Tagapayo sa Unang Panguluhan; at si Dieter Friedrich Uchtdorf bilang Pangalawang Tagapayo sa Unang Panguluhan.

Ang mga sang-ayon ay ipakita lamang.

Ang mga di sang-ayon, kung mayroon, ipakita lamang.

Iminumungkahing sang-ayunan natin si Boyd Kenneth Packer bilang Pangulo ng Korum ng Labindalawang Apostol at ang sumusunod bilang mga miyembro ng korum na iyon: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, at Neil L. Andersen.

Ang mga sang-ayon, mangyaring ipakita.

Ang di sang-ayon, ipakita lang.

Iminumungkahing sang-ayunan natin ang mga tagapayo sa Unang Panguluhan at ang Labindalawang Apostol bilang mga propeta, tagakita, at tagapaghayag.

Lahat ng sang-ayon, mangyaring ipakita.

Ang di sang-ayon, kung mayroon man, ay ipakita rin.

Si Elder Claudio R. M. Costa ay na-release bilang miyembro ng Panguluhan ng mga Korum ng Pitumpu.

Sa mga nagnanais makiisa sa amin sa pasasalamat, mangyaring ipakita lamang.

Iminumungkahi na sang-ayunan natin si Elder Tad R. Callister bilang miyembro ng Panguluhan ng mga Korum ng Pitumpu.

Lahat ng sang-ayon, mangyaring ipakita.

Ang di-sang-ayon, ipakita lamang.

Iminumungkahi na i-release natin sina Elder Gary J. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carl B. Pratt, at Cecil O. Samuelson bilang mga miyembro ng Unang Korum ng Pitumpu at italaga sila bilang mga emeritus General Authority.

Iminumungkahi rin na i-release natin sina Elder Won Yong Ko, Lowell M. Snow, at Paul K. Sybrowsky bilang mga miyembro ng Pangalawang Korum ng Pitumpu.

Ang mga nagnanais makiisa sa amin sa pasasalamat sa mga Kapatid na ito sa mahusay nilang paglilingkod, mangyaring ipakita.

Sina Elder Ralph W. Hardy Jr., Jon M. Huntsman Sr., Aleksandr N. Manzhos, at J. Willard Marriott Jr. ay na-release bilang mga Area Seventy.

Iminumungkahi na ipaabot sa kanila ang pasasalamat sa kanilang pambihirang paglilingkod.

Lahat ng sang-ayon, ipakita lang.

Iminumungkahing sang-ayunan natin ang iba pang mga General Authority, Area Seventy, at general auxiliary presidency na kasalukuyang bumubuo nito.

Ang mga sang-ayon, mangyaring ipakita.

Ang sinumang di-sang-ayon, ipakita rin sa gayong paraan.

Pangulong Monson, ayon po sa naobserbahan ko, ang mga nasa Conference Center ay nagkakaisa sa pagsang-ayon.

Salamat, mga kapatid, sa inyong boto ng pagsang-ayon, pananampalataya, katapatan, at mga dalangin.