Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
ʻOkatopa 2011 | Ko Hono Hikinimaʻi ʻo e Kau ʻŌfisa ʻo e Siasí

Ko Hono Hikinimaʻi ʻo e Kau ʻŌfisa ʻo e Siasí

ʻOkatopa 2011 Konifelenisi Lahí

ʻOku fokotuʻu atu ke tau poupouʻi ʻa Thomas Spencer Monson ko e palōfita, tangata kikite mo e tangata maʻu fakahā pea mo e Palesiteni ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní; Henry Bennion Eyring ko e Tokoni ʻUluaki ʻi he Kau Palesitenisī ʻUluakí; pea mo Dieter Friedrich Uchtdorf ko e Tokoni Ua ʻi he Kau Palesitenisī ʻUluakí.

Ko kinautolu ʻoku loto ki aí, fakahā mai.

Ka ʻoku ʻi ai ha taʻe loto pea fakahā mai.

ʻOku fokotuʻu atu ke tau poupouʻi ʻa Boyd Kenneth Packer ko e Palesiteni ʻo e Kōlomu ʻo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá pea ko e kau mēmipa ʻeni ʻo e kōlomu ko iá: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, mo Neil L. Andersen.

Ki kinautolu ʻoku loto ki aí, fakahā mai.

Ka ʻi ai ha taʻe loto, fakahā mai.

ʻOku fokotuʻu atu ke tau poupouʻi e ongo tokoni ʻi he Kau Palesitenisī ʻUluakí mo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá ko e kau palōfita, kau tangata kikite mo e kau tangata maʻu fakahā.

Ko kinautolu ʻoku loto ki aí, kātaki ʻo fakahā mai.

Ka ʻoku ʻi ai ha taʻe loto pea fakahā mai he founga tatau pē.

Kuo tukuange ʻa ʻEletā Claudio R.M. Costa mei heʻene hoko ko ha mēmipa ʻo e Kau Palesitenisī ʻo e Kōlomu ʻo e Kau Fitungofulú.

Ko kimoutolu ʻoku loto ke tau kau fakataha ʻi hono fakahaaʻi ʻetau houngaʻiá, kātaki ʻo fakahā mai.

ʻOku fokotuʻu atu ke tau poupouʻi ʻa ʻEletā Tad R. Callister ke ne hoko ko ha mēmipa ʻo e Kau Palesitenisī ʻo e Kōlomu ʻo e Kau Fitungofulú.

Ko kinautolu ʻoku loto ki aí, kātaki ʻo fakahā mai.

Ka ʻoku ʻi ai ha taʻe loto pea fakahā mai.

ʻOku fokotuʻu atu ke tau tukuange ʻa ʻEletā Gary J. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carl B. Pratt, mo Cecil O. Samuelson mei he Kōlomu ʻUluaki ʻo e Kau Fitungofulú pea fokotuʻu kinautolu ko e kau Taki Māʻolunga mālōlō.

ʻOku fokotuʻu atu foki ke tau tukuange ʻa ʻEletā Won Yong Ko, Lowell M. Snow, mo Paul K. Sybrowsky mei he Kōlomu Hono Ua ʻo e Kau Fitungofulú.

Ko kinautolu ʻoku fie kau fakataha ʻi hono fakahaaʻi ʻetau houngaʻia ki he Kau Taki ko ʻení heʻenau ngāue kāfakafá, kātaki ʻo fakahā mai.

ʻEletā Ralph W. Hardy Jr., Jon M. Huntsman Sr., Aleksandr N. Manzhos, mo J. Willard Marriott Jr. mei heʻenau hoko ko ha Kau Fitungofulu Fakaʻēliá.

ʻOku fokotuʻu atu ke tau fakahaaʻi ʻetau houngaʻia koeʻuhí ko ʻenau ngāue fisifisimuʻá.

Ko kinautolu ʻoku loto ki aí, fakahā mai.

ʻOku fokotuʻu atu ke tau poupouʻi mo e Kau Taki Māʻolunga, Kau Fitungofulu Fakaʻēlia mo e kau palesitenisī lahi ʻo e ngaahi houalotú ʻo hangē ko ʻenau tuʻu ʻi he lolotonga ní.

Ko kinautolu ʻoku loto ki aí, fakahā mai.

Ka ʻoku ʻi ai ha taʻeloto pea fakahā mai.

ʻE Palesiteni Monisoni, fakatatau mo e meʻa ʻoku ou lava ʻo vakai ki aí, kuo lototaha e Senitā Konifelenisí ki he ngaahi fokotuʻú.

ʻE kāinga, ‘oku mau fakamālō atu koeʻuhí ko hoʻomou poupoú, tuí, mateakí mo hoʻomou ngaahi lotú.