Hoofdnavigatie overslaan
Oktober 2011 | Tot we elkaar weerzien

Tot we elkaar weerzien

Oktober 2011 Algemene conferentie

Moge de Geest die wij hier hebben gevoeld bij ons blijven als wij heengaan om onze dagelijkse bezigheden uit te oefenen.

Broeders en zusters, u bent het vast met me eens dat dit een bijzonder inspirerende conferentie was. Wij hebben de Geest van de Heer de afgelopen twee dagen overvloedig gevoeld, ons hart is geraakt en ons getuigenis van dit goddelijke werk is gesterkt. Wij spreken onze dank uit voor ieder die heeft meegewerkt, met inbegrip van de broeders die de gebeden hebben uitgesproken.

Wij zijn hier allemaal omdat we de Heer liefhebben en Hem willen dienen. Ik getuig tot u dat onze hemelse Vader ons indachtig is. Ik erken zijn hand in alles.

De muziek was weer prachtig. Ik uit mijn persoonlijke dank en die van de hele kerk aan hen die ons van hun talenten op dat gebied willen laten genieten

Wij spreken onze grote waardering uit voor de broeders die tijdens de conferentie zijn ontheven. Zij hebben trouw gediend en goed werk verricht, en veel bijgedragen aan het werk van de Heer.

Ik heb uitermate veel waardering voor mijn trouwe en toegewijde raadgevers en dank ze openlijk voor de steun en hulp die ze mij geven. Zij zijn waarlijk mannen met wijsheid en inzicht, en hun inzet is van onschatbare waarde.

Ik dank mijn broeders van het Quorum der Twaalf voor hun geweldige en tomeloze inzet in het werk van de Heer. Ik uit eveneens mijn dankbaarheid jegens de leden van de quorums der Zeventig en de Presiderende Bisschap voor hun onbaatzuchtige en doeltreffende inspanningen. Ik spreek diezelfde waardering uit voor de vrouwen en mannen die een functie vervullen in de algemene presidiums en besturen van de hulporganisaties.

Broeders en zusters, ik verzeker u dat onze hemelse Vader zich bewust is van de moeilijkheden waarmee wij tegenwoordig geconfronteerd worden in de wereld. Hij heeft ieder van ons lief en zal ons zegenen als we ernaar streven zijn geboden te onderhouden en tot Hem te bidden.

Wat zijn wij gezegend met het herstelde evangelie van Jezus Christus. Het geeft antwoord op de vragen waar we vandaan zijn gekomen, waarom we hier zijn, en waar we heengaan na dit leven. Het geeft ons leven zin en richting en hoop.

Ik wil u danken voor de hulp die u elkaar zo bereidwillig biedt. Wij zijn Gods handen hier op aarde, met de opdracht om zijn kinderen lief te hebben en te dienen.

Dankuwel voor al wat u doet in uw wijk of gemeente. Ik zeg u dank voor uw bereidheid om de taken uit te voeren waarvoor u geroepen bent, welke die ook zijn. Ieder is belangrijk in de vooruitgang van het werk van de Heer.

De conferentie is nu voorbij. Mogen wij in veiligheid naar onze woning terugkeren. Mogen wij alles in goede orde aantreffen. Moge de Geest die wij hier hebben gevoeld bij ons blijven als wij heengaan om onze dagelijkse bezigheden uit te oefenen. Mogen wij elkaar meer vriendelijkheid betonen. Mogen wij altijd bezig zijn met het werk van de Heer.

Mogen de zegeningen des hemels op u rusten. Moge uw huis vervuld zijn van liefde en saamhorigheid. Moge u constant uw getuigenis koesteren, dat het voor u een bescherming tegen de tegenstander mag zijn.

Als uw nederige dienstknecht verlang ik met heel mijn hart Gods wil te doen en Hem en u te dienen.

Ik heb u lief; ik bid voor u. Ik wil u nogmaals vragen om mij en alle algemene autoriteiten in uw gebeden te gedenken. Wij kijken ernaar uit om samen met u dit geweldige werk voort te stuwen. Ik getuig tot u dat dit onze gezamenlijke opdracht is en dat elke man, vrouw en kind er een rol in te spelen heeft. Moge God ons de kracht en het vermogen en de vastberadenheid geven om onze rol goed te vervullen.

Ik geef u mijn getuigenis dat dit werk waar is, dat onze Heiland leeft, en dat Hij deze kerk hier op aarde leidt. Ik geef u mijn getuigenis, dat God onze eeuwige Vader leeft en dat Hij ons liefheeft. Hij is werkelijk onze Vader. Hij is een persoon en bestaat echt. Mogen wij beseffen en begrijpen hoe dicht tot ons Hij bereid is te komen, hoe ver Hij bereid is te gaan om ons te helpen, hoe zeer Hij ons liefheeft, en hoe veel Hij voor ons doet en bereid is te doen.

Moge Hij u zegenen. Moge de vrede die Hij heeft beloofd de uwe zijn, nu en altijd.

Ik neem afscheid van u en hoop u over een half jaar weer te kunnen begroeten, en dat doe ik in de naam van Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser. Amen.