Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2011 | Seia Tatou Toe Feiloai

Seia Tatou Toe Feiloai

Oketopa 2011 Konafesi Aoao

Ia mafutaina i tatou e le Agaga sa tatou lagonaina iinei ma tumau ai a o tatou faia mea tatou te nopia’i ai i aso taitasi.

O’u uso e ma tuafafine, ou te iloa o le a outou ioe faatasi ma a’u, o se konafesi ua aupito sili lenei ona musuia. Sa tatou lagonaina le tele naua o le Agaga o le Alii i nei aso e lua, a o tuia o tatou loto ma faamalolosia a tatou molimau i lenei galuega paia. E momoli atu le faafetai ia i latou taitoatasi sa saunoa, e faapea foi Uso na fofogaina tatalo.

Ua tatou i ai uma iinei aua tatou te alolofa i le Alii ma mananao e auauna atu ia te Ia. Ou te molimau atu e silafia e lo tatou Tama Faalelagi i tatou. Ou te tautino atu e i ai Lona aao i mea uma.

Ou te toe faapea atu, sa matagofie musika, ma e momoli atu ai la’u faafetai patino ma le Ekalesia atoa ia i latou ua naunau e faasoa mai ia i tatou a latou taleni i lea itu.

E momoli atu le faafetai loloto i na Uso ua faamalolo mai i lenei konafesi. Sa latou tautua ma le faamaoni ma le lelei, ma sa tele lo latou sao i le galuega a le Alii.

E momoli atu la’u faafetai tele i o’u fesoasoani faamaoni ma le tuuto, ma faafetai atu faalauaitele ia i la’ua mo le lagolago ma le fesoasoani la te tuuina mai ia te au. O i la’ua moni o ni tamalii o le tofa loloto ma le malamalama, ma e taua tele la la’ua tautua.

Ou te faafetai atu i o’u uso o le Korama a le Toasefululua mo la latou auaunaga faifai pea i le galuega a le Alii. E faapena foi ona ou momoli atu la’u faafetai i uso o Korama a Fitugafulu ma le Au Epikopo Pulefaamalumalu mo la latou auaunaga mataalia ma le le manatu faapito. E faapena foi ona momoli atu la’u faafetai mo alii ma tamaitai o loo galulue o ni taitai aoao o ausilali.

Uso e ma tuafafine, ou te faamautinoa atu ia te outou o loo silafia e lo tatou Tama Faalelagi luitau o loo tatou feagai i le lalolagi i le taimi nei. E alofa o Ia ia i tatou taitoatasi, ma o le a faamanuiaina i tatou a o tatou taumafai e tausi Ana poloaiga ma sailia o Ia e ala i le tatalo.

Ua matua faamanuiaina i tatou i le i ai o le talalelei toefuataiina a Iesu Keriso. E maua ai tali i fesili pe o fea na tatou o mai ai, pe aisea ua tatou i ai iinei, ma pe o fea o le a tatou o i ai pe a tatou tuua lenei olaga. E aumaia ai le uiga ma le pogai ma le faamoemoega i o tatou olaga.

Ou te faafetai atu mo le auaunaga o loo outou matua naunau e tuuina atu i le tasi ma le isi. O i tatou o aao o le Atua i le lalolagi lenei, faatasi ai ma se poloaiga ia alolofa ma auauna atu i Ana fanau.

Ou te faafetai atu mo mea uma o loo outou faia i a outou uarota ma a outou paranesi. E momoli atu la’u faafetai i lo outou naunautai e auauna atu i tofiga ua valaauina outou i ai, po o a lava na tofiga. E taua uma i le faalauteleina o le galuega a le Alii.

Ua maea nei le konafesi. A tatou toe taliu atu i o tatou aiga, ia tatou foi atu ma le saogalemu. Talosia ia tatou maua atu o lelei mea uma i le taimi na tatou toesea mai ai. Ia mafutaina i tatou e le Agaga sa tatou lagonaina iinei ma tumau ai a o tatou faia mea tatou te nopia’i ai i aso taitasi. Ia tatou faaalia le agalelei faateleina o le tasi i le isi. Talosia ia maua mai i tatou o faia le galuega a le Alii.

Ia i ai faamanuiaga a le lagi ia te outou. Ia faatumulia o outou aiga i le filemu ma le alofa. Ia outou fafagaina pea lava pea a outou molimau, ina ia avea ai ma o outou puipuiga mai le fili.

I le avea ai o sa outou auauna faatauvaa, ou te naunau ma lo’u loto atoa e faia le finagalo o le Atua ma auauna atu ia te Ia ma auauna atu foi ia te outou.

Ou te alofa ia te outou; ou te tatalo mo outou. Ou te toe talosaga atu foi, ia outou manatuaina a’u ma le Au Pulega Aoao uma i a outou tatalo. E tasi lava i matou ma outou i le uunaia i luma o lenei galuega ofoofogia. Ou te molimau atu o loo tatou i ai faatasi uma i lenei galuega, ma e tofu alii uma, tamaitai, ma tamaiti ma se vaega e faatino. Ia aumaia e le Atua ia i tatou le malosi ma le tomai ma le naunautai e faatino lelei ai la tatou vaega.

Ou te molimau atu ia te outou e moni lenei galuega, o loo soifua lo tatou Faaola, ma Na te taialaina ma faatonutonu Lana Ekalesia i lenei lalolagi. Ou te tuuina atu la’u molimau ma la’u tautinoga o loo soifua le Atua lo tatou Tama Faavavau ma e alofa ia i tatou. O Ia moni lava o lo tatou Tama, e tino mai o Ia ma e moni lava. Talosia ia tatou iloaina ma malamalama i le latalata tele mai ua Ia naunau ai e afio mai, o le mamao o loo naunau o Ia e fesoasoani mai ai ia i tatou, o le tele o Lona alofa ia i tatou, ma le tele o mea Na te faia ma naunau e faia mo i tatou.

Ia faamanuia outou e Ia. Ia ia te outou i le asō ma aso uma le filemu na Ia folafola mai.

Ou te faatofa atu ia te outou seia tatou toe feiloai i le isi ono masina, ma ou te faia ai i le suafa o Iesu Keriso, lo tatou Faaola ma le Togiola, amene.