Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
ʻOkatopa 2011 | Kae ‘Oua ke Tau Toe Fakataha Mai

Kae ‘Oua ke Tau Toe Fakataha Mai

ʻOkatopa 2011 Konifelenisi Lahí

ʻOfa ke tuʻuloa e Laumālie ne tau ongoʻi hení pea ke Ne nofoʻia kitautolu ʻi heʻetau fakahoko ʻetau ngāue fakaʻahó.

Siʻoku kāinga ʻofeina, ʻoku ou tui pē ʻoku mou tui tatau mo au ʻi heʻeku pehē ko ha konifelenisi fakalaumālie moʻoni ʻeni. Kuo tau ongoʻi e Laumālie ʻo e ʻEikí ʻi he ongo ʻaho ne toki ʻosí ʻi hono ueʻi hotau lotó pea fakamālohia ʻetau fakamoʻoni ki hono fakaʻotua ʻo e ngāué ni. ʻOku mau fakamālō atu kiate kinautolu kotoa pē ne kau maí, kae pehē ki he Kau Taki ne nau fai e lotú.

ʻOku tau ʻi hení kotoa ko ʻetau ʻofa ki he ʻEikí mo ʻetau loto ke tauhi kiate Iá. ʻOku ou fakamoʻoni atu ʻoku tokaimaʻananga mai ʻa e Tamai Hēvaní. ʻOku ou fakahaaʻi e kau mai Hono toʻukupú ki he meʻa kotoa pē.

Ne fakaʻofoʻofa ʻa e hivá pea ʻoku ou fakamālō loto houngaʻia atu ai mo e Siasí kiate kinautolu ne vahevahe mai honau talēnití.

ʻOku mau fie fakahaaʻi ha loto houngaʻia moʻoni ki he Kau Taki kuo tukuange he konifelenisí ni. Kuo nau ngāue faivelenga mo lelei pea kuo nau fai ha tokoni lahi ki he ngāue ʻa e ʻEikí.

ʻOku ou fie fakahaaʻi ha loto houngaʻia moʻoni ki hoku ongo tokoni faivelenga mo mateakí pea mo fakamālō kiate kinaua he ʻao ʻo e kakaí koeʻuhí ko e poupou mo e tokoni kuó na fai maʻakú. Ko ha ongo tangata poto mo mahino moʻoni ʻeni ʻoku mahuʻinga fau ʻena tokoní.

ʻOku ou fie fakamālō ki hoku ngaahi tokoua ʻi he Kōlomu ʻo e Toko Hongofulu Mā Uá koeʻuhí ko ʻenau tokoni taʻetūkua ki he ngāue ʻa e ʻEikí. ʻOku ou fie fakahaaʻi foki mo e houngaʻia tatau ki he ngaahi Kōlomu ʻo e Kau Fitungofulú pea mo e Kau Pīsopeliki Pulé ko ʻenau tokoni taʻesiokita mo ʻaongá. ʻOku ou fie fakahaaʻi mo e houngaʻia tatau pē ki he houʻeiki fafine mo tangata kuo hoko ko e kau ʻōfisa māʻolunga ʻo e ngaahi houalotú.

ʻE kāinga, ʻoku ou toe fie fakapapauʻi atu ʻoku ʻafioʻi ʻe he Tamai Hēvaní ʻa e faingataʻa ʻoku tau fehangahangai mo ia he ʻahó ni ʻi he māmaní. ʻOkú Ne ʻofeina mo tāpuekina fakatāutaha kitautolu ʻi heʻetau feinga ke tauhi ʻEne ngaahi fekaú mo fekumi kiate Ia ʻi he lotú.

ʻOku tau monūʻia fau ke maʻu e ongoongolelei kuo toe fakafoki mai ʻo Sīsū Kalaisí. ʻOku maʻu ai e ngaahi tali fekauʻaki mo e feituʻu ne tau haʻu mei aí, ʻuhinga ʻoku tau ʻi heni aí pea mo e feituʻu te tau ʻalu ki ai heʻetau mavahe mei he moʻui ko ʻení. ʻOkú ne ʻomi ha ʻuhinga, taumuʻa mo ha ʻamanaki lelei ki heʻetau moʻuí.

ʻOku ou fakamālō atu ʻi hoʻomou loto fiemālie ke fetokoniʻakí. Ko e toʻukupu kitautolu ʻo e ʻOtuá ʻi he māmaní pea ʻoku ʻi ai hotau tufakanga ke ʻofeina mo tokoniʻi ʻEne fānaú.

ʻOku ou fakamālō atu he tokoni kotoa pē ʻoku mou fai ʻi homou ngaahi uōtí mo e koló. ʻOku ou fie fakahaaʻi atu ʻeku houngaʻia ko hoʻomou loto fiemālie ke ngāue ʻi ha faʻahinga lakanga pē kuo ui kimoutolu ki ai. ʻOku mahuʻinga e toko taha kotoa pē ki hono ʻunuakiʻi ki muʻa e ngāue ʻa e ʻEikí.

Kuo ʻosi e konifelenisí. Fakatauange ke tau malu heʻetau foki atu ki hotau ʻapí. ʻOfa ke tūkunga lelei e meʻa kotoa pē ʻo hangē ko ʻetau mavahe maí. ʻOfa ke tuʻuloa e Laumālie ne tau ongoʻi hení pea ke Ne nofoʻia kitautolu ʻi heʻetau fakahoko ʻetau ngāue fakaʻahó. ʻOfa ke tau fakahaaʻi ha angaʻofa lahi ange ki he niʻihi kehé. Pea ʻofa ke tau fakahoko maʻu ai pē e ngāue ʻa e ʻEikí.

ʻOfa ke ʻamoutolu e ngaahi tāpuaki ʻo e langí. ʻOfa ke fakafonu homou ngaahi ʻapí ʻaki e maʻumaʻulutá mo e ʻofá. ʻOfa ke mou hokohoko atu hono tanumaki hoʻomou fakamoʻoní ke ne maluʻi kimoutolu mei he filí.

ʻI heʻeku hoko ko hoʻomou tamaioʻeiki loto fakatōkilaló, ko ʻeku fakaʻamú ia ʻaki e kotoa hoku lotó ke fai e fingangalo ʻo e ʻOtuá pea tokoni kiate Ia mo kimoutolu foki.

ʻOku ou ʻofa atu kiate kimoutolu; ʻoku ou lotua ʻa kimoutolu. ʻOku ou kolea ke mou manatuʻi muʻa au mo e Kau Taki Māʻolunga kotoa pē ʻi hoʻomou ngaahi lotú. ʻOku tau taha ʻi hono fakalakalaka e ngāue fakaofó ni. ʻOku ou fakamoʻoni ʻoku tau kau kotoa ki he ngāué ni, he ʻoku ʻi ai e fatongia ʻo e tangata, fefine mo e fānau kotoa pē. ʻOfa ke foaki mai ʻe he ʻOtuá ʻa e ivi mo e mālohi ke tau fakahoko lelei ʻaki hotau fatongiá. Fakatauange ke foaki mai ʻe he ʻOtuá ha ivi mo ha poto pea mo ha loto vilitaki ke fakahoko lelei hotau fatongiá.

ʻOku ou fakamoʻoni atu ʻoku moʻoni e ngāué ni, ʻoku moʻui ʻa e Fakamoʻuí pea ʻokú Ne tataki mo fakahinohinoʻi Hono Siasí ʻi he māmaní. Te u tatau atu ʻaki ʻeku fakamoʻoni ʻoku moʻui ʻa e ʻOtua ko ʻetau Tamai Taʻengatá pea ʻokú Ne ʻofa ʻiate kitautolu. Ko Ia ʻetau Tamaí pea ʻokú Ne tokanga fakatāutaha moʻoni mai. ʻOfa ke tau ʻiloʻi pea mahino ʻokú Ne fie ofi mai kiate kitautolu, lahi ʻEne fie tokoniʻi mo ʻofeina kitautolú pea pehē ki he meʻa ʻokú Ne fai mo fie fakahoko maʻatautolú.

ʻOfa ke Ne tāpuakiʻi kimoutolu. ʻOfa ke nofoʻia kimoutolu ʻe he melino kuó Ne talaʻofa maí, ʻi he lolotongá ni pea pehē maʻu ai pē.

ʻOku ou lea māvae kiate kimoutolu kae ʻoua ke tau toe fakataha mai ʻi ha māhina ʻe ono mei heni, pea ʻoku ou fai ia ʻi he huafa ʻo Sīsū Kalaisi ko hotau Fakamoʻui mo e Huhuʻí, ʻēmeni.