Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2011 | O Le Mea Ou Te Faamoemoe o le a Malamalama ai Fanau Teine (ma Fanau Tama) a La’u Fanau e uiga i le Aualofa

O Le Mea Ou Te Faamoemoe o le a Malamalama ai Fanau Teine (ma Fanau Tama) a La’u Fanau e uiga i le Aualofa

Oketopa 2011 Konafesi Aoao

Mai lava i le aso na amata ai ona toefuatai mai le talalelei i lenei tisipenisione, o manaomia e le Alii ni tamaitai faamaoni e avea ma Ona soo.

O se avanoa e le faatusalia le lauga atu ia te outou i lenei sauniga faasolopito. O se faamanuiaga lo tatou mafuta ai. I le avea ai o a’u ma peresitene aoao o le Aualofa, ua ou atiina ae ai se alofa loloto mo uso o le Aualofa o lenei Ekalesia, ma ua faalauteleina e le Alii la’u vaaiga mamao i Ona lagona e uiga ia i tatou ma le mea ua Ia faamoemoe i ai mo i tatou.

Ua ou faaulutalaina lenei savali “O Le Mea Ou Te Faamoemoe o le a Malamalama ai Fanau Teine (ma Fanau Tama) a La’u Fanau e uiga i le Aualofa.” O loo pisi fanau teine matutua a la’u fanau e galulue i le Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia, ma le atiina ae o masani ma uiga faaletamaitai amiotonu. E le o toe mamao ona latou tauaveina lea ma a latou uo le tiutetauave o lenei tulaga faatamaitai i le lalolagi atoa.

Ou te faamoemoe o mea o le a ou fai atu ai i lenei savali, o le a maua ai e i latou e faalogo i ai pe faitau i ai se malamalama manino i mea ua finagalo ai le Alii mo Ona afafine ina ua faatulagaina le Aualofa.

O Se Mamanu Faaanamua o le Avea ai ma Soo

Ou te faamoemoe o le a malamalama fanau teine a la’u fanau, o le Aualofa i le asō na faatulagaina i se mamanu o le avea ma soo, na i ai lava i le Ekalesia anamua. Ina ua faatulagaina e le Faaola Lana Ekalesia i taimi o le Feagaiga Fou, “o fafine o ni tagata taua ia sa auai i le faatinoga o [Lana] galuega.”1 Sa asiasi o Ia ia Mareta ma Maria, o nisi e toalua o Ona soo e sili ona naunautai, i le fale o Mareta. A o faalogologo atu Mareta ia te Ia ma auauna atu ia te Ia e tusa ai ma agaifanua o o latou taimi, sa fesoasoani atu o Ia ia iloa e tele atu isi mea e mafai ona ia faia nai lo lena. Sa fesoasoani o Ia ia Mareta ma Maria ia malamalama e mafai ona la filifili “lea mea lelei,” e le aveeseina ia te i laua.2 O lenei faamatalaga agavaivai ua avea o se valaaulia e faatino le galuega a le Alii. Ma i se taimi mulimuli ane i le Feagaiga Fou, o le molimau malosi a Mareta i le paia o le Faaola tatou te maua ai sina malamalamaaga i lona faatuatua ma lona tulaga o se soo.3

A tatou faitau atili i le Feagaiga Fou, tatou te aoao ai sa faaauau e Aposetolo ona faatuina le Ekalesia a le Alii. Tatou te aoao ai foi e uiga i tamaitai faamaoni, o lo latou avea ai ma soo ua saofagā i le faatupulaia o le Ekalesia. Sa tautala Paulo e uiga i soo tamaitai i nofoaga e pei o Efeso4 ma Filipi.5 Peitai, ina ua leai se Ekalesia ona o le liliuese, sa faapena foi ona leai ai ma lenei mamanu o le avea ai ma soo.

Ina ua amata ona toefuatai mai e le Alii Lana Ekalesia e ala mai i le Perofeta o Iosefa Samita, sa Ia toe faaaofia ai foi tamaitai i se mamanu o le avea ai ma soo. I ni nai masina talu ona faatulagaina aloaia le Ekalesia, sa faaali mai e le Alii e tatau ona vaetofiaina Ema Samita e avea o se taitai ma se faiaoga i le Ekalesia ma se fesoasoani aloaia i lana tane, le Perofeta.6 I lona valaauga e fesoasoani i le Alii i le fausiaina o Lona malo, sa tuuina atu ia te ia faatonuga i le auala e faateleina ai lona faatuatua ma lana amiotonu patino, le auala e faamalosia ai lona aiga ma lona auaiga, ma le ala e auauna ai i isi.

Ou te faamoemoe o le a malamalama fanau teine a la’u fanau e mai lava i lena aso na amata ai ona toefuatai mai le talalelei i lenei tisipenisione, o manaomia e le Alii ni tamaitai faamaoni e avea ma Ona soo.

Na o se tasi o faataitaiga o la latou sao tulaga ese sa i ai i le galuega faafaifeautalai. O le faatupulaia tele o le Ekalesia anamua na mafai ona o alii faatuatua sa naunautai e tuua o latou aiga ae malaga i nofoaga e le mailoa, ma mafatia ai i le tuuatoatasi ma faigata ina ia aoao atu le talalelei. Peitai, sa malamalama nei alii semanu e le mafai ona taunuu a latou misiona e aunoa ma le faatuatua ma le mafutaga faapaaga a tamaitai i o latou olaga, o e sa tausia o latou aiga ma pisinisi ma sailia tupe mo o latou aiga ma faifeautalai. O tamaitai foi sa tausia ma vaaia le fiaafe o tagata liliu mai sa faapotopoto i o latou nuu. Sa latou matua tautino atu i se ituaiga olaga fou, ma fesoasoani i le fausiaina o le malo o le Alii ma auai i Lana galuega o le faaolataga.

Fesootai ma le Perisitua

Ou te faamoemoe o le a malamalama le fanau teine a la’u fanau sa musuia e le Alii le Perofeta o Iosefa Samita e faatulagaina ia tamaitai o le Ekalesia “e ala i le perisitua ma le mamanu o le perisitua”7 ma aoao i latou i le “ala [latou te] maua ai avanoa, faamanuiaga ma meaalofa o le Perisitua.”8

Ina ua faatulagaina aloaia le Aualofa, sa faaauau e Ema Samita lona valaauga o se taitai. Sa avea o ia ma peresitene o le faalapotopotoga, ma fesoasoani e toalua e galulue faatasi ma ia i le au peresitene. Nai lo le filifilia i se palota faalauiloa e pei ona sa masani ai i faalapotopotoga i fafo atu o le Ekalesia, sa tofia lenei au peresitene e ala i se faaaliga, ma sa lagolagoina e i latou o le a latou taitaia, ma vaetofiaina e taitai perisitua e galulue ai i o latou valaauga, o le mea lea na “valaauina se tagata e le Atua, e ala i le valoaga, ma le faaeega o lima o ē o i ai le pule.”9 O le faatulagaina ai i lalo o le perisitua ua mafai ai e le au peresitene ona maua le taitaiga mai le Alii ma Lana perofeta mo se galuega patino. O le faalapotopotoga a le Aualofa ua mafai ai ona maua le faleteuoloa a le Alii mo taleni, taimi, ma punaoa e faafoeina i le poto ma le faatulagaina lelei.

Na malamalama lena uluai vaega o tamaitai sa tuuina atu ia i latou le pule e aoao atu ai, musuia, ma faatulagaina tamaitai e avea ma soo e fesoasoani ai i le galuega a le Alii mo le faaolataga. I la latou uluai fonotaga na aoaoina ai tamaitai i faamoemoega taiala o le Aualofa—e faateleina le faatuatua ma le amiotonu patino, faamalolosia aiga, saili ma fesoasoani i ē le tagolima.

Ou te faamoemoe o le a malamalama fanau teine a la’u fanau o le Aualofa o se vaega taua o le sauniaina o le Au Paia mo avanoa, faamanuiaga, ma meaalofa ia e na o le malumalu e maua ai. Sa aoao mai e Peresitene Iosefa Filitia Samita o le Aualofa “o se vaega taua i le malo o le Atua i le fogaeleele” ma “ua mamanuina ma faagaoioia ia fesoasoani ai i ona sui auai faatuatua ia maua le ola faavavau i le malo o lo tatou Tama.”10 E mafai ona tatou vaai faalemafaufau i le tulaga na i ai tamaitai i le Faleoloa Piliki Lanumumu o Iosefa Samita i na uluai fonotaga a le Aualofa, e faasasaga atu i le maupuepue sa fausia ai se malumalu e pei ona sa aoaoina ai i latou e le Perofeta “e tatau ona i ai se sosaiete maoae, e ese mai mea leaga uma o le lalolagi, filifiliga, ola mama, ma paia.”11

Ou te faamoemoe e faatauaina e fanau teine a la’u fanau le malumalu e pei ona faia e uluai uso o le Aualofa, o e sa talitonu o faamanuiaga o le malumalu o le togi ofoofogia lea ma sini maoae a tamaitai uma o le Au Paia o Aso e Gata Ai. Ou te faamoemoe, e faapei foi o uluai uso o le Aualofa, o le a taumafai fanau teine a la’u fanau ia lava lo latou matutua e osia ai ma tausia feagaiga paia o le malumalu, ma a oo ina latou o i le malumalu, o le a gauai atu i mea uma o le a tautalagia ma faia. O faamanuiaga o le malumalu o le a faaauupegaina ai i latou i le mana12 ma faamanuiaina ai e maua “le ki o le malamalama o le Atua.”13 O sauniga o le perisitua ia e na o malumalu e maua ai, o le a faamanuiaina ai i latou e faataunuu o latou tiutetauave paia, e faavavau, ma o le a latou folafola atu e ola o ni soo ua tautino atu. Ou te faafetai ona o se tasi o faamoemoega taua o le Alii i le faatulagaina o le Aualofa, o le tuuina atu lea i tamaitai o le tiutetauave e fesoasoani ai le tasi i le isi e saunia “mo faamanuiaga e sili atu o le perisitua o loo maua i sauniga ma feagaiga o le malumalu.”14

O Le Sulufaiga ma le Uunaiga o se Usoga Faatamaitai i le Lalolagi Atoa

Ou te faamoemoe o le a malamalama fanau teine a la’u fanau i le uunaiga taua ma le mana o le usoga faatamaitai maoae o le Aualofa.Talu mai le 1842 ua salalau atu le Ekalesia i talaatu o Navu, ma ua i ai nei le Aualofa i le silia ma le 175 atunuu, lea e silia ma le 80 gagana e tautatala ai tamaitai. O vaiaso uma lava e faatulagaina ai uarota ma paranesi fou, ma avea ai foi Aualofa fou o se faaopoopoga tele o le tulaga faatamaitai “ua fofola i konetineta.”15 Ina o matua laitiiti lava le Aualofa ma sa na o Iuta lava na faatulagaina ai, sa mafai e ona taitai ona taulai tele atu la latou faalapotopotoga ma le avea ai ma soo, i polokalama faaagafesootai i le lotoifale ma galuega fesootai mo toomaga. Sa latou atiina ae mea e gaosi i le fale ma faatinoina galuega fesoasoani e fausia ai falemai ma faaputu saito. O na uluai taumafaiga a le Aualofa sa fesoasoani e faatuina ai mamanu o le avea ai ma soo, ia ua faaaogaina nei i le lalolagi atoa. Ina ua tupu ma ola le Ekalesia, ua mafai nei e le Aualofa ona faataunuu ona faamoemoega i uarota ma paranesi taitasi, i siteki ma itu taitasi, a o fetuutuunai i se lalolagi ua matua tele suiga.

O aso uma, e feagai ai uso o le Aualofa i le lalolagi atoa ma luitau ma aafiaga eseese o le olaga. Ua feagai tamaitai ma o latou aiga i le taimi nei ma faamoemoega ua le faataunuuina; o ma’i faalemafaufau, faaletino, ma le faaleagaga; o faalavelave faafuasei; ma le oti. O nisi uso e feagai ma le tuulafoaiina ma le le fiafia ona e leai ni o latou lava aiga, a o isi e mafatia i taunuuga o filifiliga lē lelei e faia e tagata o aiga. O nisi sa feagai ma taua po o le matelaina po o mala faalenatura, a o isi o loo aoao e uiga i le tiga o mea ua fai ma vaisu, leai o se galuega, po o le le lava o le a’otauina ma aoaoga faamasani. O nei faigata uma e mafai ona olopalaina ai le faatuatua ma faaumatia le malosi o tagata ma aiga. O se tasi o faamoemoega o le Alii na faatulagaina ai tamaitai ia avea ma soo, o le saunia lea o le toomaga e mafai ona siitia i latou i luga a’e o “mea uma e faalavelavea ai le olioli ma le alualu i luma o tamaitai.”16 I uarota ma paranesi taitasi, e i ai lava se Aualofa e i ai ni tamaitai e mafai ona sailia ma maua faaaliga ma talanoa ma taitai perisitua e fefaamalosia’i le tasi ma le isi ma galulue i tali e talafeauga ma o latou lava aiga ma nuu.

Ou te faamoemoe o le a malamalama fanau teine a la’u fanau e mafai ona faalauteleina lo latou avea ai ma soo i le Aualofa, ma e mafai ai foi ona latou galulue faatasi ma isi i galuega ofoofogia ma le toa sa faia e le Faaola. O le ituaiga o galuega ua talosagaina uso o lenei Ekalesia e faia i o tatou taimi, e le faatauvaa pe tautuaupegaina lava i le Alii. O lo latou faamaoni, e mafai ai ona latou lagonaina Lana faamaoniga ma faamanuiaina ai i le mafutaga a Lona agaga.

E tatau foi ona iloa e fanau teine a la’u fanau e mafai e le usoga a le Aualofa ona tuuina atu se nofoaga o le saogalemu, sulufaiga, ma le puipuiga.17 E ui ina faigata tele o tatou taimi, ae o le a fesoasoani uso faatuatua o le Aualofa e tutu faatasi e puipuia aiga o Siona mai leo faatosina o le lalolagi ma uunaiga faataumaoi ma taufaaosooso a le tiapolo. O le Aualofa foi, o le a aoaoina ai ma faamalolosia i latou ma e mafai e uunaiga a tamaitai amiotonu ona faamanuiaina isi e toatele o fanau a lo tatou Tama.

O Le Vaavaaiga ma le Auaunaga i le Avea ai ma Soo

Ou te faamoemoe o le a malamalama fanau teine a la’u fanau o faiaoga asiasi o se faailoga o lo latou avea ai ma soo, ma o se auala matagofie e faamamaluina ai a latou feagaiga. O lenei elemene o lo tatou avea ai ma soo, e tatau ona atagia manino ai le galuega a lo tatou Faaola. I le popofou o le Aualofa, sa i ai se komiti asiasi mai uarota taitasi sa tuuina atu i ai se tofiga e iloilo manaoga ma ao mai foai e faasoasoa mo i latou sa manaomia le fesoasoani. I le gasologa o tausaga, sa aoaoina ai e uso o le Aualofa se la’a se tasi i le taimi ma faaleleia atili ai i lo latou gafataulimaina lea ona vaavaaia o isi. E i ai taimi sa tele ina taulai atu ai tamaitai i le faamae’aina o asiasiga, aoaoina atu o lesona, ma tuua ni pepa ua tusia ai ni savali pe a afea fale o uso o le Aualofa ae le o i ai. Sa fesoasoani nei faiga i uso e aoao ai mamanu o le vaavaaiga. E faapei foi o tagata i le taimi o Mose, sa matele i le tausia o lisi uumi o tulafono, e i ai foi taimi na uunaia ai e uso o le Aualofa le tele o tulafono tusitusia ma tulafono e le tusitusia i o latou lava luga, ona o lo latou naunau ia malamalama pe faapefea ona faamalosi e le tasi le isi.

Ona o le manaomia tele o le toomaga ma le laveai i olaga o uso ma o latou aiga i le taimi nei, ua manaomia ai i tatou e lo tatou Tama Faalelagi ina ia mulimuli i se ala e maualuga atu ma faatino lo tatou avea ai ma soo e ala i le tausia ma le faamaoni o Ana fanau.Faatasi ai ma lenei faamoemoega taua i le mafaufau, ua aoaoina nei taitai e talosagaina ni lipoti e uiga i le soifua manuia faaleagaga ma le faaletino o uso ma o latou aiga ma le auaunaga o loo tuuina atu.18 Ua i ai nei i faiaoga asiasi le tiutetauave e “faamaoni lo latou iloa ma le alolofa i tuafafine taitasi, e fesoasoani ia te ia e faamalosia lona faatuatua, ma tuuina atu i ai le auaunaga.”19

I le avea ai ma soo naunautai o le Faaola, ua faaleleia atili ai lo tatou tomai i le faia o mea semanu Na te faia pe ana o i ai o Ia iinei. Ua tatou iloa e taua ia te Ia la tatou tausiga, ma o lea ua tatou taumafai ai e punoua’i i le tausiga o o tatou uso ae le o le faamae’aina o lisi o mea e fai. O le auaunaga moni e tele ina fuaina i le loloto o lo tatou alofa mama, ae le o le faaatoatoaina o a tatou fuainumera. O le a tatou iloa ua manuia la tatou auaunaga o ni faiaoga asiasi pe a mafai ona faapea mai o tatou uso, “Ua fesoasoani lo’u faiaoga asiasi ua ou tuputupu a’e ai faaleagaga” ma “Ua ou iloa e amanaia tele a’u ma lo’u aiga e lo’u faiaoga asiasi” ma le “Afai e i ai ni o’u faafitauli, ou te iloa o le a gaioi lo’u faiaoga asiasi e aunoa ma le faatalitali se’i fai atu i ai.” O taitai ua malamalama i le taua o le auauna atu i isi, o le a fefautuaai faatasi e sailia ma maua faaaliga i le auala e faagaeetia ai faiaoga asiasi ma le auala e faatulagaina ai ma faatino la latou auaunaga musuia.

E le gata i lea, o faiaoga asiasi o se faalautelega o le tiutetauave o epikopo e tausia le lafu a le Alii. E manaomia e le epikopo ma le peresitene o le Aualofa le auaunaga a faiaoga asiasi musuia i le faataunuuina o o latou tiutetauave. O le auaunaga a faiaoga asiasi, o le a mafai ai e se peresitene o le Aualofa ona iloa le soifua manuia o uso taitoatasi i le uarota ma lipoti atu pe a talanoa ma lona epikopo.

Ua aoaoina i tatou e Peresitene Thomas S. Monson e faapea “pe a tatou taumafai ma le faatuatua, e leai se mea e taofia ai le faatinoina o tiute ua tofia i ai i tatou, pe a tatou saili atu i musumusuga a le Silisiliese i le faatinoina o o tatou tiutetauave, e mafai ona tatou ausia taunuuga faavavega.”20 Ou te faamoemoe o le a auai le fanau teine a la’u fanau i le faatinoina o vavega a’o latou fesoasoani atu i faiaoga asiasi ia avea o se mamanu o le avea ai ma soo, ma o le a silafia e le Alii pe a toe afio mai o Ia.

Faataunuuina o le Faamoemoega o le Aualofa

O nei aoaoga ma isi aoaoga taua e uiga i le Aualofa, ua maua nei mo le fanau teine a la’u fanau e suesue ai i le tusi O Afafine i Lo’u Malo: O Le Talafaasolopito ma le Galuega a le Aualofa. O loo i ai i lenei tusi se faamaumauga o le talatuu o le Aualofa ma tamaitai o lenei Ekalesia. O le a tuufaatasia ai ma soofaatasi se usoga a tamaitai i faamoemoega o le Aualofa ma mamanu ma avanoa paia o soo. O se molimau o le matafaioi taua a tamaitai i le fuafuaga o le fiafia a lo tatou Tama, ma o loo i ai se tagavai mausali o mea ua tatou talitonu i ai, o mea tatou te faia, ma mea o le a tatou puipuia. Ua fautuaina i tatou e le Au Peresitene Sili ina “ia suesue i lenei tusi ma ia tuu atu i ona upumoni faavavau ma faataitaiga musuia e uunaia ai o [tatou] olaga.”21

I le iloa ai o le faalapotopotoga a le Aualofa sa amataina faalelagi, o lea na ta’u atu ai e Peresitene Iosefa F. Samita i uso o le Aualofa: “E mo outou e taitaia le lalolagi aemaise lava ia taiulu i tamaitai o le lalolagi. … O outou o le ulu,” na ia saunoa ai, “ae le o le si’usi’u.”22 A oo ina avea le Aualofa o se auala i o latou olaga, o le a latou auauna atu ma le lotogatasi ma isi e faataunuu ona faamoemoega paia. E i ai sa’u molimau o le Ekalesia toefuataiina moni a Iesu Keriso, ma ou te faafetai mo le mamanu o le avea ai ma soo lea na toefuataiina mai ina ua musuia e le Alii ia le Perofeta o Iosefa Samita e faatulaga le Aualofa. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino
  1. O Afafine i Lo’u Malo: O Le Talafaasolopito ma le Galuega a le Aualofa (2011), 3.

  2. Tagai Luka 10:38–42.

  3. Tagai Ioane 11:20–27.

  4. Tagai Galuega 18:24–26; Roma 16:3–5.

  5. Tagai i le Filipi 4:1–4.

  6. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 25.

  7. Iosefa Samita, i le O Afafine i Lo’u Malo, 12.

  8. Iosefa Samita, i le History of the Church, 4:567–68.

  9. Mataupu Faavae o le Faatuatua 1:5.

  10. Iosefa Filitia Samita, i le O Afafine i Lo’u Malo, 105.

  11. Iosefa Samita, i le O Afafine i Lo’u Malo, 16.

  12. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 109:22; tagai foi Sheri L. Dew, i le O Afafine i Lo’u Malo, 138.

  13. Mataupu Faavae ma Feagaiga 84:19; Tagai foi Ezra Taft Benson, i le O Afafine i Lo’u Malo, 129.

  14. O Afafine i Lo’u Malo, 142.

  15. Boyd K. Packer, i le O Afafine i Lo’u Malo, 107.

  16. John A. Widtsoe, i le O Afafine i Lo’u Malo, 26.

  17. Tagai O Afafine i Lo’u Malo, 86–87.

  18. Tagai Tusitaulima 2: Taitaiina o le Ekalesia (2010), 9.5.4.

  19. Tusitaulima 2, 9.5.1.

  20. Thomas S. Monson, i le Afafine i Lo’u Malo, 99.

  21. Au Peresitene Sili, i le O Afafine i Lo’u Malo, ix.

  22. Iosefa F. Samita, i le O Afafine i Lo’u Malo, 72.