Haapae i te ratereraa rahi

Atopa 2011

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video
Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video
Tuhaa pureraa a te Autahu‘araa Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video
Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video
Tuhaa pureraa no te avatea sabati Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video
Putuputuraa rahi a te Sotaiete Tauturu Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video