பிரதான நேவிகேஷனைத் தவிர்க்கவும்

October 2011 General Conference

ஒலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
ஒளிநாடாவைப் பதிவிரக்கம் செய்யவும்