Bỏ qua điều hướng chính
Tháng Tư 2012 | Hãy Ở Lại trong Lãnh Thổ của Chúa!

Hãy Ở Lại trong Lãnh Thổ của Chúa!

Tháng Tư 2012 Đại Hội Trung Ương

Câu hỏi hằng ngày của chúng ta cần phải là: “Các hành động của tôi đặt tôi vào lãnh thổ của Chúa hay của kẻ thù?”

Chủ Tịch Thomas S. Monson có lần đã nói: “Tôi xin đưa ra một công thức giản dị để qua đó các anh chị em có thể đo lường những điều lựa chọn trước mắt của mình. Công thức này rất dễ nhớ: ‘Các anh chị em không thể nào đúng bằng cách làm điều sai; không thể nào sai bằng cách làm điều đúng’” (“Các Con Đường Đưa Đến Sự Toàn Thiện,” Liahona, tháng Bảy năm 2002, 112). Công thức của Chủ Tịch Monson rất giản dị và thẳng thắn. Công thức này cũng hữu hiệu giống như quả cầu Liahona được ban cho Lê Hi. Nếu chúng ta sử dụng đức tin và chuyên tâm tuân theo các lệnh truyền của Chúa, thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra phương hướng đúng để đi theo, nhất là khi đương đầu với những sự lựa chọn hàng ngày của mình.

Sứ Đồ Phao Lô đã khuyên nhủ chúng ta về tầm quan trọng của việc gieo cho Thánh Linh và hãy coi chừng đừng gieo cho xác thịt. Ông nói:

“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.

“Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.

“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt” (Ga La Ti 6:7–9).

Gieo cho Thánh Linh có nghĩa là tất cả những ý nghĩ, lời nói và hành động cần phải nâng chúng ta lên đến mức độ thiêng liêng của cha mẹ thiên thượng chúng ta. Tuy nhiên, thánh thư ám chỉ xác thịt là thể xác hay bản chất trần tục của con người thiên nhiên, để cho người ta bị ảnh hưởng bởi sự đam mê, dục vọng, thèm muốn, và sự thúc đẩy của xác thịt thay vì tìm kiếm sự soi dẫn từ Đức Thánh Linh. Nếu không cẩn thận thì các ảnh hưởng đó kết hợp với áp lực của điều ác trên thế gian có thể khiến cho chúng ta chấp nhận hành vi thô bỉ và khinh suất mà có thể trở thành một phần cá tính của chúng ta. Để tránh các ảnh hưởng xấu đó, chúng ta cần phải tuân theo điều Chúa đã chỉ dẫn cho Tiên Tri Joseph Smith để tiếp tục gieo cho Thánh Linh: “Vậy nên, chớ mệt mỏi khi làm điều thiện, vì các ngươi đang đặt nền móng cho một công việc lớn lao. Và từ những việc nhỏ sẽ đưa lại những việc lớn” (GLGƯ 64:33).

Để cải tiến tinh thần của mình, chúng ta cần “phải bỏ khỏi [mình] những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác” (Ê Phê Sô 4:31) và “hãy khôn ngoan trong những ngày thử thách của mình [và] hãy cởi bỏ tất cả những gì dơ bẩn” (Mặc Môn 9:28).

Khi nghiên cứu thánh thư, chúng ta biết rằng những lời hứa do Chúa lập với chúng ta tùy thuộc vào sự vâng lời của chúng ta và những lời hứa đó khuyến khích cuộc sống ngay chính. Những lời hứa đó cần phải nuôi dưỡng linh hồn, mang hy vọng đến cho chúng ta bằng cách khuyến khích chúng ta không đầu hàng, ngay cả trong khi chúng ta đang đối phó với những thử thách hằng ngày của mình khi sống trong một thế giới mà các giá trị đạo đức và luân lý đang biến mất, và do đó thúc đẩy làm cho con người càng ngày càng gieo cho xác thịt hơn. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng những lựa chọn của mình đang giúp mình gieo cho Thánh Linh chứ không phải cho xác thịt?

Khi lặp lại lời khuyên dạy của ông nội mình, Chủ Tịch George Albert Smith có lần đã nói: “Giữa lãnh thổ của Chúa và lãnh thổ của quỷ dữ có một lằn ranh đã được vạch rõ. Nếu chịu ở bên lằn ranh này của Chúa thì các anh chị em sẽ ở dưới ảnh hưởng của Ngài và sẽ không có ước muốn làm điều sai; nhưng nếu vượt qua lằn ranh đó sang bên phía của quỷ dữ chỉ một chút thôi, thì các anh chị em đang ở trong quyền lực của kẻ cám dỗ và nếu nó thành công, thì các anh chị em sẽ không thể suy nghĩ hoặc thậm chí lý luận đúng vì đã bị mất Thánh Linh của Chúa rồi” (Teachings of Presidents of the Church: George Albert Smith [2011], 191).

Do đó, câu hỏi hằng ngày của chúng ta cần phải là: “Các hành động của tôi đặt tôi vào lãnh thổ của Chúa hay của kẻ thù?”

Tiên tri Mặc Môn cảnh giác dân của ông về tầm quan trọng của việc có được khả năng để phân biệt điều tốt với điều xấu:

“Vậy nên, tất cả những gì tốt lành đều từ Thượng Đế mà ra; và những gì tà ác đều từ quỷ dữ mà đến; và quỷ dữ là kẻ thù của Thượng Đế, nó luôn luôn chống lại Ngài, và luôn luôn dụ dỗ và xúi giục loài người phạm tội và làm điều ác.

“Vậy nên, tất cả những gì để mời mọc và thuyết phục loài người làm điều thiện, cùng yêu mến Thượng Đế và phục vụ Ngài đều do Thượng Đế soi dẫn cả” (Mô Rô Ni 7:12–13).

Ánh Sáng của Đấng Ky Tô cùng với sự đồng hành của Đức Thánh Linh cần phải giúp chúng ta xác định xem lối sống của chúng ta có đang đặt chúng ta vào trong lãnh thổ của Chúa hay không. Nếu các thái độ của chúng ta đều tốt thì chúng đã được Thượng Đế soi dẫn, vì mọi điều tốt lành đều từ Thượng Đế mà ra. Tuy nhiên, nếu các thái độ của chúng ta đều xấu, thì chúng ta đang bị kẻ thù ảnh hưởng vì nó thuyết phục loài người để làm điều ác.

Những người dân Châu Phi đã làm tôi cảm động vì quyết tâm và sự chuyên cần của họ để ở lại trong lãnh thổ của Chúa. Ngay cả trong những hoàn cảnh sống khó khăn, những người nào chấp nhận lời mời gọi để đến cùng Đấng ky Tô đều trở thành ánh sáng cho thế gian. Cách đây vài tuần, trong khi đi tham quan một trong các tiểu giáo khu ở Nam Phi, tôi đã có đặc ân cùng đi với hai thầy tư tế trẻ tuổi, vị giám trợ và chủ tịch giáo khu của họ đến thăm các thiếu niên kém tích cực trong nhóm túc số của họ. Tôi vô cùng cảm kích trước lòng can đảm và khiêm nhường mà hai thầy tư tế đó đã cho thấy khi họ mời các thiếu niên kém tích cực trở lại nhà thờ. Trong khi họ nói chuyện với các thiếu niên kém tích cực đó, tôi thấy rằng nét mặt của họ phản ảnh ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi, và đồng thời mọi người xung quanh họ cũng tràn đầy ánh sáng. Họ làm tròn bổn phận của mình để “cứu giúp kẻ yếu, nâng đỡ những bàn tay rũ rượi, và làm vững mạnh những đầu gối suy nhược” (GLGƯ 81:5). Thái độ của hai thầy tư tế đó đã đặt họ vào trong lãnh thổ của Chúa, và họ đã phục vụ với tính cách là các công cụ trong tay Ngài khi họ mời những người khác cũng làm như vậy.

Trong Giáo Lý và Giao Ước 20:37, Chúa dạy chúng ta về ý nghĩa của việc gieo cho Thánh Linh và điều thật sự đặt chúng ta trong lãnh thổ của Chúa như sau: hạ mình trước mặt Thượng Đế, đến với tấm lòng đau khổ và tâm hồn thống hối, làm chứng trước Giáo Hội rằng chúng ta thật sự hối cải tất cả các tội lỗi của mình, mang danh của Chúa Giê Su Ky Tô, có quyết tâm phục vụ Ngài đến cùng, chứng tỏ bằng công việc của mình rằng chúng ta đã nhận được Thánh Linh của Đấng Ky Tô, và được nhận vào Giáo Hội của Ngài qua phép báp têm. Sự sẵn lòng của chúng ta để làm tròn các giao ước này chuẩn bị cho chúng ta để sống nơi hiện diện của Thượng Đế với tư cách là các nhân vật được tôn cao. Việc ghi nhớ về các giao ước này phải hướng dẫn hành vi của chúng ta liên quan đến gia đình của mình, trong sự giao tiếp với những người khác và nhất là trong mối quan hệ với Đấng Cứu Rỗi.

Chúa Giê Su Ky Tô thiết lập mẫu mực về hành vi hoàn hảo để nhờ đó chúng ta có thể xây đắp thái độ của mình để có thể làm tròn những giao ước thiêng liêng này. Đấng Cứu Rỗi xua đuổi khỏi cuộc sống của Ngài bất cứ ảnh hưởng nào có thể làm cho Ngài không tập trung vào sứ mệnh thiêng liêng của Ngài, nhất là khi Ngài bị kẻ thù hay các tín đồ của Ngài cám dỗ trong khi Ngài phục sự trên thế gian này đây. Mặc dù chưa hề phạm tội, nhưng Ngài đã có một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối, đầy tình yêu thương đối với Cha Thiên Thượng và đối với tất cả loài người. Ngài đã hạ mình trước Cha Thiên Thượng, chối bỏ ý muốn của Ngài để làm tròn điều mà Cha đã đòi hỏi nơi Ngài trong mọi điều cho đến cuối cùng. Ngay cả vào giây phút cực kỳ đau đớn về mặt thể xác lẫn thuộc linh, mang lấy gánh nặng tội lỗi của tất cả nhân loại lên đôi vai Ngài và rướm máu từ các lỗ chân lông, Ngài cũng đã thưa cùng Cha rằng: “Nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều Cha muốn” (Mác 14:36).

Thưa các anh chị em, tôi cầu nguyện rằng khi chúng ta nghĩ về các giao ước của mình thì chúng ta có thể giữ cho mình được vững mạnh để chống lại “những tên lửa của kẻ thù nghịch” (1 Nê Phi 15:24), noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi để chúng ta có thể gieo cho Thánh Linh và ở lại trong lãnh thổ của Chúa. Chúng ta hãy ghi nhớ công thức của Chủ Tịch Monson: “Các anh chị em không thể đúng bằng cách làm điều sai; không thể sai bằng cách làm điều đúng.” Tôi nói những điều này trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.