Přeskočit hlavní navigační panel
Duben 2012 | Opět se scházíme

Opět se scházíme

Duben 2012 Generální konference

Náš Nebeský Otec pamatuje na každého znás, i na naše potřeby. Kéž jsme naplněni Jeho Duchem, zatímco se účastníme zasedání této konference.

Milovaní bratři a sestry, vítám vás na generální konferenci Církve, na které se opět scházíme. Mám vás velmi rád. Setkáváme se každých šest měsíců, abychom se vzájemně posilovali, povzbuzovali, přinášeli si útěchu a budovali víru. Jsme zde, abychom se učili. Někteří z vás možná hledáte odpovědi na otázky a výzvy, s nimiž se v životě setkáváte. Někteří zápolí se zklamáním či nějakou ztrátou. Když ale pociťujeme Ducha Páně, každý z nás může být osvícen, povznesen a utěšen.

Pokud v životě potřebujete něco změnit, kéž k tomu najdete motivaci a odvahu, až budete naslouchat inspirovaným slovům, která zde budou pronášena. Kéž se každý z nás znovu zaváže žít tak, abychom byli způsobilými syny a dcerami Nebeského Otce. Kéž nadále vzdorujeme zlu, ať se nachází kdekoli.

Jsme nesmírně požehnaní tím, že jsme mohli přijít na zem v této doběv této úžasné době v dlouhé historii světa. Nevejdeme se všichni pod jednu střechu, ale dnes máme možnost účastnit se zasedání této konference prostřednictvím zázraku televize, rozhlasu, kabelové televize, satelitního přenosu a internetudokonce i na mobilních zařízeních. Setkáváme se v jednotě, hovoříme mnoha jazyky, žijeme v mnoha zemích, ale všichni jsme jedné víry, jedné nauky a máme jeden cíl.

Ze skromných začátků před 182 lety je nyní náš vliv pociťován po celém světě. Tato vznešená věc, do níž jsme zapojeni, půjde dál a bude měnit život druhých a žehnat jim jako doposud. Nic, žádná síla na celém světě, nemůže zastavit dílo Boží. Nehledě na to, co přijde, tato vznešená věc půjde dál. Jistě si vybavíte prorocká slova Proroka Josepha Smitha: „Žádná bezbožná ruka nemůže zastavit pokrok tohoto díla; pronásledování může běsnit, nepřátelé se mohou spiknout, armády se mohou shromáždit, pomluvy mohou hanobit, ale Boží pravda půjde směle, vznešeně a nezávisle dál, dokud nepronikne každý světadíl, nenavštíví každý kraj, nezaplaví každou zemi a dokud nezazní v každém uchu, dokud nebude dosaženo Božích záměrů a velký Jehova neřekne, že dílo je dokonáno.“1

V dnešním světě je mnoho těžkostí a problémů, bratři a sestry, ale je v něm také mnoho dobrého a povznášejícího. V našem třináctém článku víry prohlašujeme: „Je-li cokoli ctnostné, milé nebo dobropověstné nebo chvályhodné, o to usilujeme.“ Kéž tak činíme i nadále.

Děkuji vám za vaši víru a oddanost evangeliu. Děkuji vám za lásku a péči, kterou si navzájem projevujete. Děkuji vám za službu, kterou poskytujete ve svém sboru a odbočce a ve svém kůlu a okrsku. Právě tato služba Pánu umožňuje uskutečňovat mnoho Jeho záměrů zde na zemi.

Vyjadřuji vám své díky za laskavost, kterou mi projevujete, kamkoli přijdu. Děkuji vám za vaše modlitby v můj prospěch. Pociťuji vliv těchto modliteb a jsem za ně nesmírně vděčný.

Bratři a sestry, sešli jsme se, abychom byli poučeni a inspirováni. Během následujících dvou dnů uslyšíte mnohá poselství. Ujišťuji vás, že tito muži a ženy, kteří k vám budou promlouvat, usilovali při přípravě svého poselství o nebeskou pomoc a vedení. Byli inspirováni ohledně toho, o co se s námi podělí.

Náš Nebeský Otec pamatuje na každého z nás, i na naše potřeby. Kéž jsme naplněni Jeho Duchem, zatímco se účastníme zasedání této konference. O to se upřímně modlím v posvátném jménu našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista, amen.

Ukázat odkazySkrýt odkazy

    Odkazy

    1. Učení presidentů Církve: Joseph Smith (2008), 444.