Spring over hovednavigation
april 2012 | Visionen om handling

Visionen om handling

april 2012 Generalkonference

Hvis vi skal have fremgang snarere end at omkomme, må vi få en vision af os selv, som Frelseren ser os.

Som alle gode forældre ønskede mine forældre en strålende fremtid for deres børn. Min far var ikke medlem, og på grund af usædvanlige omstændigheder på den tid besluttede mine forældre, at mine brødre og søstre og jeg skulle forlade vores ø, Amerikansk Samoa i Stillehavet, og rejse til USA, for at vi kunne gå i skole.

Beslutningen om at være adskilt fra os var svær at træffe for mine forældre, specielt for min mor. De vidste, at der ville være ukendte udfordringer, når vi blev sat i uvante omgivelser. Ikke desto mindre gennemførte de deres plan med tro og beslutsomhed.

På grund af min mors opdragelse som sidste dages hellig, var hun bekendt med principperne om faste og bøn, og begge mine forældre følte, at de havde brug for himlens velsignelser for at hjælpe deres børn. Med det in mente begyndte de på at sætte en dag af hver uge til at faste og bede for os. Deres ønske var at forberede deres børn til en lys fremtid. De handlede på dette ønske, idet de udøvede deres tro ved at søge Herrens velsignelser. Gennem faste og bøn modtog de forvisning, trøst og en fredsfyldt fornemmelse af, at alt ville være vel.

Hvordan kan vi, midt i alle livets udfordringer, få den forståelse, der er nødvendig for at gøre alt det, som vil bringe os tættere på Frelseren? Når vi taler om forståelse, så lærer Ordsprogenes Bog os denne sandhed: »Uden syner er et folk ladt i stikken« (Ordsp 29:18). Hvis vi skal have fremgang snarere end at omkomme, må vi få en vision af os selv, som Frelseren ser os.

Frelseren så mere i de ydmyge fiskere, som han kaldte til at følge sig, end de til at begynde med så i sig selv; han havde en vision af, hvad de kunne blive til. Han kendte til deres godhed og potentiale, og han handlede ved at kalde dem. De var ikke erfarne fra begyndelsen, men efterhånden som de fulgte ham og så hans eksempel, fik de fornemmelsen af hans lære og blev hans disciple. På et tidspunkt forlod nogle af hans disciple ham på grund af, at det, de hørte, var svært for dem. Jesus, der vidste, at andre måske også ville forlade ham, spurgte de tolv: »Vil I også gå jeres vej?« (Joh 6:67). Simon Peters svar viser, hvordan han havde ændret sig og havde fået visionen af, hvem Frelseren var. »Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord« (Joh 6:68), svarede han.

Med den vision var disse trofaste og engagerede disciple i stand til at gøre svære ting, når de rejste og prædikede evangeliet og oprettede kirken, efter Frelseren var væk. Til sidst måtte nogle af dem betale den ultimative pris for deres vidnesbyrd.

Der er andre eksempler i skriften på personer, der har fanget visionen om evangeliet, og som derefter er gået ud for at handle på den vision. Profeten Alma fik sin vision, da han hørte Abinadi, som frimodigt underviste og vidnede for kong Noa. Alma handlede på Abinadis lære og gik omkring og underviste i det, han havde lært, og døbte mange, som troede på hans ord (se Mosi 17:1–4; 18: 1–16). Apostlen Paulus blev omvendt på vejen til Damaskus, mens han forfulgte de tidlige hellige, og derefter handlede han ved at undervise og vidne om Kristus (se ApG 9:1–6, 20–22, 29).

I vore dage har mange unge mænd og kvinder og ægtepar sagt ja til kaldelsen fra Guds profet om at tjene på mission. Med tro og mod forlader de deres hjem og vante omgivelser på grund af deres tro på det gode, de kan gøre som missionærer. Når de handler på deres vision om at tjene, velsigner de mange, og i den proces ændrer de deres eget liv. Ved sidste generalkonference takkede præsident Thomas S. Monson os for den tjeneste, vi gør for hinanden, og mindede os om vores ansvar for at være Guds hænder, som velsigner hans børn her på jord (se »Til vi ses igen«, Liahona, nov. 2011, s. 108). Det har været hjertevarmende at se medlemmer af Kirken efterkomme denne formaning ved at handle på hans vision.

Før Frelseren gik bort, sagde han velvidende, at de ville have brug for hans hjælp: »Jeg vil ikke efterlade jer faderløse« (Joh 14:18). Han fortalte sine disciple: »Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer« (Joh 14:26). Det er den samme Helligånd, der kan give os kraft og motivere os til at gøre det, som Frelseren og vore nutidige profeter og apostle lærer os.

Når vi omsætter den lære, som vore ledere underviser os i, opnår vi en dybere forståelse for Frelserens vision for os. Under hele denne konference har vi modtaget inspirerede råd fra profeter og apostle. Studér deres lærdomme og grund over dem i hjertet, når I søger Helligåndens hjælp til at fange visionen af deres lærdomme i jeres liv. Med den vision kan I efterleve jeres tro ved at handle på deres råd.

Søg og studér skrifterne med et ønske om at modtage yderligere lys og kundskab om deres budskab til jer. Overvej dem i hjertet og giv dem mulighed for at inspirere jer. Handl derefter på inspirationen.

Vi lærte som familie, at vi handler, når vi faster og beder. Alma talte om faste og bøn som et middel til at modtage bekræftelse, da han sagde: »Se, jeg har fastet og bedt i mange dage, for at jeg selv kunne vide dette« (Alma 5:46). Også vi kan lære, hvordan vi håndterer livets udfordringer gennem faste og bøn.

Vi oplever modgang i livet, som nogle gange kan formindske vores vision og tro til at gøre det, vi bør gøre. Vi får så travlt, at vi ofte føler os overvældede og ude af stand til at gøre mere. Selv om vi hver især er forskellige, foreslår jeg ydmygt, at vi bygger vores vision på Frelseren og hans lærdomme. Hvad så han i Peter og Johannes og de andre apostle, der tilskyndede ham til at invitere dem til at følge ham? Ligesom han havde af dem har Frelseren en stor vision af, hvad vi kan blive til. Det vil tage den samme portion tro og mod, som de første apostle havde, for at vi igen kan fokusere på det, der betyder mest og bringer vedvarende glæde og stor lykke.

Når vi studerer Frelserens liv og lærdomme, ser vi ham blandt folk, hvor han underviser, beder, opløfter og helbreder. Når vi efterligner ham og gør det, vi ser ham gøre, begynder vi at få en vision af, hvem vi kan blive. I vil blive velsignet med forståelse igennem hjælp fra Helligånden til at gøre mere godt. Forandring vil komme, og der vil komme en anden orden i jeres liv, som vil velsigne jer og jeres familie. Frelseren spurgte, mens han virkede blandt nefitterne: »Hvad slags mænd burde I derfor være?« Han svarede: »Ligesom jeg er« (3 Ne 27:27). Vi har brug for hans hjælp til at blive, som han er, og han har vist os vejen: »Derfor, bed, og I skal få; bank på, og der skal lukkes op for jer; for den, der beder, får; og for den, der banker på, skal der lukkes op« (3 Ne 27:29).

Jeg ved, at når vi opnår en vision af os selv, som Frelseren ser os, og når vi handler på den vision, vil vi blive velsignet på uventede måder. På grund af mine forældres vision, blev jeg ikke blot velsignet med en uddannelse, men jeg blev placeret i omgivelser, hvor jeg fandt og tog imod evangeliet. Hvad vigtigere er, så lærte jeg vigtigheden af at have gode og trofaste forældre. Kort sagt blev mit liv ændret for evigt.

Ligesom en vision ledte mine forældre til at faste og bede for deres børns velfærd, og ligesom de tidlige apostles vision ledte dem til at følge Frelseren, kan den samme vision inspirere os og hjælpe os til at handle. Brødre og søstre, vi er et folk, der historisk set kender til vision og tro og modet til at handle. Tænk på, hvor langt vi er kommet, og de velsignelser, vi har modtaget! Tro på, at han kan velsigne jer med forståelse og mod til at handle.

Jeg bærer mit vidnesbyrd om Frelseren og hans ønske om, at vi skal vende tilbage til ham. For at gøre det, må vi have tro til at handle – til at følge ham og blive som han. På forskellige tidspunkter i vores liv rækker han hånden ud og inviterer os:

»Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle.

For mit åg er godt, og min byrde er let« (Matt 11:29–30).

Ligesom Frelseren så et stort potentiale i sine tidlige disciple, ser han det også i os. Lad os se os selv, som Frelseren ser os. Jeg beder til, at vi vil have den vision og tro og mod til at handle i Jesu Kristi navn. Amen.