Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2012 | O Le I Ai o le Vaaiga Mamao e Faatino Ai

O Le I Ai o le Vaaiga Mamao e Faatino Ai

Aperila 2012 Konafesi Aoao

Afai tatou te mananao ia manuia ae le fano, e tatau ona tatou maua se vaaiga mamao mo i tatou lava, e faapei ona silasila mai le Faaola ia i tatou.

Pei lava o matua lelei uma, sa mananao foi o’u matua i se lumanai manuia mo a la’ua fanau. O lo’u tama e le o se tagata o le ekalesia, ma ona o tulaga e le masani ai sa tulai mai i lena taimi, o lea sa naunau ai o’u matua matou te tuua ma o’u uso ma tuafafine lo matou motu o Amerika Samoa, i le Pasefika i Saute, ae malaga mai i le Iunaite Setete ina ia matou o i le a’oga.

O le faaiuga ina ia matou valavala o se faaiuga faigata i o’u matua, aemaise lava o lo’u tina. Sa la iloaina o le a i ai ni luitau e le mailoa a o tuuina i matou i ni siosiomaga fou. Peitai, faatasi ai ma le faatuatua ma le naunautai, sa la agai i luma ma la la’ua fuafuaga.

Talu ai sa ola a’e lo’u tina o se tasi o le Au Paia o Aso e Gata Ai, o lea sa masani ai o ia i mataupu faavae o le anapogi ma le tatalo, ma sa taufai lagonaina e o’u matua sa la manaomia faamanuiaga mai le lagi e fesoasoani ai i a la’ua fanau. I lena agaga, sa amata ai ona la faaavanoaina se aso i vaiaso taitasi e anapogi ai ma tatalo mo i matou. O la la’ua sini o le saunia lea o a la’ua fanau mo se lumanai manuia. Sa la galulue i la la’ua vaaiga mamao a o la faaaogaina lo la’ua faatuatua e ala i le saili atu i faamanuiaga a le Alii. O le anapogi ma le tatalo, sa la mauaina ai le faamautinoaga, mafanafana, ma le filemu o le a lelei mea uma.

E faapefea, i le lotolotoi o luitau o o tatou olaga, ona maua faaaliga e tatau ai e fai ai na mea o le a tatou latalata atili ai i le Faaola? I le ta’ua ai o le faaaliga, o loo aoao mai le Tusi o Faataoto i lenei upumoni: “A leai se faaaliga, e fano le nuu” (Faataoto 29:18). Afai tatou te mananao ia manuia ae le fano, e tatau ona tatou maua se vaaiga mamao mo i tatou lava, e faapei ona silasila mai le Faaola ia i tatou.

E sili atu mea na vaaia e le Faaola i na faifaiva faatauvaa na Ia valaauina e mulimuli atu ia te Ia, nai lo le mea sa latou muai iloa ia i latou lava; sa Ia silafia se vaaiga mamao i ituaiga tagata e mafai ona avea ai i latou. Sa Ia silafia lo latou lelei ma o latou gafatia, ma sa Ia faatinoina loa le valaauina o i latou. Sa lei ia te i latou muamua le poto masani, peitai a o latou mulimuli atu, sa latou vaaia Ana faataitaiga, lagonaina Ana aoaoga, ma avea ai ma Ona soo. Sa i ai se taimi ina ua o ese nisi o Ona soo mai ia te Ia ona o mea sa latou faalogo i ai sa faigata ia i latou. I le silafia ai atonu o le a o ese foi isi, o lea sa fesili ai Iesu i le Toasefululua, “Pe tou te fia o ese foi?” (Ioane 6:67). O le tali a Peteru na atagia ai lona suia ma mauaina le malamalama ma se molimau pe o ai le Faaola. “A matou o ea ia te ai o ia te oe upu o le ola e faavavau” (Ioane 6:68), na ia tali atu ai.

O lena malamalama na mafai ai e nei soo faamaoni ma le tuuto ona faia o mea faigata, a o latou malaga e folafola atu le talalelei ma faatu le Ekalesia ina ua maliu ese le Faaola. Ma iu ai, ina ositaulagaina e nisi o latou ola mo a latou molimau.

O loo i ai isi faataitaiga i tusitusiga paia o i latou sa mauaina le malamalama ma molimau i le talalelei ona latou o ai lea ma faatino lena vaaiga mamao. Sa maua e le perofeta o Alema lona malamalama ma le molimau ina ua ia faalogo ia Apinati o aoao atu ma le lototoa ma molimau atu i luma o le Tupu o Noa. Sa faatinoina e Alema ia aoaoga a Apinati ma sa ia alu ma aoao atu mea sa ia aoaoina mai, ma papatisoina le toatele sa talitonu i ana upu (tagai i le Mosaea 17:1–4; 18:1–16). A o sauaina le uluai Au Paia, sa liua le Aposetolo o Paulo i le auala i Tamaseko ona ia galue ai lea e aoao atu ma molimau atu ia Keriso (tagai i le Galuega 9:1–6, 20–22, 29).

I o tatou lava vaitaimi, e toatele alii talavou ma tamaitai, ma ulugalii matutua ua tali atu i le valaaulia a se perofeta a le Atua e faamisiona. Latou te tuua o latou aiga ma le faatuatua ma le lotototoa ma mea uma e masani ai, ona o lo latou faatuatua i le tele o mea lelei e mafai ona latou faia o ni faifeautalai. A o latou galulue i a latou vaaiga mamao e auauna atu, latou te faamanuiaina olaga o le toatele, ma i le faagasologa, e suia o latou lava olaga. I le konafesi aoao ua mavae, sa faafetai mai ai Peresitene Thomas S. Monson ia i tatou mo le auaunaga tatou te tuuina atu e le tasi i le isi, ma sa faamanatu mai ai ia i tatou lo tatou tiutetauave ia avea ma aao o le Atua e faamanuia ai Ana fanau iinei i le lalolagi (tagai “Seia Tatou Toe Feiloai,” Liahona, Nov. 2011, 108). Sa faafiafia loto i le faataunuuina o lenei faatonuga aua sa galulue tagata o le Ekalesia e tusa ma lana silasila mamao.

A o le i afio ese le Faaola, i Lona malamalama ai o le a tatou manaomia le fesoasoani, sa Ia fetalai mai ai, “Ou te le tuua outou o matuaoti” (Ioane 14:18). Sa Ia aoao atu i Ona soo, “O le Fesoasoani, o le Agaga Paia lea, e auina mai e le Tama i lo’u igoa, o ia lava na te aoao ia te outou i mea uma lava, e faamanatu mai foi o ia ia te outou i mea uma ua ou fai atu ai ia te outou” (Ioane 14:26). O le Agaga Paia lava lea e mafai ona faamanaina ma faaosofia i tatou e fai mea ua aoao mai e le Faaola ma perofeta ma aposetolo o ona po nei.

A tatou faatinoina aoaoga a o tatou taitai, tatou te maua se malamalama loloto atu i le silasila mamao o le Faaola mo i tatou. O lenei konafesi atoa ua tatou maua ai fautuaga musuia mai perofeta ma aposetolo. Suesue i a latou aoaoga ma mafaufau loloto i ai i o outou loto a o saili atu i le Agaga o le Agaga Paia e fesoasoani ia outou maua se vaaiga mamao i nei aoaoga i o outou olaga. Faatasi ai ma lena vaaiga mamao, faaaoga lo outou faatuatua e faatino ai a latou fautuaga.

Saili ma suesue i tusitusiga paia ma se mafaufau ia maua le malamalama ma le poto atili i lena savali ia te oe. Mafaufau loloto i ai i lou loto ma tuu atu ia musuia ai oe. Ona e faatinoina lea o lena musumusuga.

A o tatou aoaoina o se aiga, tatou te galulue pe a tatou anapogi ma tatalo. Sa talanoa Alema e uiga i le anapogi ma le tatalo o se auala o le mauaina o le faamautinoaga ina ua ia fai mai, “Sa ou anapogi ma tatalo i aso e tele ina ia mafai ona ou iloa nei mea mo au lava ia” (Alema 5:46). E oo foi ina tatou iloa le ala e taulima ai luitau i o tatou olaga e ala i le anapogi ma le tatalo.

Tatou te oo i mea faigata i o tatou olaga ia e mafai ona faaitiitia ai la tatou vaaiga mamao ma le faatuatua e faia ai mea e tatau ona tatou faia. Tatou te soona pisi tele ma tele ai ina tatou lagona le lofituina ma lē mafai ai ona fai se isi mea. E ui ina eseese i tatou uma, ae ou te fautua atu ma le lotomaualalo e tatau lava ona taulai atu la tatou vaaiga mamao i le Faaola ma Ana aoaoga. O le a le mea na Ia silafia ia Peteru, Iakopo, ma Ioane ma isi Aposetolo na uunaia o Ia e galue ma valaaulia i latou e mulimuli atu ia e Ia? E faapei o Lona silafia o i latou, e maoae foi le silafia o le Faaola pe o ai e mafai ona avea ai i tatou. O le a manaomia ai se faatuatua ma se lototoa lea sa i ai i uluai Aposetolo ina ia mafai ai ona tatou toe taulai atu i mea e sili ona taua e aumaia ai le fiafia tumau ma le olioli tele.

A tatou suesue i le soifuaga o lo tatou Faaola ma Ana aoaoga, tatou te vaai ia te Ia o aoao atu i tagata, tatalo, si’i a’e ma faamalolo. A tatou faataitai ia te Ia e fai mea ua tatou vaai ia te Ia o faia, ona amata lea ona tatou vaai i se vaaiga mamao pe o ai e mafai ona avea ai i tatou. O le a faamanuiaina outou i se malamalamaaga e ala i le fesoasoani a le Agaga Paia, e fai nisi mea lelei. O le a amata ona oo mai suiga, ma o le a e aumaia se faatulagaga ese i lou olaga o le a faamanuiaina ai oe ma lou aiga. I Lana auaunaga ia sa Nifae, sa fesili le Faaola, “O a ituaiga o tagata e tatau ona outou i ai?” Na tali o Ia, “E pei lava o A’u nei” (3 Nifae 27:27). Tatou te manaomia Lana fesoasoani ia avea ai e faapei o Ia, ma ua uma ona Ia faaali mai le ala: “O lea, ole atu, ma o le a outou maua; tuitui atu, ma o le a tatala mai ia te outou, aua o ia e ole atu, e maua e ia; ma i le e tuitui atu, e tatala mai i ai” (3 Nifae 27:29).

Ou te iloa a tatou mauaina se vaaiga mo i tatou lava e pei ona silasila mai ai le Faaola ia i tatou ma a tatou galulue e faatino lena vaaiga mamao, o le a faamanuiaina o tatou olaga i ni ala e lei mafaufauina. Ona o le vaaiga mamao a o’u matua, e le gata ina sa faamanuiaina lo’u olaga i aafiaga faaleaoaoga, ae sa tuu foi au i tulaga sa ou maua ai ma talia le talalelei. E sili atu ona taua, sa ou aoaoina le taua o ni matua lelei ma le faatuatua. I se faaupuga faigofie, sa suia lo’u olaga e faavavau.

Faapei ona taitaiina e se vaaiga mamao ia o’u matua e anapogi ma tatalo mo le soifua manuia o a la’ua fanau, ma e faapei foi ona taitaiina uluai Aposetolo e se vaaiga mamao e mulimuli i le Faaola, o loo faapena foi ona maua lena lava vaaiga mamao e musuia ma fesoasoani ai ia te i tatou e faatino. Uso e ma tuafafine, o i tatou o ni tagata e i ai se talafaasolopito o faaaliga ma le faatuatua ma le lototoa e faatino ai. Tagai foi i le mea sa tatou o mai ai ma faamanuiaga ua tatou maua! Talitonu e mafai ona Ia faamanuiaina oe i faaaliga i lou olaga ma le lototoa e faatino ai.

Ou te tuuina atu la’u molimau i le Faaola ma Lona naunautaiga mo i tatou e toe foi atu ia te Ia. Ina ia faia lena mea, e tatau ona i ai lo tatou faatuatua e faia ai—e mulimuli ia te Ia ma avea e faapei o Ia. I taimi eseese o o tatou olaga, e faaloaloa mai ai Lona aao ma valaaulia i tatou:

“Ia outou amoina la’u amo, ina ia outou faaa’oa’o ia te au, aua o a’u le agamalu ma le lotomaulalo; ona maua lea e outou o le malologa mo o outou agaga.

“Aua e avegofie la’u amo, o la’u avega foi e mama ia” (Mataio 11:29–30).

Faapei ona silafia e le Faaola le gafatia tele i Ona uluai soo, e faapena foi Lona silafia ia i tatou. Ia tatou vaavaai ifo ia i tatou lava e faapei ona silasila mai o le Faaola ia i tatou. Ou te tatalo ia i ai sa tatou vaaiga mamao ma le faatuatua ma le lototoa e faatino ai, i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Left