Diak bo er a chelsel a navigation
Ongeua el Buil 2012 | Ngii a Kmal Betik a Rengul er Kid

Ngii a Kmal Betik a Rengul er Kid

Ongeua el Buil 2012 Klou el Ongdibel

Me ngultuil er a mla mekedmokl el teletael er a babeluades el kirel a telungalek, e kede mui el medengei el kmo ng mekera Demad er a Babeluades e meral tabesul e mui a beltkil a rengul el mei er kid.

Ng kmal soak el obengteterir a remisionari. Te kmal mui er a klaumerang, klemerang me a medemedemek el reng. A teletael er a klemisionari el le ngarngii a di uaia dertelkib el klengar er a teruich me a eai mo er a lluich me a eua el buil. Te mle er a mission el songerenger el sorir el

Ak kmal dirk e mlo merek el orenges er a reteru el ungil ngeasek el misionari er a louchais aike le dilubech me a blak el reng er tir. Chelsel a taem el ouchais e te ulemdasu er a rechad el lulsisechakl er tir er sel sils, el bebil er tir a mle telkib el blak a rengrir el orrenges er a kuk rebebil. Tia er a lomdasu er tia el teletael, e te uleker, “Ng mekera e sebeched el ngosuterir a derta el chad el mo klou a klaumerang er tir er a Chedam er a Babeluades? Ng mekera a de ngesuterir el mo melchesuar Chedaol Reng er Ngii? Ng mekera de ngesuterir el mo medengei el kmo ke de meral betik a rengud er tir?”

Chelsel a uldesuek e a kumdasu el kirir tirka el teru el mekekere el chad er a ede el mo eua el rak er a uriul er a mission er tir. Ak melebedebek er tir el mla metik er a diak a ulebengelel el chelebechiil e mesiou er a chelechad er a re elders malechub e te olisechakl er a rengeasek el sechal. Chelechang, e te bai diak el omdasu er tirke el chad el tir a ulsisechakl er tir, e oker osisiu el ker el kirir a rechedal a chelechad er tir malechub a rengeasek el sechal el lolisiich er tir. Ak milsa el kmo sel klemisionari el bla er ngii a mla mo teletael el ousbech er ngii el melisiich er a rebebil er a chelsel a klengar tir. Me tia el klsoldau er a re melemalt el misionari sel bo el rei er a rekebelurir, e tir a mesisiich el oureor el mengederoder er a Ikelesia.

A Lehi el prophet el ngara Babier er a Mormon a dirrek el milbedebek a osisiu el ker el di uaia tirka el misionari er se er a lorrenges er a nger er a rengelekel sechal el kirel a ues el ngii a ngilai: “Ma ikaia mle teletelir tirka el teru el obekuk el Laman me a Lemuel el dim le blechoel mengiremrum er a demerir. Me te mlengiremrm leng dimlak lodenge a urelel a Dios lulmeob er tir ” (1 Nephi 2:12).

Ke de locha dirrek el mla mo melechesiu er a osisiu el ringel el ua Lehi me tirka el teru el meklou el sechal ngelekel. Me sel domes er a ngalek el lobecheklang, a re diak el blak a rengrir el mesuub el chad, me a kuk diak el sal mekera el elder, e ng mo metikm a rengud el uaia Lehi e mo oker, ak mekera e sebechek el ngosuterir el mo orrenges er a Reng meng diak el mechetakl er a ongetikaik er a belulechad? Eru el bades er a chedaol llechukl a soiseb er a uldesuek el ngosukid el metik er a roled er a chelsel aika el olibesongel e mo melchesuar a beltkil a rengul a Dios.

A Nephi a meskid a chesmerel omesuub lokiu aike el dilubech el mo er ngii: “Ngak el Nephi, …el mle semeriar a renguk el mo medenge beot el tekingel a Dios, me ak lilangel, el mo er a Rubak; meng mlei el domedemkii a renguk, me ak mlo oumerang a ikei el tekingel a demak; meng, dimlak bo kumtok er ngii el uai a rubekuk” (1 (1Nephi 2:16) ).

Okisel a klemeriar reng el mo mesuub a rullid el mo ungil rongesii a ngor er a babeluades. Me a skel omelisiich er a klemeriar reng a ngerchelel a dersta er kid—a remisionari, rechedam me a rechedil, resensei, roungerachel, me a rechedal a ikelesia. Me se el domelechesiu er tial klemeriar reng er a chelsel a rengud, e kede mengedmokl el mo melai a klubeled er a chelsel ongeru el bades el soak louchais el kirel.

Se er a ongelolem el buil er a 1831, el okedong a mo er a roungerachel er a Ikelesa, a Joseph Smith a le dilu er ngii el kmo a Diablong a ngar tial chutem, e merael el mengesuseu a beluu. A doumekemad er a uai tia el klou el eleuid, e a Rubak a kmo ngii a mo meskid a teletael er a rokui el tekoi meng diak de bo de mechitikaik (Mesa D&C 52:14) ).

A okesiu a teletael, omekrael, omelekel a blekeklel, malechub e ng rael el chad oltirakl el melemolem er a moktek er a Dios. A doltirakl, e ng meskid a kllouelreng, okiis, e mtebengir a ngerel Chedaol Reng er a ikel ngor el mengesuseu er kid el mor cheroid. A Rubak a mla kmu er kid el kmo ngke el mo medakt er ika el klisichek a bok relii el mo mesisiich, el mo ngami el mei a rodech er a llomes lokiu a ocholt me a klemerang el ngak a mo meskemiu (Mesa D&C 52:17).

A klengeltengat er a delemedemk el nglunguuch, el ngara rengud, a rulii a Chedaol Reng el mo mekelomes aika el rengud e ngosukid el mo medengei aike el dimlak dodengei er a uchei er a debechel el me er tial beluu. Me sel bo dodengelii a moktek er a Demad er a Babeluaades el kired, e ng mo sebeched el kongei er sel ngerachel el olngeseu er a rebebil el suuebii e mo medengelii a moktek er Ngii. A mesisiich el ngeso el mo er a rebebil a teletael el kid oltirakl er a ebangkelio er a klengar kid. Sel doltirakl er a ebangkelio er a teletael el mla mosisechakl er a Rubak el Jesus Kristo, e a techelled el olngeseu er a rebebil a meleketek. Tiakid el cheldecheduch a olchotel a kmo ng mekera tia el osisechakl a loureor.

Teru el misionari a millengod er a chesimer, e oureng el kmo ulekum me te metik er chad el kongei er a klemechir. A chesimer a ulebok, e a kmal ko er a mekeuar el chad a dimlak el sal ungil mengedecheduch er tir. “Ak kora locha mla kmu er kemiu el kmo ng diak molengod er a chesmerek. Ak dilu er kmeiu el kmo a omluut el mei e ng mo diak el sal ungil teletael. Morael e bo bechikak.” E mle mereched el osmerii a chesimer.

Me a lorola tirka el elders, e ngika el meketeketang, e meduch el misionari a ngiluu chimal loia er a ongelngelel ngika el chimong e melisiich er a rengul. E dimlak loedengei, el kmo ngika el chad a ulemes er tir er a mado el soal kmal mo medengei el kmo ng mlo bleketakl a tekingel. Ng ulemdasu el kmo te kadereuakl e ko er a diak el sal omtab aikal tekingel. E ng di, tia er a lesa blekokeuii el teletael er a delongelir tirak el teru el misionari, e ng mlo riou a rengul. Ng liluut el mekengii a chesimer e mocha siotai er tirka el misionari el me mesuub lobengkel.

Me ng sel dotireklii a soal a Dios e doltirakl er a Teletelel e a Reng er Ngii a bo dolchesuar. A Osobel a ulsisechakl, “Me tiaikid e a rokui el chad a mo medengei el kmo kom chedak, alsekum e kom kaubeltik el reng” (Johanes 13:35). Tia el suobel er a klaubeltikelreng me a duch er kid el mo oltirakl er a Kristo er a uldesued, omelkinged, me a omerelled a klou a belkul el kirel otirekled er a Kristo me a osischekled er a ebangkelio er Ngii.

Okisel tial luldasu a rullid el mo oltirakl er a teletael er ayaksok. Askel a teletael a mekrolid el mo er a osischeklel a Kristo el Osobel me a reprofet er Ngii a ulsisechakl. A chimo er a ika el teletael a outekangel el mo er a ulebongel: “Ngeltengat er tirke el tir a kongei el mo nguu a Zion er chelecha el sils, me bo el sebechir el mor ngii a sengk me a klisichel a Edaol Ren; eal sekum e te lomelemii el mo er a ulebongel e te mo mekider e ruriul sils, e mo obengkel a diak a ulebengelel kingdom er a Ngelekel” (1 Nephi 13:37).

Ngera se el kmal belkul malechub e ng teletael el ngii a sebeched el loldeu er a rengud er a sengk me a klisichel Chedaol Reng? Ng klisiich el loeak a klaumerang el oltirakl er a Jesus Kristo. Ng beltikelrreng el mo er Ngii me a rebebil. A Osobel a silodii a teletael er a beltikelreng er a lolisechakl el kmo, “A beches el llach ak beskemiu, Me bom kaubeltikelreng; el uaia Ngak el betik a renguk er kemiu, me bom kaubeltikel reng” (Johanes 13:34).

A President Gordon B. Hinckley a milketeklii tia el osisechakl er a ledu el kmo: “A beltikelreng el mo er a Dios a diak di lomellach; diak di doureng el kirel. Tiang a llach…. A beltikelreng er a Dios a risel a rokui el klikiid, er a rokui el klungiaol, rokui el teletael er a klisiich, me a rokui el llemalt el meruul a ungil” (“Words of the Living Prophet,” Liahona, Dec. 1996, 8; “Babier er a Dirk mlo Merek el Cheldechedechal a President Gordon B. Hinckley,” Ensign, Apr. 1996, 73).

A moktek er a Chedam a oeak a teletael er a telungalek el ngosukid el mesuub, meruul, e mo medengelii a klisischel a beltkil a rengul. Sel sils el telungalek er ngak a milkedmokl, e a betik er a renguk el Ann me a ngak a mlo er a templo e siliseb er a telbiil er a chebecheiil. Ng mle tela el kumdasu el kmo ng mera el betik a renguk er ngii er se el sils, e tiaikid se el kilsa el teletael er a beltik el reng. E tirka el derta me a derta el ngelekam me a rengelekir el mle soiseb er a klengar kemam, e a beltik el reng er kemam a mla mo klou el mo er tir rokui. Ng diak a ulebengelel tia el beltik el reng.

A beltik el reng er a Demad er a Babeluades klisichel a sisak el mengurs er a babeluades. Sel decheroid a olibesongel el mengurs er kid el bedul a beluulechad e dousbech er a lemelted el melilt el osiik er Ngii, e kede mekengii a rengud el bedul a klisichel a celestial el mengurs er kid el bedul Ngii. A Nephi a silodii a klisichel el kmo “ng di mlo mechitechut a bedengel” (2 Nephi 4:21). Osisiu el klisiich er a beltik el reng a rirellii a Alma el mlo mengitakl er a “cheliteklel a beltik el reng” (Alma 5:26; dirrek el mesa bades 9). Ng kmal riretechii a rengul a Mormon meng mlo mellach er kid el mo “meluluuch…lolab a rokui el klisichel a rengum” me bo mui er a beltik el reng er Ngii (Moroni 7:48).

Ng osisiu el tekoi er chelechal taem me a irechar e a chedaol llechukl a mui el uleklatk er a beltik el reng er a Chedam er a Babeluades el mer kid a rengelekel. Ak ungil medengei el kmo a chimal a Demad er a Babeluades a melemolem el blok el mer kid, e kldmokl el nguu a dersta er kid e mekekokil, chelellakl a ngerel el kmo, “Ng betik a renguk er kau.”

Ng uaisei el teletael er a telungalek er babeluades a uchul, e kede ungil medengei el kmo a Demad er a Babeluades a meral mui er a beltik el reng el mer kid. A kuuchais el kmo ng klemerang. A Dios a medengelkid e betik a rengul er kid. Ngii a mla meskid a uldasu el kirel a chedaol basio er Ngii e mla omekedong er a reprofet me a reapostol el mo olisechakl a suobel me a teletael el uchul e kede lmuut el mo er Ngii. Sel dolasm el okerengii sel blak el reng el mo medengei e doltirakl er sel teletael el bla de betik er ngii, e kede merael mo kmeed er Ngii. A kuuchais el kmo a Jesus a Ngelekel a Dios, el Okesiu el mei er kid, e Osobeled, aika kdung el ngara ngklel a Jesus Kristo, amen.