Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2012 | E Alofa Moni Lava o Ia ia i Tatou

E Alofa Moni Lava o Ia ia i Tatou

Aperila 2012 Konafesi Aoao

Ona o le mamanu faatulagaina faalelagi o le aiga, ua tatou malamalama atili ai i le auala ua matua tutusa ai ma moni ai le alofa o lo tatou Tama Faalelagi ia i tatou taitoatasi.

Ou te fiafia e faatasi ma faifeautalai. E tumu i latou i le faatuatua, faamoemoe, ma le alofa moni. O o latou aafiaga faafaifeautalai e pei o se vaega o le olaga atoa ua faataunuuina i le 18 i le 24 masina. Latou te taunuu mai o ni pepe faaleagaga o i ai se fiaaai moni e aoao, ma e latou te o ese atu o ni tagata ua faatagata matutua, ma ua foliga ua saunia e faatoilalo luitau uma e tuu atu ia i latou. Ou te fiafia i faifeautalai matutua tuuto, ua tumu i le onosai, poto, ma le faamautinoaga toafilemu. Latou te aumaia se meaalofa o le mausali ma le alofa i le autalavou malolosi o loo siomia ai i latou. O le tutu faatasi o faifeautalai talavou ma ulugalii faamisiona matutua latou te malolosi ai, filifili mo le lelei, ma ua i ai se aafiaga loloto i o latou olaga faapea ma i latou o e ua aafia i a latou auaunaga.

Talu ai nei sa ou faalogo ai i ni faifeautalai talavou maoae se toalua a o la toe talanoa i o laua aafiaga ma taumafaiga. O lena taimi na la toe manatua ai tagata taitoatasi sa la fesootai atu i ai i na aso, o nisi sa vave ona tali mai nai lo isi. A o la mafaufau i mea na tutupu, sa la fesili ai, “E mafai faapefea ona ma fesoasoani i tagata taitasi e atiae se naunautaiga ina ia iloa atili le Tama Faalelagi? Pe faapefea ona tatou fesoasoani ia latou lagona Lona Agaga? E mafai faapefea ona tatou fesoasoani ia latou iloa lo tatou alolofa ia i latou?”

Sa ou vaai faalemafaufau i nei alii talavou e toalua i le tolu po o le fa tausaga pe a maea a laua misiona. Sa ou vaai faalemafaufau ia i laua ua maua ni a laua soa e faavavau ma o loo galulue i le korama a toeaina po o loo aoao atu se vaega o alii talavou. O le taimi la lea, nai lo le mafaufau e uiga i a laua tagata sailiili, ua la faia nei lava fesili e tasi e uiga i tagata o le la korama po o alii talavou ua valaauina i ai i laua e fesoasoani e atiina ae. Sa ou vaai i le auala na mafai ai ona faaaoga o laua aafiaga faafaifeautalai e avea o se taiala i le atiina ae o isi i o laua olaga atoa. A o toe foi atu ia au soo faamaoni mai a latou misiona i le tele o atunuu i le salafa o le lalolagi, ua avea i latou ma tagata ua taua lo latou sao i le galuega o le faavaeina o le Ekalesia.

Atonu na mafaufau foi le perofeta o Liae o le Tusi a Mamona i ia lava fesili e pei o nei faifeautalai ina ua ia faalogo i tali a lana fanau e uiga i le taitaiga ma le faaaliga lea na tuu atu ia te ia: “Ma sa faapea ona muimui o Lamana ma Lemuelu, o e ua matutua, i lo laua tama. Ma sa muimui i laua ona sa laua le iloa faiga a lena Atua o le na foafoaina i laua” (1 Nifae 2:12).

Masalo sa tatou lagonaina uma le faanoanoa lea na aafia ai Liae ona o lana fanau matutua e toalua. Pe a tatou feagai ai ma se tamaitiiti ua amata ona tafetafea ese mai le upumoni, se tagata sailiili e le o naunau, po o se ua faamoemoe mo le tofi toeaina a ua le toe popole mai, e matua ootia o tatou loto e pei o Liae ma tatou fesili atu, “e mafai faapefea ona ou fesoasoani ia i latou ia lagona ma faalogo i le Agaga ina ia le maua i latou i faatosinaga faalelalolagi?” E lua ni mau na tu matilatila mai i lo’u mafaufau e mafai ona fesoasoani ia i tatou ina ia iloa lo tatou auala e ui atu ai i nei faatosinaga ma lagona le mana o le alofa o le Atua.

Na tuuina mai e Nifae se ki o le faitotoa o le aoaoga e ala i lona lava aafiaga: “O a’u, o Nifae, … ma sa ia te au foi le naunau tele e fia iloa mealilo a le Atua, o le mea lea, na ou tagi atu ai i le Alii; ma faauta sa asiasi mai o ia ia te a’u, ma faamaluluina lo’u loto, o le mea lea na ou talitonu ai i upu uma na tautalaina e lo’u tama; o le mea lea na ou le fouvale ai e faasaga ia te ia e pei o o’u uso” (1 Nifae 2:16).

O le fagua o le naunau ina ia iloa ai ua tuu mai ia i tatou le tomai faaleagaga e faalogo atu ai i le siufofoga o le lagi. O le mauaina o se auala e fagua ai ma atiina ae ai lena naunautaiga o se misiona ma le tiutetauave lea a i tatou uma taitoatasi—faifeautalai, matua, faiaoga, taitai, ma tagata o le ekalesia. A tatou lagonaina le fatuina o lena naunautaiga i o tatou loto, ua saunia i tatou ina ia faamanuiaina i le aoaoina o le mau lona lua lea ou te fia tauina atu.

Ia Iuni o le 1831, a o tuuina atu valaauga i taitai anamua o le Ekalesia, sa ta’u atu ia Iosefa Samita “Ua i ai Satani i le salafa o le laueleele, ma ua fealuai o ia e faasese i atunuu.” O le tetee atu i lenei uunaiga faatosina, sa fetalai atu ai le Alii o le a Ia tuu mai ia i tatou “se ata i mea uma, ina ia le faaseseina [tatou]” (MF&F 52:14).

O mamanu ma faataitaiga, taiala, laasaga ua toe fai, po o ni auala e mulimuli ai se tasi ina ia ogatasi ma le faamoemoega o le Atua. Afai e mulimulitaia nei mamanu, o le a faalotomaualaloina i tatou, mataala, ma mafai ona iloa le leo o le Agaga Paia lea e ese mai i leo ia e faalavelave ia i tatou ma taitaieseina i tatou. Na aoaoina i tatou e le Alii, “O ia o le e gatete i lalo o lo’u mana o le a faamalosia, o le a ia aumai fua o le viiga ma le poto, e tusa ma faaaliga ma upumoni ua Ou tuu atu ia te outou” (MF&F 52:17).

O le faamanuiaga o se tatalo faamaulalo, e tuuina atu ma le faanaunauga moni, o le a faataga ai le Agaga Paia e musuia o tatou loto ma fesoasoani ai ia i tatou ia manatua mea sa tatou iloa ae tatou te lei fananau mai i lenei aafiaga faaletino. Afai ae manino lo tatou malamalama i le fuafuaga a lo tatou Tama Faalelagi mo i tatou, o le a amata ona tatou faailoa atu lo tatou tiutetauave ina ia fesoasoani i isi ia aoao ma malamalama i Lana fuafuaga. O le fesootai vavalalata ina ia fesoasoani i isi ia manatua le ala lea o loo tatou ola ai i le talalelei ma faaaogaina i o tatou olaga. Pe afai tatou te ola moni lava i le talalelei i le mamanu lava lea sa aoaoina e le Alii o Iesu Keriso, o le a faateleina lo tatou tomai e fesoasoani ai i isi. O le aafiaga lenei o se faataitaiga o le auala na mafai ai ona aoga lenei mataupu faavae.

Sa tuitui ni faifeautalai talavou se toalua i se faitotoa, ma faamoemoe o le a maua ai se tagata e taliaina le la savali. Sa tatalaina le faitotoa, ma sa faafeiloai i laua e se tamaloa lapoa i se leo e faalē-fiafia: “Faapea a a’u sa ou fai atu e aua nei lua toe tuituiina lo’u faitotoa. Sa ou lapataia oulua i le taimi muamua afai lua te toe o mai, o le a i ai se mea le lelei o le a tupu ia te oulua. O ese loa.” Sa vave ona ia tapunia le faitotoa.

A o savavali ese atu ia faifeautalai, sa tuu e le faifeautalai e matua ma sili le tomai lona lima i luga o le tauau o le faifeautalai laitiiti ina ia faamafanafana ma faamalosiau atu ia te ia. Ma lo la le iloaina o loo matamata mai le tamaloa mai le faamalama ina ia mautinoa ua la malamalama i lana savali. O lona faamoemoe moni lava o le a vaai atu o talie ma ula i lana tali faalelelei i le la asiasiga lea na taumafai atu. Ae peitai, sa ia molimauina le faaalia o le agalelei i le va o nei faifeautalai e toalua, ma sa faafuasei lava ona faamaluluina lona loto. Sa ia toe tatalaina le faitotoa ma talosagaina ia faifeautalai e toe foi atu ma faasoa atu le la savali ia te ia.

O le taimi lava tatou te usitaia ai le finagalo o le Atua ma ola i Lana mamanu tatou te lagona ai Lona Agaga. Sa aoao mai le Faaola, “O le mea lea e iloa ai e tagata uma lava o o’u soo outou, pe afai ua outou fealofani” (Ioane 13:35). O le mataupu faavae lenei o le alofa o le tasi i le isi ma le atiina ae o lo tatou gafatia ina ia taulai atu ia Keriso le auala tatou te mafaufau ai, tautala ai, ma galue ai, e taua lea i le avea ai ma soo o Keriso ma faiaoga i Lana talalelei.

O le fagua o lenei naunautaiga ua saunia ai i tatou e saili ia mamanu ua folafola mai. O le sailiga o mamanu ua taitaiina atu ai i tatou i le mataupu faavae a Keriso e pei ona aoao mai e le Faaola ma Ana taitai-perofeta. O se tasi o mamanu o lenei mataupu faavae o le tumau lea seia oo i le iuga: “Ma amuia lava i latou o e e saili e aumai la’u Siona i lena aso; ona o le a latou maua le meaalofa ma le mana o le Agaga Paia; ma afai latou te tumau e oo i le iuga o le a sii a’e i latou i luga i le aso gataaga, ma o le a faaolaina i le malo tumau-faavavau o le Tamai Mamoe” (1 Nifae 13:37).

O le a le auala tupito lea e mafai ona tatou fiafia ai i le meaalofa ma le mana o le Agaga Paia? O le mana lea e oo mai ona o le avea ma ni soo faamaoni o Iesu Keriso. O lo tatou alolofa ia te Ia faapea ma o tatou uso a tagata. Na tatou mauaina le mamanu o le alofa mai le Faaola ina ua Ia aoao mai ia i tatou, “O le poloaiga fou ou te tuu atu ai ia te outou, ia outou fealofani; faapei ona ou alofa atu ia te outou, ia fealofani foi outou” (Ioane 13:34).

Sa faamaonia mai e Peresitene Gordon B. Hinckley lenei mataupu faavae ina ua ia saunoa mai: “O le alofa atu i le Alii e le na o le fautua atu; e le na o le faamanuia atu. O se poloaiga. … O le alofa i le Atua o le pogai lea o mea mama uma, agalelei uma, malosi uma faaletagata, ma le tuuto atu atoa e faia le mea sao” (“Upu a Perofeta Soifua,” Liahona, Tes. 1996, 8).

O le fuafuaga a le Tama na filifilia le mamanu o le aiga e fesoasoani ia i tatou ia aoao, faaaoga, ma malamalama i le mana o le alofa. O le aso na faavae ai lo’u lava aiga, sa ma o ai ma la’u pele o Ann i le malumalu ma ulu atu i se feagaiga o le faaipoipoga. Sa ou mafaufau i lo’u alofa tele ia te ia i lena aso, ae peitai ua na o se amataga lea o le faaaliga o le alofa. A o ulufale mai i o maua olaga le ma fanau ma fanau a le ma fanau, sa faalauteleina tutusa ma le atoatoa lo ma alofa ia i latou taitoatasi. E foliga mai e leai se mutaaga o le tuputupu ae o le tomai e alofa atu ai.

O le lagonaina o le alofa mai lo tatou Tama Faalelagi e pei o se mea o tosoina atu i tatou i le lagi. Pe a tatou aveesea ia faatosinaga lea e tosoina i tatou i le lalolagi ma faaaogaina lo tatou faitalia e saili ai o Ia, ua tatou tatalaina o tatou loto i se malosiaga faaselesitila ma uunaia ai i tatou e agai atu ia te Ia. Sa faamatalaina e Nifae lona aafiaga “ua oo lava ina mu ai [lona] tino” (2 Nifae 4:21). O lenei lava mana o le alofa sa mafua ai foi ona pese Alema i le “pese o le alofa togiola” (Alema 5:26; tagai foi i le fuaiupu e 9). Na aafia ai Moronae i se auala na ia fautuaina ai i tatou ina ia tatou “tatalo atu … ma le malosi atoa o o [tatou] loto” ina ia faatumulia i tatou i Lona alofa (Moronae 7:48).

Ua tumu tusitusiga paia o aso nei faapea ma anamua i faamanatu o le alofa faavavau o le Tama Faalelagi mo Lana fanau. Ou te mautinoa o loo faaloaloa mai pea e le aunoa ia aao o lo tatou Tama Faalelagi, ina ia opoina atu i tatou taitoatasi ma fetalai mai i lena siufofoga filemu, ae ati, “Ou te alofa ia te oe.”

Ona o le mamanu faatulagaina faalelagi o le aiga, ua tatou malamalama atili ai i le auala ua matua tutusa ai ma moni ai le alofa o lo tatou Tama Faalelagi ia i tatou taitoatasi. Ou te molimau atu i le moni. E silafia ma alofa le Atua ia i tatou. Ua Ia tuuina mai ia i tatou se faaaliga i Lona nofoaga paia ma ua valaauina perofeta ma aposetolo e aoao mai ia mataupu faavae ma mamanu e toe avatu ai i tatou ia te Ia. A o tatou taumafai e fagua le naunautaiga tatou te iloa ai e i tatou lava faapea ma isi ma a o tatou ola ai i mamanu ia na tatou iloaina, o le a faatosinaina atu ai i tatou ia te Ia. Ou te molimau atu o Iesu o le Alo moni o le Atua, lo tatou Faataitaiga, lo tatou Togiola alofa, lea ou te fai atu ai i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Right