Ohita päänavigointi
Huhtikuu 2012 | Kuinka saatte ilmoitusta ja innoitusta omaan elämäänne

Kuinka saatte ilmoitusta ja innoitusta omaan elämäänne

Huhtikuu 2012 Yleiskonferenssi

Miksi Herra haluaa meidän rukoilevan Häntä ja pyytävän? Koska juuri niin ilmoitusta saadaan.

Jokainen, joka seisoo tällä puhujakorokkeella pitääkseen puheen, tuntee eri puolilla maailmaa olevien jäsenten voiman ja tuen. Olen kiitollinen, että samaa tukea voi saada rakkaalta kumppanilta verhon toiselta puolen. Kiitos, Jeanene.

Pyhä Henki välittää tärkeää tietoa, jota tarvitsemme opastukseksi matkallamme kuolevaisuudessa. Kun se on ytimekästä ja selkeää ja välttämätöntä, sitä voi ansaitusti nimittää ilmoitukseksi. Kun se on sarja kehotuksia, joita usein saamme opastamaan meitä askel askeleelta kohti kelvollista tavoitetta, niin tämän puheen yhteydessä kutsumme sitä innoitukseksi.

Eräs esimerkki ilmoituksesta on se johdatus, jota presidentti Spencer W. Kimball sai rukoiltuaan pitkään ja jatkuvasti Herralta tietoa pappeuden antamisesta kaikille kelvollisille miehille kirkossa aikana, jolloin se oli vain joidenkuiden saatavilla.

Eräs toinen esimerkki ilmoituksesta on tämä opastus, joka annettiin presidentti Joseph F. Smithille: ”Uskon, että me liikumme taivaallisten sanansaattajien ja taivaallisten olentojen seurassa ja että heitä on keskuudessamme. Me emme ole heistä erillään. – – Me olemme läheisesti sidoksissa sukulaisiimme, esivanhempiimme, – – jotka ovat menneet edellämme henkimaailmaan. Emme voi unohtaa heitä, emme lakkaa rakastamasta heitä, pidämme heidät aina sydämessämme, muistissa, ja siten olemme yhteydessä ja yhdistyneinä heihin sitein, joita emme pysty katkaisemaan. – – Jos näin on laitamme rajallisessa tilassamme ollessamme kuolevaisuuden heikkouksiemme ympäröiminä, – – kuinka paljon varmempaa onkaan – – uskoa, että ne, jotka ovat olleet uskollisia, jotka ovat kuolleet, – – voivat nähdä meidät paremmin kuin me voimme nähdä heidät, että he tuntevat meidät paremmin kuin me tunnemme heidät. – – Me elämme heidän lähellään. He näkevät meidät, he ovat kiinnostuneita hyvinvoinnistamme, he rakastavat meitä nyt enemmän kuin koskaan. Sillä nyt he näkevät meitä saartavat vaarat, – – heidän rakkautensa meitä kohtaan ja heidän toiveensa hyvinvoinnistamme on varmastikin suurempaa kuin se, mitä me itse tunnemme.”1

Suhteet tuntemiimme ja rakastamiimme ihmisiin voivat vahvistua verhon läpi. Se tapahtuu, kun pyrimme päättäväisesti ja jatkuvasti tekemään oikein. Me voimme vahvistaa suhdettamme kuolleeseen henkilöön, jota rakastamme, kun käsitämme, että erossaolo on vain väliaikaista ja että temppelissä solmitut liitot ovat iankaikkisia. Kun olemme vankkumattoman kuuliaisia, nuo liitot varmistavat niihin kuuluvien lupausten iankaikkisen toteutumisen.

Sain yhden hyvin selkeän ilmoituksen omassa elämässäni, kun Henki voimakkaasti kehotti minua kysymään Jeanene Watkinsilta, haluaisiko hän tulla sinetöidyksi minuun temppelissä.

Yksi suurista opetuksista, joka meidän jokaisen on opittava, on oppia pyytämään. Miksi Herra haluaa meidän rukoilevan Häntä ja pyytävän? Koska juuri niin ilmoitusta saadaan.

Kun minulla on edessäni jokin hyvin vaikea asia, yritän seuraavin keinoin ymmärtää, mitä pitää tehdä. Minä paastoan. Minä rukoilen löytääkseni ja ymmärtääkseni pyhien kirjoitusten kohtia, joista on apua. Tuo prosessi on kuin ympyrä. Aloitan lukemalla jonkin pyhien kirjoitusten kohdan. Mietin, mitä jae tarkoittaa, ja rukoilen innoitusta. Sitten pohdin ja rukoilen saadakseni tietää, olenko ymmärtänyt kaiken, mitä Herra odottaa minun tekevän. Usein saan lisää vaikutelmia ja ymmärrän oppia paremmin. Olen huomannut, että tämä kaava on hyvä tapa omaksua tietoa pyhistä kirjoituksista.

On olemassa joitakin käytännön periaatteita, jotka lisäävät ilmoituksen saamista. Ensiksi, sellaisille tunteille periksi antaminen kuten suuttumus tai loukkaantuminen tai halu puolustella karkottaa Pyhän Hengen. Noista tunteista täytyy päästä eroon, tai mahdollisuutemme saada ilmoitusta on vähäinen.

Toinen periaate on olla varovainen huumorin kanssa. Äänekäs, epäasiallinen nauru loukkaa Henkeä. Hyvä huumorintaju edesauttaa ilmoitusta, äänekäs nauru ei. Huumorintaju on pakoventtiili elämän paineista.

Eräs toinen ilmoituksen vihollinen on se, että puhuu liioitellen tai äänekkäästi. Varovainen, hiljainen puhe edistää ilmoituksen saamista.

Toisaalta hyvät terveystottumukset voivat edistää hengellistä viestintää. Liikunta, kohtuullinen määrä unta ja hyvät ruokailutottumukset lisäävät kykyämme vastaanottaa ja ymmärtää ilmoitusta. Tulemme elämään sen ajan, joka meille on määrätty. Voimme kuitenkin lisätä sekä palvelusaikamme laatua että omaa hyvinvointiamme tekemällä huolellisia, asianmukaisia valintoja.

On tärkeää, etteivät päivittäiset toimemme estä meitä kuuntelemasta Henkeä.

Ilmoitusta voidaan antaa myös unessa, kun tapahtuu miltei huomaamaton siirtyminen unesta valvetilaan. Jos pyritte tallentamaan sen sisällön heti, voitte tallentaa sen hyvin yksityiskohtaisesti, mutta muutoin se häipyy nopeasti. Yöllä saadun innoitetun viestinnän seurana on yleensä pyhä tunne, joka vallitsee koko unessa saadun kokemuksen ajan. Herra käyttää henkilöitä, joita me kunnioitamme suuresti, opettaakseen meille totuuksia unessa, koska me luotamme heihin ja kuuntelemme heidän neuvojaan. Silloin Herra opettaa Pyhän Hengen välityksellä. Mutta jotta meidän olisi helpompaa ymmärtää opetus ja jotta se todennäköisemmin koskettaisi sydäntämme, Hän opettaa meitä unessa kenties sellaisen ihmisen avulla, jota rakastamme ja kunnioitamme.

Kun on Herran tarkoitusten mukaista, Hän voi palauttaa mieleemme mitä tahansa. Sen ei pitäisi heikentää päättäväisyyttämme merkitä muistiin Hengen vaikutelmia. Innoituksen huolellinen tallentaminen osoittaa Jumalalle, että Hänen yhteydenpitonsa on meille pyhää. Tallentaminen myös lisää kykyämme muistaa ilmoitus. Sellaisia Hengen ohjausten tallentamisia tulee suojella niin, etteivät ne katoa ja etteivät muut pääse niihin käsiksi.

Pyhissä kirjoituksissa annetaan vaikuttava vahvistus sille, kuinka totuus, kun sen mukaan eletään jatkuvasti, avaa oven innoitukselle, jotta voi tietää, mitä pitää tehdä ja milloin omien kykyjen lisäksi tarvitaan jumalallista voimaa. Pyhissä kirjoituksissa kuvataan, kuinka Herra on hädän hetkellä vahvistanut jonkun kykyä voittaa vaikeuksia, epäilyksiä ja ylivoimaisilta vaikuttavia haasteita. Kun pohditte sellaisia esimerkkejä, saatte Pyhältä Hengeltä hiljaisen vahvistuksen, että heidän kokemuksensa ovat totta. Tulette tietämään, että ulottuvillanne on samankaltaista apua.

Olen nähnyt ihmisiä, jotka haasteita kohdatessaan ovat tienneet, mitä tehdä, vaikka he eivät olleet koskaan sellaista kokeneet, koska he ovat luottaneet Herraan ja tienneet, että Hän opastaisi heitä ratkaisuihin, joita kipeästi tarvittiin.

Herra on julistanut: ”Ja teidän on saatava opetusta korkeudesta. Pyhittäytykää, niin teille annetaan voima voidaksenne antaa, niin kuin minä olen puhunut.”2 Sana pyhittäytykää voi vaikuttaa hämmentävältä. Presidentti Harold B. Lee selitti minulle kerran, että tuon sanan voi korvata ilmauksella ”pitäkää minun käskyni”. Sillä tavoin luettuna neuvo vaikuttaa ehkä selkeämmältä.3

Ihmisen täytyy olla aina henkisesti ja fyysisesti puhdas ja hänellä on oltava puhtaat aikeet, jotta Herra voi innoittaa. Herra luottaa ihmiseen, joka on kuuliainen Hänen käskyilleen. Sellainen henkilö saa Hänen innoitustaan voidakseen tietää, mitä tehdä, ja tarvittaessa jumalallista voimaa tehdä sen.

Jotta hengellisyys vahvistuisi ja olisi paremmin käytettävissä, sen täytyy juurtua vanhurskaassa ympäristössä. Kopeus, ylpeys ja omahyväisyys ovat kuin kivistä maaperää, joka ei koskaan tuota hengellistä hedelmää.

Nöyryys on hedelmällistä maaperää, jossa hengellisyys kasvaa ja tuottaa innoituksen hedelmää eli tiedon, mitä tehdä. Se tuo ulottuville jumalallisen voiman suorittaa sen, mitä on tehtävä. Ihminen, jota motivoi halu saada ylistystä tai tunnustusta, ei ole kelvollinen saamaan Hengen opetusta. Ihminen, joka on ylimielinen tai joka antaa tunnetilojensa vaikuttaa päätöksiinsä, ei saa Hengen voimallista johdatusta.

Kun me toimimme välineinä toisten hyväksi, me saamme helpommin innoitusta kuin silloin kun ajattelemme vain itseämme. Auttaessamme toisia Herra voi antaa siinä samalla ohjeita omaksi hyödyksemme.

Taivaallinen Isämme ei pannut meitä maan päälle epäonnistumaan vaan onnistumaan loistokkaasti. Vaikka saattaakin vaikuttaa paradoksaaliselta, niin juuri siksi rukouksiin saatujen vastausten huomaaminen saattaa toisinaan olla erittäin vaikeata. Joskus me yritämme epäviisaasti kohdata elämän luottamalla omaan kokemukseemme ja kyvykkyyteemme. Meidän on paljon viisaampaa pyrkiä rukouksen ja jumalallisen innoituksen avulla tietämään, mitä pitäisi tehdä. Meidän kuuliaisuutemme takaa sen, että tarvittaessa me voimme olla kelvollisia saamaan jumalallista voimaa saavuttaaksemme innoitetun tavoitteen.

Kuten monet meistä, Oliver Cowdery ei huomannut niitä selviä vastauksia rukouksiinsa, jotka Herra oli jo antanut. Hänen silmiensä, ja meidän silmiemme, avaamiseksi annettiin Joseph Smithin kautta tämä ilmoitus:

”Sinä olet siunattu sen vuoksi, mitä olet tehnyt, sillä sinä olet kysynyt minulta, ja katso, niin usein kuin olet kysynyt, olet saanut opetusta minun Hengeltäni. Ellei niin olisi tapahtunut, et olisi siinä, missä olet tällä hetkellä.

Katso, sinä tiedät, että olet kysynyt minulta ja että minä valaisin sinun mielesi; ja nyt minä sanon sinulle tämän, jotta tietäisit, että totuuden Henki on sinut valaissut.”4

Jos teistä tuntuu siltä, että Jumala ei ole vastannut rukouksiinne, pohdiskelkaa näitä pyhien kirjoitusten kohtia – etsikää sitten huolellisesti omasta elämästänne osoituksia siitä, että Hän on kenties jo vastannut teille.

On kaksi asiaa, jotka osoittavat, että tunne tai kehotus tulee Jumalalta – se tuo sydämeenne rauhaa ja hiljaisen, lämpimän tunteen. Kun noudatatte periaatteita, joista olen puhunut, olette valmistautuneita tunnistamaan ilmoituksen ratkaisevina hetkinä omassa elämässänne.

Mitä tarkemmin noudatatte jumalallista ohjausta, sitä onnellisempia olette täällä ja iankaikkisuudessa – ja sitä enemmän edistytte ja teillä on kykyä palvella. Minä en ymmärrä täysin, kuinka niin tapahtuu, mutta tuo opastus elämässänne ei vie pois tahdonvapauttanne. Te voitte tehdä valitsemanne päätökset. Mutta muistakaa, että halukkuus tehdä oikein tuo mielenrauhaa ja onnea.

Jos valinnat ovat vääriä, ne voidaan oikaista parannuksen avulla. Kun sen ehdot täytetään kokonaan, niin Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen sovitus tuo vapahduksen niistä oikeudenmukaisuuden vaatimuksista, joita tehdyt virheet edellyttäisivät. Se on ihmeellisen yksinkertaista ja niin verrattoman kaunista. Kun elätte edelleen vanhurskaasti, teille annetaan aina innoitusta tietää, mitä tehdä. Joskus se, että oivaltaa, mihin toimiin ryhtyä, voi vaatia teiltä merkittävää ponnistelua ja luottamusta. Silti teitä innoitetaan tietämään, kuinka toimia, kun täytätte sellaisen jumalallisen ohjauksen ehdot elämässänne eli olette kuuliaisia Herran käskyille, luotatte Hänen jumalalliseen onnensuunnitelmaansa ja vältätte kaikkea, mikä on sen vastaista.

Kommunikointi taivaallisen Isämme kanssa ei ole vähäpätöinen asia. Se on pyhä etuoikeus. Se perustuu iankaikkisiin, muuttumattomiin periaatteisiin. Me saamme apua taivaalliselta Isältämme vastauksena uskoomme, kuuliaisuuteemme sekä tahdonvapautemme oikeanlaiseen käyttämiseen.

Herra innoittakoon teitä ymmärtämään ja käyttämään periaatteita, jotka johtavat henkilökohtaiseen ilmoitukseen ja innoitukseen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Näytä viitteetPiilota viitteet

    Viitteet

    1. Julkaisussa Conference Report, huhtikuu 1916, s. 2–3; ks. myös Evankeliumin oppi, 1980, s. 414–415.

    2. OL 43:16.

    3. Ks. Kirkon presidenttien opetuksia: Harold B. Lee, 2001, s. 33–34.

    4. OL 6:14–15.