Hoofdnavigatie overslaan
April 2012 | Hoe u voor uzelf openbaring en inspiratie ontvangt

Hoe u voor uzelf openbaring en inspiratie ontvangt

April 2012 Algemene conferentie

Waarom wil God dat we tot Hem bidden en vragen? Omdat dat de manier is waarop we openbaring ontvangen.

Iedereen die voor dit spreekgestoelte staat om een boodschap te brengen voelt de kracht en de steun van de leden wereldwijd. Ik ben dankbaar dat diezelfde steun kan komen van een geliefde partner aan de andere kant van de sluier. Dank je, Jeanene.

De Heilige Geest geeft ons belangrijke informatie die we als leidraad nodig hebben op onze reis door het sterfelijk leven. Als die informatie volkomen helder en essentieel is, heeft zij recht op de titel ‘openbaring’. Als het om een aaneenschakeling van ingevingen gaat, die we vaak hebben om ons stap voor stap naar een waardevol doel te leiden, noemen we dat in de context van mijn toespraak, inspiratie.

Een voorbeeld van openbaring kan de aanwijzing zijn die president Spencer W. Kimball na zijn lange, niet aflatende smeekbede van de Heer ontving met betrekking tot het verlenen van het priesterschap aan alle waardige mannen in de kerk, in een tijd dat dit niet voor allen beschikbaar was.

Nog een voorbeeld van openbaring is de volgende informatie die aan president Joseph F. Smith werd gegeven: ‘Ik geloof dat wij ons bewegen en ons bevinden te midden van hemelse boodschappers en hemelse wezens. Wij zijn niet van hen afgescheiden (…) Wij zijn nauw verbonden met onze verwanten, onze voorouders, (…) die ons voorgegaan zijn naar de geestenwereld. We kunnen hen niet vergeten. We blijven van hen houden. We bewaren hen in ons hart, in onze gedachten, en zo zijn we met hen verbonden en verenigd door banden die we niet kunnen breken (…) Als dat voor ons in onze eindige staat, behept met allerlei sterfelijke gebreken, geldt, (…) hoeveel te meer mogen we dan (…) geloven dat zij die getrouw zijn geweest, die naar de andere kant zijn gegaan (…) ons beter kunnen zien dan wij hen; dat zij ons beter kennen dan wij hen (…) We leven in hun nabijheid. Zij zien ons. Zij bekommeren zich om ons welzijn. Zij houden meer dan ooit van ons. Want nu zien zij de gevaren die ons omringen. (…) Hun liefde voor ons en hun aandacht voor ons welzijn moet wel groter zijn dan wat wij voor onszelf voelen.’1

De band met de mensen die we kennen en liefhebben kan door de sluier heen versterkt worden. Dat kunnen we bereiken door vastbesloten steeds ons best te doen. We kunnen onze band met de overleden persoon van wie we houden versterken door te beseffen dat de scheiding tijdelijk is en dat de verbonden die we in de tempel hebben gesloten eeuwig zijn. Als we die verbonden consequent naleven, verzekeren ze ons van een eeuwig besef van de beloften die er inherent aan zijn.

Een heel duidelijk voorbeeld van openbaring in mijn leven vond plaats toen de Geest mij duidelijk ingaf om Jeanene Watkins te vragen of zij zich in de tempel aan mij wilde laten verzegelen.

Een van de grootste lessen die we allemaal moeten leren is vragen. Waarom wil God dat we tot Hem bidden en vragen? Omdat dat de manier is waarop we openbaring ontvangen.

Als ik met een heel moeilijke kwestie te maken heb, probeer ik als volgt te weten te komen wat ik moet doen. Ik vast. Ik bid dat ik teksten mag vinden en begrijpen waaraan ik iets heb. Dat proces verloopt cyclisch. Ik lees een vers in de Schriften, denk na over wat het betekent en bid om inspiratie. Dan denk ik na en bid om te weten of ik een compleet beeld heb van wat de Heer van me wil. Vaak krijg ik meer ideeën naarmate ik een leerstelling beter begrijp. Ik heb gemerkt dat dit een goed patroon is om van de Schriften te leren.

Er zijn enkele praktische beginselen voor het ontvangen van meer openbaring. Ten eerste, toegeven aan emoties zoals boosheid of gekwetstheid, of een defensieve houding, verjaagt de Heilige Geest. Die emoties moeten we uitbannen, want anders is de kans op openbaring klein.

Een ander beginsel is dat we voorzichtig zijn met humor. Luid, ongepast gelach grieft de Geest. Een goed gevoel voor humor draagt bij tot het ontvangen van openbaring. Luid gelach niet. Humor is een uitlaatklep voor de druk van het leven.

Nog een vijand van openbaring is overdrijvende of hoogdravende taal. Zorgvuldige, zachte woorden zijn gunstig voor het ontvangen van openbaring.

Anderzijds kan geestelijke communicatie toenemen door goede gezondheidsgewoonten. Beweging, een redelijke hoeveelheid slaap en goede eetgewoonten vergroten ons vermogen om openbaring te ontvangen en begrijpen. Ons is een bepaalde levenstijd gegeven. We kunnen echter zowel de kwaliteit van ons dienend vermogen als van ons welzijn verhogen door zorgvuldige, gepaste keuzen.

Het is belangrijk dat onze dagelijkse bezigheden ons niet afleiden van luisteren naar de Geest.

Openbaring kan ook in een droom worden gegeven als er een bijna onmerkbare overgang tussen slapen en waken is. Als u de inhoud ervan meteen in u op probeert te nemen, kunt u veel details vasthouden, anders vervaagt de droom snel. Geïnspireerde nachtelijke communicatie gaat meestal gepaard met een heilig gevoel voor de hele ervaring. De Heer maakt gebruik van mensen voor wie we veel respect hebben om waarheid in een droom te onderwijzen, omdat we hen vertrouwen en naar hun raad zullen luisteren. Het is de Heer die ons onderricht door de Heilige Geest. Niettemin kan Hij het in een droom begrijpelijker voor ons maken en zullen we er meer voor openstaan als het onderricht komt van iemand die we liefhebben en respecteren.

Als het de doeleinden van de Heer dient, kan Hij ons alles in herinnering brengen. Dat moet ons er echter niet van weerhouden om onze geestelijke indrukken op te schrijven. Als we de inspiratie zorgvuldig vastleggen, is dat voor God een teken dat zijn communicatie ons heilig is. Het op schrift stellen van openbaring zal ook ons vermogen om ons die te herinneren vergroten. De documenten waarin geestelijke leiding vastleggen, moeten worden beschermd tegen verlies of inbreuk door anderen.

In de Schriften wordt duidelijk bevestigd hoe waarheid, als we er trouw naar leven, de deur opent naar inspiratie om te weten wat we moeten doen. Bovendien zullen onze capaciteiten, waar nodig, door goddelijke macht worden vergroot. In de Schriften staat keer op keer beschreven hoe de Heer iemand sterkt zodat hij moeilijkheden, twijfels en bijna onoverkomelijke problemen te boven kan komen. Als u over dergelijke voorbeelden nadenkt, zal er een rustige bevestiging van de Heilige Geest komen dat hun ervaringen op waarheid berusten. Dan zult u weten dat u ook dergelijke hulp kunt ontvangen.

Ik heb gezien hoe mensen met voor hen onbekende problemen te maken hadden en toch wisten wat ze doen moesten, omdat ze op de Heer vertrouwden en wisten dat Hij hen naar de oplossing zou leiden die zo dringend nodig was.

De Heer heeft gezegd: ‘En gij zult onderwezen worden uit den hoge. Heiligt u en gij zult met macht begiftigd worden, opdat gij zult geven zoals Ik gesproken heb.’2 De woorden heiligt u lijken misschien verwarrend. President Harold B. Lee legde eens uit dat u die woorden kunt vervangen met de zin ‘Onderhoud mijn geboden.’ Op die manier wordt de raad duidelijker.3

Men moet geestelijk en lichamelijk altijd rein zijn en zuivere bedoelingen hebben zodat de Heer kan inspireren. Wie gehoorzaam is aan zijn geboden wordt door de Heer vertrouwd. Die persoon heeft toegang tot inspiratie om te weten wat hij moet doen en waar nodig tot goddelijke kracht om het te doen.

Om te zorgen dat uw spiritualiteit toeneemt en dat u er meer over kunt beschikken, moet zij in een rechtschapen omgeving worden geplant. Trots, hoogmoed en bedrog zijn als steenachtige grond waarop nooit geestelijke vruchten zullen voortkomen.

Nederigheid is vruchtbare grond waarop geestelijke afstemming groeit en die de vrucht van inspiratie voortbrengt waardoor we weten wat we moeten doen. Ze geeft ons toegang tot goddelijke macht om te volbrengen wat we moeten doen. Iemand die gemotiveerd wordt door een verlangen naar lof of erkenning komt niet in aanmerking om onderwijs van de Geest te ontvangen. Iemand die arrogant is of die zijn beslissingen door zijn emoties laat beïnvloeden,wordt niet krachtig door de Geest geleid.

Wanneer we als een instrument voor anderen functioneren, kunnen we makkelijker inspiratie ontvangen dan als we alleen aan onszelf denken. Terwijl we anderen helpen kan de Heer terloops aanwijzingen voor ons eigen welzijn meegeven.

Onze hemelse Vader heeft ons niet op de aarde geplaatst om te falen maar om luisterrijk te slagen. Misschien klinkt het paradoxaal, maar daarom is het herkennen van een antwoord op gebed soms erg moeilijk. Soms zijn we zo onverstandig om het leven op basis van onze eigen ervaring en capaciteiten tegemoet te treden. Het is veel verstandiger om door gebed en goddelijke inspiratie uit te zoeken wat we moeten doen. Onze gehoorzaamheid verzekert ons ervan dat we, zo nodig, in aanmerking komen voor goddelijke macht om een geïnspireerd doel te bereiken.

Zoals zo velen van ons herkende Oliver Cowdery niet het bewijs dat de Heer zijn gebeden al verhoord had. Om zijn ogen en die van ons te openen werd de volgende openbaring aan Joseph Smith gegeven:

‘Gezegend zijt gij voor wat gij hebt gedaan; want gij hebt Mij gevraagd, en zie, zo dikwijls als gij hebt gevraagd, hebt gij onderricht van mijn Geest ontvangen. Indien dat niet zo was geweest, zoudt gij niet tot de positie zijn gekomen waarin gij u op dit moment bevindt.

‘Zie, gij weet dat gij Mij hebt gevraagd en Ik uw verstand heb verlicht; en nu zeg Ik u deze dingen opdat gij zult weten dat gij verlicht zijt geweest door de Geest der waarheid.’4

Als u denkt dat God uw gebeden niet beantwoordt, denk dan na over deze verzen — en zoek dan eens naar bewijzen in uw leven dat Hij u misschien al geantwoord heeft.

Twee aanwijzingen dat gevoelens of gedachten van God komen zijn, dat ze vrede in uw hart en een rustig, warm gevoel teweegbrengen. Naarmate u de beginselen naleeft die ik besproken heb, zult u klaar zijn om op cruciale momenten in uw leven openbaring te herkennen.

Hoe zorgvuldiger u goddelijke leiding opvolgt, des te groter zal uw geluk nu en voor eeuwig zijn — des te overvloediger zal uw vooruitgang en uw dienend vermogen bovendien zijn. Ik begrijp niet ten volle hoe het werkt, maar die leiding in uw leven neemt uw keuzevrijheid niet van u af. U kunt de keuzen maken die u wilt maken. Maar bedenk, de gewoonte om het goede te doen, brengt vrede in uw hoofd en uw hart.

Als u verkeerde keuzen maakt, kunnen die door middel van bekering worden rechtgezet. Als u volledig aan de voorwaarden van bekering voldoet, zullen de eisen der gerechtigheid dankzij de verzoening van Jezus Christus, onze Heiland, niet van toepassing zijn op de door u gemaakte fouten. Het is wonderbaarlijk eenvoudig en zo onvergelijkbaar mooi. Als u een rechtschapen leven leidt, zult u ingevingen krijgen over wat u moet doen. Soms kan het behoorlijk veel inspanning en vertrouwen vergen om te ontdekken wat u moet doen. Maar u zult ingevingen krijgen over wat u moet doen als u aan de voorwaarden voor dergelijke goddelijke leiding in uw leven voldoet, namelijk gehoorzaamheid aan de geboden van de Heer, vertrouwen in zijn goddelijk plan van geluk en het vermijden van alles wat daarmee in strijd is.

Communicatie met onze Vader in de hemel is geen kleinigheid. Het is een heilig voorrecht. Het is gebaseerd op eeuwige, onveranderlijke beginselen. We ontvangen hulp van onze Vader in de hemel als reactie op ons geloof, onze gehoorzaamheid, en een goed gebruik van onze keuzevrijheid.

Moge de Heer u inspireren om de beginselen die tot persoonlijke openbaring en inspiratie leiden te begrijpen en gebruiken, in de naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen

    Noten

    1. Joseph Fielding Smith, Conference Report, april 1916, pp. 2–3; zie ook Evangeliebeginselen, vijfde editie (1939), pp. 430–431.

    2. Leer en Verbonden 43:16.

    3. Zie Leringen van kerkpresidenten: Harold B. Lee (2000), p. 34.

    4. Leer en Verbonden 6:14–15.