Fő navigáció átugrása
április 2012 | Adjunk hálát Istennek!

Adjunk hálát Istennek!

április 2012 Általános konferencia

Mennyivel jobb lenne, ha mindannyian jobban tudatában lennénk Isten gondviselésének és szeretetének, és ki is fejeznénk Neki a hálánkat mindezek iránt!

Kedves fivéreim és nőtestvéreim, köszönjük támogatásotokat és elkötelezettségeteket. Hálánkat és szeretetünket fejezzük ki mindnyájatok iránt.

Nemrégiben Nelson nőtestvér és én egy kis, magántulajdonban lévő akvárium trópusi halaiban gyönyörködtünk. Különféle alakú és méretű, élénk színű halak cikáztak a vízben ide-oda. A közelben álló kísérőtől megkérdeztem, ki eteti ezeket a gyönyörű halakat.

Azt felelte, hogy ő.

Aztán ezt kérdeztem tőle: „Előfordult már, hogy megköszönték?”

Mire a hölgy így felelt: „Még nem.”

Eszembe jutott néhány ismerősöm, akik épp ily feledékenyek Teremtőjük és „az életnek ama kenyere”1 iránt. Napról napra élnek anélkül, hogy tudatában lennének Istennek és az Ő irántuk tanúsított jóságának.

Mennyivel jobb lenne, ha mindannyian jobban tudatában lennénk Isten gondviselésének és szeretetének, és ki is fejeznénk Neki a hálánkat mindezek iránt! Ammon ezt tanította: „[A]djunk hálát [Istennek], mert ő mindörökké igazlelkű dolgokon fáradozik.”2 Hálánk mértéke az Iránta érzett szeretetünk mércéje.

Isten a lelkünk Atyja.3 Húsból és csontból való, megdicsőült, tökéletessé vált teste van.4 Vele éltünk a mennyben, mielőtt megszülettünk.5 Amikor pedig fizikailag is megteremtett bennünket, akkor Isten képmására lettünk megalkotva, mindegyikünk saját fizikai testben.6

Gondoljatok csak bele fizikai fennmaradásunkba. Igazán a mennyből adatik. A levegő, az étel és a víz szükségleteit mind szerető Mennyei Atyánk ajándékaként kapjuk. A föld azért lett megteremtve, hogy támogassa rövid halandó utazásunkat.7 Azzal a képességgel születünk, hogy tudunk növekedni, szeretni, házasságot kötni és családot alapítani.

A házasságot és a családot Isten rendelte el. A család a legfontosabb társadalmi egység az időben és az örökkévalóságban. Isten nagyszerű boldogságterve szerint a családokat össze lehet pecsételni a templomokban, valamint felkészülhetnek arra, hogy visszatérjenek Hozzá, és mindörökre az Ő szent színe előtt éljenek. Ez az örök élet. Beteljesíti az emberi lélek leghőbb vágyait – az imádott családtagjainkkal való végtelen kapcsolat utáni természetes vágyódást.

Részét képezzük Isten magasztos céljának: „Ez munkám és dicsőségem – mondta –, hogy véghezvigyem az ember halhatatlanságát és örök életét.”8 E célok eléréséhez „úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”9. Ez a tett Isten szeretetének mindent felülmúló megnyilvánulása volt. „Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.”10

Isten örök tervének középpontjában Fia, Jézus Krisztus küldetése áll,11 aki azért jött, hogy megváltsa Isten gyermekeit.12 Az Úr engesztelő áldozata révén a feltámadás (vagyis a halhatatlanság) valósággá lett.13 Az engesztelő áldozat révén az örök élet lehetővé vált mindazok számára, akik arra érdemessé válnak. Jézus ezt így magyarázta:

„Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;

És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.”14

Az Úr engesztelő áldozatáért és a feltámadás Tőle kapott ajándékáért – a húsvét eme isteni üzenetéért – adjunk hálát Istennek!

Fizikai ajándékok

Mennyei Atyánk szereti a gyermekeit.15 Mindannyiunkat megáldott fizikai és lelki ajándékokkal. Hadd szóljak most mindkettőről. Amikor az „Isten gyermeke vagyok” kezdetű dalt éneklitek, gondoljatok a saját fizikai testetek e Tőle kapott ajándékára! Testetek sok bámulatos jellemvonása mind „isteni természet[etek]”16 bizonyítéka.

Minden egyes szervetek Isten egy-egy csodálatos ajándéka. Mindkét szemetekben autofókuszos lencse van. Idegek és izmok irányítják a két szemet, hogy egyetlen háromdimenziós képet hozzanak létre. A szemek összeköttetésben állnak az aggyal, amely rögzíti az észlelt látványt.

A szív egy bámulatos szivattyú.17 Négy finom billentyűje van, amelyek a vér áramlási irányát szabályozzák. Ezek a szívbillentyűk naponta több mint százezerszer nyílnak és záródnak – vagyis egy évben 36 milliószor. Mégis, hacsak meg nem betegednek, szinte korlátlan ideig képesek ellenállni ennek a terhelésnek.

Gondoljatok egy percre a szervezet védelmi rendszerére! Ahhoz, hogy meg tudja védeni a testet a nagyobb bajtól, érzékeli a fájdalmat. A fertőzésre válaszként antitesteket termel. A bőr védelmet nyújt. Figyelmeztet mindazon sérülésekre, melyeket a túlzott hőség vagy hideg okozhat.

A test megújítja saját elöregedett sejtjeit, és szabályozza létfontosságú alkotóelemeinek szintjét. A szervezet begyógyítja a rajta ejtett vágásokat, horzsolásokat és a törött csontokat. A megújhodásra való képessége szintén Isten szent ajándéka.

Emlékezzünk arra, hogy nem szükségeltetik tökéletes test ahhoz, hogy betöltsük isteni küldetésünket. Sőt, a legédesebb lelkek némelyike épp gyenge vagy tökéletlen testben lakozik. A fizikai kihívásokkal küszködők gyakran nagy lelki erőre tesznek szert, pontosan azért, mert ilyen kihívásokkal kell szembenézniük.

Bárki, aki az emberi test működését tanulmányozza, bizonyosan „[látta már] Istent… mozogni az ő fenségében és hatalmában”18. Mivel a testet isteni törvények uralják, minden gyógyulás „az ama törvény iránti engedelmesség által történik, amelyen az áldás alapszik”19.

Mégis, néhányan tévesen úgy vélik, hogy e bámulatos fizikai jellemzők véletlenül jöttek létre, illetve egy távoli ősrobbanás következményei. Tegyétek fel magatoknak a kérdést: „Vajon egy nyomdában bekövetkező robbanás egy szótár létrejöttét eredményezné-e?” Ennek valószínűsége igencsak csekély. De még ha így is történne, akkor sem tudná helyrehozni megtépázott oldalait és létrehozni saját újabb kiadásait.

Ha a test korlátlan mértékben lenne képes a szabályszerű működésre, védekezésre, helyrehozatalra, szabályozásra és megújhodásra, akkor itteni életünk örökké tartana. Igen, itt ragadnánk a földön! Teremtőnk irgalmasan gondoskodott öregedésről és más olyan folyamatokról, melyek végül a testi halálunkat eredményezik. A halál, csakúgy, mint a születés, az élet része. A szentírás azt tanítja, hogy „nem volt helyénvaló, hogy megszabaduljon az ember ettől az időleges haláltól, mert ez megsemmisítette volna a boldogság nagyszerű tervét”20. Istenhez visszatérni az általunk halálnak nevezett kapun keresztül örömet jelent azoknak, akik szeretik az Urat és készen állnak színe elé járulni.21 Idővel elérkezik a nap, amikor minden „lélek és… test újra egyesül [a maga] tökéletes formájában; a végtagok és az ízületek is visszaállíttatnak a saját testükhöz”22, hogy soha többé ne váljanak el. E fizikai áldásokért adjunk hálát Istennek!

Lelki ajándékok

Akármilyen fontos is a test, az csupán örökkévaló lelkünk hajlékaként szolgál. Lelkünk létezett már halandó létünk előtt is,23 és tovább fog élni, miután a testünk meghal.24 A lélek elevenséget és személyiséget ad testünknek.25 Ebben az életben és a következőben is a lélek és a test együtt felségesen értékes, élő lényt alkot.

Mivel az emberi lélek olyan fontos, fejlődésének örökkévaló következményei vannak. Megerősödik, amikor alázatos imában szerető Mennyei Atyánkkal kommunikálunk.26

A jellemvonások, melyek által egy napon megítéltetünk, mind lelkiek.27 Ezek között van a szeretet, az erény, a feddhetetlenség, a könyörület és a másoknak nyújtott szolgálat.28 Lelketek, testetekkel karöltve és benne lakozva, képes kialakítani és kimutatni ezeket a jellemvonásokat, méghozzá oly módon, amely elengedhetetlen örök fejlődésetekhez.29 A lelki fejlődés lépései a hit, a bűnbánat, a keresztelés, a Szentlélek ajándéka és a mindvégig kitartás, ideértve a szent templomban elnyerhető felruházás és pecsételés szertartásait is.30

Csakúgy, ahogyan a testnek mindennapos táplálás kell a fennmaradáshoz, a léleknek is szüksége van táplálásra. A lelket az örökkévaló igazság élteti. Tavaly ünnepeltük a Szent Biblia Jakab király-féle fordításának 400. évfordulóját, a Mormon könyve pedig közel 200 éve adatott. Mostanra már 107 nyelvre fordították le teljes egészében vagy szemelvényekben. Ennek és további becses szentírásoknak köszönhetően tudjuk, hogy Isten a mi Örökkévaló Atyánk, és hogy Fia, Jézus Krisztus, a mi Szabadítónk és Megváltónk. E lelki áldásokért adjunk hálát Istennek!

Evangéliumi ajándékok

Tudjuk, hogy sok adományozási korszak prófétái – úgymint Ádám, Noé, Mózes és Ábrahám – mind tanítottak Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus isteni mivoltáról. Jelen adományozási korszakunkat Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus nyitotta meg, amikor 1820-ban megjelentek Joseph Smith prófétának. Az egyház 1830-ban került megszervezésre. Most, 182 esztendővel később, továbbra is szövetség alatt állunk, hogy elvigyük az evangéliumot „minden nemzetnek, nemzetségnek, nyelvnek és népnek”31. Ha így teszünk, mind az adományozók, mind az adományozottak áldottak lesznek.

Miénk a felelősség, hogy tanítsuk Isten gyermekeit, és ráébresszük őket Isten létezésének tudatára. Hosszú idővel ezelőtt Benjámin király ezt mondta:

„Higgyetek Istenben, higgyétek el, hogy ő van, és hogy ő teremtett minden dolgot, a mennyben is és a földön is; higgyétek el, hogy minden bölcsesség és minden hatalom birtokában van, a mennyben és a földön is…

[H]iggyétek el, hogy meg kell bánnotok a bűneiteket, és el kell hagynotok azokat, és meg kell alázkodnotok Isten előtt; és őszinte szívvel kérni, hogy bocsásson meg nektek; és most, ha mindezen dolgokat elhiszitek, akkor figyeljetek rá, hogy megtegyétek őket.”32

Isten ugyanaz tegnap, ma és mindörökre – mi azonban nem. Mindennap elénk tárul a kihívás, hogy az engesztelés hatalmára támaszkodjunk, hogy valóban változhassunk, krisztusibbá válhassunk, érdemessé válva a felmagasztosulás áldására és arra, hogy mindörökre Istennel, Jézus Krisztussal és a családunkkal élhessünk.33 E hatalmakért, kiváltságokért és evangéliumi áldásokért adjunk hálát Istennek!

Tanúságomat teszem, hogy Jézus a Krisztus, és hogy ez az Ő egyháza, mely azért lett visszaállítva ezekben az utolsó napokban, hogy véghezvigye isteni küldetését. Thomas S. Monson elnök vezet minket ma, akit tiszta szívünkből szeretünk és támogatunk, ahogyan támogatjuk tanácsosait és a tizenkét apostolt is prófétákként, látnokokként és kinyilatkoztatókként. Erről teszem tanúságomat Jézus Krisztus szent nevében, ámen.

Left
Right
Utalások megjelenítéseUtalások elrejtése