Dil nga lundrimi kryesor
Prill 2012 | Mbështetja e Drejtuesve të Kishës

Mbështetja e Drejtuesve të Kishës

Prill 2012 Konferenca e Përgjithshme

Propozohet që ne të mbështesim Tomas Spenser Monson, si profet, shikues dhe zbulues, si dhe si President të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme; Henri Benion Ajring, si Këshilltar të Parë në Presidencën e Parë; dhe Diter Fridrih Uhtdorf, si Këshilltar të Dytë në Presidencën e Parë.

Ata që janë dakord, mund ta tregojnë.

Ata që janë kundër, nëse ka, mund ta tregojnë.

Propozohet që ne të mbështesim Bojd Kenet Paker, si President të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dhe ata që vijojnë si anëtarë të atij kuorumi: Bojd K. Paker, L. Tom Peri, Rasëll M. Nelson, Dallin H. Ouks, M. Rasëll Ballard, Riçard G. Skot, Robert D. Hejls, Xhefri R. Holland, Dejvid A. Bednar, Kuentin L. Kuk, D. Tod Kristoferson dhe Nil L. Andersen.

Ata që janë dakord, lutemi ta tregojnë.

Ndonjë kundër mund ta tregojë në të njëjtën mënyrë.

Propozohet që ne të mbështesim këshilltarët në Presidencën e Parë dhe Dymbëdhjetë Apostujt si profetë, shikues e zbulues.

Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni atë.

Kundër, në qoftë se ka, me të njëjtën shenjë.

Plaku Stiven E. Snou është liruar nga thirrja si anëtar i Presidencës së Kuorumeve të Të Shtatëdhjetëve.

Ata që mund të bashkohen me ne në një votim vlerësimi, lutemi ta tregojnë atë.

Propozohet që ne të mbështesim Plakun Riçard J. Meinis si anëtar të Presidencës së Kuorumeve të Të Shtatëdhjetëve.

Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni atë.

Ata që janë kundër, nëse ka.

Propozohet që të lirojmë nga thirrja me një votim falënderimi Pleqtë Zherald Zhan Kosé dhe Geri E. Stivenson, si anëtarë të Kuorumit të Parë të Të Shtatëdhjetëve.

Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni atë.

Pas shumë viteve të shërbimit besnik dhe të efektshëm, propozohet që të lirojmë nga thirrjet Peshkopët H. Dejvid Barton, Riçard C. Exhli dhe Keith B. Mek-Mullin si Peshkopata Kryesuese dhe t’i caktojmë ata si Autoritete të Përgjithshme Nderi.

Ata që mund të bashkohen me ne në një votim vlerësimi, lutemi ta tregojnë atë.

Propozohet që ne të lirojmë sa vijojnë si të Shtatëdhjetë Zonalë, duke filluar nga data 1 maj 2012:

Riçard K. Ahaxhi, Klimato C. A. Almeida, Fernando J. D. Araújo, Marvin T. Brinkerhof, Mario L. Karlos, Rafael E. Kastro, Dejvid L. Kuk, Sésar A. Dávila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Huan A. Eçegarai, Stefën L. Flukiger, J. Roxher Fluman, Robert C. Gei, Migel Hidalgo, Garit C. Hill, Dejvid J. Hoare, Dejvid H. Ingram, Tecuxhi Ishii, Kapumba T. Kola, Glendon Lions, R. Brus Merrell, Enrike J. Montoja, Daniel A. Moreno, Adezina J. Olukani, Gamaliel Osorno, Patrik H. Prajs, Markos A. Prieto, Paulo R. Puerta, Karlos F. Rivas, A. Rikardo Sant’Ana, Fabian L. Sinamban, Natã C. Tobias, Stenli Van, Peri M. Ueb, Riçard W. Uiler dhe Skot D. Uaiting.

Ata që dëshirojnë të bashkohen me ne për t’u shprehur mirënjohjen tonë për shërbimin e tyre të shkëlqyer, lutemi ta tregojnë.

Propozohet që të lirojmë nga thirrjet me një votim vlerësimi të sinqertë, Motrat Xhuli B. Bek, Silvia H. Ollred dhe Barbara Tompson si Presidenca e Përgjithshme e Shoqatës së Ndihmës.

Gjithashtu ju drejtojmë lirimin nga thirrjet anëtareve të bordit të përgjithshëm të Shoqatës së Ndihmës.

Të gjithë ata që dëshirojnë të bashkohen me ne për t’u shprehur vlerësimin këtyre motrave për shërbimin dhe përkushtimin e tyre të shquar, lutemi ta tregoni.

Propozohet që të mbështesim si anëtarë të rinj të Kuorumit të Parë të Të Shtatëdhjetëve Krejg A. Kardon, Stenli G. Elis, Leri Eko Houk, Robert C. Gei dhe Skot D. Uaiting.

Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni atë.

Ata kundër, me të njëjtën shenjë.

Propozohet që të mbështesim Geri E. Stivenson si Peshkopin Kryesues të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, me Zherald Zhan Kosé si Këshilltar të Parë dhe Din Majron Dejvis si Këshilltar të Dytë.

Ata që janë dakord, lutemi ta tregojnë.

Ndonjë kundër.

Propozohet që të mbështesim personat që vijojnë si të Shtatëdhjetë Zonalë të rinj:

Pedro U. Aduru, Detlef H. Adler, Anhel H. Alarkon, Alei K. Auna i Riu, W. Mark Baset, Robert M. Koll, Hernando Kamargo, Xhin R. Çidester, Hoakin E. Kosta, Ralf L. Djusnap, Ángel A. Duarte, Eduard Dube, Moroni Gaona, Teilor G. Godoi, Francisko D. N. Granxha, Juri A. Gushçin, Riçard K. Hansen, Tod B. Hansen, Kliford T. Herbertson, Aniefiok Udo Inion, Luiz M. Liël, Alehandro Lopez, L. Zhan Klod Mabaja, Alvin F. Meredit III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocampo, Adejinka A. Oxhediran, Endrju M. O’Riordan, Hesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Kuero, Robert Kler Rien, Horge Luis Romeu, Jorge Saldívar, Gordon H. Smith, Alin Spanaus, Moroni B. Torgan, Stiven L. Toronto dhe Daniel Jirenia-Taviah.

Të gjithë që janë dakord, ju lutemi tregojeni.

Ndonjë kundër.

Propozohet që të mbështesim Linda Kjer Barton si presidente të përgjithshme të Shoqatës së Ndihmës, me Karol Manzel Stivens si këshilltare të parë dhe Linda Shefild Rivs si këshilltare të dytë.

Ata që janë dakord, lutemi ta tregojnë.

Ndonjë kundër, mund ta tregojë po ashtu.

Propozohet që ne të mbështesim Autoritetet e tjera të Përgjithshme, Të Shtatëdhjetët Zonalë dhe presidencat e përgjithshme të organizatave ndihmëse me përbërjen e tyre të tanishme.

Ata që janë dakord, lutemi ta tregojnë.

Ndonjë kundër mund ta tregojë.

Presidenti Monson, për aq sa kam mundur të vërej, votimi në Qendrën e Konferencave ka qenë unanim në favor të propozimeve të bëra.

Faleminderit, vëllezër dhe motra, për votimin tuaj mbështetës dhe për besimin, përkushtimin dhe lutjet tuaja të vazhdueshme.

I ftojmë Autoritetet e Përgjithshme dhe presidencën e përgjithshme të Shoqatës së Ndihmës të sapothirrura që të vijnë e të zenë vendet e tyre në panel.