Ohita päänavigointi
Huhtikuu 2012 | Kirkon virkailijoiden hyväksyminen

Kirkon virkailijoiden hyväksyminen

Huhtikuu 2012 Yleiskonferenssi

Ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksensaajaksi sekä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentiksi, Henry Bennion Eyringin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Dieter Friedrich Uchtdorfin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa.

Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen.

Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme Boyd Kenneth Packerin kahdentoista apostolin koorumin presidentiksi ja seuraavat jäseniksi tähän koorumiin: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson ja Neil L. Andersen.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja kaksitoista apostolia profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin.

Vanhin Steven E. Snow on vapautettu seitsemänkymmenen koorumien johtokunnan jäsenyydestä.

Ne, jotka haluavat äänestämällä yhtyä kiitoksiimme, osoittakoot sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme vanhin Richard J. Maynesin seitsemänkymmenen koorumien johtokunnan jäseneksi.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Mahdolliset vastaan olevat.

Ehdotetaan, että vapautamme kiitoksin vanhimmat Gérald Jean Caussén ja Gary E. Stevensonin seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin jäsenyydestä.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Ehdotamme, että vapautamme monen vuoden uskollisen ja tehokkaan palvelemisen jälkeen johtavan piispakunnan, piispat H. David Burton, Richard C. Edgley ja Keith B. McMullin, ja nimitämme heidät täysinpalvelleiksi johtaviksi auktoriteeteiksi.

Ne, jotka haluavat äänestämällä yhtyä kiitoksiimme, osoittakoot sen.

Ehdotetaan, että vapautamme seuraavat vyöhykeseitsenkymmenet 1. toukokuuta 2012 alkaen:

Richard K. Ahadjie, Climato C. A. Almeida, Fernando J. D. Araújo, Marvin T. Brinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, César A. Dávila, Mosiah S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan A. Etchegaray, Stephen L. Fluckiger, J. Roger Fluhman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Garith C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kapumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrell, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olukanni, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paulo R. Puerta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Sant’Ana, Fabian L. Sinamban, Natã C. Tobias, Stanley Wan, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler ja Scott D. Whiting.

Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuutemme ilmaukseen heidän erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se.

Ehdotetaan, että vapautamme vilpittömin kiitoksin Apuyhdistyksen ylimmän johtokunnan, sisaret Julie B. Beck, Silvia H. Allred ja Barbara Thompson.

Samoin vapautamme Apuyhdistyksen pääneuvottelukunnan jäsenet.

Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuutemme ilmaukseen näille sisarille heidän merkittävästä palveluksestaan ja omistautumisestaan, pyydetään osoittamaan se.

Ehdotamme, että hyväksymme uusiksi jäseniksi seitsemänkymmenen ensimmäiseen koorumiin Craig A. Cardonin, Stanley G. Ellisin, Larry Echo Hawkin, Robert C. Gayn ja Scott D. Whitingin.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, samoin.

Ehdotetaan, että hyväksymme Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtavaksi piispaksi Gary E. Stevensonin sekä Gérald Jean Caussén ensimmäiseksi neuvonantajaksi ja Dean Myron Daviesin toiseksi neuvonantajaksi.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Mahdollisesti vastaan olevat.

Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat veljet uusiksi vyöhykeseitsenkymmeniksi:

Pedro U. Adduru, Detlef H. Adler, Angel H. Alarcon, Aley K. Auna jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Gene R. Chidester, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dewsnup, Ángel A. Duarte, Edward Dube, Moroni Gaona, Taylor G. Godoy, Francisco D. N. Granja, Yuriy A. Gushchin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Aniefiok Udo Inyon, Luiz M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean Claude Mabaya, Alvin F. Meredith III, Adonay S. Obando, Jared R. Ocampo, Adeyinka A. Ojediran, Andrew M. O’Riordan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Siu Hong Pon, Abraham E. Quero, Robert Clare Rhien, Jorge Luis Romeu, Jorge Saldívar, Gordon H. Smith, Alin Spannaus, Moroni B. Torgan, Steven L. Toronto ja Daniel Yirenya-Tawiah.

Kaikkia, jotka hyväksyvät tehdyn ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Mahdollisesti vastaan olevat.

Ehdotetaan, että hyväksymme Apuyhdistyksen ylijohtajaksi Linda Kjar Burtonin sekä Carole Manzel Stephensin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ja Linda Sheffield Reevesin toiseksi neuvonantajaksi.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhykeseitsenkymmenet ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossa.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Presidentti Monson, nähdäkseni äänestys konferenssikeskuksessa on ollut yksimielinen tehtyjen ehdotusten puolesta.

Kiitos, veljet ja sisaret, hyväksyvästä äänestyksestänne sekä jatkuvasta uskostanne, omistautumisestanne ja rukouksistanne.

Pyydämme vasta kutsuttuja johtavia auktoriteetteja sekä Apuyhdistyksen ylintä johtokuntaa tulemaan eteen ja ottamaan paikkansa korokkeelta.