Fő navigáció átugrása
április 2012 | Az egyházi tisztségviselők támogatása

Az egyházi tisztségviselők támogatása

április 2012 Általános konferencia

Támogatásra javasoljuk Thomas Spencer Monsont mint prófétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökét, Henry Bennion Eyringot mint első tanácsost az Első Elnökségben és Dieter Friedrich Uchtdorfot mint második tanácsost az Első Elnökségben.

Akik egyetértenek, jelezzék!

Ha vannak, akik ellenzik, jelezzék!

Támogatásra javasoljuk Boyd Kenneth Packert mint a Tizenkét Apostol Kvórumának elnökét és a következő testvéreket e kvórum tagjaiként: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson és Neil L. Andersen.

Akik egyetértenek, jelezzék!

Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen jelezze!

Támogatásra javasoljuk a tanácsosokat az Első Elnökségben és a tizenkét apostolt mint prófétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat.

Mindazok, akik megköszönik a szolgálatukat, kézfelemeléssel jelezzék!

Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze!

Steven E. Snow eldert felmentettük a Hetvenek Kvórumainak Elnökségéből.

Mindazok, akik velünk együtt szeretnék kifejezni köszönetüket a szolgálatáért, kérem, jelezzék!

Támogatásra javasoljuk Richard J. Maynes eldert a Hetvenek Kvórumainak Elnöksége tagjaként.

Mindazok, akik megköszönik a szolgálatukat, kézfelemeléssel jelezzék!

Ha valaki ellenzi, kérem, jelezze!

Javasoljuk a Hetvenek Első Kvórumának tagjainak, Gérald Jean Caussé és Gary E. Stevenson elderek felmentését.

Mindazok, akik megköszönik a szolgálatukat, kézfelemeléssel jelezzék!

Sok évnyi hithű és hatékony szolgálat után indítványozzuk H. David Burton, Richard C. Edgley és Keith B. McMullin püspököknek mint az Elnöklő Püspökség tagjainak a felmentését, és ezzel nyugalmazott általános felhatalmazottá jelöljük őket.

Mindazok, akik velünk együtt szeretnék kifejezni köszönetüket a szolgálatukért, kérem, jelezzék!

Javasoljuk a következő területi hetvenesek felmentését 2012. május 1-jei hatállyal:

Richard K. Ahadjie, Climato C. A. Almeida, Fernando J. D. Araújo, Marvin T. Brinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, César A. Dávila, Mosiah S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan A. Etchegaray, Stephen L. Fluckiger, J. Roger Fluhman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Garith C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kapumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrell, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olukanni, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paulo R. Puerta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Sant’Ana, Fabian L. Sinamban, Natã C. Tobias, Stanley Wan, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler és Scott D. Whiting.

Akik szeretnék velünk együtt kifejezni köszönetüket a kiváló szolgálatukért, kérem, jelezzék!

Őszinte elismeréssel javasoljuk Julie B. Beck, Silvia H. Allred és Barbara Thompson nőtestvérek felmentését a Segítőegylet általános elnökségeként.

Velük együtt felmentésre kerülnek a Segítőegylet általános testületének tagjai is.

Mindazok, akik szeretnék velünk együtt kifejezni hálájukat e nőtestvérek nagyszerű szolgálatáért, kérem, jelezzék!

A Hetvenek Első Kvórumának új tagjaiként a következőket javasoljuk támogatásra: Craig A. Cardon, Stanley G. Ellis, Larry Echo Hawk, Robert C. Gay és Scott D. Whiting.

Akik egyetértenek, kézfelemeléssel jelezzék!

Akik ellenzik, ugyanígy jelezzék!

Támogatásra javasoljuk Gary E. Stevensont mint Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnöklő püspökét, valamint Gérald Jean Caussé-t mint első tanácsost, és Dean Myron Davies-t mint második tanácsost.

Akik egyetértenek, jelezzék!

Aki ellenzi, jelezze!

Új területi hetvenesekként a következőket javasoljuk támogatásra:

Pedro U. Adduru, Detlef H. Adler, Angel H. Alarcon, ifj. Aley K. Auna, W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Gene R. Chidester, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dewsnup, Ángel A. Duarte, Edward Dube, Moroni Gaona, Taylor G. Godoy, Francisco D. N. Granja, Yuriy A. Gushchin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Aniefiok Udo Inyon, Luiz M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean Claude Mabaya, III. Alvin F. Meredith, Adonay S. Obando, Jared R. Ocampo, Adeyinka A. Ojediran, Andrew M. O’Riordan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Siu Hong Pon, Abraham E. Quero, Robert Clare Rhien, Jorge Luis Romeu, Jorge Saldívar, Gordon H. Smith, Alin Spannaus, Moroni B. Torgan, Steven L. Toronto és Daniel Yirenya-Tawiah.

Akik egyetértenek, jelezzék!

Aki ellenzi, jelezze!

Támogatásra javasoljuk Linda Kjar Burtont mint a Segítőegylet általános elnökét, továbbá Carole Manzel Stephenst mint első tanácsost, és Linda Sheffield Reevest mint második tanácsost.

Akik egyetértenek, jelezzék!

Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen jelezze!

Támogatásra javasoljuk a többi általános felhatalmazottat, területi hetvenest és a segédszervezetek általános elnökségeit a jelenlegi felállás szerint.

Akik egyetértenek, jelezzék!

Ha valaki ellenzi, jelezze!

Monson elnök, amennyire csak megfigyelhettem, a Konferenciaközpontban egyhangú volt a támogató szavazás az elhangzott előterjesztésekkel kapcsolatban.

Köszönjük, testvérek, a támogató szavazataitokat, a hiteteket, odaadásotokat és imáitokat.

Megkérjük az újonnan elhívott általános felhatalmazottakat, valamint a Segítőegylet általános elnökségét, hogy foglalják el helyüket az emelvényen.