Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2012 | O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia

O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia

Aperila 2012 Konafesi Aoao

E tuuina atu ia tatou lagolagoina Thomas Spencer Monson o se perofeta, tagatavaai, ma talifaaaliga ma Peresitene o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai; Henry Bennion Eyring o le Fesoasoani Muamua i le Au Peresitene Sili; ma Dieter Friedrich Uchtdorf o le Fesoasoani Lua i le Au Peresitene Sili.

O i latou e finagalo ai ia faailoa mai.

O i latou e au ese ai, pe afai e i ai, faailoa mai.

E tuuina atu ina ia tatou lagolagoina Boyd Kenneth Packer o le Peresitene o le Korama a Aposetolo e Toasefululua ma uso nei o lena korama: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, ma Neil L. Andersen.

O i latou e finagalo ai, faamolemole ia faailoa mai.

A i ai se faatuiese ia faailoa mai.

E tuuina atu ia tatou lagolagoina ia fesoasoani i le Au Peresitene Sili ma Aposetolo e Toasefululua o ni perofeta, tagatavaai, ma talifaaaliga.

O i latou uma e finagalo ai, faamolemole ia faailoa mai.

O e au ese ai, pe afai e i ai, i le faailoga lava lea e tasi.

Ua faamalolo mai Elder Steven E. Snow o se tasi o le Au Peresitene o Korama a Fitugafulu.

O i latou e mafai ona auai ma i matou i se palota o le agaga talisapaia, faamolemole faailoa mai.

E tuuina atu ia tatou lagolagoina Elder Richard J. Maynes o se tasi o le Au Peresitene o Korama a Fitugafulu.

O i latou uma e finagalo i ai, faamolemole ia faailoa mai.

O e faatuiese, pe afai e i ai.

E tuuina atu ina ia tatou faamalolo mai faatasi ai ma se palota o le agaga talisapaia ia Elder Gérald Jean Caussé ma Gary E. Stevenson o ni uso o le Korama Muamua a Fitugafulu.

O i latou uma e finagalo ai, faamolemole ia faailoa mai.

Ina ua mavae le tele o tausaga o se auaunaga faamaoni ma le mataalia, e tuuina atu ina ia tatou faamalolo mai ia Epikopo H. David Burton, Richard C. Edgley, ma Keith B. McMullin o le Au Epikopo Pulefaamalumalu ma avea i latou ma Pulega Aoao ua malolo faamamaluina.

O i latou e mafai ona auai faatasi ma i matou e tuuina atu se palota o le agaga talisapaia, faamolemole ia faailoa mai.

E tuuina atu ia tatou faamalolo mai ia Fitugafulu Eria nei e amata atu i le aso 1 o Me, 2012:

Richard K. Ahadjie, Climato C. A. Almeida, Fernando J. D. Araújo, Marvin T. Brinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, César A. Dávila, Mosiah S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan A. Etchegaray, Stephen L. Fluckiger, J. Roger Fluhman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Garith C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kapumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrell, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olukanni, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paulo R. Puerta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Sant’Ana, Fabian L. Sinamban, Natã C. Tobias, Stanley Wan, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, ma Scott D. Whiting.

O i latou e fia auai ma i matou i le tuuina atu o le faafetai mo la latou auaunaga maoae, faamolemole ia faailoa mai.

E tuuina atu ia tatou faamalolo maia faatasi ai ma se palota o le agaga faafetai tele, ia Sister Julie B. Beck, Silvia H. Allred, ma Barbara Thompson o le au peresitene aoao o le Aualofa.

E faapena foi ona tuuina atu se faamalologa i tuafafine o le Fono Faatonu Aoao a le Aualofa.

O i latou uma e fia auai ma i matou i le tuuina atu o le agaga talisapaia i nei tuafafine mo le auaunaga ofoofogia ma le tuuto, faamolemole ia faailoa mai.

E tuuina atu ia tatou lagolagoina e avea ma uso fou o le Korama Muamua o Fitugafulu ia Craig A. Cardon, Stanley G. Ellis, Larry Echo Hawk, Robert C. Gay, ma Scott D. Whiting.

O i latou uma e finagalo ai, faamolemole ia faailoa mai.

O ē ‘au ese ai, i lea lava faailoga e tasi.

E tuuina atu ia tatou lagolagoina Gary E. Stevenson e avea ma Epikopo Pulefaamalumalu o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata ai, faatasi ai ma Gérald Jean Caussé e avea ma Fesoasoani Muamua, ma Dean Myron Davies o le Fesoasoani Lua.

O i latou e finagalo ai, faamolemole ia faailoa mai.

Pe i ai se faatuiese.

E tuuina atu ia tatou lagolagoina uso fou nei o Fitugafulu Eria:

Pedro U. Adduru, Detlef H. Adler, Angel H. Alarcon, Aley K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Gene R. Chidester, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dewsnup, Ángel A. Duarte, Edward Dube, Moroni Gaona, Taylor G. Godoy, Francisco D. N. Granja, Yuriy A. Gushchin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Aniefiok Udo Inyon, Luiz M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean Claude Mabaya, Alvin F. Meredith III, Adonay S. Obando, Jared R. Ocampo, Adeyinka A. Ojediran, Andrew M. O’Riordan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Siu Hong Pon, Abraham E. Quero, Robert Clare Rhien, Jorge Luis Romeu, Jorge Saldívar, Gordon H. Smith, Alin Spannaus, Moroni B. Torgan, Steven L. Toronto, ma Daniel Yirenya-Tawiah.

O i latou uma e finagalo ai, faamolemole faailoa mai.

Pe i ai se faatuiese.

E tuuina atu ia tatou lagolagoina Linda Kjar Burton e avea ma peresitene aoao o le Aualofa, ma Carole Manzel Stephens o le fesoasoani muamua ma Linda Sheffield Reeves o le fesoasoani lua.

O i latou e finagalo ai ia faailoa mai.

A i ai se faatuiese, faailoa mai.

E tuuina atu ia tatou lagolagoina isi Au Pulega Aoao, Fitugafulu Eria, ma au peresitene aoao o ausilali o loo i ai nei.

O i latou e finagalo ai, faamolemole ia faailoa mai.

Pe i ai se faatuiese, faailoa mai.

Peresitene Monson, ua mafai ona ou matau atu, ua autasi le palota lagolago i le Maota Autu mo Konafesi.

Faafetai, uso e ma tuafafine, mo la outou palota lagolago ma lo outou faatuatua faifai pea, tuuto, ma tatalo.

E valaau atu i le Au Pulega Aoao faatoa valaauina faapea le au peresitene aoao o le Aualofa, e susu mai i o outou alalafaga i luga nei.

Left