Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2012 | O Le Silasila Mamao a Perofeta e faatatau i le Aualofa: Faatuatua, Aiga, Toomaga

O Le Silasila Mamao a Perofeta e faatatau i le Aualofa: Faatuatua, Aiga, Toomaga

Aperila 2012 Konafesi Aoao

Faatuatua, aiga, ma le toomaga—o nei upu faigofie e tolu ua faamatala ai le silasila mamao a perofeta mo tamaitai i le Ekalesia.

I tausaga talu ai nei, sa uunaia ai au ou te talanoa soo atu e uiga i le Aualofa—o ona faamoemoega ma uiga auaumama,1 o le taua o lona talafaasolopito,2 o lana galuega ma le faipaaga ai ma epikopo ma korama a le Perisitua Mekisateko.3 E foliga mai ua taua nei ona taulai atu sina gauai i le silasila mamao a perofeta e faatatau i le Aualofa.4

Pei lava ona faaauau pea e perofeta a le Alii ona aoao atu i toeaina ma faitaulaga sili i o latou faamoemoega ma tiute, ua faapena foi ona latou faasoa mai la latou silasila mamao mo tuafafine o le Aualofa. Mai a latou fautuaga, ua manino ai o faamoemoega o le Aualofa o le faateleina lea o le faatuatua ma le amiotonu o le tagata lava ia, faamalolosia auaiga ma aiga, ma sailia ma fesoasoani ia i latou e le tagolima. Faatuatua, aiga, ma le toomaga—o nei upu faigofie e tolu ua faamatala ai le silasila mamao a perofeta mo tuafafine i le Ekalesia.

Talu mai le amataga o le Toefuataiga, o faasoa mai e perofeta la latou silasila mamao i tamaitai malolosi, faamaoni, ma tumu i le faamoemoe, o ē malamalama i lo latou taua e faavavau ma lo latou faamoemoega. Ina ua faatuina e le Perofeta o Iosefa Samita le Aualofa, sa ia faatonuina lona uluai peresitene e “pulefaamalumalu i lenei sosaiete, i le tausiga o e matitiva—faatautaia mea latou te mananao ai, ma vaavaai mataupu eseese a lenei faalapotopotoga.”5 Na ia silasila mamao i le faalapotopotoga o se “sosaiete filifilia faapitoa, e vavaeese mai mea leaga uma o le lalolagi.”6

Sa aoaoina e Polika Iaga, le Peresitene lona lua o le Ekalesia ona fesoasoani ma le Korama a Aposetolo e Toasefululua e faatonu epikopo e “tuu atu i [tuafafine] e faatulaga ia Aualofa i uarota taitasi.” Sa ia faaopoopo atu, “Atonu e manatu nisi e le taua lenei mea, ae e leai.”7

Mulimuli ane, na saunoa Peresitene Iosefa F. Samita e faapea, a faatusatusa i faalapotopotoga faalelalolagi, lea e “fai e tamaloloa po o fafine foi,” o le Aualofa “na faia faalelagi, pulea faalelagi, faatuina faalelagi, ma faauuina faalelagi e le Atua.”8 Na ta’u atu e Peresitene Iosefa Filitia Samita i tuafafine, “ua tuuina atu ia i latou le mana ma le pule e faia ai mea tetele silisili.”9 Na ia saunoa, “O outou o sui auai o le faalapotopotoga silisili a tamaitai i le lalolagi, o se faalapotopotoga o se vaega taua o le malo o le Atua [i le] lalolagi ma lea ua mamanuina ma faagaoioia e fesoasoani ai i ona sui auai faamaoni ia maua le ola e faavavau i le malo o lo tatou Tama.”10

O Se Lalolagi Lautele o Uunaiga

O tausaga taitasi, e fiaselau afe tamaitai ma tamaitai talavou e avea ma vaega o lenei “li’o o le usoga a tamaitai” ua matua faateleina lava.11 A oo ina avea ma se sui auai, po o fea lava e nofo ai se tuafafine ma po o fea foi e galue ai, o ia lava o se sui auai i le mafutaga a le Aualofa.12 Ona o le taua o faamoemoega o le Aualofa, o lea ua faaalia ai e le Au Peresitene Sili lo latou naunautaiga ia amata e tamaitai talavou la latou tapenaga mo le Aualofa a o lei taitai ona atoa lo latou tai 18 tausaga.13

O le Aualofa e le o se polokalama. O se vaega aloaia o le Ekalesia a le Alii lea ua “faauuina faalelagi e le Atua” e aoao ai, faamalolosia, ma musuia ia tuafafine i lo latou faamoemoega e tusa ai ma le faatuatua, aiga, ma le toomaga. O le Aualofa o se ala lea o le olaga mo tamaitai o le Au Paia o Aso e Gata Ai, ma o lana uunaiga, e sili mamao le mea e oo atu i ai i taimi uma nai lo o se vasega o le Aoga Sa po o se mafutaga faaagafesootai. E mulimuli i le mamanu o soo tamaitai o e sa auauna faatasi ma le Alii o Iesu Keriso ma Ana Aposetolo i Lana Ekalesia anamua.14 Ua aoaoina i tatou e faapea “o se matafaioi a se tamaitai le avea o se vaega o lona olaga le amiomama lea o loo faamalosia e le Aualofa, e faapei foi o le matafaioi a alii le galueaiina i o latou olaga o mamanu o le amio o loo faamalosia e le perisitua.”15

Ina ua faatuina e le Perofeta o Iosefa Samita le Aualofa, sa ia aoaoina ia tuafafine e tatau ona latou “avatu le toomaga i e matitiva” ma “laveai agaga.”16 I lo latou tiutetauave e “laveai agaga,” ua faatagaina ai tuafafine e faatulaga ma auai i se lalolagi lautele o uunaiga. Sa vaetofia le uluai peresitene o le Aualofa e aoao atu tusitusiga paia, ma o loo tauaveina pea e le Aualofa se tiute taua o le aoao atu i le Ekalesia a le Alii. Ina ua ta’u atu e Iosefa Samita i tuafafine, o le faalapotopotoga a le Aualofa o le a saunia ai i latou mo “avanoa, faamanuiaga ma meaalofa o le Perisitua,”17 sa tatala atu le galuega a le Alii o le faaolataga ia i latou. O le laveai o agaga e aofia ai le faasoa atu o le talalelei ma le auai i le galuega faafaifeautalai. E aofia ai le punouai i le galuega o malumalu ma le talafaasolopito o aiga. E aofia ai le faia o mea uma e mafai ia faalagolago ai le tagata ia te ia lava i le faaleagaga ma le faaletino.

Sa tautino atu e Elder John A. Widtsoe e ofo atu e le Aualofa le “toomaga mai le matitiva, toomaga i e mama’i, toomaga i e faaletonu, toomaga mai le valea—toomaga mai mea uma e faalavelavea ai le olioli ma le alualu i luma o tamaitai. Se tiutetauave ina a matagofie!”18

Sa faatusaina e Peresitene Boyd K. Packer le Aualofa i “se pa e puipuia ai.”19 O le tiutetauave e puipuia tuafafine ma o latou aiga ua faateleina ai le tausiga matagofie ma le auaunaga a faiaoga asiasi, ma o se faatinoga o lo tatou naunautai e manatua a tatou feagaiga ma le Alii. O le avea ai ma “auauna i e matitiva ma e puapuagatia,” tatou te galulue soosoo tauau ai ma epikopo e vaavaaia manaoga faaletino ma faaleagaga o le Au Paia.20

Na saunoa Peresitene Spencer W. Kimball: “E toatele tuafafine o loo ola i ofu masaesae—ofu masaesae faaleagaga. Ua ia i latou le aia tatau i ofutalaloa matagofie, ofutalaloa faaleagaga. … O lo outou avanoa lea e o atu ai i fale ma avatu ofutalaloa e sui a’i ofu masaesae.”21 Na faasoa mai e Peresitene Harold B. Lee le faaaliga lenei. Na ia saunoa: “Pe le o mafai ona outou vaai i le mafuaaga na tuu ai e le Alii i luga o le … Aualofa e asiasi i nei aiga? Aua, i tafatafa o le Matai lava ia, e leai nisi o i [le] Ekalesia e sili atu ona manaia lana pa’i atu, sili atu ona atoa le malamalama i loto ma olaga o nei tagata.”22

Na lapataia e Peresitene Iosefa F. Samita ia tuafafine o le Aualofa ma o latou taitai, ma faapea atu sa le’i manao o ia e “vaai atu i le taimi o le a mulimuli ai le Aualofa, pe feleilogaa’i ma leiloa ai lo latou lava faasinomaga ina ua feleilogaa’i … ma faalapotopotoga e faia e tamaitai.” Ua faamoemoeina e ia tuafafine “e taimua i le lalolagi … aemaise o tamaitai o le lalolagi, i mea uma e mama, o mea uma e faale-Atua, o mea uma e siitia ma e mama a’ia’i i le fanauga a tagata.”23 O lana fautuaga na faamamafaina ai le poloaiga ia faaitiitia tu ma agaifanua masani, o autu, ma tifiga ma faiga ua mafuli atu i ai, ae tuu i ai faatinoga e ogatusa ma faamoemoega o le Aualofa.

O taitai e sailia faaaliga ma mafai ona faamautinoa o fonotaga uma, o lesona, o vasega, o gaoioiga, ma taumafaiga a le Aualofa e faataunuu ai faamoemoega na ala ai ona faatulaga. O agafesootai, o faauoga, ma le tutu faatasi lea tatou te mananao ai, o taunuuga matagofie ia o le galulue faatasi ma le Alii i Lana galuega.

Faataunuuina o le Silasila Mamao a Perofeta

Na molimau mai talu ai nei Peresitene Thomas S. Monson ma ona fesoasoani “sa toefuatai mai e le Alii le atoaga o le talalelei e ala mai i le Perofeta o Iosefa Samita ma o le Aualofa o se vaega taua lea o lena toefuataiga.” E avea o se faamaoniga o lo latou naunautai ia faasaoina le “talatuu mamalu” o le Aualofa, o lea na lolomi ai talu ai nei e le Au Peresitene Sili ma tufatufa i le lalolagi atoa le O Afafine i Lo’u Malo: O Le Talafaasolopito ma le Galuega a le Aualofa. I totonu o itulau o lena tusi, e mafai ona tatou maua ai mamanu ma faataitaiga o uso ma tuagane o loo galulue faapaaga i aiga ma le Ekalesia, ma e mafai ona tatou aoaoina mataupu faavae e uiga i lo tatou faasinomaga, o mea tatou te talitonu i ai, ma mea e tatau ona tatou puipuia. Sa faamalosiauina i tatou e le Au Peresitene Sili e suesue i lenei tusi taua ma “faataga ona upumoni faavavau ma faataitaiga musuia e uunaia ai [o tatou] olaga.”24

A ogatusa ia tamaitai ma faamoemoega o le Aualofa, o le a faataunuuina le silasila mamao a perofeta. Na saunoa Peresitene Kimball, “O loo i ai se mana i lenei faalapotopotoga [a le Aualofa] e lei atoatoa ona faaaoga e faamalolosia ai aiga o Siona ma fausia ai le Malo o le Atua—ma o le a le atoatoa lava vagana ai ua maua e tuafafine ma perisitua le vaaiga mamao i le Aualofa.”25 Na ia valoia o le “tele o le faatupulaia o le Ekalesia i aso e gata ai, o le a oo mai ona o le toatele o tamaitai lelei o le lalolagi (lea e tele lava ina i ai se lagona loloto o le faaleagaga) o le a aumaia i le Ekalesia i ni aofaiga tetele. O le a tupu lenei mea i le tulaga e … vaaia ai tamaitai o le Ekalesia e manino ma tulaga ese—i tulaga fiafia—mai tamaitai o le lalolagi”26

Ou te faafetai i le silasila mamao a perofeta e faatatau i le Aualofa. O a’u, e faapei foi o Peresitene Gordon B. Hinckley, “ua faatalitonuina au e leai lava se isi faalapotopotoga i se isi mea e faatusalia le Aualofa a lenei Ekalesia.”27 O lo tatou tiutetauave i le taimi nei le faaogatusa o i tatou lava ma le silasila mamao a perofeta e faatatau i le Aualofa, a o tatou saili e faateleina le faatuatua, faamalolosia aiga, ma tuuina atu le toomaga.

Ou te faaiu atu i upu a Peresitene Lorenzo Snow: “O le lumanai o le [Aualofa] e tumu i folafolaga. A o faatupulaia le Ekalesia, o le a matua faateleina le aoga o le Aualofa, ma o le a sili atu ona mamana mo le lelei nai lo le taimi ua tuanai.”28 I uso o loo fesoasoani i le faalauteleina o le malo o le Atua, na ia saunoa ai, “Talu ai ua fai lo outou sao i nei galuega, o lea e le taumate foi o le a maua la outou vaega i le manumalo o le galuega faapea i le faaeaga ma le mamalu o le a tuu atu e le Alii i Ana fanau faamaoni.”29 Ou te molimau atu foi i lenei vaaiga mamao i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Left
Right
Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino

  Faamatalaga

  1. Tagai Julie B. Beck, “Faataunuuina o le Faamoemoega o le Aualofa,” Liahona, Nov. 2008, 108–11.

  2. Tagai Julie B. Beck, BYU Women’s Conference address (29 Ape., 2011), http://ce.byu.edu/cw/womensconference/archive/2011/pdf/JulieB_openingS.pdf; “O Le Mea Ou Te Faamoemoe o le a Malamalama ai Fanau Teine (ma Fanau Tama) a La’u Fanau e uiga i le Aualofa,” Liahona, Nov. 2011, 109–13; “O Le Aualofa: O Se Galuega Paia,” Liahona, Nov. 2009, 110–14.

  3. Tagai Julie B. Beck, “Why We Are Organized into Quorums and Relief Societies” (lauga i se faigalotu a le Iunivesite o Polika Iaga i le aso 17 Ian., 2012), speeches.byu.edu.

  4. O lenei savali e le o se iloiloga atoa o saunoaga faaperofeta uma e faatatau i le Aualofa. Ua na o se faataitaiga o o latou vaaiga mamao ma taitaiga. O Afafine i Lo’u Malo: O Le Talafaasolopito ma le Galuega a le Aualofa, o lipoti o konafesi, ma isi lomiga o le Ekalesia o loo i ai aoaoga e tele i lenei mataupu.

  5. Iosefa Samita, i le O Afafine i Lo’u Malo: O Le Talafaasolopito ma le Galuega a le Aualofa (2011), 13.

  6. Iosefa Samita, i le O Afafine i Lo’u Malo, 15.

  7. Polika Iaga, i le O Afafine i Lo’u Malo, 45.

  8. Iosefa F. Samita, i le O Afafine i Lo’u Malo, 72.

  9. Iosefa Filitia Samita, i le O Afafine i Lo’u Malo, 153.

  10. Iosefa Filitia Samita, i le O Afafine i Lo’u Malo, 105.

  11. Boyd K. Packer, i le O Afafine i Lo’u Malo, 91.

  12. Tagai Boyd K. Packer, “O Le Li’o o Tuafafine,” Ensign, Nov. 1980, 110.

  13. Tagai i tusi a le Au Peresitene Sili, 19 Mat., 2003, ma le 23 Fep., 2007.

  14. Tagai i le O Afafine i Lo’u Malo, 3–6.

  15. Boyd K. Packer, i le O Afafine i Lo’u Malo, 16.

  16. Iosefa Samita, i le O Afafine i Lo’u Malo, 17.

  17. Iosefa Samita, i le History of the Church, 4:602.

  18. John A. Widtsoe, i le O Afafine i Lo’u Malo, 26.

  19. Boyd K. Packer, Ensign, Nov. 1980, 110.

  20. Iosefa Filitia Samita, i le O Afafine i Lo’u Malo, 153.

  21. Spencer W. Kimball, i le O Afafine i Lo’u Malo, 120.

  22. Harold B. Lee, “The Place of Relief Society in the Welfare Plan,” Relief Society Magazine, Tes. 1946, 842.

  23. Iosefa F. Samita, i le O Afafine i Lo’u Malo, 72.

  24. O Le Au Peresitene Sili, i le O Afafine i Lo’u Malo, ix.

  25. Spencer W. Kimball, i le O Afafine i Lo’u Malo, 142.

  26. Spencer W. Kimball, i le O Afafine i Lo’u Malo, 103.

  27. Gordon B. Hinckley, i le O Afafine i Lo’u Malo, 172.

  28. Lorenzo Snow, i le O Afafine i Lo’u Malo, 19.

  29. Lorenzo Snow, i le O Afafine i Lo’u Malo, 7.