LES  Se påLyttLast ned

Hele konferansen

watch
Download
close

Last ned

 

Tekst

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Høyt oppå fjellets topp Tabernakelkoret   
Pris vår Gud med hjerte, munn Tabernakelkoret   
Så samles vi igjen Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Du kan gjøre veien lett Tabernakelkoret   
En liten gutt skal gjete dem Av president Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hvordan lære våre barn å forstå Av Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Omvendt til evangeliet gjennom Hans kirke Av eldste Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Så sikker en grunnvoll Forsamlingen   
Han elsker oss virkelig Av eldste Paul E. Koelliker watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Offer Av eldste Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Her fins kjærlighet Tabernakelkoret   
Fjell å bestige Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Snart Israels Forløser Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Lover den Herre Gud Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Oppholdelse av Kirkens funksjonærer Fremlagt av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Rapport fra Kirkens revisjonsavdeling, 2011 Fremlagt av Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Statistisk rapport, 2011 Fremlagt av Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Arbeiderne i vingården Av eldste Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Led, milde lys Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Vi må komme til oss selv: Nadverden, templet og offer i tjenestegjerning Av eldste Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vi er kalt Forsamlingen   
Tro, mot, tilfredshet: Et budskap til enslige foreldre Av eldste David S. Baxter watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hold deg på Herrens territorium! Av eldste Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

I harmoni med troens musikk Av eldste Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Slik kan du få åpenbaring og inspirasjon for ditt eget liv Av eldste Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Priser profeten som skuet Jehova Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Prestedømsmøtet

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Jesus, Savior, Pilot Me Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Carry On Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Himmelens krefter Av eldste David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Redningen for virkelig vekst Av biskop Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Det aronske prestedømme: Stå opp og bruk Guds kraft Av Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

O, Israels eldster Forsamlingen   
Hvorfor i prestedømstjeneste Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Familier under pakt Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Villig og verdig til å tjene Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Kjærlig er Herren, vår hyrde Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

La oss stemme i et kor Tabernakelkoret   
Lover den Herre Tabernakelkoret   
Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn Tabernakelkoret   
De barmhjertige skal finne barmhjertighet Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Gud være takk Av eldste Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Spesielle lærdommer Av eldste Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Se, Herren konge er Forsamlingen   
Profeters visjon for Hjelpeforeningen: Tro, familie, hjelp Av Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Kristi lære Av eldste D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

La vår tale av kjærlighet farges Tabernakelkoret   
Livets løp Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Come, Thou Fount of Every Blessing Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

On This Day of Joy and Gladness Tabernakelkoret   
Kom kun til Herren Tabernakelkoret   
Makt til befrielse Av eldste L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Så de bortkomne kan finnes Av eldste M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Perspektiv til å handle Av eldste O. Vincent Haleck watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Sions ungdom, kom nå alle Forsamlingen   
“Kun ifølge rettferdighetens prinsipper” Av eldste Larry Y. Wilson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Var det verdt det? Av eldste David F. Evans watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Å holde hellig Av eldste Paul B. Pieper watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hva synes Av eldste Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Ved avslutning av konferansen Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Jeg trenger deg hver stund Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Unge kvinners fellesmøte

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

La oss stemme i et kor Unge kvinner-kor fra staver i American Fork   
As Zion's Youth in Latter Days Unge kvinner-kor fra staver i American Fork   
Stå opp og la deres lys skinne Av Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Søk lærdom: Du har et arbeid å gjøre Av Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Stig opp på fjellet Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige    
Nå er tiden inne til å stå opp og la deres lys skinne! Av Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Medley av Primær-sanger Unge kvinner-kor fra staver i American Fork   
Tro, adlyde, holde ut Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Høyt oppå fjellets topp Forsamlingen