FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Konafesi Atoa

watch
Download
close

Sii mai

 

Anotusi

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

I Luga o Mauga Aufaipese a le Tapeneko   
Praise the Lord with Heart and Voice Aufaipese a le Tapeneko   
A o Tatou Toe Potopoto Ai Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Mafai e Sulu le Ala Aufaipese a le Tapeneko   
E Taitaiina Foi i Latou e le Tama Itiiti Saunia e Peresitene Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Aoaoina o A Tatou Fanau ia Malamalama Saunia e Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Liua i Lana Talalelei e ala i Lana Ekalesia Saunia e Elder Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Faavae Malosi Faapotopotoga   
E Alofa Moni Lava o Ia ia i Tatou Saunia e Elder Paul E. Koelliker watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Osigataulaga Saunia e Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Loo Tautalagia le Alofa Iinei Aufaipese a le Tapeneko   
O Mauga e A’ea Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faaola o Isaraelu Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Mamalu i le Atua Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia Fofogaina e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Lipoti a le Matagaluega Suetusi a le Ekalesia, 2011 Fofogaina e Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Lipoti Faafuainumera, 2011 Fofogaina e Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Au Faigaluega i le Tovine Saunia e Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Lead, Kindly Light Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
O Le Manatuaina Pe O Ai i Tatou: O Le Faamanatuga, le Malumalu, ma le Ositaulaga e Ala i le Auauna Atu Saunia e Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tofia e Auauna Atu Faapotopotoga   
Faatuatua, Lototoa, Faamalieina: O Se Feau mo Matua Nofo Toatasi Na o Ia Saunia e Elder David S. Baxter watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Nofo i le Itu a le Alii! Saunia e Elder Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Ogatasi ma le Musika o le Faatuatua Saunia e Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Faapefea ona Maua ia Faaaliga ma Musumusuga mo Lou Olaga Patino Saunia e Elder Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Viia Le na Fetaiai ma Ieova Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga a le Au Perisitua

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Jesus, Savior, Pilot Me Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Tumau, Tumau Pei o Mauga Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
O Mana o le Lagi Saunia e Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Laveai mo le Tuputupu Ae Moni Saunia e Epikopo Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Perisitua Arona: Tulai ma Faaaoga le Mana o le Atua Saunia e Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Outou Faifeau o Isaraelu Faapotopotoga   
O Le Aisea o le Auaunaga Faaleperisitua Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Aiga ua Osi Feagaiga Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Naunau ma Agavaa e Auauna Atu Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Pele i le Leoleo Mamoe Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Mai, Fanau a le Alii Aufaipese a le Tapeneko   
Praise to the Lord, the Almighty Aufaipese a le Tapeneko   
Aoao Mai Ia Ou Ui i le Malamalama Aufaipese a le Tapeneko   
O Le e Alofa Atu e Alofaina Mai Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Faafetaia le Atua Saunia e Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Lesona Faapitoa Saunia e Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fiafia, o le Alii o le Tupu! Faapotopotoga   
O Le Silasila Mamao a Perofeta e faatatau i le Aualofa: Faatuatua, Aiga, Toomaga Saunia e Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Mataupu Faavae a Keriso Saunia e Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fai Upu Alofa i le Tasi Aufaipese a le Tapeneko   
O Le Tausinioga o le Olaga Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Come, Thou Fount of Every Blessing Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

On This Day of Joy and Gladness Aufaipese a le Tapeneko   
O Mai ia Iesu Aufaipese a le Tapeneko   
O Le Mana e Laveaiina Ai Saunia Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ina Ia Maua Le ua Leiloa Saunia e Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le I Ai o le Vaaiga Mamao e Faatino Ai Saunia e Elder O. Vincent Haleck watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faamoemoe o Isaraelu Faapotopotoga   
“Tau Lava o Mataupu Autu o le Amiotonu” Saunia e Elder Larry Y. Wilson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Pe Na Aoga? Saunia e Elder David F. Evans watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Taofimau i Mea Paia Saunia e Elder Paul B. Pieper watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le A Se Taofi o Keriso ia te Au? Saunia e Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

A o Tatou Tapunia Lenei Konafesi Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Naunau ia te Oe Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a Tamaitai Talavou

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Mai, Fanau a le Alii Aufaipese a Tamaitai Talavou mai Siteki a American Fork   
As Zion's Youth in Latter Days Aufaipese a Tamaitai Talavou mai Siteki a American Fork   
Tutulai ma Susulu Atu Saunia e Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Saili le Aoaoina: O Loo I Ai Sa Outou Galuega e Fai Saunia e Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Arise to the Mountain Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai    
O Le Taimi Lenei e Tutulai ai ma Susulu Atu Saunia e Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Pese Suifefiloi a le Peraimeri Aufaipese a Tamaitai Talavou mai Siteki a American Fork   
Talitonu, Usitai, Tumau Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

I Luga o Mauga Faapotopotoga