อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เนื้อหา

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
Praise the Lord with Heart and Voice คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
เมื่อเรามารวมกันอีกครา โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ท่านทำให้ทางสว่างได้ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
และเด็กเล็กๆ จะนำมันไป โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สอนบุตรธิดาของเราให้เข้าใจ โดย เชอริล เอ. เอสพลิน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระกิตติคุณของพระองค์ผ่านศาสนจักรของพระองค์ โดย เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฐานมั่นคงหนักหนา ที่ประชุม   
พระองค์ทรงรักเราจริงๆ โดย เอ็ลเดอร์พอล อี. โคล์ลิเคอร์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เสียสละ, การ โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

รักได้เอ่ยที่นี่ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
ภูเขาเพื่อให้ปีน โดยประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สิริแด่พระเป็นเจ้า Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร นำเสนอโดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

รายงานจากแผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรปี 2011 นำเสนอโดย โรเบิร์ต ดับเบิลยู. แคนท์เวลล์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

รายงานสถิติปี 2011 บรุค พี. เฮลส์ watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

คนงานในสวนองุ่น โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

แสงอันเมตตาโปรดนำ Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
รู้สำนึกตัว: ศีลระลึก พระวิหาร และการเสียสละรับใช้ โดยเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ถูกเรียกให้รับใช้ ที่ประชุม   
ศรัทธา ความทรหด ความสำเร็จ: ข่าวสารถึงบิดาหรือมารดาตัวคนเดียว โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอส. แบกซ์เตอร์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

อยู่ในแดนของพระเจ้า โดย เอ็ลเดอร์ยูลิส์เสส ซวาเรส watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สอดคล้องกับท่วงทำนองแห่งศรัทธา โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

วิธีได้รับการเปิดเผยและการดลใจในชีวิตส่วนตัวของท่าน โดย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สรรเสริญบุรุษ Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิต

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเยซูโปรดช่วยนำฉัน Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Carry On Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
อำนาจแห่งสวรรค์ โดยเอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

การช่วยเหลือเพื่อให้เติบโตอย่างแท้จริง โดย อธิการริชาร์ด ซี. เอชลีย์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน: ลุกขึ้นใช้อำนาจของพระผู้เป็นเจ้า โดย เอเดรียน โอชาว watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เหล่าเอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอล ที่ประชุม   
The Why of Priesthood Service ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ครอบครัวภายใต้พันธสัญญา โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Willing and Worthy to Serve ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ของรักจากใจพระผู้เลี้ยงแกะ Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
สรรเสริญพระเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
สอนฉันเดินในแสง คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
ผู้ใดมีใจกรุณาย่อมได้รับพระกรุณา โดยประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงน้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า โดย เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

บทเรียนพิเศษ โดย เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน! ที่ประชุม   
วิสัยทัศน์ของศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับสมาคมสงเคราะห์: ศรัทธา ครอบครัว การบรรเทาทุกข์ โดย จูลี บี. เบค watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

หลักคำสอนของพระคริสต์ โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ให้เราพร่ำคำชมเชยเอ่ยสรรเสริญ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
การแข่งขันในชีวิต โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ขอพระพรเบื้องบนลงมา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

On This Day of Joy and Gladness คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
มาหาพระเยซู คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
พลังแห่งการปลดปล่อย โดย เอ็ลเดอร์ แอล. ทอม เพอร์รีย์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เพื่อจะพบคนหลงทาง โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มีวิสัยทัศน์ที่จะทำ โดย เอ็ลเดอร์โอ. วินเซนต์ ฮาเล็ก watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ความหวังอิสราเอล ที่ประชุม   
ตามหลักธรรมแห่งความชอบธรรมเท่านั้น โดย เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ วาย. วิลสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

คุ้มค่าหรือไม่ โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอฟ. อีแวนส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ธำรงความศักดิ์สิทธิ์ โดย เอ็ลเดอร์พอล บี. ไพเพอร์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระคริสต์ทรงคิดอย่างไรด้วยเรื่องฉัน เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เมื่อเราปิดการประชุมใหญ่ครั้งนี้ โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ขอพึ่งพระทุกโมงยาม คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

การประชุมเยาวชนหญิงสามัญ

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนหญิงจากสเตคในอเมริกันฟอร์ก   
As Zion's Youth in Latter Days คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนหญิงจากสเตคในอเมริกันฟอร์ก   
จงลุกขึ้นและฉายส่องออกไป โดย แอน เอ็ม. ดิบบ์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

แสวงหาการเรียนรู้: ท่านมีงานต้องทำ โดย แมรี เอ็น. คุก watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงลุกขึ้นสู่ภูเขา ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย    
บัดนี้ถึงเวลาลุกขึ้นและฉายส่อง! โดย อีเลน เอส. ดัลตัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เพลงเมดเล่ย์สำหรับปฐมวัย คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนหญิงจากสเตคในอเมริกันฟอร์ก   
เชื่อ เชื่อฟัง อดทน โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา ที่ประชุม