OKU  İzleDİNLEİNDİR

Tüm Konferans

OKU  İzleDİNLEİNDİR

Cumartesi Sabahı Oturumu

  
Dağın Tepesinde Yükseklerde Mormon Tabernacle Korosu
Rab’bi Yürekten Yüksek Sesle Övün Mormon Tabernacle Korosu
As We Gather Once Again Başkan Thomas S. Monson   
Yolu Aydınlatabilirsin Mormon Tabernacle Korosu
And a Little Child Shall Lead Them Başkan Boyd K. Packer   
Teaching Our Children to Understand Cheryl Esplin   
Converted to His Gospel through His Church Yaşlı Donald L. Hallstrom   
Ne Kadar Güçlü Bir Temel Topluluk
He Truly Loves Us Yaşlı Paul E. Koelliker   
Kurban etmek (feda etmek) Yaşlı Dallin H. Oaks   
Burada Sevgiden Konuşulur Mormon Tabernacle Korosu
Mountains to Climb Başkan Henry B. Eyring   
İsrail’in Fidye İle Kurtaranı Mormon Tabernacle Korosu
OKU  İzleDİNLEİNDİR

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

  
Yücelik Göklerdeki Tanrı’ya Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
Kilise Yetkililerinin Desteklenmesi Başkan Dieter F. Uchtdorf   
2011 Kilise Denetleme Departmanı Raporu Robert W. Cantwell   
2011 İstatistik Raporu Brook P. Hales   
The Laborers in the Vineyard Yaşlı Jeffrey R. Holland   
Yol Gösteren Işık Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
Coming to Ourselves: The Sacrament, the Temple, and Sacrifice in Service Yaşlı Robert D. Hales   
Hizmete Çağrıldık Topluluk
Faith, Fortitude, Fulfillment: A Message to Single Parents Yaşlı David S. Baxter   
Abide in the Lord’s Territory! Yaşlı Ulisses Soares   
In Tune with the Music of Faith Yaşlı Quentin L. Cook   
How to Obtain Revelation and Inspiration for Your Personal Life Yaşlı Richard G. Scott   
O İnsana Övgüler Olsun Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
OKU  İzleDİNLEİNDİR

Rahiplik Oturumu

watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Kurtarıcı İsa, Bana Yol Göster Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion
Yolumuza Devam Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion
Cennetin Güçleri Yaşlı David A. Bednar watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Gerçek Gelişme İçin Kurtarış Gözetmen Richard C. Edgley watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Harun Rahipliği Ayağa Kalkıp Tanrı’nın Gücünü Kullanın Adrián Ochoa watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

İsrail’in Yaşlıları Topluluk
Rahiplik Hizmetinin Nedeni Başkan Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Antlaşma Dahilindeki Aileler Başkan Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Hizmet Etmeye İstekli ve Layık Başkan Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Çobanın Yüreğindeki Sevgi Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion
OKU  İzleDİNLEİNDİR

Pazar Sabahı Oturumu

watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Gelin, Siz Rab’bin Çocukları Mormon Tabernacle Korosu
Praise to the Lord, the Almighty Mormon Tabernacle Korosu
Bana Işıkta Yürümeyi Öğret Mormon Tabernacle Korosu
Merhametli Olanlar Merhamet Bulacaktır Başkan Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Tanrı’ya Şükürler Olsun Yaşlı Russell M. Nelson watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Özel Dersler Yaşlı Ronald A. Rasband watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Sevinin, Rab Kral’dır! Topluluk
Peygamberin Yardımlaşma Cemiyeti İle İlgili Vizyonları: İman, Aile, Yardım Julie B. Beck watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Mesih’in Öğretisi Yaşlı D. Todd Christofferson watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Birbirimize Hep Nazik Sözler Söyleyelim Mormon Tabernacle Korosu
Hayat Yarışı Başkan Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Her Nimetin Kaynağı Gel Artık Mormon Tabernacle Korosu
OKU  İzleDİNLEİNDİR

Pazar Öğleden Sonra Oturumu

  
On This Day of Joy and Gladness Mormon Tabernacle Korosu
İsa’ya Gelin Mormon Tabernacle Korosu
The Power of Deliverance Yaşlı L. Tom Perry   
That the Lost May Be Found Yaşlı M. Russell Ballard   
Having the Vision to Do Yaşlı O. Vincent Haleck   
İsrail’in Umudu Topluluk
Only upon the Principles of Righteousness Yaşlı Larry Y. Wilson   
Was It Worth It? Yaşlı David F. Evans   
To Hold Sacred Yaşlı Paul B. Pieper   
What Thinks Christ of Me? Yaşlı Neil L. Andersen   
As We Close This Conference Başkan Thomas S. Monson   
Her An Sana İhtiyacım Var Mormon Tabernacle Korosu
OKU  İzleDİNLEİNDİR

Genel Genç Hanımlar Toplantısı

  
Gelin, Siz Rab’bin Çocukları American Fork Kazıkları Genç Kızlar Korosu
As Zion's Youth in Latter Days American Fork Kazıkları Genç Kızlar Korosu
Arise and Shine Forth Ann M. Dibb   
Seek Learning: You Have a Work to Do Mary N. Cook   
Dağa Çık İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi   
Now Is the Time to Arise and Shine! Elaine S. Dalton   
İlköğretim Şarkı Potpurisi American Fork Kazıkları Genç Kızlar Korosu
Believe, Obey, Endure Başkan Thomas S. Monson   
Dağın Tepesinde Yükseklerde Topluluk