Hoofdnavigatie overslaan
Oktober 2012 | Een onuitsprekelijke gave van God

Een onuitsprekelijke gave van God

Oktober 2012 Algemene conferentie

De Heilige Geest werkt in volmaakte eenheid met onze hemelse Vader en Jezus Christus samen, en vervult daarbij vele belangrijke rollen en verricht unieke taken.

In 1994 vroeg president Howard W. Hunter alle leden van de kerk om ‘de tempel [tot] groot symbool van [ons] lidmaatschap te verheffen.’1 Later dat jaar werd de bouw van de Bountifultempel (Utah) voltooid. Net als veel anderen wilden we met ons jonge gezin naar de open dagen gaan, die vóór de inwijding plaats zouden vinden. We werkten hard om onze kinderen op de tempel voor te bereiden en baden oprecht dat ze een geestelijke ervaring zouden hebben, zodat de tempel het middelpunt van hun leven zou worden.

Toen we eerbiedig door de tempel liepen, bewonderde ik de schitterende architectuur, de elegante afwerking, het licht dat door de torenhoge ramen scheen en de vele inspirerende schilderijen. Elk aspect van dat heilige gebouw was echt prachtig.

Toen ik in de celestiale zaal kwam, besefte ik plotseling dat ons jongste zoontje, de zesjarige Ben, zich aan mijn been vastklampte. Hij zag er een beetje verontrust of misschien zelfs angstig uit.

‘Wat is er, jongen?’ fluisterde ik.

‘Papa,’ antwoordde hij, ‘wat gebeurt hier? Ik heb me nog nooit zo gevoeld.’

Ik zag in dat onze jongste zoon de invloed van de Heilige Geest waarschijnlijk nog nooit zo sterk gevoeld had, dus knielde ik naast hem op de grond. De andere bezoekers liepen om ons heen terwijl Ben en ik een paar minuten samen over de Heilige Geest leerden. Ik was verbaasd hoe makkelijk we over zijn heilige gevoelens konden praten. Tijdens ons gesprek werd mij duidelijk dat Ben meer geïnspireerd werd door wat hij voelde dan door wat hij zag — dus niet door de schoonheid om ons heen, maar door de stille, zachte stem van Gods Geest in zijn hart. Ik vertelde hem wat ik uit eigen ervaring geleerd had, terwijl zijn kinderlijke verwondering een enorme dankbaarheid voor deze onuitsprekelijke gave van God — de gave van de Heilige Geest — in mij opwekte.2

Wie is de Heilige Geest?

De Heilige Geest is het derde lid van de Godheid en is als zodanig net zoals de Vader en Jezus Christus. Hij kent onze gedachten en de overleggingen van ons hart.3 De Heilige Geest heeft ons lief en wil dat wij gelukkig zijn. Aangezien Hij het weet als wij in moeilijkheden verkeren, kan Hij ons leiden en ons alle dingen leren die wij moeten doen om bij onze hemelse Vader terug te keren.4

In tegenstelling tot onze hemelse Vader en Jezus Christus, die een verheerlijkt lichaam van vlees en beenderen hebben, is de Heilige Geest een persoon van geest die door gevoelens en indrukken met onze geest communiceert.5 Omdat Hij een geestpersoon is, heeft Hij in de Godheid de unieke taak om persoonlijke openbaring door te geven. In de Schriften wordt de Heilige Geest vaak de Geest des Heren, de Heilige Geest der belofte, of gewoon de Geest genoemd.6

Wat is de zending van de Heilige Geest?

De Heilige Geest werkt in volmaakte eenheid met onze hemelse Vader en Jezus Christus samen, en vervult daarbij vele belangrijke rollen en verricht unieke taken. Het voornaamste doel van de Heilige Geest is om van God de Vader en van zijn Zoon, Jezus Christus, te getuigen,7 en om ons de waarheid van alle dingen bekend te maken.8 Door het getuigenis van de Heilige Geest krijgen we meer zekerheid dan uit welke andere bron ook. President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘De Geest van God die tegen de geest van een mens spreekt, heeft de macht om de waarheid doeltreffender en duidelijker over te brengen dan die waarheid kan worden overgebracht door persoonlijk contact, zelfs met hemelse wezens.’9

De Heilige Geest staat ook wel bekend als de Trooster.10 In problematische of wanhopige tijden, of als we gewoon Gods nabijheid willen voelen, kan de Heilige Geest ons opbeuren, hoop geven, de ‘vredige dingen van het koninkrijk’11 leren en ons ‘de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat’ laten voelen.12

Een paar jaar geleden kwam onze familie bijeen om op een feestdag de maaltijd te gebruiken. Mijn vader speelde spelletjes met een groot aantal kleinkinderen. Plotseling, zonder waarschuwing, zakte hij in elkaar en overleed kort daarna. Die onverwachte gebeurtenis had traumatiserend kunnen zijn, vooral voor zijn kleinkinderen, en had moeilijk te beantwoorden vragen kunnen opleveren. Toen we echter bij onze kinderen gingen zitten, baden en de woorden van profeten uit het Boek van Mormon over het doel van het leven lazen, werden we allemaal door de Heilige Geest getroost. We kregen duidelijkheid in ons hart op een manier die moeilijk te beschrijven is. We voelden die dag gemoedsrust die waarlijk ons begrip te boven ging, maar het getuigenis van de Heilige Geest was zeker, onloochenbaar en waar.

De Heilige Geest is een leraar en een openbaarder.13 Bestuderen, overpeinzen en bidden wij over evangeliewaarheden, dan verlicht de Heilige Geest ons verstand en vergroot Hij ons begrip.14 Hij schrijft de waarheid onuitwisbaar op onze ziel, en Hij kan ervoor zorgen dat wij een grote verandering van hart ondergaan. Als wij ons gezin, de leden van de kerk, en vrienden en buren in onze gemeenschap over die waarheden vertellen, wordt de Heilige Geest ook hun leraar, want Hij voert de evangelieboodschap ‘tot het hart der mensenkinderen.’15

De Heilige Geest inspireert ons om anderen te dienen. Voor mij is het duidelijkste voorbeeld van gehoor geven aan de ingevingen van de Heilige Geest en anderen dienen het leven en de bediening van president Thomas S. Monson. Hij heeft gezegd: ‘Ik heb geleerd dat onze hemelse Vader, als we bij het uitvoeren van onze taken naar een stille ingeving luisteren en er onverwijld gehoor aan geven, ons leidt en dat Hij ons en anderen tot zegen is. Ik ken geen fijnere ervaring of gevoel dan dat u gehoor geeft aan een ingeving en daarna ontdekt dat de Heer het gebed van iemand anders door u verhoord heeft.’16

Ik zal u een zo’n ontroerende belevenis vertellen. Toen president Monson bisschop was, kwam hem ter ore dat een lid van zijn wijk, Mary Watson, in het ziekenhuis lag. Toen hij bij haar op bezoek ging, lag ze op een zaal met enkele andere patiënten. Toen hij op zuster Watson af liep, merkte hij dat de patiënt in het bed naast haar snel onder de dekens wegdook.

Toen president Monson even met zuster Watson had gepraat en haar een priesterschapszegen had gegeven, schudde hij haar de hand, nam afscheid en maakte aanstalten om te vertrekken. Toen gebeurde er iets verbazingwekkends. Dit is hoe president Monsons zich die ervaring herinnert. Ik citeer:

‘Ik kon gewoon niet bij haar weg. Het was net alsof er een onzichtbare hand op mijn schouder rustte. Ik hoorde binnenin mijn ziel deze woorden: ga naar het bed van het dametje dat onder de dekens wegdook toen je binnenkwam.’ Dat deed ik. […]

‘Ik liep naar het bed van de andere patiënt, tikte haar zachtjes op haar schouder en trok voorzichtig het laken van haar gezicht. Wat een toeval! Zij was ook lid van mijn wijk. Ik wist niet dat zij ook in het ziekenhuis lag. Ze heette Kathleen McKee. Toen we oogcontact hadden, riep ze in tranen uit: “Ach bisschop, toen je binnenkwam, dacht ik dat u in antwoord op mijn gebed was gekomen om mij een zegen te geven. Ik was ontzettend blij dat u wist dat ik hier lag, maar toen u naar het andere bed liep, was ik teleurgesteld en wist ik dat u niet voor mij was gekomen.”

‘Ik zei tegen [zuster] McKee: “Het maakt niet uit of ik wist dat u hier lag. Maar wat wél belangrijk is, is dat onze hemelse Vader wist dat u in stilte om een priesterschapszegen had gebeden. Hij is Degene die mij ingaf om me ongevraagd tot u te wenden.’17

Hoe spreekt de Heilige Geest tot ons?

We hebben allemaal wel ervaringen met de Heilige Geest gehad, ook al herkennen we ze misschien niet altijd. We weten dat de inspirerende gedachten die we krijgen waar zijn omdat we geestelijke gevoelens in ons hart hebben. President Boyd K. Packer heeft gezegd: ‘De stem van de Heilige Geest zul je meer voelen dan horen. […] Hoewel we spreken over “luisteren” naar de influisteringen van de Geest, omschrijft iemand een geestelijke ingeving meestal met “Ik had het gevoel dat […].”’18 Door die gewijde gevoelens van de Heilige Geest leren we wat God van ons wil, want dit is volgens de Schriften ‘de geest van openbaring.’19

Wat houdt het in om de gave van de Heilige Geest te ontvangen?

Ik vond het belangrijk om mijn zesjarige zoontje, Ben, te leren onderscheiden tussen wat hij voelde, namelijk de invloed van de Heilige Geest, en de gave van de Heilige Geest, die hij na zijn doop zou ontvangen. Alle eerlijke en oprechte zoekers naar waarheid kunnen vóór hun doop af en toe de invloed van de Heilige Geest voelen. Maar alleen leden die zich hebben laten dopen en de gave van de Heilige Geest hebben ontvangen, door handoplegging van hen die het priesterschapsgezag van God bezitten, ontvangen het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest en de volheid van alle zegeningen die daarmee gepaard gaan.

Door de gave van de Heilige Geest ontvangen we meer capaciteiten en geestelijke gaven, meer openbaring en bescherming, vaste leiding en de beloofde zegeningen van heiliging en verhoging in het celestiale koninkrijk. We ontvangen al die zegeningen als gevolg van ons verlangen, en als we ons op Gods wil richten en naar zijn constante leiding streven.

Ik heb veel fijne gevoelens en indrukken aan mijn ervaring met Ben in de Bountifultempel overgehouden. Ik herinner mij duidelijk dat een klein kind aan mijn zij, toen ik in beslag werd genomen door alles wat ik zag, de krachtige gevoelens in zijn hart herkende. Ik werd herinnerd aan de uitnodiging om na te denken en te knielen, en daarnaast om gehoor te geven aan de oproep van de Heiland om als een klein kind te worden — nederig, zachtmoedig en klaar om de stille, zachte stem van de Geest te horen.

Ik getuig dat de Heilige Geest echt bestaat en een goddelijke zending heeft, en dat we door de macht van de Heilige Geest de waarheid van alle dingen te weten kunnen komen. Ik getuig dat onze hemelse Vader de waardevolle en onuitsprekelijke gave van de gave van de Heilige Geest aan iedereen geeft die tot zijn Zoon komt, zich in zijn naam laat dopen en de Heilige Geest ontvangt door bevestiging in zijn kerk. Van deze waarheden getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen