Preskočiť panel hlavné možnosti
Október 2012 | Nevysloviteľný dar od Boha

Nevysloviteľný dar od Boha

Október 2012 Generálna konferencia

Duch Svätý pracuje v dokonalej jednote s Nebeským Otcom a Ježišom Kristom napĺňajúc veľa dôležitých úloh a iných zodpovedností.

V roku 1994 vyzval prezident Howard W. Hunter všetkých členov Cirkvi, aby „ustanovili chrám ... ako významný symbol [nášho] členstva“. 1 Neskôr v tom roku bola dokončená výstavba chrámu Bountiful v Utahu. Ako mnohí iní, aj my sme veľmi túžili vziať našu mladú rodinu v deň otvorených dverí do chrámu pred zasvätením. Usilovne sme pracovali, aby sme pripravili naše deti na vstup do chrámu, naliehavo sme sa modlili, aby mohli mať duchovnú skúsenosť, aby sa tak chrám pre nich stal ústredným bodom v ich živote.

Keď sme úctivo kráčali chrámom, pristihol som sa, že obdivujem veľkolepú architektúru, vkusne dokončenú výstavbu, svetlo žiariace cez vysoké okná a mnohé z inšpiratívnych malieb. Každá stránka tejto posvätnej budovy bola skutočne vynikajúca.

Vstupujúc do celestiálnej miestnosti som si zrazu uvedomil, že náš najmladší syn, šesťročný Ben, sa pritíska k mojej nohe. Vyzeral znepokojený, možno dokonca trochu utrápený.

„Čo sa deje, synček?“ zašepkal som.

„Ocko,“ odpovedal, „čo sa tu deje? Nikdy predtým som sa takto necítil.“

Zistiac, že toto bolo pravdepodobne po prvýkrát, čo náš mladý syn cítil vplyv Ducha Svätého takým silným spôsobom, kľakol som si k nemu na zem. Kým ostatní návštevníci kráčali okolo nás, ja a Ben sme strávili niekoľko minút, bok po boku, učiac sa spolu o Duchu Svätom. Bol som užasnutý, ako ľahko sme sa mohli rozprávať o jeho posvätných pocitoch. Keď sme sa rozprávali, bolo zrejmé, že to, čo bolo pre Bena najinšpirujúcejšie nebolo to, čo videl, ale to, čo cítil, nie tá fyzická krása okolo nás, ale tichý, jemný hlas Ducha Božieho v jeho srdci. Podelil som sa s ním o to, čo som sa naučil zo svojich vlastných skúseností, dokonca jeho detský úžas vo mne opäť prebudil hlboký pocit vďačnosti za ten nevysloviteľný dar od Boha – dar Ducha Svätého.2

Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je tretím členom Božstva, a podobne ako Boh Otec a Ježiš Kristus, pozná naše myšlienky a zámery nášho srdca.3 Duch Svätý nás miluje a chce, aby sme boli šťastní. Keďže pozná výzvy, ktorým budeme čeliť, môže nás viesť a učiť nás všetky veci, ktoré musíme urobiť, aby sme sa vrátili a opäť žili s naším Nebeským Otcom.4

Na rozdiel od Nebeského Otca a Ježiša Krista, ktorí majú oslávené telá z mäsa a kostí, Duch Svätý je bytosťou ducha, ktorý komunikuje s naším duchom prostredníctvom pocitov a dojmov.5 Ako bytosť ducha má jedinečnú zodpovednosť byť sprostredkovateľom, skrze ktorého získavame osobné zjavenie. V písmach je Duch Svätý často spomínaný ako Duch Svätý, Duch Pána, Svätý Duch zasľúbenia alebo jednoducho Duch.6

Aké je poslanie Ducha Svätého?

Duch Svätý pracuje v dokonalej jednote s Nebeským Otcom a Ježišom Kristom napĺňajúc veľa dôležitých úloh a iných zodpovedností. Prvoradým účelom Ducha Svätého je svedčiť o Otcovi a Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi,7 a učiť nás pravdu ohľadom všetkých vecí.8 Spoľahlivé svedectvo Ducha Svätého prináša oveľa viac istoty ako svedectvo od akéhokoľvek iného zdroja. Prezident Joseph Fielding Smith učil, že „Duch Boží hovoriaci k duchu človeka má moc poskytnúť pravdu s väčším účinkom a porozumením než je možné poskytnúť osobným kontaktom, dokonca s nebeskými bytosťami“.9

Duch Svätý je tiež známy ako Utešiteľ.10 Počas obdobia problémov alebo beznádeje, alebo jednoducho keď potrebujeme vedieť, že Boh je nablízku, Duch Svätý môže pozdvihnúť našu dušu, dať nám nádej a učiť nás pokojné veci kráľovstva,11 pomáha nám cítiť „pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum“.12

Pred pár rokmi, keď sa naša veľká rodina zhromaždila na sviatočnú večeru, môj otec sa začal hrať hry s mnohými z jeho vnúčat. Zrazu a bez varovania skolaboval a zomrel. Táto nečakaná udalosť mohla byť zničujúca, hlavne pre jeho vnúčatá, ktoré kládli otázky, na ktoré je ťažké odpovedať. Avšak, keď sme zhromaždili naše deti okolo nás, keď sme sa pomodlili a prečítali slová prorokov z Knihy Mormonovej o zmysle života, Duch Svätý upokojil osobne každého z nás. V prípadoch, ktoré sú ťažko opísateľné slovami, odpovede, ktoré sme hľadali, vstúpili zreteľne do nášho srdca. V ten deň sme cítili pokoj, ktorý prevýšil naše porozumenie, avšak svedectvo Ducha Svätého bolo neomylné, nepopierateľné a pravdivé.

Duch Svätý je učiteľ a zjavovateľ.13 Keď študujeme, premýšľame a modlíme sa ohľadom právd evanjelia, Duch Svätý osvetľuje našu myseľ a urýchľuje naše porozumenie.14 Spôsobuje, že pravda je nezmazateľne vpísaná do našej duše a môže spôsobiť, že sa v našom srdci stane mohutná zmena. Keď zdieľame tieto pravdy so svojou rodinou, s priateľmi členov Cirkvi a s priateľmi a susedmi vo svojej komunite, Duch Svätý sa stáva aj ich učiteľom, pretože prináša posolstvo evanjelia do srdca detí ľudských.15

Duch Svätý nás povzbudzuje, aby sme sa priblížili k ostatným v službe. Pre mňa je najjasnejším príkladom dbania na nabádania Ducha Svätého ohľadom služby druhým život a služba prezidenta Thomasa S. Monsona, ktorý povedal: „Pri vykonávaní našich povinností som sa naučil, že keď dbáme na tiché nabádanie a konáme podľa neho bez odkladu, náš Nebeský Otec bude viesť naše kroky a požehná náš život a životy druhých. Nepoznám príjemnejšiu skúsenosť alebo pocit vzácnejší, ako keď dbáme na nabádanie len aby sme zistili, že Pán odpovedal na modlitbu niekoho iného skrze vás.“16

Podelím sa len o jednu láskyplnú skúsenosť. Keď prezident Monson slúžil ako biskup, zistil, že členka jeho zboru, Mary Watsonová, je v nemocnici. Keď ju išiel navštíviť, zistil, že je vo veľkej miestnosti s niekoľkými ďalšími pacientmi. Keď pristúpil k sestre Watsonovej, všimol si, že pacientka vo vedľajšej posteli rýchlo zakryla svoju hlavu.

Po tom, ako sa prezident Monson zdržal pri sestre Watsonovej a dal jej kňazské požehnanie, potriasol jej rukou, rozlúčil sa a pripravil sa na odchod. Potom sa stala jednoduchá, ale úžasná vec. Budem citovať spomienku prezidenta Monsona na túto skúsenosť:

„Nemohol som od nej odísť. Bolo to akoby nejaká neviditeľná ruka spočívala na mojom ramene a cítil som vo svojej duši, že počúvam tieto slová:, Choď ku vedľajšej posteli, kde si tá malá slečna zakryla tvár, keď si prišiel.‘ Poslúchol som. …

Pristúpil som ku posteli druhej pacientky, jemne poklopkal na jej rameno a opatrne odhrnul prestieradlo, ktoré zakrývalo jej tvár. Pozrime sa! Ona bola tiež členkou môjho zboru. Nevedel som, že bola pacientkou v nemocnici. Volala sa Kathleen McKeeová. Keď sa naše oči stretli, zvolala cez svoje slzy: ‚Och, biskup, keď ste vstúpili do tých dverí, cítila som, že ste prišli za mnou, aby ste mi požehnali ako odpoveď na moje modlitby. V duchu som sa radovala, keď som si pomyslela, že ste vedeli, že som tu, ale keď ste zastavili pri tej druhej posteli, moje srdce kleslo a vedela som, že ste neprišli za mnou.‘

Povedal som [sestre] McKeeovej: ‚Nezáleží na tom, že som nevedel, že ste tu. Avšak je dôležité, že náš Nebeský Otec to vedel, a že ste sa potichu modlili o kňazské požehnanie. Bol to On, kto ma nabádal, aby som k vám pristúpil.‘“17

Ako k nám Duch Svätý hovorí?

Všetci máme skúsenosti s Duchom Svätým, aj keď ich možno vždy nerozpoznáme. Keď do našej mysle prichádzajú inšpirujúce myšlienky, vieme, že sú pravdivé vďaka duchovným pocitom, ktoré vstúpia do nášho srdca. Prezident Boyd K. Packer učil: „Duch Svätý hovorí hlasom, ktorý skôr cítite, než počujete .... ... Keď hovoríme o ‚počúvaní‘ našepkávaní Ducha, najčastejšie opisujeme duchovné nabádanie ako ‚mal som pocit ... ‘“.18 Skrze tieto posvätné pocity od Ducha Svätého vieme, čo Boh chce, aby sme robili, a toto, ako sa píše v písmach, je duch zjavenia.19

Čo to znamená získať dar Ducha Svätého?

Keď som učil nášho šesťročného syna Bena, považoval som za dôležité rozlíšiť medzi tým, čo cítil, čo bol vplyv Ducha Svätého, a darom Ducha Svätého, ktorý mal obdržať až po krste. Pred krstom všetci tí, ktorí čestne a úprimne hľadajú pravdu, môžu z času na čas cítiť vplyv Ducha Svätého. Avšak príležitosť obdržať neustále spoločenstvo Ducha Svätého a plnosť všetkých s tým spojených požehnaní je dostupná len hodným, pokrsteným členom, ktorí získavajú dar Ducha Svätého kladením rúk tých, ktorí sú nositeľmi kňazskej autority od Boha.

Vďaka daru Ducha Svätého získavame väčšie schopnosti a duchovné dary, viac zjavení a ochrany, stále vedenie a smer, a sľúbené požehnania posvätenia a povýšenia v celestiálnom kráľovstve. Všetky tieto požehnania sú dané ako výsledok našej osobnej túžby získať ich a prísť, keď prispôsobujeme svoj život vôli Boha a hľadáme Jeho neustále vedenie.

Keď sa pozerám späť na svoju skúsenosť s Benom v chráme Bountiful v Utahu, mám veľa láskyplných pocitov a dojmov. Jednou z jasných spomienok je, že kým som ja bol pohltený veľkoleposťou toho, čo som videl, malé dieťa vedľa mňa si všímalo silné pocity vo svojom srdci. Nežnou pripomienkou som bol vyzvaný nielen zastaviť sa a pokľaknúť, ale tiež dbať na Spasiteľove vyzvanie stať sa takým ako dieťa – pokorným, miernym a pripraveným počuť tichý, jemný hlas Jeho Ducha.

Vydávam svedectvo o žijúcej podstate a božskom poslaní Ducha Svätého, a že skrze moc Ducha Svätého môžeme poznať pravdu ohľadom všetkých vecí. Svedčím, že dar Ducha Svätého je vzácnym a nevysloviteľným darom Nebeského Otca pre všetkých, ktorí prídu k Jeho Synovi, dajú sa pokrstiť v Jeho mene a obdržia Ducha Svätého skrze konfirmáciu v Jeho Cirkvi. O týchto posvätných pravdách vydávam osobné svedectvo v mene Ježiša Krista, amen.

Ukázať odkazySkryť odkazy

  Poznámky

  1. Howard W. Hunter, v Jay M. Todd, „President Howard W. Hunter:Fourteenth President of the Church“, Ensign, júl 1994, 5; pozri tiež Howard W. Hunter, „The Great Symbol of Our Membership“, Tambuli, november 1994, 3.

  2. Pozri Náuka a zmluvy 121:26.

  3. Pozri Alma 12:7; 18:16 – 18; Náuka a zmluvy 6:15 – 16.

  4. Pozri 2. Nefi 32:5.

  5. Pozri Náuka a zmluvy 130:22.

  6. Pozri Lukáš 4:1, 18; 11:13; Ján 1:33; Efezským 1:13; Náuka a zmluvy 88:3.

  7. Pozri 2. Nefi 31:18; 3. Nefi 28:11; Náuka a zmluvy 20:27.

  8. Pozri Moroni 10:5.

  9. Pozri Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, od Bruce R. McConkieho, 3. diel (1954 – 1956), 1:47 – 48.

  10. Pozri Ján 14:26; Náuka a zmluvy 35:19.

  11. Pozri Náuka a zmluvy 36:2.

  12. Filipským 4:7.

  13. Pozri Lukáš 12:12; 1. Korintským 2:13; Náuka a zmluvy 50:13 – 22; Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 132 – 133.

  14. Pozri Náuka a zmluvy 11:13.

  15. Pozri 2. Nefi 33:1.

  16. Thomas S. Monson, „Peace, Be Still“, Liahona, november 2002, 55.

  17. Pozri Thomas S. Monson, „Christ at Bethesda’s Pool”, Ensign, november 1996, 18 – 19.

  18. Boyd K. Packer, „Personal Revelation: The Gift, the Test, and the Promise“, Liahona, jún 1997, 10.

  19. Pozri Náuka a zmluvy 8:3; pozri tiež verš 2.