O Se Meaalofa Le Mafaamatalaina mai le Atua

Saunia e Elder Craig C. Christensen

O Le Au Peresitene o Fitugafulu


E galue le Agaga Paia i se lotogatasi atoatoa ma le Tama Faalelagi ma Iesu Keriso, i le faataunuuina o matafaioi taua ma tiutetauave tulaga ese.

I le 1994, sa valaaulia ai e Peresitene Howard W. Hunter tagata uma o le Ekalesia ina ia “faatuina le malumalu … e fai ma faatusa sili o lo [tatou] avea ai ma tagata o le ekalesia.”1 Mulimuli ane i lena lava tausaga, sa faamaeaina ai le fausiaina o le Malumalu o Bountiful Iuta. E pei lava o le toatele, sa ma naunau foi e ave lo ma aiga talavou i le taimi o maimoaga a o lumanai le faapaiaga. Sa ma galulue ma le filiga e saunia le ma fanau ina ia ulu atu i le malumalu, ma tatalo faatauanau ina ia latou maua se aafiaga faaleagaga ina ia mafai ona avea le malumalu ma se vaega taua e taulai i ai o latou olaga.

A o matou savavali ma le migao i totonu o le malumalu, sa ou iloaina lo’u faamemelo i mamanu ofoofogia o le fausaga, le matagofie o galuega teuteu faaiu, le malamalama o loo susulu mai i faamalama tetele, atoa ai ma le tele o atavali musuia. O vaaiga uma o lenei maota paia sa matua ofoofogia moni lava.

A o matou ulu atu i le potu selesitila, sa faafuasei ona ou iloaina o loo piipii mai i lo’u vae le ma atalii uii e ono tausaga o Ben. Sa vaaia lona popole—atonu ua fai si ona atuatuvale.

“O le a le mea ua tupu, Atalii?” Sa ou musumusu atu ai.

“Tama,” sa ia tali mai, “O le a le mea o loo tupu iinei? Ou te lei lagonaina muamua lava se lagona faapenei.”

I le iloaina ai atonu o le taimi muamua lea ua lagonaina ai e lo’u atalii talavou le uunaiga a le Agaga Paia i se ala mamana, sa ou tootuli ifo ai i le fola i ona talaane. A o feoai solo isi tagata asiasi i o ma talaane, sa ma faaaluina ma Ben ni nai minute, i autafa o le isi, e aoao faatasi ai e uiga i le Agaga Paia. Sa ou maofa i le faigofie ona mafai ona ma talanoaina ona lagona paia. A o ma talanoa, sa oo ina manino mai le mea sa aupito sili ona musuia ai Ben, e le o mea sa ia vaaia ae o mea sa ia lagonaina—e le o le matagofie faaletino na siomia ai matou ae o le leo filemu, ma le itiiti o le Agaga o le Atua na i ai i totonu o lona loto. Sa ou faasoa atu ia te ia le mea sa ou aoaoina mai i ou lava aafiaga, e oo lava i lona maofa faatamaitiiti ua fagua ai lava au i se lagona loloto fou o le agaga faafetai mo lenei meaalofa le mafaamatalaina mai le Atua—le meaalofa o le Agaga Paia.2

O Ai le Agaga Paia?

O le Agaga Paia o le tagata lona tolu o le Aiga Atua, ma, e pei foi o le Atua le Tama ma Iesu Keriso, Na te silafiaina o tatou mafaufauga ma faamoemoega o o tatou loto.3 E alofa le Agaga Paia ia i tatou ma manao ia tatou fiafia. Talu ai Na te silafiaina luitau o le a tatou fetaiai, e mafai ona Ia taialaina i tatou ma aoao i tatou uma i mea e tatau ona tatou faia e toe foi atu ai ma toe mau faatasi ma lo tatou Tama Faalelagi.4

E le pei la o le Tama Faalelagi ma Iesu Keriso, o ē e i ai ni tino faamamaluina o aano ma ivi, o le Agaga Paia o se peresona o agaga e fesootai mai i o tatou agaga e ala i lagona ma uunaiga.5 Talu ai ua na o se agaga, ua ia te Ia le tiutetauave tupito o le avea ai ma se meafaigaluega e auala mai ai le mauaina o faaaliga patino. I tusitusiga paia, e tele lava ina faasino atu i le Agaga Sa, o le Agaga Paia, le Agaga o le Alii, le Agaga Paia o Folafolaga, pe na o le Agaga foi.6

O Le A Le Misiona a le Agaga Paia?

E galue le Agaga Paia i se lotogatasi atoatoa ma le Tama Faalelagi ma Iesu Keriso, i le faataunuuina o matafaioi taua ma tiutetauave tulaga ese. O le faamoemoega autu lava o le Agaga Paia o le molimau mai lea i le Atua le Tama ma Lona Alo, o Iesu Keriso,7 ma aoao mai ia i tatou le moni o mea uma.8 O se molimau mautinoa mai le Agaga Paia e moliooina se talitonuga sili atu nai lo se molimau mai soo se isi lava puna. Sa aoao mai Peresitene Iosefa Filitia Samita e faapea “o le fetalai atu o le Agaga o le Atua i le agaga o le tagata e i ai le mana e fesootai atu ai le upumoni i se aafiaga sili atu ma le malamalama nai lo le upumoni e mafai ona fesootai mai e se fesootaiga faaletagata e oo lava i tagata faalelagi.”9

Ua iloa foi le Agaga Paia o Lē Faamafanafana.10 I taimi o faafitauli po o le faanoanoa pe na ona tau ina manaomia ina ia iloa ai o loo latalata mai le Atua, e mafai e le Agaga Paia ona siitia o tatou agaga, aumai ia i tatou le faamoemoe, ma aoao mai ia i tatou “mea filemu o le malo,”11 ma fesoasoani ia i tatou ia lagonaina “le manuia … mai le Atua, o loo silisili lava i mea uma e manatu i ai.”12

I ni nai tausaga talu ai a o faapotopoto lo matou aiga lautele mo se aiga i le afiafi o se aso malolo, sa amata ona taaalo lo’u tama ma le toatele o fanau a lana fanau. Sa faafuasei ma e aunoa ma se lapataiga, sa pa’u i lalo o ia ma vave ona maliu ai. O lenei mea na tupu e lei faamoemoeina semanu e lofituina, aemaise lava mo fanau a lana fanau, e fai mai ni fesili e faigata ona taliina. Peitai, a o matou faapotopotoina a matou fanau, a o matou tatalo ma faitau upu a perofeta o le Tusi a Mamona e uiga i le faamoemoega o le olaga, sa faamafanafanaina patino i matou taitoatasi e le Agaga Paia. I ni auala e faigata e upu ona faamatalaina, sa oo mai ai ni tali manino na matou sailia i o matou loto. Sa matou lagonaina se filemu i lena aso lea sa le mafai ona oo i ai lo matou malamalama, ae o le molimau mai le Agaga Paia sa mautinoa, le mafaafitia, ma moni.

O le Agaga Paia o se faiaoga ma se talifaaaliga.13 Pe a tatou suesue, mafaufau loloto, ma tatalo e uiga i upumoni o le talalelei, e faamalamalamaina o tatou mafaufau e le Agaga Paia ma faatelevaveina lo tatou malamalama.14 Na te faia upumoni ina ia tusia tumau i o tatou agaga ma mafai ai ona faia se suiga tele ia tupu i o tatou loto. Pe a tatou faasoa atu nei upumoni i o tatou aiga, i uso a tagata o le Ekalesia, ma a tatou uo ma tuaoi i o tatou nuu, o le a avea foi le Agaga Paia ma o latou faiaoga, aua Na te moliooina le savali o le talalelei “i loto o le fanauga a tagata.”15

E musuia e le Agaga Paia i tatou ia aapa atu i isi i auaunaga. Mo au lava ia, o faataitaiga aupito sili ona manatuaina o le usitaia o uunaiga a le Agaga Paia i auaunaga i isi e sau mai le soifuaga ma galuega a Peresitene Thomas S. Monson, lea na saunoa mai: “I le faatinoina ai o o tatou tiutetauave, ua ou aoao ai e faapea pe a tatou faalogo i se uunaiga filemu ma faatino e aunoa ma le faatuai, o le a taialaina i tatou e lo tatou Tama Faalelagi i o tatou laasaga ma faamanuia o tatou olaga faapea ai ma olaga o isi. Ou te le iloa lava se isi aafiaga e sili atu ona suamalie po o se lagona e sili atu ona taua nai lo le faalogo i se uunaiga ma iloa ai ua taliina e le Alii se tatalo a se isi tagata e auala atu ia te oe.”16

Ou te faasoa atu se aafiaga faagauloto se tasi. A o avea Peresitene Monson ma se epikopo, na ia iloaina o loo i ai se tagata o lana uarota, o Mary Watson, i le falemai. A o ia malaga atu e asiasi ia te ia, sa ia iloa ai o loo taofia o ia i se potu tele faatasi ma isi gasegase. Ina ua ia latalata atu ia Sister Watson, sa ia matauina le gasegase i se moega tuaoi, na vave ufiufiina lona ulu.

Ina ua maea le asiasiga a Peresitene Monson ia Sister Watson ma tuu atu ia te ia se faamanuiaga faaleperisitua, sa ia faatalofa atu ia te ia, faatofa, ma saunia e tuua le falemai. Ona tupu lea o se mea faigofie ae ofoofogia. Ou te sii maia le manatuaina e Peresitene Monson lava ia o lenei aafiaga:

“Sa le mafai ona ou tuua lona itu. Sa peiseai [na] tuu se aao le mavaaia i luga o lo’u tauau, ma sa ou lagonaina i totonu o lo’u agaga o loo o’u faalogo i upu nei: ‘Alu atu i le moega o sosoo ai lea na ufiufi ai e le tamaitai talavou ona foliga ina ua e savali mai i totonu.’ Sa faapena ona ou faia. …

“Sa ou faalatalata atu i le pito o le moega o le gasegase lea, ma pa’i lemu atu i lona tauau ma toso ese ma le faaeteete le ieafu lea sa ufiufi ai ona foliga. Sa ou te’i! O ia foi o se tagata o la’u uarota. Ou te lei iloaina o loo faataotolia foi o ia i le falemai. O lona igoa o Kathleen McKee. Ina ua ma fevaaiai, sa ia fai mai a o tagi o ia, ‘Oi, Epikopo, ina ua e ulufale mai i lena faitotoa, sa ou lagonaina ua e sau e vaai au ma faamanuia au o se tali lea i a’u tatalo. Sa ou fiafia lava i lo’u loto e mafaufau o le a e iloaina o loo ou iinei, ae ina ua e alu i le isi moega, sa ou faanoanoa, ma ou iloa ai e te lei sau e vaai au.’

“Sa ou fai atu ia [Sister] McKee: ‘E le afaina lo’u le iloaina o loo e i ai iinei. Peitai, e taua le silafiaina e lo tatou Tama Faalelagi ma sa e tatalo leleoa mo se faamanuiaga faaleperisitua. O Ia sa uunaia au ou te faalavelave mai i ou taimi paganoa na o oe.”17

E Faapefea ona Fetalai mai le Agaga Paia ia i Tatou?

E tofu uma i tatou ma ni aafiaga ma le Agaga Paia, e ui atonu e le o taimi uma tatou te iloaina ai. Pe a oo mai ia mafaufauga musuia i o tatou mafaufau, tatou te iloaina e moni na mea e ala i lagona faaleagaga e ulu mai i o tatou loto. Sa aoao mai Peresitene Boyd K. Packer: “E fetalai mai le Agaga Paia i se leo e te lagonaina e sili atu nai lo lou faalogoina. … Pe a tatou talanoa e uiga i le “faalogo” i musumusuga a le Agaga, o le tele o taimi e faamatala ai e se tasi se uunaiga faaleagaga i le faapea mai, ‘sa ou maua se lagona … ’.”18 E auala mai i nei lagona paia mai le Agaga Paia tatou te iloaina ai le mea o loo finagalo le Atua tatou te faia, mo lenei mea, e pei ona ta’ua i tusitusiga paia, “o le agaga o faaaliga.”19

O Le A Le Uiga o le Mauaina o le Meaalofa o le Agaga Paia?

I le aoaoina ai o lo ma atalii e ono tausaga o Ben, sa ou manatu e taua le iloa o le eseesega i le va o le mea sa ia lagonaina, o le uunaiga a le Agaga Paia lea, ma le meaalofa o le Agaga Paia, lea o le a ia mauaina pe a uma le papatisoga. A o lei faia le papatisoga, e mafai e tagata faamaoni uma o loo sailia le upumoni ona lagonaina le uunaiga a le Agaga Paia mai lea taimi i lea taimi. Peitai, o le avanoa e maua ai le mafutaga faifai pea a le Agaga Paia ma le atoaga o faamanuiaga uma e faatatau i ai ua na o tagata agavaa, ua papatisoina e mauaina o e e taliaina le meaalofa o le Agaga Paia e ala i le faaee atu o lima e auala atu ia i latou o loo umiaina le pule o le perisitua a le Atua.

E auala mai i le meaalofa o le Agaga Paia, tatou te maua ai se malosi faaopoopoina ma ni meaalofa faaleagaga, faateleina ai faaaliga ma le puipuiga, taiala ma le taitaiga tumau, ma faamanuiaga folafolaina o le faapaiaina ma le faaeaga i le malo selesitila. O nei faamanuiaga uma ua tuuina mai o se taunuuga o lo tatou manao faaletagata ia mauaina ia meaalofa ma o mai a o tatou faalaugatasia o tatou olaga ma le finagalo o le Atua ma saili atu i Lana taitaiga tumau.

A o ou toe mafaufau i tua i lo’u aafiaga ma Ben i le Malumalu o Bountiful, e tele ni ou lagona ma ni uunaiga mālū. O se tasi manatuaga manino e faapea a o ou taulai atu i le mamalu o mea sa mafai ona ou vaaia, sa iloaina foi e se tamaitiiti laitiiti i ou tafatafa le mamana o lagona i lona loto. Faatasi ai ma se faamanatu mālū, sa valaaulia ai au e le gata ou te tu ma tootuli ifo i lalo ae ia faalogo foi i le valaau a le Faaola ia o mai e pei o se tamaitiiti laitiiti—lotomaualalo, agamalu, ma saunia e faalogo i le leo filemu ma le itiiti o Lona Agaga.

Ou te molimau atu i le moni ma le ola o le misiona paia a le Agaga Paia ma e ala mai i le mana o le Agaga Paia tatou te iloa ai le moni o mea uma. Ou te molimau atu o le meaalofa o le Agaga Paia o se meaalofa taua ma le le mafaamatalaina a le Tama Faalelagi i tagata uma o le a o mai i Lona Alo, ma papatisoina i Lona suafa, ma maua le Agaga Paia e ala i le faamauga i Lana Ekalesia. O nei upumoni ou te molimau patino atu ai i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau Faasino

 1.  

  1. Howard W. Hunter, i le Jay M. Todd, “President Howard W. Hunter: Fourteenth President of the Church,” Ensign, July 1994, 5; tagai foi Howard W. Hunter, “The Great Symbol of Our Membership,” Tambuli, Nov. 1994, 3.

 2.  

  2. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 121:26.

 3.  

  3. Tagai Alema 12:7; 18:16–18; Mataupu Faavae ma Feagaiga 6:15–16.

 4.  

  4. Tagai 2 Nifae 32:5.

 5.  

  5. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 130:22.

 6.  

  6. Tagai Luka 4:1, 18; 11:13; Ioane 1:33; Efeso 1:13; Mataupu Faavae ma Feagaiga 88:3.

 7.  

  7. Tagai 2 Nefae 31:18; 3 Nifae 28:11; Mataupu Faavae ma Feagaiga 20:27.

 8.  

  8. Tagai Moronae 10:5.

 9.  

  9. Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. (1954–56), 1:47–48.

 10.  

  10. Tagai Ioane 14:26; Mataupu Faavae ma Feagaiga 35:19.

 11.  

  11.  Mataupu Faavae ma Feagaiga 36:2.

 12.  

  12.  Filipi 4:7.

 13.  

  13. Tagai Luka 12:12; 1 Korinito 2:13; Mataupu Faavae ma Feagaiga 50:13–22; Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Iosefa Samita (2007), 132–33.

 14.  

  14. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 11:13.

 15.  

  15.  2 Nifae 33:1.

 16.  

  16. Thomas S. Monson, “Faalologo Ia, Ina Malu Ia,” Liahona, Nov. 2002, 55.

 17.  

  17. Tagai Thomas S. Monson, “Christ at Bethesda’s Pool,” Ensign, Nov. 1996, 18–19.

 18.  

  18. Boyd K. Packer, “O Faaaliga mo le Tagata Lava Ia, o le Meaalofa, o le Tofotofoga ma le Folafolaga,” Liahona, Iuni 1997, 10.

 19.  

  19.  Mataupu Faavae ma Feagaiga 8:3; tagai foi fuaiupu 2.