Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2012 | O Se Meaalofa Le Mafaamatalaina mai le Atua

O Se Meaalofa Le Mafaamatalaina mai le Atua

Oketopa 2012 Konafesi Aoao

E galue le Agaga Paia i se lotogatasi atoatoa ma le Tama Faalelagi ma Iesu Keriso, i le faataunuuina o matafaioi taua ma tiutetauave tulaga ese.

I le 1994, sa valaaulia ai e Peresitene Howard W. Hunter tagata uma o le Ekalesia ina ia “faatuina le malumalu … e fai ma faatusa sili o lo [tatou] avea ai ma tagata o le ekalesia.”1 Mulimuli ane i lena lava tausaga, sa faamaeaina ai le fausiaina o le Malumalu o Bountiful Iuta. E pei lava o le toatele, sa ma naunau foi e ave lo ma aiga talavou i le taimi o maimoaga a o lumanai le faapaiaga. Sa ma galulue ma le filiga e saunia le ma fanau ina ia ulu atu i le malumalu, ma tatalo faatauanau ina ia latou maua se aafiaga faaleagaga ina ia mafai ona avea le malumalu ma se vaega taua e taulai i ai o latou olaga.

A o matou savavali ma le migao i totonu o le malumalu, sa ou iloaina lo’u faamemelo i mamanu ofoofogia o le fausaga, le matagofie o galuega teuteu faaiu, le malamalama o loo susulu mai i faamalama tetele, atoa ai ma le tele o atavali musuia. O vaaiga uma o lenei maota paia sa matua ofoofogia moni lava.

A o matou ulu atu i le potu selesitila, sa faafuasei ona ou iloaina o loo piipii mai i lo’u vae le ma atalii uii e ono tausaga o Ben. Sa vaaia lona popole—atonu ua fai si ona atuatuvale.

“O le a le mea ua tupu, Atalii?” Sa ou musumusu atu ai.

“Tama,” sa ia tali mai, “O le a le mea o loo tupu iinei? Ou te lei lagonaina muamua lava se lagona faapenei.”

I le iloaina ai atonu o le taimi muamua lea ua lagonaina ai e lo’u atalii talavou le uunaiga a le Agaga Paia i se ala mamana, sa ou tootuli ifo ai i le fola i ona talaane. A o feoai solo isi tagata asiasi i o ma talaane, sa ma faaaluina ma Ben ni nai minute, i autafa o le isi, e aoao faatasi ai e uiga i le Agaga Paia. Sa ou maofa i le faigofie ona mafai ona ma talanoaina ona lagona paia. A o ma talanoa, sa oo ina manino mai le mea sa aupito sili ona musuia ai Ben, e le o mea sa ia vaaia ae o mea sa ia lagonaina—e le o le matagofie faaletino na siomia ai matou ae o le leo filemu, ma le itiiti o le Agaga o le Atua na i ai i totonu o lona loto. Sa ou faasoa atu ia te ia le mea sa ou aoaoina mai i ou lava aafiaga, e oo lava i lona maofa faatamaitiiti ua fagua ai lava au i se lagona loloto fou o le agaga faafetai mo lenei meaalofa le mafaamatalaina mai le Atua—le meaalofa o le Agaga Paia.2

O Ai le Agaga Paia?

O le Agaga Paia o le tagata lona tolu o le Aiga Atua, ma, e pei foi o le Atua le Tama ma Iesu Keriso, Na te silafiaina o tatou mafaufauga ma faamoemoega o o tatou loto.3 E alofa le Agaga Paia ia i tatou ma manao ia tatou fiafia. Talu ai Na te silafiaina luitau o le a tatou fetaiai, e mafai ona Ia taialaina i tatou ma aoao i tatou uma i mea e tatau ona tatou faia e toe foi atu ai ma toe mau faatasi ma lo tatou Tama Faalelagi.4

E le pei la o le Tama Faalelagi ma Iesu Keriso, o ē e i ai ni tino faamamaluina o aano ma ivi, o le Agaga Paia o se peresona o agaga e fesootai mai i o tatou agaga e ala i lagona ma uunaiga.5 Talu ai ua na o se agaga, ua ia te Ia le tiutetauave tupito o le avea ai ma se meafaigaluega e auala mai ai le mauaina o faaaliga patino. I tusitusiga paia, e tele lava ina faasino atu i le Agaga Sa, o le Agaga Paia, le Agaga o le Alii, le Agaga Paia o Folafolaga, pe na o le Agaga foi.6

O Le A Le Misiona a le Agaga Paia?

E galue le Agaga Paia i se lotogatasi atoatoa ma le Tama Faalelagi ma Iesu Keriso, i le faataunuuina o matafaioi taua ma tiutetauave tulaga ese. O le faamoemoega autu lava o le Agaga Paia o le molimau mai lea i le Atua le Tama ma Lona Alo, o Iesu Keriso,7 ma aoao mai ia i tatou le moni o mea uma.8 O se molimau mautinoa mai le Agaga Paia e moliooina se talitonuga sili atu nai lo se molimau mai soo se isi lava puna. Sa aoao mai Peresitene Iosefa Filitia Samita e faapea “o le fetalai atu o le Agaga o le Atua i le agaga o le tagata e i ai le mana e fesootai atu ai le upumoni i se aafiaga sili atu ma le malamalama nai lo le upumoni e mafai ona fesootai mai e se fesootaiga faaletagata e oo lava i tagata faalelagi.”9

Ua iloa foi le Agaga Paia o Lē Faamafanafana.10 I taimi o faafitauli po o le faanoanoa pe na ona tau ina manaomia ina ia iloa ai o loo latalata mai le Atua, e mafai e le Agaga Paia ona siitia o tatou agaga, aumai ia i tatou le faamoemoe, ma aoao mai ia i tatou “mea filemu o le malo,”11 ma fesoasoani ia i tatou ia lagonaina “le manuia … mai le Atua, o loo silisili lava i mea uma e manatu i ai.”12

I ni nai tausaga talu ai a o faapotopoto lo matou aiga lautele mo se aiga i le afiafi o se aso malolo, sa amata ona taaalo lo’u tama ma le toatele o fanau a lana fanau. Sa faafuasei ma e aunoa ma se lapataiga, sa pa’u i lalo o ia ma vave ona maliu ai. O lenei mea na tupu e lei faamoemoeina semanu e lofituina, aemaise lava mo fanau a lana fanau, e fai mai ni fesili e faigata ona taliina. Peitai, a o matou faapotopotoina a matou fanau, a o matou tatalo ma faitau upu a perofeta o le Tusi a Mamona e uiga i le faamoemoega o le olaga, sa faamafanafanaina patino i matou taitoatasi e le Agaga Paia. I ni auala e faigata e upu ona faamatalaina, sa oo mai ai ni tali manino na matou sailia i o matou loto. Sa matou lagonaina se filemu i lena aso lea sa le mafai ona oo i ai lo matou malamalama, ae o le molimau mai le Agaga Paia sa mautinoa, le mafaafitia, ma moni.

O le Agaga Paia o se faiaoga ma se talifaaaliga.13 Pe a tatou suesue, mafaufau loloto, ma tatalo e uiga i upumoni o le talalelei, e faamalamalamaina o tatou mafaufau e le Agaga Paia ma faatelevaveina lo tatou malamalama.14 Na te faia upumoni ina ia tusia tumau i o tatou agaga ma mafai ai ona faia se suiga tele ia tupu i o tatou loto. Pe a tatou faasoa atu nei upumoni i o tatou aiga, i uso a tagata o le Ekalesia, ma a tatou uo ma tuaoi i o tatou nuu, o le a avea foi le Agaga Paia ma o latou faiaoga, aua Na te moliooina le savali o le talalelei “i loto o le fanauga a tagata.”15

E musuia e le Agaga Paia i tatou ia aapa atu i isi i auaunaga. Mo au lava ia, o faataitaiga aupito sili ona manatuaina o le usitaia o uunaiga a le Agaga Paia i auaunaga i isi e sau mai le soifuaga ma galuega a Peresitene Thomas S. Monson, lea na saunoa mai: “I le faatinoina ai o o tatou tiutetauave, ua ou aoao ai e faapea pe a tatou faalogo i se uunaiga filemu ma faatino e aunoa ma le faatuai, o le a taialaina i tatou e lo tatou Tama Faalelagi i o tatou laasaga ma faamanuia o tatou olaga faapea ai ma olaga o isi. Ou te le iloa lava se isi aafiaga e sili atu ona suamalie po o se lagona e sili atu ona taua nai lo le faalogo i se uunaiga ma iloa ai ua taliina e le Alii se tatalo a se isi tagata e auala atu ia te oe.”16

Ou te faasoa atu se aafiaga faagauloto se tasi. A o avea Peresitene Monson ma se epikopo, na ia iloaina o loo i ai se tagata o lana uarota, o Mary Watson, i le falemai. A o ia malaga atu e asiasi ia te ia, sa ia iloa ai o loo taofia o ia i se potu tele faatasi ma isi gasegase. Ina ua ia latalata atu ia Sister Watson, sa ia matauina le gasegase i se moega tuaoi, na vave ufiufiina lona ulu.

Ina ua maea le asiasiga a Peresitene Monson ia Sister Watson ma tuu atu ia te ia se faamanuiaga faaleperisitua, sa ia faatalofa atu ia te ia, faatofa, ma saunia e tuua le falemai. Ona tupu lea o se mea faigofie ae ofoofogia. Ou te sii maia le manatuaina e Peresitene Monson lava ia o lenei aafiaga:

“Sa le mafai ona ou tuua lona itu. Sa peiseai [na] tuu se aao le mavaaia i luga o lo’u tauau, ma sa ou lagonaina i totonu o lo’u agaga o loo o’u faalogo i upu nei: ‘Alu atu i le moega o sosoo ai lea na ufiufi ai e le tamaitai talavou ona foliga ina ua e savali mai i totonu.’ Sa faapena ona ou faia. …

“Sa ou faalatalata atu i le pito o le moega o le gasegase lea, ma pa’i lemu atu i lona tauau ma toso ese ma le faaeteete le ieafu lea sa ufiufi ai ona foliga. Sa ou te’i! O ia foi o se tagata o la’u uarota. Ou te lei iloaina o loo faataotolia foi o ia i le falemai. O lona igoa o Kathleen McKee. Ina ua ma fevaaiai, sa ia fai mai a o tagi o ia, ‘Oi, Epikopo, ina ua e ulufale mai i lena faitotoa, sa ou lagonaina ua e sau e vaai au ma faamanuia au o se tali lea i a’u tatalo. Sa ou fiafia lava i lo’u loto e mafaufau o le a e iloaina o loo ou iinei, ae ina ua e alu i le isi moega, sa ou faanoanoa, ma ou iloa ai e te lei sau e vaai au.’

“Sa ou fai atu ia [Sister] McKee: ‘E le afaina lo’u le iloaina o loo e i ai iinei. Peitai, e taua le silafiaina e lo tatou Tama Faalelagi ma sa e tatalo leleoa mo se faamanuiaga faaleperisitua. O Ia sa uunaia au ou te faalavelave mai i ou taimi paganoa na o oe.”17

E Faapefea ona Fetalai mai le Agaga Paia ia i Tatou?

E tofu uma i tatou ma ni aafiaga ma le Agaga Paia, e ui atonu e le o taimi uma tatou te iloaina ai. Pe a oo mai ia mafaufauga musuia i o tatou mafaufau, tatou te iloaina e moni na mea e ala i lagona faaleagaga e ulu mai i o tatou loto. Sa aoao mai Peresitene Boyd K. Packer: “E fetalai mai le Agaga Paia i se leo e te lagonaina e sili atu nai lo lou faalogoina. … Pe a tatou talanoa e uiga i le “faalogo” i musumusuga a le Agaga, o le tele o taimi e faamatala ai e se tasi se uunaiga faaleagaga i le faapea mai, ‘sa ou maua se lagona … ’.”18 E auala mai i nei lagona paia mai le Agaga Paia tatou te iloaina ai le mea o loo finagalo le Atua tatou te faia, mo lenei mea, e pei ona ta’ua i tusitusiga paia, “o le agaga o faaaliga.”19

O Le A Le Uiga o le Mauaina o le Meaalofa o le Agaga Paia?

I le aoaoina ai o lo ma atalii e ono tausaga o Ben, sa ou manatu e taua le iloa o le eseesega i le va o le mea sa ia lagonaina, o le uunaiga a le Agaga Paia lea, ma le meaalofa o le Agaga Paia, lea o le a ia mauaina pe a uma le papatisoga. A o lei faia le papatisoga, e mafai e tagata faamaoni uma o loo sailia le upumoni ona lagonaina le uunaiga a le Agaga Paia mai lea taimi i lea taimi. Peitai, o le avanoa e maua ai le mafutaga faifai pea a le Agaga Paia ma le atoaga o faamanuiaga uma e faatatau i ai ua na o tagata agavaa, ua papatisoina e mauaina o e e taliaina le meaalofa o le Agaga Paia e ala i le faaee atu o lima e auala atu ia i latou o loo umiaina le pule o le perisitua a le Atua.

E auala mai i le meaalofa o le Agaga Paia, tatou te maua ai se malosi faaopoopoina ma ni meaalofa faaleagaga, faateleina ai faaaliga ma le puipuiga, taiala ma le taitaiga tumau, ma faamanuiaga folafolaina o le faapaiaina ma le faaeaga i le malo selesitila. O nei faamanuiaga uma ua tuuina mai o se taunuuga o lo tatou manao faaletagata ia mauaina ia meaalofa ma o mai a o tatou faalaugatasia o tatou olaga ma le finagalo o le Atua ma saili atu i Lana taitaiga tumau.

A o ou toe mafaufau i tua i lo’u aafiaga ma Ben i le Malumalu o Bountiful, e tele ni ou lagona ma ni uunaiga mālū. O se tasi manatuaga manino e faapea a o ou taulai atu i le mamalu o mea sa mafai ona ou vaaia, sa iloaina foi e se tamaitiiti laitiiti i ou tafatafa le mamana o lagona i lona loto. Faatasi ai ma se faamanatu mālū, sa valaaulia ai au e le gata ou te tu ma tootuli ifo i lalo ae ia faalogo foi i le valaau a le Faaola ia o mai e pei o se tamaitiiti laitiiti—lotomaualalo, agamalu, ma saunia e faalogo i le leo filemu ma le itiiti o Lona Agaga.

Ou te molimau atu i le moni ma le ola o le misiona paia a le Agaga Paia ma e ala mai i le mana o le Agaga Paia tatou te iloa ai le moni o mea uma. Ou te molimau atu o le meaalofa o le Agaga Paia o se meaalofa taua ma le le mafaamatalaina a le Tama Faalelagi i tagata uma o le a o mai i Lona Alo, ma papatisoina i Lona suafa, ma maua le Agaga Paia e ala i le faamauga i Lana Ekalesia. O nei upumoni ou te molimau patino atu ai i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino