Přeskočit hlavní navigační panel
Říjen 2012 | Zeptejte se misionářů! Ti vám mohou pomoci!

Zeptejte se misionářů! Ti vám mohou pomoci!

Říjen 2012 Generální konference

Všichni misionáři, mladší i starší, slouží s jedinou nadějí – zlepšit život druhým lidem.

Milovaní bratři, sestry a přátelé, vyjadřujeme každému z vás lásku a zdravíme vás. Jsme nadšení z oznámení presidenta Thomase S. Monsona, které učinil dnes dopoledne a které snižuje minimální věk pro misionářskou službu na 18 let pro mladé muže a na 19 let pro mladé ženy. Díky této možnosti se více našich mladých lidí bude moci těšit požehnání misie.

President Monson před dvěma roky prohlásil, a znovu to mocně připomenul dnes ráno, že „každý způsobilý a schopný mladý muž se má připravit na službu na misii“. Misionářská služba je kněžskou povinností – závazkem, jejž od „nás, kterým toho bylo tolik dáno, očekává Pán“.1 Znovu vysvětlil, že pro mladé sestry je misie vítanou možností, avšak nikoli zodpovědností. A znovu vyzval ke službě mnohé další starší misionářské páry.

Příprava na misii je důležitá. Misie je dobrovolný skutek služby Bohu a lidstvu. Misionáři se podílejí na této výsadě svými osobními úsporami. Rodiče, rodiny, přátelé a dárci, kteří přispívají do Všeobecného misionářského fondu, také pomáhají. Všichni misionáři, mladší i starší, slouží s jedinou nadějí – zlepšit život druhým lidem.

Rozhodnutí sloužit na misii bude utvářet budoucí duchovní život misionáře, jeho manželského partnera a jejich potomstva po další generace. Přání sloužit je přirozeným výsledkem obrácení daného člověka, jeho způsobilosti a přípravy.

V tomto celosvětovém posluchačstvu mnozí z vás nejsou členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a o nás a našich misionářích víte velice málo. Jste zde nebo sledujete konferenci s námi, protože chcete vědět více o mormonech a o tom, čemu naši misionáři učí. Zatímco se o nás budete dovídat více, budete zjišťovat, že máme mnoho stejných hodnot. Uchovejte si vše, co je dobré a pravdivé, a pak se podívejte, zda k tomu můžeme něco přidat. V tomto světě plném těžkostí potřebujeme čas od času pomoc. Náboženství, věčná pravda a naši misionáři jsou podstatnou součástí této pomoci.

Naši mladí misionáři odkládají vzdělání, zaměstnání, chození na rande a cokoli jiného, co obyčejně mladí dospělí v tomto období života dělávají. Na 18 až 24 měsíců to všechno pověsí na hřebík díky své hluboké touze sloužit Pánovi.2 A někteří naši misionáři slouží ve zralých letech svého života. Vím, že jejich rodiny jsou požehnány. V naší rodině slouží nyní osm misionářů na plný úvazek – tři dcery, jejich manželé, jedna vnučka a jeden vnuk.

Někteří z vás se mohou podivovat nad jménem mormon. Je to naše přezdívka. Není to naše pravé jméno, i když jsme všeobecně známi jako mormoni. Toto slovo pochází z knihy posvátných písem, která se nazývá Kniha Mormonova.

Správný název Církve zní Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Je to znovuzaložená původní Církev Ježíše Krista. Když kráčel po zemi, zorganizoval svou Církev. Povolal apoštoly, sedmdesátníky a další vedoucí, jimž dal pravomoc kněžství, aby jednali v Jeho jménu.3 Když Kristus a Jeho apoštolové zemřeli, lidé změnili obřady a nauku. Původní Církev a kněžství byly ztraceny. Ježíš Kristus, po období temna a pod vedením Nebeského Otce, navrátil svou Církev zpět. Nyní opět existuje, znovuzřízená a působící pod Jeho božským vedením.4

Následujeme Pána Ježíše Krista a učíme se o Něm. Víme, že se vzkříšený Pán, po svém slavném vítězství nad smrtí, ukázal svým učedníkům při mnoha příležitostech. Jedl s nimi. Kráčel s nimi. Před svým posledním nanebevstoupením jim přikázal: „Jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.“5 Apoštolové tohoto pokynu uposlechli. Povolali také další, aby jim pomohli tento Pánův příkaz plnit.

Dnes je totéž pověření, pod vedením novodobých apoštolů a proroků, předáváno misionářům Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Tito misionáři slouží ve více než 150 zemích. Jako představitelé Pána Ježíše Krista se snaží naplňovat božský příkaz – obnovený dnes samotným Pánem – přinést plnost evangelia světu a všude žehnat životu lidí.6

Misionáři, kterým je kolem 20 let, jsou v očích světa nezralí. Ale oni jsou požehnáni různými dary – například mocí Svatého Ducha, láskou Boží, svědectvím o pravdě –, což je činí mocnými vyslanci Páně. Sdílejí dobré zprávy evangelia, které přinášejí skutečnou radost a věčné štěstí všem, kteří dbají na jejich poselství. A v mnoha případech to dělají v zemi a jazykem, které jsou jim cizí.

Misionáři se snaží následovat Ježíše Krista slovem i skutkem. Káží o Ježíši Kristu a o Jeho Usmíření.7 Učí o doslovném znovuzřízení Kristovy původní Církve skrze Josepha Smitha, Pánova prvního proroka posledních dnů.

Možná jste se už dříve s našimi misionáři setkali, nebo jste je dokonce ignorovali. Doufám, že se jich nebudete bát, ale že se od nich budete učit. Mohou být pro vás zdrojem seslaným z nebe.

To se stalo Jerrymu, protestantovi, kterému bylo přes 60 let a žil v Mese v Arizoně. Jerryho otec byl baptistickým duchovním; jeho matka metodistickou duchovní. Jednoho dne se Jerrymu jeho blízká přítelkyně Pricilla svěřila s bolestí, kterou pociťovala kvůli smrti svého dítěte, které zemřelo při porodu, a kvůli rozvodu, který krátce nato následoval. Pricilla, osamocená matka čtyř dětí – tří dcer a jednoho syna –, byla v zoufalé situaci. Když se svěřila Jerrymu, přiznala se, že uvažuje o tom, že si vezme život. S veškerou silou a láskou, které byl Jerry schopen, se jí snažil pomoci pochopit, že její život má velkou cenu. Pozval ji, aby s ním šla do jeho církve, ale Pricilla mu řekla, že s Bohem už nemluví.

Jerry nevěděl, co má dělat. Později, když zaléval v zahradě stromy, se tento muž víry modlil k Bohu a prosil o vedení. Když se modlil, uslyšel v mysli hlas řkoucí: „Zastav ty chlapce na kolech.“ Jerry, trochu zmatený, se divil, co to znamená. Když přemýšlel o tomto zážitku, zadíval se na ulici a uviděl dva mladíky v bílých košilích a vázankách, jak jedou na kolech směrem k jeho domu. Ohromen touto „náhodou“ sledoval, jak jedou kolem. Pak si uvědomil, že tato situace vyžaduje čin, tak vykřikl: „Hej, vy, zastavte, prosím! Musím s vámi mluvit.“

Mladíci, s trochu zmateným, ale nadšeným pohledem, zastavili. Když se přiblížili, Jerry si všiml, že mají jmenovky, které je označují jako misionáře Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Jerry se na ně podíval a řekl: „Může to znít trochu podivně, ale já jsem se modlil a bylo mi řečeno ‚zastav ty chlapce na kolech‘. Podíval jsem se na ulici, a byli jste tam vy. Můžete mi pomoci?“

Misionáři se usmáli a jeden z nich řekl: „Ano, jistěže můžeme.“

Jerry jim vysvětlil znepokojující situaci Pricilly. Misionáři se s Pricillou, s jejími dětmi a s Jerrym brzy začali scházet. Mluvili o smyslu života a o Božím věčném plánu, který pro ně má. Jerry, Pricilla a její děti rostli ve víře díky upřímné modlitbě, studiu Knihy Mormonovy a laskavému přátelství se členy Církve. Jerryho už tak silná víra v Ježíše Krista dokonce ještě sílila. Pricillininy pochyby a myšlenky na sebevraždu se obrátily v naději a štěstí. Byli pokřtěni a stali se členy Kristovy znovuzřízené Církve.8

Ano, misionáři mohou pomáhat mnoha způsoby. Například někteří z vás by chtěli vědět něco více o svých předcích. Možná znáte jména svých rodičů a svých čtyř prarodičů, ale co těch osm praprarodičů? Znáte jejich jména? Chtěli byste o nich vědět něco více? Zeptejte se misionářů! Ti vám mohou pomoci!9 Mají snadný přístup k rozsáhlým záznamům rodinné historie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Někteří z vás jste členy, ale nyní se do života Církve nezapojujete. Milujete Pána a často myslíte na to, že se vrátíte do Jeho stáda. Ale nevíte, jak začít. Navrhuji vám, abyste se na to zeptali misionářů!10 Ti vám mohou pomoci! Mohou vám také pomoci učit ty, které máte rádi. My i misionáři vás máme rádi a přejeme si přinést vám radost a světlo evangelia zpět do života.

Někteří z vás možná chcete vědět, jak zvítězit nad závislostí nebo jak žít déle a těšit se lepšímu zdraví. Zeptejte se misionářů! Ti vám mohou pomoci! Nezávislé studie ukazují, že členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jako celek jsou zdravou skupinou lidí. Jejich úmrtnost patří mezi nejnižší a jejich průměrný věk je delší než jakýkoli dosud zaznamenaný v jakékoli přesně určené skupině sledované během delšího období.11

Někteří z vás možná pociťujete, že život je rušný a uspěchaný, přesto v hloubi srdce cítíte bolestivou prázdnotu bez směru a smyslu. Zeptejte se misionářů! Ti vám mohou pomoci! Mohou vám pomoci dozvědět se více o pravém smyslu života – proč jste zde na zemi a kam půjdete po smrti. Můžete poznat, jak znovuzřízené evangelium Ježíše Krista bude žehnat vašemu životu natolik, že si to nyní ani nedovedete představit.

Máte-li starosti o svou rodinu, zeptejte se misionářů! Ti vám mohou pomoci! Posilování manželství a rodiny je pro Svaté posledních dnů nanejvýš důležité. Rodiny mohou být spolu navždy. Požádejte misionáře, aby vás učili, jak to lze zařídit i pro vaši rodinu.

Misionáři vám také mohou pomoci naplnit touhu získat větší poznání. Lidský duch touží po osvícení. Bez ohledu na to, zda pravda přichází z vědecké laboratoře, nebo zjevením od Boha, my o ni usilujeme! Sláva Boží je opravdu inteligence.12

Rozšiřování vědomostí zahrnuje poznání jak duchovní, tak časné. Zdůrazňujeme, že je důležité porozumět posvátným písmům. Nezávislá studie nedávno zjistila, že Svatí posledních dnů mají nejhlubší znalosti o křesťanství a o Bibli.13 Chcete-li lépe porozumět Bibli a Knize Mormonově a chcete-li lépe pochopit bratrství člověka a otcovství Boha, zeptejte se misionářů! Ti vám mohou pomoci!

Mnozí z vás máte hlubokou touhu pomáhat potřebným. Protože následujeme Ježíše Krista, i Svatí posledních dnů pociťují toto neutišitelné nutkání.14 Kdokoli se k nám může připojit, aby pomáhal potřebným a poskytoval pomoc obětem pohrom kdekoli ve světě. Chcete-li se zapojit, zeptejte se na to misionářů! Ti vám mohou pomoci!

A chcete-li vědět více o životě po smrti, o nebi, o Božím plánu pro vás, chcete-li vědět více o Pánu Ježíši Kristu, o Jeho Usmíření a o znovuzřízení Jeho Církve do stavu, v jakém byla původně založena, zeptejte se misionářů! Ti vám mohou pomoci!

Vím, že Bůh žije. Ježíš je Kristus. Jeho Církev byla znovuzřízena. Vroucně se modlím o to, aby Bůh požehnal každému z vás a každému z našich drahých misionářů. Ve jménu Ježíše Krista, amen.

Ukázat odkazySkrýt odkazy

  Odkazy

  1. Thomas S. Monson, „Opět se setkáváme“, Liahona, listopad 2010, 5–6.

  2. Viz Nauka a smlouvy 4:3.

  3. Viz Matouš 10:1; Lukáš 6:13; 10:1; Efezským 4:11–12.

  4. Viz Nauka a smlouvy 1:30.

  5. Matouš 28:19.

  6. Viz Nauka a smlouvy 68:8; 84:62; 112:28.

  7. Viz 1. Korintským 2:2; 2. Nefi 25:26.

  8. Osobní sdělení W. Tracyho Watsona, bývalého presidenta Arizonské misie Mesa.

  9. Tam, kde jsem uvedl výzvu „zeptejte se misionářů“, tam také můžete o pomoc požádat přítele, který je členem Církve.

  10. Aktivní příbuzní, přátelé a církevní vedoucí vám také rádi pomohou.

  11. Viz James E. Enstrom a Lester Breslow, „Lifestyle and Reduced Mortality among Active California Mormons, 1980–2004“, Preventive Medicine, vol. 46 (2008), 135.

  12. Viz Nauka a smlouvy 93:36.

  13. Viz U.S. Religious Knowledge Survey (Pew Forum on Religion and Public Life, Sept. 28, 2010), 7.

  14. Viz Ram Cnaan, Van Evans, a Daniel W. Curtis, Called to Serve: The Prosocial Behavior of Active Latter-day Saints (University of Pennsylvania School of Social Policy and Practice, 2012); „Mormon Volunteerism Highlighted in New Study“ (Mar. 16, 2012), http://www.mormonnewsroom.org/article/mormon-volunteerism-report; Mormons in America: Certain in Their Beliefs, Uncertain of Their Place in Society (Pew Forum on Religion and Public Life, Jan. 12, 2012), 43; Robert D. Putnam a David E. Campbell, American Grace: How Religion Divides and Unites Us (2010), 444–54.