Paklauskite misionierių! Jie jums gali padėti!

Vyresnysis Raselas M. Nelsonas

Iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo


Vyresnysis Raselas M. Nelsonas
Visi misionieriai, tiek jauni, tiek vyresni, tarnauja su viena viltimi – padaryti kitų žmonių gyvenimą geresnį.

Mano mylimi broliai, seserys ir draugai, – visiems jums reiškiame savo meilę ir sveikinimus. Džiugiai jaudinamės dėl Prezidento Tomo S. Monsono šio ryto pranešimo apie minimalaus misionierių amžiaus pakeitimą: 18 metų vaikinams ir 19 metų merginoms. Dėl šio pasirinkimo tarnauti misijoje ir mėgautis jos palaimomis galės daugiau mūsų jaunimo.

Šį rytą buvo galingai pakartotas prieš du metus Prezidento Monsono išsakytas pareiškimas, kad „kiekvienas vertas, pajėgus vaikinas turi ruoštis tarnauti misijoje. Misionieriška tarnystė yra kunigystės pareiga, įsipareigojimas, kurio iš mūsų tikisi Viešpats todėl, kad mums buvo tiek daug duota.“1 Jis pridūrė, kad merginoms misija yra sveikintinas pasirinkimas, bet ne pareiga. Vėliau jis paragino misijoje tarnauti daugiau vyresnio amžiaus porų.

Pasiruošimas misijai yra svarbus. Misija yra savanoriška tarnystė Dievui ir žmonijai. Šią privilegiją misionieriai apmoka iš savo asmeninių santaupų. Prie to taip pat gali prisidėti tėvai ir motinos, šeimos draugai ir kiti aukojantieji į bendrąjį misionierių fondą. Visi misionieriai, tiek jauni, tiek vyresni, tarnauja su viena viltimi – padaryti kitų žmonių gyvenimą geresnį.

Apsisprendimas tarnauti misijoje nulems paties misionieriaus, jo arba jos sutuoktinio bei iš jų kilsiančios ainijos dvasinį likimą. Troškimas tarnauti – tai savaiminė žmogaus atsivertimo, vertumo ir pasiruošimo išdava.

Šioje didelėje pasaulinėje auditorijoje dauguma jūsų nesate susiję su Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia ir nedaug težinote apie mus ir mūsų misionierius. Jūs esate čia ar klausotės mūsų, nes norite daugiau sužinoti apie mormonus ir apie tai, ko moko mūsų misionieriai. Kuo daugiau sužinosite apie mus, tuo labiau suprasite, kad puoselėjame tas pačias vertybes. Raginame jus išlaikyti visa tai, ką turite gero ir tikro, ir leisti mums pažiūrėti, ar galime jums duoti daugiau. Šiame iššūkių kupiname pasaulyje mums retkarčiais reikia pagalbos. Religija, amžinoji tiesa ir mūsų misionieriai yra esminės tos pagalbos dalys.

Mūsų misionieriai atideda mokslus, darbus, pasimatymus ir visa kita, ką jų amžiaus žmonės įprastai veikia tuo gyvenimo laikotarpiu. Jie visa tai atideda aštuoniolikai ar dvidešimt keturiems mėnesiams dėl to, kad nuoširdžiai trokšta tarnauti Viešpačiui.2 Kai kurie mūsų misionieriai tarnauja sulaukę daug vyresnio amžiaus. Žinau, kad jų šeimos yra laiminamos. Iš mūsų pačių šeimos šiuo metu nuolatinėje misijoje tarnauja aštuoni žmonės: trys dukros, jų vyrai, viena anūkė ir vienas anūkas.

Kai kurie iš jūsų galbūt spėliojate, ką reiškia pavadinimas Mormonas. Tai mūsų pravardė. Tai nėra tikras mūsų pavadinimas, tačiau šiuo pavadinimu esame labiau žinomi. Šis pavadinimas kilęs iš Šventų Raštų knygos, vadinamos Mormono Knyga.

Tikrasis mūsų Bažnyčios pavadinimas yra Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia. Tai dar kartą atkurta pirminė Jėzaus Kristaus Bažnyčia. Gyvendamas žemėje, Jis įkūrė Savo Bažnyčią. Jis pašaukė apaštalus, septyniasdešimties narius ir kitus vadovus, kuriems suteikė kunigystės įgaliojimą veikti Jo vardu.3 Kai Kristus ir Jo apaštalai mirė, žmonės ėmė keisti apeigas ir doktriną. Pirminė Bažnyčia ir kunigystė buvo prarasta. Praėjus tamsiesiems viduramžiams ir vadovaujant Dangiškajam Tėvui, Jėzus Kristus atkūrė Savo Bažnyčią. Dabar ji vėl gyva, atkurta ir veikia per Jo dievišką vadovavimą.4

Mes sekame Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir mokome apie Jį. Mes žinome, kad po Savo šlovingos pergalės prieš mirtį prisikėlęs Viešpats kelis kartus pasirodė Savo mokiniams. Jis valgė su jais. Jis vaikščiojo su jais. Prieš Savo paskutinį pakilimą Jis davė jiems tokį pavedimą: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.“5 Apaštalai laikėsi to nurodymo. Jie taip pat kvietė kitus padėti jiems vykdyti šį Viešpaties įsakymą.

Šiandien, vadovaujant dabartiniams apaštalams ir pranašams, tas pats kvietimas išsakomas Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios misionieriams. Šie misionieriai tarnauja daugiau nei 150 tautų. Būdami Viešpaties Jėzaus Kristaus atstovai, jie stengiasi vykdyti dievišką įsakymą, kurį mūsų dienomis pakartojo Pats Viešpats, – nešti Evangelijos pilnatvę svetur ir laiminti visur esančių žmonių gyvenimus.6

Kadangi misionieriai yra maždaug 20 metų, pasauliui jie yra dar jauni. Tačiau jie yra palaiminti dovanomis, pvz., Šventosios Dvasios galia, Dievo meile ir liudijimais apie tiesą. Visa tai juos daro galingais Viešpaties pasiuntiniais. Jie dalinasi gerąja Evangelijos naujiena, kuri visiems į ją įsiklausiusiems atneš tikrą džiaugsmą ir nesibaigiančią laimę. Dažnai jie tai daro svetimoje šalyje ir svetima kalba.

Misionieriai Jėzumi Kristumi stengiasi sekti tiek žodžiais, tiek darbais. Jie skelbia Jėzų Kristų ir Jo Apmokėjimą.7 Jie moko apie tiesioginį senovinės Kristaus Bažnyčios atstatymą per pirmąjį pastarųjų dienų Viešpaties pranašą Džozefą Smitą.

Galbūt jūs jau buvote susidūrę ar net nepaisėte mūsų misionierių. Viliuosi, kad jūs jų ne bijosite, bet pasimokysite iš jų. Jie jums gali būti iš dangaus atsiųsta pagalba.

Taip nutiko Džeriui, į septintą dešimtį įkopusiam protestantų džentelmenui iš Mesos Arizonoje. Džerio tėvas buvo baptistų pastorius; jo mama – metodistų pastorė. Kartą artima Džerio draugė Priscila pasidalijo su juo savo skausmu dėl gimdymo metu mirusio jos vaikelio ir netrukus po to sekusių nemalonių skyrybų. Priscila, vargstanti vieniša mama, turi keturis vaikus – tris dukras ir vieną sūnų. Taip atvėrusi savo širdį Džeriui ji prisipažino, kad mąstė net pasitraukti iš gyvenimo. Sukaupęs visą turimą stiprybę ir meilę Džeris bandė jai padėti suprasti, kad jos gyvenimas turi prasmę. Jis pakvietė ją aplankyti jį bažnyčioje, tačiau Priscila paaiškino, kad liovėsi tikėjusi Dievu.

Džeris nežinojo, ką daryti. Vėliau, savo sode belaistydamas medžius, šis tikėjimo vyras meldėsi, kad Dievas jam patartų. Besimelsdamas mintyse jis išgirdo balsą, sakantį: „Sustabdyk dviračiais važiuojančius vaikinukus.“ Džeris, kiek suglumęs, mąstė, ką tai galėtų reikšti. Bemąstydamas apie tai jis pažvelgė į gatvę ir pamatė du vaikinus baltais marškiniais ir kaklaraiščiais, dviračiais važiuojančius link jo namų. Apstulbintas tokio „sutapimo“ jis stebėjo, kaip jie pravažiuoja pro jį. Bet supratęs, kad turi veikti greitai, jis sušuko: „Ei, jūs, sustokite prašau! Man reikia su jumis pasikalbėti!“

Kiek sumišę, tačiau pralinksmėję tie vaikinai sustojo. Jiems besiartinant Džeris pastebėjo, kad jie turėjo vardines korteles, kuriose buvo parašyta juos esant Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios misionieriais. Džeris pažvelgė į juos ir tarė: „Tai gali nuskambėti kiek keistai, tačiau kai meldžiausi, man buvo pasakyta: „Sustabdyk dviračiais važiuojančius vaikinukus.“ Aš pažvelgiau į gatvę ir pamačiau jus. Ar galite man padėti?“

Misionieriai nusišypsojo ir vienas jų tarė: „Taip, esame tikri, kad galime.“

Džeris paaiškino sunkią Priscilos padėtį. Netrukus misionieriai pradėjo susitikinėti su Priscila, jos vaikais ir Džeriu. Jie kalbėjo apie gyvenimo prasmę ir Dievo jiems skirtą amžinąjį planą. Nuoširdžios maldos, Mormono Knygos studijavimo ir mylinčių Bažnyčios narių globos dėka Džerio, Priscilos ir jos vaikų tikėjimas augo. Dar labiau sustiprėjo Džerio jau turėtas stiprus tikėjimas Jėzumi Kristumi. Priscilos abejonės ir mintys apie savižudybę virto viltimi ir laime. Jie pasikrikštijo ir tapo atkurtosios Kristaus Bažnyčios nariais.8

Taip, misionieriai gali padėti įvairiai. Pavyzdžiui, kai kurie jūsų norite geriau pažinti savo protėvius. Galbūt jūs jau žinote savo tėvų ir prosenelių vardus, bet ar žinote savo aštuntos kartos protėvių vardus? Ar norėtumėte apie juos sužinoti daugiau? Paklauskite misionierių! Jie jums gali padėti!9 Jie turi prieigą prie gausių Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios šeimos istorijos duomenų.

Kai kurie jūsų esate nariai, bet šiuo metu nedalyvaujate Bažnyčios veikloje. Jūs mylite Viešpatį ir dažnai susimąstote apie grįžimą į Jo kaimenę, tačiau nežinote nuo ko pradėti. Siūlau jums paklausti misionierių!10 Jie jums gali padėti! Jie taip pat gali padėti mokydami jūsų mylimuosius. Mes ir misionieriai jus mylime ir trokštame, kad į jūsų gyvenimą sugrįžtų džiaugsmas ir Evangelijos šviesa.

Kai kurie jūsų nori žinoti, kaip nugalėti priklausomybę ar gyventi ilgesnį gyvenimą ir mėgautis geresne sveikata. Paklauskite misionierių! Jie jums gali padėti! Nepriklausomų tyrimų duomenys byloja, kad Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariai yra sveika žmonių grupė. Jų mirtingumo rodikliai yra vieni iš žemiausių, o ilgaamžiškumo rodikliai didesni už bet kada anksčiau tirtos tiksliai apibrėžtos Jungtinių Valstijų žmonių grupės ilgalaikius rodiklius.11

Kai kurie iš jūsų jaučiate, kad gyvenimas yra įtemptas ir pašėlęs, tačiau giliai širdyje vis tiek išgyvenate maudžiančią tuštumą, ieškote gyvenimo tikslo ar prasmės. Paklauskite misionierių! Jie jums gali padėti! Jie gali padėti jums sužinoti daugiau apie gyvenimo tikslą – kodėl jūs esate čia žemėje ir kur pateksite po mirties. Jūs galite sužinoti apie tai, kokiu būdu sugrąžintoji Jėzaus Kristaus Evangelija jus gali palaiminti taip, kaip dabar net neįsivaizduojate.

Jei turite klausimų dėl savo šeimos, paklauskite misionierių! Jie jums gali padėti! Santuokos ir šeimos stiprinimas pastarųjų dienų šventiesiems yra be galo svarbus. Šeimos gali būti kartu amžinai. Paprašykite misionierių, kad šie jus pamokytų apie tai, kaip tai gali tapti įmanoma jūsų šeimai.

Misionieriai taip pat gali jums padėti, jei trokštate didesnio pažinimo. Žmogaus dvasia trokšta apšvietimo. Nesvarbu, ar tiesa ateina iš mokslo laboratorijų, ar iš Dievo apreiškimo, mes jos norime! Tikrai, Dievo šlovė yra sąmonė.12

Sąmonės augimas vyksta tiek dėl dvasinio, tiek ir dėl pasaulietinio pažinimo. Mes pabrėžiame Šventųjų Raštų supratimo svarbą. Neseniai atliktame nepriklausomame tyrime paaiškėjo, kad pastarųjų dienų šventieji labai gerai išmano krikščionybę ir Bibliją.13 Jei norite geriau suprasti Bibliją, geriau suprasti Mormono Knygą ir plačiau suvokti žmonijos broliją bei Dievo tėvystę – paklauskite misionierių! Jie jums gali padėti!

Daugelis jūsų giliai trokštate padėti stokojantiems. Šį nepaliaujamą troškimą patiriame todėl, kad mes, pastarųjų dienų šventieji, sekame Jėzumi Kristumi.14 Prie mūsų gali prisijungti visi, kurie nori padėti stokojantiems ir bet kur pasaulyje nuo nelaimių nukentėjusiems žmonėms. Jei norite prisidėti – paklauskite misionierių! Jie jums gali padėti!

O jei norite daugiau sužinoti apie gyvenimą po mirties, apie dangų, apie Dievo planą jums; jei norite daugiau sužinoti apie Viešpatį Jėzų Kristų, Jo Apmokėjimą ir atkūrimą Jo Bažnyčios, tokios, kokia ji buvo nuo pat pradžių, – paklauskite misionierių! Jie jums gali padėti!

Žinau, kad Dievas yra gyvas. Jėzus yra Kristus. Jo Bažnyčia yra atkurta. Širdingai meldžiu, kad Dievas palaimintų visus jus ir visus mūsų brangiuosius misionierius. Jėzaus Kristaus vardu, amen.

Rodyti nuorodas

 1.  

  1. Thomas S. Monson, „As We Meet Together Again,“ Liahona, Nov. 2010, p. 5–6.

 2.  

  2. Žr. Doktrinos ir Sandorų 4:3.

 3.  

  3. Žr. Mato 10:1; Luko 6:13; 10:1; Efeziečiams 4:11–12.

 4.  

  4. Žr. Doktrinos ir Sandorų 1:30.

 5.  

  5.  Mato 28:19.

 6.  

  6. Žr. Doktrinos ir Sandorų 68:8; 84:62; 112:28.

 7.  

  7. Žr. 1 Korintiečiams 2:2; 2 Nefio 25:26.

 8.  

  8. Iš asmeninio pokalbio su W. Tracy Watson, buvusiu Arizona Mesa misijos prezidentu.

 9.  

  9. Ten, kur sakau „paklauskite misionierių,“ tinka sakyti „paklauskite draugo.

 10.  

  10. Taip pat prašome padėti Bažnyčioje aktyvius artimuosius, draugus ir Bažnyčios vadovus.

 11.  

  11. Žr. James E. Enstrom and Lester Breslow, „Lifestyle and Reduced Mortality among Active California Mormons, 1980–2004,“ Preventive Medicine, vol. 46 (2008), p. 135.

 12.  

  12. Žr. Doktrinos ir Sandorų 93:36.

 13.  

  13. Žr. U.S. Religious Knowledge Survey (Pew Forum on Religion and Public Life, Sept. 28, 2010), p. 7.

 14.  

  14. Žr. Ram Cnaan, Van Evans, and Daniel W. Curtis, Called to Serve: The Prosocial Behavior of Active Latter-day Saints (University of Pennsylvania School of Social Policy and Practice, 2012); „Mormon Volunteerism Highlighted in New Study“ (Mar. 16, 2012), http://www.mormonnewsroom.org/article/mormon-volunteerism-report; Mormons in America: Certain in Their Beliefs, Uncertain of Their Place in Society (Pew Forum on Religion and Public Life, Jan. 12, 2012), 43; Robert D. Putnam and David E. Campbell, American Grace: How Religion Divides and Unites Us (2010), p. 444–454.