Preskočiť panel hlavné možnosti
Október 2012 | Požiadajte misionárov! Môžu vám pomôcť!

Požiadajte misionárov! Môžu vám pomôcť!

Október 2012 Generálna konferencia

Všetci misionári, mladší i starší, slúžia iba s nádejou urobiť život lepším pre druhých ľudí.

Drahí bratia, sestry a priatelia, máme vás radi a vítame každého z vás. Sme nadšení z oznámenia prezidenta Thomasa S. Monsona, ktoré učinil dnes ráno a ktoré znižuje minimálny vek pre misionársku službu na 18 rokov pre mladých mužov a na 19 rokov pre mladé ženy. Vďaka tejto možnosti sa viac našich mladých ľudí bude môcť tešiť požehnaniam misie.

Prezident Monson pred dvoma rokmi prehlásil, a znova to mocne pripomenul dnes ráno, že:„každý spôsobilý a schopný mladý muž sa má pripraviť na službu na misii“. Misionárska služba je kňazskou povinností – záväzkom, ktorý od „nás, ktorým toho bolo toľko dané, Pán očakáva.“1 Ďalej vysvetlil, že pre mladé sestry je misia vítaná ale nie ich zodpovednosťou. A znova pozval veľa starších misionárskych párov aby slúžili.

Príprava na misiu je dôležitá. Misia je dobrovoľný čin služby Bohu a ľudstvu. Misionári podporujú toto privilégium svojimi osobnými úsporami. Rodičia, rodina, priatelia a darcovia do Všeobecného misionárskeho fondu môžu tiež prispieť. Všetci misionári, mladší i starší, slúžia iba s nádejou urobiť život lepším pre druhých ľudí.

Rozhodnutie slúžiť na misii bude tvarovať duchovný údel misionára, jeho či jej partnera a ich potomkov po nasledujúce generácie. Túžba slúžiť je prirodzeným výsledkom obrátenia, hodnosti a prípravy.

Vo veľkej časti tohto publika po celom svete, mnohí z vás nie ste spojení s Cirkvou Ježiša Krista Svätých neskorších dní a viete iba veľmi málo o nás a našich misionároch. Počúvate nás teraz preto, že chcete vedieť viac o mormonoch a o tom, čo naši misionári učia. Keď sa dozviete o nás viac, zistíte, že zdieľame mnoho spoločných hodnôt. Povzbudzujeme vás k tomu, aby ste si uchovali všetko, čo je dobré a správne, a potom zistili, či vám môžeme dať viac. V tomto svete plnom výziev z času na čas potrebujeme pomoc. Náboženstvo, večná pravda a naši misionári sú nevyhnutnou súčasťou tejto pomoci.

Naši mladí misionári odložia bokom svoje vzdelávanie, zamestnanie, randenie a čokoľvek, čo ešte mladí dospelí zvyčajne robia v tomto období svojho života. Na osemnásť či dvadsaťštyri mesiacov toto všetko odsunú, pretože ich najhlbším želaním je slúžiť Pánovi.2 A niektorí naši misionári slúžia v trochu zrelšom štádiu života. Viem, že ich rodiny sú požehnané. V našej vlastnej rodine momentálne slúžia ôsmi na misii na plný úväzok – tri dcéry, ich manželia, jedna vnučka a jeden vnuk.

Niektorí z vás možno premýšľate o mene mormon. Je to naša prezývka. Nie je to naše skutočné meno, napriek tomu sme zoširoka známi ako mormoni. Tento termín je odvodený od knihy posvätných písiem známej ako Kniha Mormonova.

Skutočné meno našej Cirkvi je Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Je to znovu vybudovaná pôvodná Cirkev Ježiša Krista. Keď kráčal po zemi, zorganizoval Svoju Cirkev. Povolal apoštolov, sedemdesiatnikov a ostatných vedúcich, ktorým dal kňazskú právomoc konať v Jeho mene.3 Po tom ako Kristus a Jeho apoštoli zomreli, ľudia zmenili obrady a náuky. Pôvodná Cirkev a kňazstvo boli stratené. Po dobe temna Ježiš Kristus pod vedením Nebeského Otca, opäť zorganizoval Svoju Cirkev. Teraz je znovu živá, znovuzriadená a fungujúca pod Jeho božským vedením.4

Nasledujeme Pána Ježiša Krista a učíme o Ňom. Vieme, že po Jeho úžasnom triumfe nad smrťou, sa vzkriesený Pán zjavil Svojim učeníkom pri početných príležitostiach. Jedol s nimi. Kráčal s nimi. Pred Svojím nanebovstúpením im prikázal: „Choďte … a čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého.“5 Apoštoli dbali na tieto inštrukcie. Tiež povolali iných, aby im pomohli naplniť tento Pánov príkaz.

Dnes, pod vedením súčasných apoštolov a prorokov, je to isté povolanie prenesené na misionárov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Títo misionári slúžia vo viac ako 150 národoch. Ako zástupcovia Pána Ježiša Krista sa snažia naplniť oné božské prikázanie – obnovené v našej dobe Pánom osobne – vziať plnosť evanjelia do sveta a požehnať životy ľudí všade navôkol.6

Misionári sú vo svojich devätnástich rokoch alebo čerstvo po dvadsiatke v očiach sveta mladí. Ale sú požehnaní darmi – ako sú moc Ducha Svätého, láska Božia a svedectvo o pravde – to ich činí skutočnými veľvyslancami Pána. Delia sa o dobré správy evanjelia, ktoré prinesie skutočnú radosť a večné šťastie všetkým, ktorí dbajú na ich posolstvo. A v mnohých prípadoch to robia v krajine v jazyku, ktorý je pre nich cudzí.

Misionári sa snažia nasledovať Ježiša Krista ako slovami, tak aj činmi. Kážu o Ježišovi Kristovi a Jeho uzmierení.7 Učia o doslovnom znovuzriadení Kristovej pôvodnej Cirkvi skrze Pánovho proroka neskorších dní, Josepha Smitha.

Možno, že ste už predtým stretli, či dokonca ignorovali, našich misionárov. Mojou nádejou je, že sa ich nebudete báť, ale že sa od nich budete učiť. Môžu byť pre vás prostriedkom zoslaným z neba.

To sa stalo Jerrymu, protestantskému džentlmenovi krátko po šesťdesiatke, ktorý žije v Mesa v Arizone. Jerryho otec bol baptistický farár a jeho mama metodistická farárka. Jedného dňa sa s ním jeho blízka priateľka Pricilla podelila o bolesť, ktorú cítila od smrti svojho dieťatka pri pôrode a z horkosti rozvodu, ktorým prešla krátko po tom. Urputne sa snažiaca slobodná matka Pricilla mala štyri deti, tri dcéry a syna. Keď otvorila svoje srdce Jerrymu, priznala sa aj k tomu, že premýšľala, že si vezme život. Celou svojou silou a láskou, ktorú Jerry pozbieral, sa jej snažil pomôcť pochopiť, že jej život má cenu. Pozval ju do svojej cirkvi, ale Pricilla mu vysvetlila, že už vieru v Boha vzdala.

Jerry nevedel, čo robiť. Neskôr, zatiaľ čo polieval stromy na svojej záhrade, sa tento muž viery modlil k Bohu o vedenie. Keď sa modlil, počul vo svojej mysli hlas, hovoriaci: „Zastav chlapcov na bicykli.“ Trochu zmätený Jerry premýšľal, čo to malo znamenať. Ako tak uvažoval nad tým pocitom, pozrel sa hore ulicou a uvidel dvoch mladých mužov v bielych košeliach a kravatách na bicykloch smerujúcich k jeho domu. Ohromený touto „náhodou“ pozeral ako prechádzali okolo. Potom si uvedomil, že situácia si žiada, aby konal a zakričal: „Hej vy, prosím zastavte! Musím s vami hovoriť!“

So zmäteným, ale radostným výrazom mladí muži zastavili. Keď podišli k Jerrymu, zistil, že majú menovky, ktoré hovoria o tom, že sú to misionári Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Jerry na nich pozrel a povedal: „Toto vám môže znieť trochu čudne, ale modlil som sa a bolo mi povedané:, Zastav chlapcov na bicykli.‘ Pozrel som hore ulicou a uvidel som vás. Môžete mi pomôcť?“

Misionári sa usmiali a povedali: „Áno, určite môžeme.“

Jerry vysvetlil obavy, ktoré má o Pricillu. Zakrátko nato mali misionári stretnutie s Pricillou, jej deťmi a Jerrym. Hovorili o zmysle života a Božom večnom pláne pre nich. Jerry, Pricilla a jej deti rástli vo viere skrze úprimnú modlitbu, štúdium Knihy Mormonovej a láskyplné priateľstvá s členmi Cirkvi. Jerryho už aj tak silná viera v Ježiša Krista bola ešte silnejšia. Pricilline pochybnosti a myšlienky na samovraždu sa obrátili v nádej a šťastie. Boli pokrstení a stali sa členmi Kristovej znovuzriadenej Cirkvi.8

Áno, misionári môžu pomôcť mnohými spôsobmi. Napríklad, niektorí z vás možno budete chcieť vedieť viac o vašich predkoch. Viete mená svojich rodičov a svojich štyroch starých rodičov ale čo tak vašich ôsmich prastarých rodičov? Viete ich mená? Chceli by ste o nich vedieť viac? Požiadajte misionárov! Môžu vám pomôcť!9 Majú pripravený prístup do obrovských záznamov rodinnej histórie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

Niektorí z vás ste členmi, ale momentálne neaktívnymi. Milujete Pána a často premýšľate nad návratom do Jeho stáda. Ale neviete ako začať. Navrhujem, aby ste požiadali misionárov!10 Môžu vám pomôcť! Tiež môžu pomôcť tým, že budú učiť vašich milovaných. My a misionári vás máme radi a prajeme si priniesť radosť a svetlo evanjelia späť do vašich životov.

Niektorí z vás by možno chceli vedieť ako premôcť závislosť či žiť dlhšie a užívať si lepšie zdravie. Požiadajte misionárov! Môžu vám pomôcť! Nezávislé štúdie preukázali, že členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sú, ako skupina, zdravší. Štúdie poukazujú na to, že ich úmrtnosť v skorom veku patrí k najnižším a dožívajú sa vyššieho veku ako ktorákoľvek dlhodobo sledovaná skupina.11

Niektorí máte možno pocit, že život je stále v jednom kole a hektický a niekde vo svojom srdci cítite a hryzavú prázdnotu, bez vedenia či cieľa. Požiadajte misionárov! Môžu vám pomôcť! Môžu vám pomôcť učiť sa viac o zmysle života – prečo ste tu na zemi a kam pôjdete po smrti. Môžete sa dozvedieť ako znovuzriadené evanjelium Ježiša Krista požehná váš život viac než čokoľvek, čo si teraz viete predstaviť.

Ak máte obavy o svoju rodinu, požiadajte misionárov! Môžu vám pomôcť! Posilňovanie manželstiev a rodín je najvyššou prioritou Svätých neskorších dní. Rodiny môžu byť spolu navždy. Požiadajte misionárov, aby vás učili o tom, ako by sa toto mohlo stať možným pre vašu rodinu.

Misionári vám tiež môžu pomôcť s vaším želaním získať väčšie poznanie. Ľudská duša inklinuje k poznaniu. Odkiaľkoľvek prichádza pravda, či už z vedeckého laboratória či zjavením od Boha, my ju vyhľadávame! Sláva Božia je skutočne inteligencia.12

Nárast vo vedomostiach zahŕňa duchovnú a rovnako aj časnú znalosť. Kladieme dôraz na porozumenie svätým písmam. Nezávislá štúdia nedávno zistila, že Svätí neskorších dní majú najviac znalostí o kresťanstve a Biblii.13 Ak chcete lepšie rozumieť Biblii, lepšie rozumieť Knihe Mormonovej a získať širšie pochopenie ľudskej pospolitosti a otcovstva Božieho, požiadajte misionárov! Môžu vám pomôcť!

Mnohí z vás máte hlbokú túžbu pomáhať ľuďom v núdzi. Pretože my nasledujeme Ježiša Krista, Svätí neskorších dní napĺňajú túto neustálu potrebu.14 Ktokoľvek sa môže pridať k nám, v našej pomoci núdznym a pri poskytovaní pomoci obetiam prírodných katastrof kdekoľvek na svete. Ak sa chcete zapojiť, požiadajte misionárov! Môžu vám pomôcť!

A ak chcete vedieť viac o živote po smrti, o nebi, o Božom pláne pre vás; ak chcete vedieť viac o Pánovi Ježišovi Kristovi, Jeho uzmierení a znovuzriadení Jeho Cirkvi, tak ako bola pôvodne ustanovená, požiadajte misionárov! Môžu vám pomôcť!

Ja viem, že Boh žije. Ježiš je Kristus. Jeho Cirkev bola znovuzriadená. Vrúcne sa modlím, aby Boh požehnal každého z vás a každého z našich vzácnych misionárov. V mene Ježiša Krista, amen.

Ukázať odkazySkryť odkazy

  Poznámky

  1. Thomas S. Monson, „Keď sa znovu spolu stretávame“ , november 2010, 5–6.

  2. Pozri NaZ 4:3.

  3. Pozri Matúš 10:1; Lukáš 6:13; 10:1; Efezským 4:11–12.

  4. Pozri NaZ 1:30.

  5. Matúš 28:19.

  6. Pozri NaZ 68:8; 84:62; 112:28.

  7. Pozri 1. Korintským 2:2; 2. Nefi 25:26.

  8. Osobná komunikácia s W. Tracy Watsonom, bývalým prezidentom misie v Mesa v Arizone.

  9. Tam, kde som použil frázu „požiadajte misionárov“ môžete požiadať tiež o pomoc priateľa, ktorý je členom Cirkvi.

  10. Aktívne zapájajúci sa príbuzní, priatelia a cirkevní vedúci budú mať tiež radosť, že vám môžu pomôcť.

  11. Pozri James E. Enstrom and Lester Breslow, „Lifestyle and Reduced Mortality among Active California Mormons, 1980 – 2004“, Preventative Medicine 46 (2008), 135.

  12. Pozri NaZ 93:36.

  13. Pozri U.S. Religious Knowledge Survey (Pew Forum on Religion and Public Life, Sept. 28, 2010), 7.

  14. Pozri Ram Cnaan, Van Evans, a Daniel W. Curtis, Called to Serve: The Prosocial Behavior of Active Latter-day Saints (University of Pennsylvania School of Social Policy and Practice, 2012); “Mormon Volunteerism Highlighted in New Study” (Mar. 16, 2012), http://www.mormonnewsroom.org/article/mormon-volunteerism-report; Mormons in America: Certain in Their Beliefs, Uncertain of Their Place in Society (Pew Forum on Religion and Public Life, Jan. 12, 2012), 43; Robert D. Putnam and David E. Campbell, American Grace: How Religion Divides and Unites Us (2010), 444–54.