Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2012 | Fesili i Faifeautalai! E Mafai ona Latou Fesoasoani Atu ia te Oe!

Fesili i Faifeautalai! E Mafai ona Latou Fesoasoani Atu ia te Oe!

Oketopa 2012 Konafesi Aoao

O faifeautalai uma, talavou ma matutua atu, e auauna atu ma le faamoemoe e tasi ia faaleleia olaga o isi tagata.

Ou uso e ma tuafafine pele, ma uo, e faatalofa atu ma momoli atu o matou alofaaga ia te outou uma taitoatasi. Ua faagaeetia lava i tatou i le faasilasilaga a Peresitene Monson i lenei taeao, lea ua fetuunai ai tausaga amata o le galuega faafaifeautalai i le 18 mo alii talavou ma le 19 mo tamaitai talavou. O lenei avanoa, o le a tele atu ai talavou e olioli i faamanuiaga o se misiona.

E lua tausaga talu ai ma ua toe faamautu malosi mai i lenei taeao, ua tautino mai ai e Peresitene Monson “o alii talavou agavaa ma gafatia uma, e tatau ona sauniuni e ave se misiona. O le galuega faafaifeautalai o se tiute faaleperisitua—o se matafaioi ua faamoemoeina e le Alii mai ia i tatou, o ē ua tele naua mea ua tuu mai i ai.”1 O lea foi ua ia toe faamalamalama mai mo tuafafine talavou, o le misiona o se avanoa ua taliaina, ae e le o se tiutetauave. Ma ua toe valaaulia ai foi nisi ulugalii matutua se toatele e faamisiona.

O tapenapenaga mo se misiona e taua. O le misiona o se faatinoga ofofua o le auaunaga i le Atua ma tagata. E lagolagoina e faifeautalai lena avanoa i a latou lava tupe. E mafai foi ona lagolago i ai matua, aiga, o uo, ma le au faisaofaga i le Tupe Lautele mo Faifeautalai. O faifeautalai uma, talavou ma matutua atu, e auauna atu ma le faamoemoe e tasi ia faaleleia olaga o isi tagata.

O le faaiuga e auauna atu i se misiona o le a faafuaitino ai le taunuuga faaleagaga o le faifeautalai, o lona toalua, ma a la’ua fanau mo tupulaga a sau. O se manao e auauna atu o se fua faalenatura lea o le liua, agavaa, ma le sauniuniga a se tagata.

I lenei aofia tele i le salafa o le lalolagi, e toatele outou e le o ni tagata o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, ma e itiiti foi sina mea tou te silafia e uiga ia i matou ma a matou faifeautalai. O loo outou faafofoga ma maimoa mai ona o lo outou fia iloa atili e uiga i Mamona, ma mea e aoao atu e faifeautalai. A o outou aoao atili e uiga ia te i matou, o le a outou iloa ai e tutusa lava le tele o o tulaga faatauaina. Matou te fautua atu tou te teu pea mea uma e lelei ma moni, ona tagai ane lea pe mafai ona matou faaopoopo atu nisi mea. I lenei lalolagi ua tumu i luitau, tatou te manaomia ai le fesoasoani mai lea taimi i lea taimi. O le tapuaiga, upumoni e faavavau, ma a matou faifeautalai, o ni vaega taua ia o lena fesoasoani.

Ua tolopo e a matou faifeautalai a latou a’oga, galuega, tafaoga faamasani mo faaipoipoga, ma isi mea uma e masani ona faia e talavou matutua i lenei vaitau o le olaga. Mo le 18 i le 24 masina, latou te tuu ese ai mo se taimi, ona o lo latou naunautaiga loloto e auauna atu i le Alii.2 O nisi o a matou faifeautalai e auauna atu i le matutua o o latou soifua. Ou te iloa ua faamanuiaina ai o latou aiga. I lo matou lava aiga, e toavalu o loo faamisiona tala’i i le taimi nei—e toatolu afafine, o o latou taitoalua, tasi le afafine o lo’u afafine, ma le atalii o lo’u afafine.

Atonu e tuufesilisili nisi o outou e uiga i le igoa Mormon. O se igoa ua faaigoa ai i matou e nisi. E le o lo matou igoa tonu lena, e ui ina ua lauiloa i matou o Mamona. O le upu e sau mai se tusi e paia ua ta’ua o le Tusi a Mamona.

O le igoa moni o le Ekalesia o le, O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai. O le uluai Ekalesia a Iesu Keriso ua toefaatuina. A o soifua ai o Ia i le lalolagi, sa Ia faatulagaina Lana Ekalesia. Sa Ia tofia Aposetolo, o Fitugafulu, ma isi taitai ia sa Ia tuu atu i ai le pule o le perisitua e galulue ai i Lona suafa.3 Ina ua mavae atu Keriso ma Ana Aposetolo, sa suia e tagata sauniga ma aoaoga faavae. Sa leiloloa le uluai Ekalesia ma le perisitua. Ina ua mavae Tausaga o le Pogisa, ma i lalo o le taitaiga a le Tama Faalelagi, sa toe aumaia ai e Iesu Keriso Lana Ekalesia. O lea la ua toe ola nei, ua toefuatai mai, ma o loo faagaoioia i lalo o Lana taitaiga paia.4

Matou te mulimuli i le Alii o Iesu Keriso ma aoao atu e uiga ia te Ia. Ua matou iloa, ina ua mavae Lona manumalo mamalu i le oti, sa faaali atu le Alii toetu i Ona soo i le tele o taimi. Sa latou talisua faatasi ma i latou. Sa latou savavali faatasi. A o lei oo i Lona Afio A’e faaiu, sa Ia poloaiina i latou e “O atu … ma aoao atu i nuu uma, ma papatiso atu ia te i latou i le suafa o le Tama, ma le Alo, ma le Agaga Paia.”5 Sa usitaia e Aposetolo lena faatonuga. Sa latou valaauina foi isi e fesoasoani ia te i latou e faataunuu le poloaiga a le Alii.

O le taimi nei, i lalo o le taitaiga a aposetolo ma perofeta i ona po nei, ua tuuina atu foi lena lava poloaiga i faifeautalai a Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai. O loo auauna atu na faifeautalai i atunuu e sili atu ma le 150. I le avea ai o ni sui o le Alii o Iesu Keriso, latou te taumafai e faataunuu lena poloaiga paia—na faafouina i o tatou taimi e le Alii lava Ia—e avatu le atoaga o le talalelei i atunuu uma ma faamanuiaina ai olaga o tagata i soo se mea o i ai.6

O faifeautalai i le faaiuiuga o le ta’i sefulu ma ona tupu o o latou tausaga po o le amataga o le ta’i 20, e faalē tele so latou aafiaga i ala o le lalolagi. Ae ua faamanuiaina i latou i meaalofa—e pei o le mana o le Agaga Paia, le alofa o le Atua, ma molimau i le upumoni—ua faamamanaina ai i latou o ni avefeau a le Alii. Latou te faasoa atu le tala fou o le talalelei e aumaia ai le olioli moni ma le fiafia e faavavau ia i latou uma e usiusitai i le savali. Ma o le tele o taimi, latou te faia i se atunuu ma se gagana e fou ia i latou.

E taumafai faifeautalai e mulimuli ia Iesu Keriso i mea latou te fai ma upu latou te tautala ai. Latou te talai atu Iesu Keriso ma Lana Togiola.7 Latou te aoao atu le Toefuataiga moni o le Ekalesia anamua a Keriso e ala mai i le uluai perofeta a le Alii i aso e gata ai, o Iosefa Samita.

Atonu na oulua fetaiai muamua, pe le amanaiaina foi, a matou faifeautalai. Ou te faamoemoe o le a e le fefe ia i latou ae aoao mai ai. E mafai ona avea i latou ma se punaoa na auina mai le lagi mo oe.

O le mea lena na tupu ia Jerry, o se alii Porotesano ua 60 ma ona tupu ona tausaga, e nofo i Mesa, Arisona. O le tamā o Jerry o se faifeau o le Lotu Papatiso; o lona tina o se faifeau Metotisi. I se tasi aso, na faasoa atu ai ia te ia e lana uo lelei o Pisila lona tiga ona o le maliu o lana tama i le taimi na fanau mai ai, ma le oona o le tatalaga o le la faaipoipoga i se taimi e lei mamao mulimuli ane ai. Sa tauivi Pisila o se tina ua nofo na o ia, e toafa lana fanau, tolu teine ma se tama e toatasi. Sa ia faamatala atu ona lagona loloto ia Jerry, ma sa ia ta’u atu ua mafaufau e pule i lona ola [tulou]. Faatasi ai ma le malosi uma ma le alofa na mafai e Jerry ona maua, sa ia taumafai e fesoasoani ia malamalama o ia [Pisila] e taua lona ola. Sa ia valaauliaina Pisila la te o i lana lotu, ae fai mai ua fiu o ia i le Atua.

Sa le iloa e Jerry le mea e fai. Mulimuli ane, a o fui ana laau i lona lotoa, sa tatalo lenei alii faatuatua i le Atua mo se taitaiga. A o tatalo o ia, sa ia faalogoina se leo i lona mafaufau o faapea mai, “Taofi tama la e o mai i uila.” Sa fai si faaletonu o Jerry, ma tau mafaufau po o le a le uiga. A o manatunatu o ia i lenei uunaiga faaleagaga, sa autilo atu i le auala ma vaaia ai ni alii talavou se toalua e ofutino papae ma fusiua o tietie agai mai i lona fale. Sa maofa o ia i le “talafeauga” foi o lenei mea; sa ia vaavaai atu i lo la’ua pasi ane. Ona, ia iloa lea o le tulaga lea e i ai e manaomia ona ia gaoioi, ona ia fono atu lea, “E, sole, taofi faamolemole! Ou te fia talanoa ia te oulua!”

Faatasi ai ma se vaai e le o mautinoa ae ua fiafia, sa taofi uila a nei taulelea. A o latalata atu i la’ua, sa matauina ai e Jerry e i ai a la’ua pine o igoa e ta’u atu ai i la’ua o ni faifeautalai i le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai. Sa tilotilo atu Jerry ia i la’ua ma faapea atu, “Atonu e fai si ese o lenei mea, ae sa ou tatalo ma sa ta’u mai ia te au e ‘taofi tama la e o mai i uila.’ Sa ou tilotilo atu i le alatele, a o lea ua oulua i i. Pe mafai ona oulua fesoasoani mai ia te au?”

Sa soisoi faifeautalai ma sa fai atu le tasi, “Ioe, ou te talitonu e mafai.”

Sa faamatala e Jerry lona popolega mo Pisila. E lei leva ae feiloai faifeautalai ma Pisila, o lana fanau, ma Jerry. Sa latou talanoa e uiga i le faamoemoega o le olaga ma le fuafuaga e faavavau a le Atua mo i latou. Sa tuputupu ae Jerry, Pisila, ma lana fanau i le faatuatua e ala i le tatalo ma le faamaoni, o lo latou suesue i le Tusi a Mamona, ma le faaaumea agaalofa a tagata o le Ekalesia. Ua atili ai ona malosi le faatuatua o Jerry ia Iesu Keriso. Sa liua masalosaloga ma mafaufauga o Pisila e uiga i le pule i le ola, i le faamoemoe ma le fiafia. Sa papatisoina i latou ma avea ma tagata o le Ekalesia toefuataiina a Keriso.8

Ioe, e tele auala e mafai ona fesoasoani ai faifeautalai. Mo se faataitaiga, atonu e i ai nisi e fia iloa atili e uiga i o outou augatuaa. Atonu tou te iloa igoa o o outou matua ma matua matutua o o outou matua, ae faapefea matua o matua o o outou matua matutua e toavalu? Tou te iloa o latou igoa? Pe tou te fia iloa nisi mea e uiga ia i latou? Fesili i faifeautalai! E mafai ona latou fesoasoani ia te outou!9 Ua faigofie ona latou maua le tele o faamaumauga o talafaasolopito o aiga a Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai.

O nisi o outou o tagata o le ekalesia ae e le o auai i le taimi nei i le faatinoina. Tou te alolofa i le Alii ma e tele taimi e mafaufau ai e toe foi mai i Lana lafu. Ae ua outou le iloa pe faapefea ona amata. Ou te fautua atu, fesili i faifeautalai!10 E mafai ona latou fesoasoani atu ia te outou! E mafai foi ona latou fesoasoani e ala i le aoaoina o e pele ia te outou. Matou te alolofa ma faifeautalai ia te outou ma mananao e toe avatu le olioli ma le malamalama o le talalelei i o outou olaga.

O nisi o outou atonu e mananao ia iloa pe faapefea ona faatoilalo se mea ua fai ma vaisu, pe faaumiumi le ola ma olioli i le soifua maloloina e sili atu. Fesili i faifeautalai! E mafai ona latou fesoasoani atu ia te outou! Ua faaalia i suesuega tumaoti e faapea, i le tuufaatasiga, o tagata o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, o se tuufaatasiga o tagata maloloina. O e maliliu o nisi ia e aupito maualalo le faitauga, a e o le umi o le soifua e sili atu nai lo se isi faalapotopotoga ua lipotia mai i soo se vaega iloga na suesueina i se vaitau umi.11

Atonu e manatu nisi o outou faapea e pisi ma vevesi tele le olaga, ae o le ta’ele o o outou lagona, o loo i ai pea se lagona tiga toagaogao, e leai se taitaiga po o se faamoemoega. Fesili i faifeautalai! E mafai ona latou fesoasoani ia te outou! E mafai ona latou fesoasoani e te aoao atili ai i le faamoemoega moni o le olaga—aisea ua e i ai i lenei lalolagi ma pe o fea foi e te alu i ai pe a mavae le oti. E mafai ona e aoao i le ala e faamanuiaina ai oe e le talalelei toefuataiina a Iesu Keriso, e sili atu i lo se isi lava mea e mafai ona e mafaufau i ai i le taimi nei.

Afai e i ai sou popolega i lou aiga, fesili i faifeautalai! E mafai ona latou fesoasoani ia te oe! O le faamalolosia o faaipoipoga ma aiga e aupito sili ona taua i le Au Paia o Aso e Gata Ai. E mafai ona faatasi e faavavau aiga. Fesili i faifeautalai e aoao oe pe mafai faapefea lena mea mo lou aiga.

E mafai foi ona fesoasoani faifeautalai i lou manao mo se atamai e sili atu. E matua manaomia e le agaga o le tagata le faamalamalamaina. Pe aumai le mea moni i se falesuesue faasaienitisi po o faaaliga mai le Atua, tatou te sailia lava! E moni lava o le mamalu o le Atua o le atamai lea.12

O le faateleina o le aoao e aofia ai le atamai faaleagaga faapea foi le faaletino. Matou te faamamafaina le taua o le malamalama i tusitusiga paia. Na maua e se suesuega tumaoti talu ai nei e faapea, o le Au Paia o Aso e Gata Ai e aupito sili ona atamamai e uiga i le faa-Kerisiano ma le Tusi Paia.13 Afai e te fia malamalama atili i le Tusi Paia, malamalama atili i le Tusi a Mamona, ma maua se malamalamaaga tele atu i le usoga a tagata ma le tulaga faatamā o le Atua, fesili i faifeautalai! E mafai ona latou fesoasoani ia te oe!

E toatele outou e i ai se manao loloto e fesoasoani i tagata o loo manaomia le fesoasoani. Ona matou te mulimuli ia Iesu Keriso, o lea e faamalosia ai lava le Au Paia o Aso e Gata Ai i lena uunaiga e le uma.14 Soo se tasi lava e mafai ona aufaatasi ma i matou e fesoasoani i e matitiva ma tuuina atu le fesoasoani i e mafatia i faalavelave i soo se mea i le lalolagi. Afai e te fia auai i le faatinoga, fesili i faifeautalai! E mafai ona latou fesoasoani ia te oe!

Afai foi e te fia iloa atili e uiga i le olaga pe a mavae le oti, e uiga i le lagi, e uiga i le fuafuaga a le Atua mo oe; afai e te fia iloa atili e uiga ia Iesu Keriso, o Lana Togiola, ma le Toefuataiga mai o Lana Ekalesia e pei ona sa faavaeina ai i le amataga, fesili i faifeautalai! E mafai ona latou fesoasoani ia te oe!

Ou te iloa o loo soifua le Atua. O Iesu o le Keriso. Ua toefuatai mai Lana Ekalesia. Ma le naunautai, ou te tatalo ia faamanuia e le Atua outou taitoatasi ma o tatou faifeautalai pele taitoatasi. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino

  Faamatalaga

  1. Thomas S. Monson, “A o Tatou Toe Potopoto Faatasi Ai,” Liahona, Nov. 2010, 5–6.

  2. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 4:3.

  3. See Mataio 10:1; Luka 6:13; 10:1; Efeso 4:11–12.

  4. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 1:30.

  5. Mataio 28:19.

  6. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 68:8; 84:62; 112:28.

  7. Tagai 1 Korinito 2:2; 2 Nifae 25:26.

  8. Fetusiaiga parino mai ia W. Tracy Watson, se tasi sa avea ma peresitene o le Misiona a Arizona Mesa.

  9. O mea na ou te faaupuina ai le valaaulia e “fesili i faifeautalai,” e mafai foi ona e fesili ai i se uo e auai i le Ekalesia, mo se fesoasoani.

  10. O le a fiafia foi aiga, uo, ma taitai o le Ekalesia e fesoasoani atu.

  11. Tagai James E. Enstrom and Lester Breslow, “Lifestyle and Reduced Mortality among Active California Mormons, 1980–2004,” Preventive Medicine, vol. 46 (2008), 135.

  12. Tagai Mataupu Faavae ma Feagaiga 93:36.

  13. Tagai U.S. Religious Knowledge Survey (Pew Forum on Religion and Public Life, Sept. 28, 2010), 7.

  14. Tagai Ram Cnaan, Van Evans, and Daniel W. Curtis, Called to Serve: The Prosocial Behavior of Active Latter-day Saints (University of Pennsylvania School of Social Policy and Practice, 2012); “Mormon Volunteerism Highlighted in New Study” (Mar. 16, 2012), http://www.mormonnewsroom.org/article/mormon-volunteerism-report; Mormons in America: Certain in Their Beliefs, Uncertain of Their Place in Society (Pew Forum on Religion and Public Life, Jan. 12, 2012), 43; Robert D. Putnam and David E. Campbell, American Grace: How Religion Divides and Unites Us (2010), 444–54.