Preskočiť panel hlavné možnosti
Október 2012 | Byť horlivo zamestnaní

Byť horlivo zamestnaní

Október 2012 Generálna konferencia

Veľké veci sa vytvárajú a bremená sú ľahšie vďaka snahe mnohých rúk, ktoré sú horlivo zamestnané v dobrej veci.

Starší Perry, myslím, že vy ste asi najmladší deväťdesiatnik v celej Cirkvi. Všimli ste si ako vyskočil zo svojho sedadla.

Drahí bratia a sestry, vždy keď mám príležitosť mať pôžitok z dozretých kríčkových paradajok alebo môžem jesť dozreté šťavnaté broskyne priamo zo stromu, spomínam na dobu spred šesťdesiatich rokov, kedy môj otec vlastnil malý broskyňový sad v Holladay v Utahu. Mával tam včely, aby opeľovali kvety, ktoré potom narástli do veľmi veľkých chutných broskýň.

Otec miloval svoje usilovné včielky a žasol nad spôsobom, akým tisícky z nich pracujú spolu pri pretváraní nektáru zozbieraného z jeho broskýň na sladký, zlatistý med – jednu z najvýživnejších prírodných surovín. V skutočnosti nám odborníci na výživu hovoria, že je to jedna z potravín, ktorá obsahuje všetky látky – enzýmy, vitamíny, minerály a vodu – dôležité pre zachovanie života.

Otec sa ma vždy pokúšal zapájať do práce s úľmi, ale ja som ho veľmi rád nechal, aby sa staral o svoje včely sám. Avšak od tých dní som sa naučil viac o vysoko organizovanom úle – kolónii, v ktorej je okolo 60 000 včiel.

Včielky sú vedené k tomu, aby opeľovali, zbierali nektár a pretvárali nektár na med. Je to ich nádherná posadnutosť vtlačená do ich genetického kódu naším Stvoriteľom. Na vyprodukovanie približne trištvrte kilogramu medu musí od 20 000 do 60 000 včiel v úli spoločne navštíviť milióny kvetov a nalietať tisíce kilometrov, približne dvakrát obletieť svet. Počas krátkeho života, šesť týždňov do štyroch mesiacov, jediná včielka prispeje do svojho úľa medom, ktorý zodpovedá jednej dvanástine čajovej lyžičky.

Napriek zdanlivej bezvýznamnosti v porovnaní s celkom, každá jedna dvanástina čajovej lyžičky medu je pre život úľa životne dôležitá. Včielky sú závislé jedna od druhej. Práca, ktorá by bola príliš vyčerpávajúca pre pár včielok sa stáva ľahšou, pretože všetky verne vykonávajú svoju časť práce.

Včely boli vždy dôležitým symbolom v histórii našej Cirkvi. V Knihe Mormonovej sa dozvedáme o Jareditoch, ktorí so sebou priniesli včely (pozri Eter 2:3), na svojej ceste do Amerík pred tisíckami rokov. Brigham Young si vybral úľ ako symbol odvahy a inšpirácie pre spoločnú silu dôležitú medzi pioniermi, keď pretvárali vyprahnutú púštnu pustatinu obklopujúcu jazero Great Salt Lake na úrodné údolie, ktoré máme dnes. My sme tí, ktorí majú prospech z ich spoločnej vízie a pracovitosti.

Symbol úľu sa nachádza ako v interiéroch, tak aj v exteriéroch mnohých našich chrámov. Toto pódium, na ktorom stojím, je vyrobené z dreva orecha, ktorý vyrástol na záhrade prezidenta Gordona B. Hinckleyho a je ozdobené vyobrazeniami úľov.

Všetky tieto symboly svedčia o jednej skutočnosti: veľké veci sa vytvárajú a bremená sú ľahšie vďaka snahe mnohých rúk, ktoré sú horlivo zamestnané v dobrej veci (pozri NaZ 58:27). Predstavte si, čo môžu dosiahnuť milióny Svätých neskorších dní vo svete, ak by sme fungovali ako úľ v našom zameraní, v spoločnom záväzku voči učeniam Pána Ježiša Krista.

Spasiteľ učil, že prvým a najväčším prikázaním je:

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. …

A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého.

Na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon aj proroci“ (Matúš 22:37 – 40).

Spasiteľove slová sú jednoduché – ale práve ich význam je nesmierny a hlboko dôležitý. Máme milovať Boha a milovať a starať sa o svojich blížnych ako o seba samých. Predstavte si, aké dobro by sme mohli vo svete robiť, keby sme sa spoločne zjednotili ako nasledovníci Kristovi a horlivo a usilovne reagovali na potreby druhých, a slúžili tým okolo nás – našim rodinám, priateľom, blížnym, našim spoluobčanom.

Ako vidíme v Liste Jakuba, služba je tým skutočným vyjadrením čistého náboženstva (pozri Jakuba 1:27).

Čítame o službe členov našej Cirkvi, ktorú poskytujú po celom svete a obzvlášť pri humanitárnej pomoci poskytnutej v čase krízy – pri požiaroch, záplavách, hurikánoch a tornádach. Táto veľmi potrebná a veľmi oceňovaná pomoc v núdzi má celkom určite pokračovať ako spôsob uľahčenia bremien druhým. Ale čo tak o našom každodennom živote? Čo by bolo spoločným výsledkom miliónov malých súcitných činov vykonávaných každý deň vďaka našej srdečnej kresťanskej láske k blížnym? Po čase by toto malo pretvárajúci efekt na všetky deti nášho Nebeského Otca skrze rozšírenie Jeho lásky na nich skrze nás. Náš skúšaný svet potrebuje dnes túto lásku Kristovu oveľa viac, ako kedy potreboval a bude jej potrebovať dokonca viac v rokoch, ktoré prídu.

Tieto jednoduché každodenné činy služby sa možno nezdajú byť veľkými v rozsahu a objeme, ale keď ich zvážime ako kolektívnu snahu, stávajú sa podobnými jednej dvanástine čajovej lyžičky medu, ktorou prispeje do úľa jedna včela. Tam je moc v našej láske k Bohu a k Jeho deťom, a keď je táto láska viditeľná v miliónoch činov kresťanskej láskavosti, osladí a vyživí to svet životodarným nektárom viery, nádeje a pravej lásky.

Čo potrebujeme urobiť, aby sme sa stali podobnými usilovným včielkam a aby sa toto zanietenie stalo súčasťou našej prirodzenosti? Mnohí z nás sme svedomití v navštevovaní cirkevných zhromaždení. Zodpovedne pracujeme vo svojich povolaniach, obzvlášť v nedeľu. To je určite chvályhodné. Ale sú naše mysle a naše srdcia horlivo zamestnané v dobrých veciach po zvyšok týždňa? Svoje povolania činíme mechanicky, alebo sme skutočne obrátení k evanjeliu Ježiša Krista? Akým spôsobom narábame s naším semienkom viery – vyživujeme ho v našej mysli a máme ho zasadené hlboko vo výživnej pôde našej duše? Akým spôsobom sme učinili mocnú zmenu srdca, o ktorej Alma povedal, že je nevyhnutná pre naše večné šťastie a pokoj? (pozri Alma 5:12–21).

Pamätajte, med obsahuje všetky zložky nevyhnutné k podpore smrteľného života. A náuka a evanjelium Ježiša Krista je tým jediným spôsobom ako obdržať večný život. Iba ak naše svedectvo presiahne to čo je v našej mysli a zavŕta sa hlboko do nášho srdca, naša motivácia milovať a slúžiť bude podobná tej Spasiteľovej. A vtedy, a iba vtedy, sa staneme hlbšie obrátenými nasledovníkmi Krista posilnenými Duchom, aby sme sa načiahli k srdciam našich blížnych.

Keď naše srdce nelipne viac na veciach tohto sveta, nebudeme viac vyhľadávať pocty ľudí či potešenie svojej vlastnej hrdosti (pozri NaZ 121:35–37). Skôr na seba berieme vlastnosti podobné Kristovým, o ktorých Ježiš učil:

  • Sme jemní a mierni, a zhovievaví (pozri NaZ 121:41).

  • Sme láskaví, bez pokrytectva a bez ľsti (pozri NaZ 121:42).

  • Cítime pravú lásku voči všetkým ľuďom (pozri NaZ 121:45).

  • Naše myšlienky sú vždy cnostné (pozri NaZ 121:45).

  • Viac si neželáme činiť zlo (pozri Mosiáš 5:2).

  • Duch Svätý je naším neustálym spoločníkom a náuky kňazstva kropia naše duše ako rosa z neba (pozri NaZ 121:45--46).

Teraz vás bratia a sestry nepovzbudzujem k náboženskej zaslepenosti či fanatizmu. Práve naopak! Jednoducho navrhujem, aby sme urobili ďalší logický krok v našom úplnom obrátení sa ku Kristovmu evanjeliu prijatím náuk hlboko do našich sŕdc a do našich duší, tak aby sme konali a žili dôsledne -- a v integrite -- podľa toho, čo tvrdíme, že v to veríme.

Táto integrita zjednodušuje naše životy a rozširuje našu vnímavosť voči Duchu a potrebám druhých. Prináša radosť do nášho života a pokoj do našej duše – takýto druh šťastia a pokoja prichádza, keď činíme pokánie z našich hriechov a nasledujeme Spasiteľa tým, že dodržiavame Jeho prikázania.

Ako učiniť takúto zmenu? Akým spôsobom učiniť túto lásku Kristovu prítomnou v našom srdci? Existuje jeden jednoduchý každodenný zvyk, ktorý bude znamenať rozdiel pre člena Cirkvi, vrátane vás chlapci a dievčatá, vás mladí muži a mladé ženy, vás slobodných dospelých a vás otcovia a matky.

Týmto jednoduchým zvykom je: Vo svojej rannej modlitbe, každý nový deň, požiadajte Nebeského Otca, aby vás viedol, aby ste rozpoznali príležitosť k službe jednému z Jeho vzácnych detí. Potom pokračujte počas dňa so srdcom plným viery a lásky, hľadajúc niekoho, komu treba pomôcť. Zostaňte sústredení, práve tak ako sú včielky sústredené na kvety, z ktorých zbierajú nektár a peľ. Ak to budete činiť, vaša duchovná citlivosť sa zvýši a objavíte príležitosti, aby ste slúžili, o ktorých ste si nikdy nemysleli, že sú možné.

Prezident Thomas S. Monson pri mnohých príležitostiach učil, že Nebeský Otec odpovedá na modlitby ľudí skrze nás – skrze mňa a vás – skrze naše láskavé slová a činy – skrze naše jednoduché činy služby a lásky.

A prezident Spencer W. Kimball povedal: „Boh si nás všíma a dohliada na nás. Naše potreby ale obvykle uspokojuje prostredníctvom druhého človeka. Preto je nevyhnutné, aby sme si v kráľovstve navzájom slúžili“ (Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball [25], 26).

Viem, že keď to budete činiť – doma, v škole, v práci a v cirkvi – Duch vás povedie a budete schopní odhaliť tých, ktorí potrebujú takú konkrétnu službu, ktorú len vy môžete vykonať. Vy budete nabádaní Duchom a veľkolepo motivovaní, aby ste pomáhali „opeľovať“ svet čistou láskou Kristovou a Jeho evanjeliom.

A pamätajte, tak ako malá včielka poskytne jednu dvanástinu čajovej lyžičky medu svojmu úľu, tak aj my, ak znásobíme svoju snahu o desiatky tisíc či dokonca o milióny s modlitbou poskytnutých činov, aby sme zdieľali Božiu lásku k Jeho deťom, skrze kresťanskú službu, potom spoločným výsledkom bude dobro, ktoré prinesie Svetlo Kristovo do tohto pochmúrneho sveta. Spoločne prinesieme lásku a súcit do našej vlastnej rodiny a osamelým, chudobným, zlomeným a tým, ktorí sú deťmi nášho Nebeského Otca, ktorí hľadajú pravdu a pokoj.

Je mojou pokornou modlitbou, bratia a sestry, aby sme prosili v našich každodenných modlitbách o inšpiráciu nájsť niekoho, komu môžeme zmysluplne pomôcť, vrátane zdieľania pravdy evanjelia a nášho svedectva. Aby sme na konci dňa mohli odpovedať „áno“ v odpovedi na otázky: „Urobil som dnes niečo dobré vo svete, pomohol som niekomu v núdzi?“ (Hymns, no. 223.)

Toto je Božie dielo. Kiež sme v ňom horliví, ako sú horlivé malé včielky vo svojej práci, o to sa pokorne modlím v mene Ježiša Krista, amen.