Laktawan ang main navigation
Oktubre 2012 | Pagkaisug, Pagkakusgan, ug Pagkaabtik

Pagkaisug, Pagkakusgan, ug Pagkaabtik

Oktubre 2012 Kinatibuk-ang Komperensya

Himoang takus ang inyong kaugalingon sama sa 2,000 nga batan-ong kasundalohan pinaagi sa walay kahadlok sa pagkaisug isip takus nga naghupot sa priesthood.

Karong gabhiona bulahan kaayo kong makapamulong isip bishop sa batan-ong mga lalaki, mga naghupot sa Aaronic Priesthood, nga nagpundok sa tibuok kalibutan alang niining kinatibuk-ang miting sa priesthood. Ipakigbahin nako ninyo ang istorya gikan sa Basahon ni Mormon nga naghulagway ni Helaman ug sa iyang 2,000 nga batan-ong kasundalohan. Kini nga kasulatan mopasabut sa kinaiya sa batan-ong mga lalaki sa karaan—ug inspirasyon alang kaninyo, batan-ong mga lalaki sa ulahing mga adlaw. Mokutlo ko og paboritong kasulatan: “Ug silang tanan batan-on nga mga lalaki, ug sila hilabihan ka walay kahadlok tungod sa pagkaisug, ug usab sa pagkakusgan ug pagkaabtik; apan tan-awa, kini dili mao ang tanan—sila mga tawo nga matinud-anon sa tanan nga panahon.”1. Kaisug, kalig-on, kaabtik, ug kamatuoran—pagkadalaygon nga mga kinaiya!

Gusto kong mo-focus sa unang kinaiya nga naghulagway kanila: “walay kahadlok tungod sa kaisug.” Alang nako, naghulagway kini sa kalig-on sa batan-ong mga lalaki nga magmaisugong mobuhat unsay matarung, o sama sa gihulagway ni Alma, “mobarug ingon nga mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon … ug diha sa tanan nga mga dapit.”2 Ang 2,000 nga batan-ong kasundalohan dunay daghang higayon sa pagpakita sa ilang kaisug. Matag usa ninyo may higayon usab sa inyong kinabuhi nga nagkinahanglan og kaisug. Ang akong higala, si John, mipakigbahin nako og usa nianang mga higayon sa iyang kinabuhi.

Pipila ka tuig ang milabay, si John nadawat sa prominente nga unibersidad sa Japan. Mahimo siyang kabahin sa international student program uban sa kinamaayohan nga mga estudyante sa tibuok kalibutan. Ang uban nag-enrol sa paglaum nga mas molawom pa ang ilang panabut sa kultura ug pinulongan, ang uban nagtan-aw niini isip sukaranan sa umaabut unya nga propesyon o panarbaho sa Japan, apan ang tanan mibiya sa balay aron moeskwela sa langyaw nga nasud.

Wala madugay sa pag-abut ni John, ang pahibalo bahin sa party nga ipahigayon sa rooftop sa pribadong balay nahibaloan sa mga estudyante nga langyaw—imbitasyon sa tanan aron magkaila ang usag usa. Nianang gabhiona, si John ug duha ka higala miadto sa gipahibalo nga address.

Human makasakay sa elevator ngadto sa kinatas-an sa building, si John ug ang iyang mga higala miagi sa gamayng hagdanan paingon sa rooftop ug nakig-istorya sa uban. Samtang nagkagabii na, nausab ang palibut. Ang kasaba, kakusog sa musika, ug ang ilimnong makahubog nagkadaghan, ingon nga si John wala na mahimutang. Sa kalit lang may mipundok sa mga estudyante sa dakong sirkulo nga ang tuyo manghatag og sigarilyong marijuana. Mingislo ang nawong ni John ug gipahibalo dayon ang iyang duha ka higala nga mobiya na sila. Morag mabiaybiayon, ang usa nila mitubag, “John, sayon ra kini—mobarug lang kita sa sirkulo, ug kon turno na nato, ipasa lang nato imbis moyupyop niini. Nianang paagiha dili kita maulawan sa atubangan sa tanan pinaagi sa pagbiya.” Sayon ra ni para kang John, apan dili sakto paminawon. Kahibalo siya nga kinahanglan niyang ipahibalo ang iyang intensyon ug molihok. Sa makadiyot iyang gibarugan ang iyang kaisug ug giingnan sila nga mahimo nilang buhaton ang ilang gusto, apan mobiya na siya. Ang usa nagpabilin ug miapil sa pundok; ang usa nagpanuko nga misunod ni John sa pagkanaog aron mosakay sa elevator. Sa dako nilang kasurprisa, miabli ang elevator, ang Japanese nga mga pulis nanggawas, giagian lang sila, ug nagdaling misaka sa rooftop. Si John ug ang iyang higala misakay sa elevator ug mipalayo.

Dihang miabut ang pulis sa taas, gipanglabay dayon sa mga estudyante ang ginadiling drugas sa atup aron dili sila masakpan. Human masirad-i ang hagdanan, ang mga pulis mipalinya sa tanan sa atup ug mimando sa mga estudyante sa pagtuyhad sa duha ka kamot. Dayon ang mga pulis miduol sa naglinya, gisimhot og maayo ang kumagko ug kumingking sa mga estudyante. Tanan nga nakagunit sa marijuana, miyupyop man sila o wala, gituohan nga sad-an, ug dako kaayo ang silot. Walay nakalusot, hapit tanan apil, ang mga estudyante nga nagpabilin sa rooftop natangtang sa mga unibersidad nga ilang gi-eskwelahan, ug ang mga nakombikto sa krimen gipalayas gikan sa Japan. Ang mga pangandoy sa edukasyon, katuigan sa pagpangandam, ug ang posibilidad sa umaabut nga trabaho sa Japan naguba sa usa ka pamilok.

Karon sultihan ko kamo unsay nahitabo niining tulo ka managhigala. Ang higala nga nagpabilin sa rooftop natangtang sa unibersidad sa Japan nga maoy iyang gipaningkamutan nga siya madawat ug hinoon siya gipapauli. Ang higala nga mibiya sa party nianang gabhiona uban ni John nakahuman og eskwela sa Japan ug mipadayon pagkuha og degree sa duha ka pinakamaayong unibersidad sa Estados Unidos. Ang iyang trabaho nakapabalik niya sa Asya, diin natagamtaman niya ang dakong kalampusan sa propesyon. Mapasalamaton siya hangtud karon sa maisugong ehemplo ni John. Alang ni John, ang nindot nga mga resulta sa iyang kinabuhi daghan kaayo. Ang iyang panahon sa Japan nianang tuiga miresulta sa malipayong kaminyoon ug pagkatawo sa duha ka anak nga lalaki. Nahimo siyang malampuson kaayo nga negosyante ug bag-ohay lang nahimong propesor sa unibersidad sa Japan. Hunahunaa kon unsa kaha ka lahi ang iyang kinabuhi kon wala pa siyay kaisug nga mobiya sa party nianang importanting gabii sa Japan.3

Batan-ong mga lalaki, may mga panahon nga kamo, sama ni John, kinahanglang mopakita sa inyong matarung nga kaisug bisan anaa ang inyong mga higala, ang resulta niini tingali pagbugal-bugal ug kaulawan. Dugang pa, sa inyong kalibutan, ang pakig-away batok sa dautan mahimo usab nga gibugno diha sa kahilum, atubangan sa screen. Ang teknolohiya uban sa dakong kaayohan niini nagdala usab og mga hagit nga wala masugati sa mga henerasyon nga nag-una kaninyo. Sa bag-ong nasyonal nga survey nasayran nga ang mga batan-on karon wala lang matintal sa makapabalaka nga butang matag adlaw dili lamang sa eskwelahan apan sa internet usab. Nasayran nga ang mga batan-on nga nabantang sa mga palainom o paggamit og druga diha sa internet mas lagmit katulo o kaupat nga mogamit niini. Mikomentaryo sa survey, ang kanhi US cabinet secretary miingon: “Ang survey niining tuiga nagpakita og bag-ong matang sa peer pressure—ang digital peer pressure. Ang digital peer pressure molabaw pa sa mga higala ug kabataan nga ilang gikauban. Moataki kini sa panimalay ug diha sa kwarto sa bata pinaagi sa Internet.”4 Ang pagpakita sa matarung nga kaisug usahay ingon ra ka yano sa pag-klik o dili pag-klik. Ang mga misyonaryo gitudloan gikan sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo, “Unsay imong gipili nga hunahunaon ug buhaton kon ikaw rang usa ug nagtuo ka nga walay usa nga nagtan-aw mao ang usa ka lig-ong sukdanan sa imong hiyas.”5 Magmaisugon! Magmalig-on! “Barug kamo sa balaan nga mga dapit, ug ayaw pagbalhin.”6

Batan-ong mga lalaki, ako mosaad nga ang Ginoo mohatag ninyo og gahum. “Kay kita wala sa Dios hatagi’g espiritu sa katalaw; kondili sa espiritu sa gahum.”7 Siya moganti kaninyo sa inyong kaisug ug matarung nga kinaiya—uban sa kamaya ug kalipay. Ang ingon nga kaisug mao ang resulta sa inyong hugot nga pagtuo kang Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula, inyong pag-ampo, ug pagsunod sa mga sugo.

Si Presidente N. Eldon Tanner miingon: “Ang usa ka batang lalaki sa eskwelahan makahimo og dakong impluwensya alang sa kaayohan. Ang usa ka batan-ong lalaki sa football team, o sa kampus, o kuyog sa mga kauban sa trabaho, pinaagi sa pagsunod sa ebanghelyo, pagtahud sa iyang priesthood, ug pagbarug sa matarung, makahimo og dili malitok nga kaayohan. Kasagaran makasinati kamo og pagsaway ug pagbugal-bugal bisan niadtong nagtuo sama sa inyong gituohan, bisan kon morespeto sila ninyo sa pagbuhat sa matarung. Apan hinumdumi nga ang Manluluwas mismo gisakit, gibugal-bugalan, gilud-an, ug dayon gilansang kay wala siya mapaling sa iyang gituohan. Nakapamalandong ba kamo kon unsa kaha ang nahitabo kon naluya siya ug miingon, ‘Ah, unsay kapuslanan niini?’ ug mibiya sa iyang pagmisyon? Gusto ba kitang mohunong, o magmaisugong mga sulugoon bisan sa tanang oposisyon ug kadautan sa kalibutan? Magmaisugon kita sa pagbarug ug pagaiphon nga tinuod, maunungong sumusunod ni Kristo.”8

Ako modapit kaninyo nga himoang takus ang inyong kaugalingon sama sa 2,000 nga batan-ong kasundalohan pinaagi sa walay kahadlok sa pagkaisug isip takus nga naghupot sa priesthood. Hinumdumi, unsay inyong gihimo, asa kamo moadto, ug ang inyong makita maoy motino kon kinsa kamo sa umaabut. Kinsay gusto ninyo nga kamo mahimo? Mahimong usa ka takus nga deacon, teacher, priest. Paghimo og tumong nga mahimong takus nga modawat sa sunod nga ordinansa sa tukmang edad ug sa katapusan modawat sa Melchizedek Priesthood. Dalan kini sa pagkamatarung nga nagdapit og langitnong panabang. Ang Ginoo namahayag, “Diha sa mga ordinansa niana, ang gahum sa pagkadiosnon gipakita.”9

Ang mga ginikanan, mga lider sa priesthood, ug ang propetikanhong prayoridad nga naa sa pamplet nga Katungdanan ngadto sa Dios ug sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan mogiya kaninyo.

Si Presidente Thomas S. Monson bag-ohay lang mitambag:

“Aron sa paghimo sa [mga desisyon] sa maalamong paagi, gikinahanglan ang kaisug—ang kaisug nga mosulti og dili, ang kaisug nga mosulti og oo. …

“Nangamuyo ako kaninyo sa paghimo og determinasyon … karon mismo, dili mosimang gikan sa dalan nga padulong ngadto sa atong tumong: kinabuhing dayon uban sa atong Amahan sa Langit.”10

Sama sa pagtubag sa 2,000 nga kasundalohan sa panawagan sa ilang lider, si Helaman, ug mipundok sa ilang kaisug, kamo makahimo sa ingon pinaagi sa pagsunod sa inyong lider nga propeta, si Presidente Thomas S. Monson.

Mga batan-ong naghupot sa Aaronic Priesthood, sa pagtapos ako mohatag sa akong pagpamatuod kabahin sa Dios nga Amahan ug ni Jesukristo ug sa mga pulong ni Joseph Smith: “Mga kaigsoonan, kita dili ba mopadayon sa hilabihan ka mahinungdanon nga katuyoan? Padayon ug ayaw pagsibug. Pagmaisugon, mga kaigsoonan; ug sa kanunay, ngadto sa kadaugan!”11. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran

  Mubo nga mga Sulat

  1. Alma 53:20.

  2. Mosiah 18:9.

  3. Personal nga istorya nga gisaysay ngadto sa tigsulat.

  4. Si Joseph A. Califano Jr., founder ug chairman emeritus sa National Center on Addiction and Substance Abuse sa Columbia University, sa press release kabahin sa research, casacolumbia.org.

  5. Isangyaw ang akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 143.

  6. Doktrina ug mga Pakigsaad 87:8.

  7. 2 Timoteo 1:7.

  8. N. Eldon Tanner, “For They Loved the Praise of Men More Than the Praise of God,” Ensign, Nob. 1975, 74–75.

  9. Doktrina ug mga Pakigsaad 84:20.

  10. Thomas S. Monson, “ Ang Tulo ka mga K sa Pagpili,” Liahona, Nob. 2010, 68.

  11. Doktrina ug mga Pakigsaad 128:22.