Přeskočit hlavní navigační panel
Říjen 2012 | Buďte odvážní, silní a aktivní

Buďte odvážní, silní a aktivní

Říjen 2012 Generální konference

[Buďte hodni], podobně jako oněch 2 000 mladých bojovníků, … být způsobilými nositeli kněžství tím, že budete odvážní.

Dnes večer se cítím zvlášť požehnán tím, že mohu mluvit jako biskup k mladým mužům, nositelům Aronova kněžství, kteří se shromáždili po celém světě na tomto všeobecném kněžském shromáždění. Podělím se s vámi o slova z Knihy Mormonovy popisující Helamana a jeho 2 000 mladých bojovníků. Tento verš vám poskytne náhled na charakter oněch mladých mužů v dávné době – a inspiraci pro vás, mladé muže posledních dnů. Cituji svůj oblíbený verš: „A oni všichni byli mladí mužové a byli nesmírně udatní svou odvahou, a také silou a přičinlivostí; ale vizte, to nebylo vše – byli to mužové, kteří byli věrní za všech dob.“1 Odvaha, síla, přičinlivost a věrnost – jak obdivuhodné charakterové rysy!

Rád bych se zaměřil na první vlastnost, která je popisuje – „udatní svou odvahou“. Toto podle mě popisuje odhodlání těchto mladých mužů odvážně dělat to, co je správné, neboli, jak to vyjádřil Alma, „státi jako svědkové Boží za všech dob … a na všech místech“.2 Těchto 2 000 mladých bojovníků mělo bezpočet příležitostí svou odvahu projevit. I každý z vás v životě prožije důležité okamžiky, kdy budete muset být odvážní. Jeden můj přítel, který se jmenuje John, se se mnou podělil o jeden takový okamžik ze svého života.

Před několika lety byl John přijat na prestižní japonskou univerzitu. Měl se zapojit do mezinárodního studentského programu s mnoha dalšími vynikajícími studenty z celého světa. Někteří se přihlásili s nadějí, že prohloubí své porozumění kultuře a jazyku, jiní to považovali za odrazový můstek k možné profesní kariéře a zaměstnání v Japonsku, všichni ale opustili domov a vydali se studovat do zahraničí.

Krátce poté, co John přijel do Japonska, se mezi zahraničními studenty rozneslo, že se na střeše soukromé rezidence bude konat večírek. Onoho večera se John se dvěma přáteli vydali na uvedenou adresu.

Když John a jeho přátelé vyjeli výtahem do horního patra budovy, vystoupali úzkým schodištěm na střechu a začali se bavit s ostatními. Večírek se protahoval a atmosféra se změnila. Večírek začal být hlučnější, hudba hlasitější, alkohol tekl proudem a John se začal cítit nepříjemně. Pak někdo najednou začal organizovat studenty do kruhu s úmyslem nechat kolovat marihuanové cigarety. John se zatvářil znechuceně a ihned sdělil svým dvěma přátelům, že je na čase odejít. Jeden z nich téměř s výsměchem odvětil: „Johne, nic na tom není – budeme jen stát v kruhu a až na nás přijde řada, nebudeme kouřit, ale předáme cigaretu dál. A tak se před všemi nebudeme muset ztrapnit tím, že odejdeme.“ Znělo to jednoduše, ale Johnovi to nepřipadalo správné. Věděl, že musí druhým oznámit svůj úmysl a jednat podle něj. Během okamžiku sebral odvahu a řekl ostatním, že si mohou dělat, co chtějí, ale on odchází. Jeden jeho přítel se rozhodl zůstat a přidat se k ostatním v kruhu; druhý se váhavě vydal za Johnem po schodišti dolů k výtahu. Když se otevřely dveře výtahu, k jejich velkému překvapení se z něho vyhrnuli policisté a vyběhli po schodišti na střechu. John a jeho přítel nastoupili do výtahu a odjeli.

Když se na střeše objevila policie, studenti rychle odhodili drogy ze střechy dolů, aby nebyli dopadeni. Policisté ale nejprve zajistili schodiště a pak všechny, kdo byli na střeše, nechali postavit se do řady a vyzvali je, aby dali obě ruce před sebe. Policisté pak procházeli podél řady a pečlivě čichem zkoumali palec a ukazovák každého studenta. Všichni, kteří v ruce drželi marihuanu, ať již ji kouřili, nebo ne, byli uznáni vinnými a následky byly dalekosáhlé. Téměř bez výjimky byli studenti, kteří zůstali na střeše, vyloučeni ze své univerzity, a ti, kteří byli z tohoto zločinu usvědčeni, byli z Japonska pravděpodobně deportováni. Sny o získání vzdělání, roky příprav a možnosti nalezení budoucího zaměstnání v Japonsku se v jediném okamžiku rozplynuly.

Dovolte mi říci vám, co se stalo oněm třem přátelům. Ten, který na střeše zůstal, byl z japonské univerzity, na kterou se tak usilovně snažil dostat, vyloučen, a musel se vrátit domů. Ten, který z večírku odešel s Johnem, studium v Japonsku dokončil a poté získal tituly na dvou špičkových univerzitách ve Spojených státech. Jeho kariéra ho zavedla zpátky do Asie, kde dosáhl velkého profesního úspěchu. Dodnes je velmi vděčný za Johnův příklad odvahy. Pokud jde o Johna, důsledky toho, co udělal, jsou v jeho životě nezměrné. Během pobytu v Japonsku se šťastně oženil a posléze se mu narodili dva synové. Je velmi úspěšným podnikatelem a nedávno se stal profesorem na jedné japonské univerzitě. Představte si, jak jiný by byl jeho život, kdyby kdysi onoho důležitého dne v Japonsku neměl odvahu odejít z večírku.3

Mladí muži, přijdou okamžiky, kdy, podobně jako John, budete muset prokázat spravedlivou odvahu před zraky svých vrstevníků, kvůli čemuž se vám mohou vysmívat a uvádět vás do rozpaků. Kromě toho se ve vašem světě budou šarvátky s protivníkem odehrávat také na nenápadném a osamoceném bitevním poli před vaším monitorem. Technologie kromě významného užitku přinášejí také problémy, s nimiž se generace před vámi nesetkaly. Nedávný celonárodní průzkum ukázal, že v dnešní době se dospívající mládež ve znepokojující míře setkává s pokušením každý den nejen ve škole, ale i v kybernetickém světě. Zjistilo se, že u dospívajících, kteří byli na sociálních sítích vystaveni obrázkům pití alkoholu nebo braní drog, byla třikrát až čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou pít alkohol a brát drogy také. Bývalý tajemník vlády Spojených států o tomto průzkumu řekl: „Letošní průzkum odhaluje nový druh silného vlivu vrstevníků – digitální vliv vrstevníků. Digitální vliv vrstevníků sahá za hranice toho, jaký vliv mají na děti jejich kamarádi a ti, se kterými si děti venku hrají. Vniká do domova a pokoje dítěte prostřednictvím internetu.“4 Projev spravedlivé odvahy bude mít často tak nenápadnou podobu jako kliknout, či nekliknout. Misionáři se v příručce Kažte evangelium mé učí: „To, na co se rozhodnete myslet a co se rozhodnete dělat, když jste o samotě a když věříte, že se nikdo nedívá, je silným měřítkem vaší ctnosti.“5 Buďte odvážní! Buďte silní! „Stůjte na svatých místech a nepohněte se.“6

Mladí muži, slibuji vám, že Pán vás obdaří mocí. Neboť „nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci“.7 Za vaši odvahu a spravedlivé chování vás odmění štěstím a radostí. Tato odvaha bude vedlejším produktem vaší víry v Ježíše Krista a v Jeho Usmíření, vašich modliteb a vaší poslušnosti přikázání.

President N. Eldon Tanner řekl: „Jeden malý chlapec na školním dvoře může mít mocný vliv ve věci dobra. Jeden mladý muž ve fotbalovém mužstvu nebo v areálu univerzity nebo mezi spolupracovníky může díky tomu, že žije podle evangelia, ctí kněžství a stojí za tím, co je správné, vykonat mnoho dobra. Často se setkáte s kritikou a posměchem dokonce i od těch, kteří věří tomu, čemu vy, i když vás možná respektují za to, že děláte něco správného. Pamatujte však na to, že i samotného Spasitele mučili, vysmívali se Mu, plivali na Něj a nakonec Ho ukřižovali, protože neslevil ze svého přesvědčení. Zamysleli jste se někdy nad tím, co by se stalo, kdyby povolil a řekl: ‚K čemu to všechno je?‘ a poté se svého poslání vzdal? Chceme být zbabělci, nebo chceme být udatnými služebníky navzdory veškerému protivenství a zlu ve světě? Mějme odvahu stát si za svým a být počítáni mezi věrné a oddané následovníky Kristovy.“8

Vyzývám vás, abyste, podobně jako oněch 2 000 mladých bojovníků, byli hodni být způsobilými nositeli kněžství tím, že budete odvážní. Pamatujte na to, že to, co děláte, kam chodíte a na co se díváte, formuje to, kým se stanete. Kým se chcete stát? Staňte se způsobilým jáhnem, způsobilým učitelem, způsobilým knězem. Dejte si za cíl, abyste již nyní byli hodni vstoupit do chrámu, abyste byli hodni obdržet v odpovídajícím věku další obřady a nakonec přijmout Melchisedechovo kněžství. Toto je cesta spravedlivosti, která přivolává božskou pomoc. Pán prohlásil: „V obřadech jeho se projevuje moc božskosti.“9

Cestou vás povedou rodiče, vedoucí kněžství a prorocké priority, jež se nacházejí ve vašich brožurkách Povinnost vůči Bohu a Pro posílení mládeže.

President Thomas S. Monson nedávno radil:

„Abychom se rozhodovali moudře, je zapotřebí odvahy – odvahy říci ‚ne‘ a odvahy říci ‚ano‘. …

Naléhám na vás, abyste se rozhodli právě … nyní, že se neodchýlíte od cesty, která vede k našemu cíli – k věčnému životu s naším Otcem v nebi.“10

Tak jako 2 000 bojovníků přijalo výzvu k boji od svého vůdce Helamana a sebralo odvahu, i vy můžete udělat totéž, když budete následovat svého vůdce a proroka, presidenta Thomase S. Monsona.

Moji mladí nositelé Aronova kněžství, na závěr vydávám svědectví o Bohu Otci a Ježíši Kristu a o těchto slovech Josepha Smitha: „Bratří, nepůjdeme dál v tak veliké věci? Jděte kupředu, a ne zpátky. Odvahu, bratří; a dál, dál k vítězství!“11 Ve jménu Ježíše Krista, amen.

Ukázat odkazySkrýt odkazy

  Odkazy

  1. Alma 53:20.

  2. Mosiáš 18:9.

  3. Příběh ze života vyprávěný autorovi.

  4. Joseph A. Califano Jr., zakladatel a emeritní předseda National Center on Addiction and Substance Abuse v Columbia University, v tiskové zprávě týkající se tohoto výzkumu, casacolumbia.org.

  5. Kažte evangelium mé: Příručka k misionářské službě (2005), 118.

  6. Nauka a smlouvy 87:8.

  7. 2. Timoteovi 1:7.

  8. N. Eldon Tanner, „For They Loved the Praise of Men More Than the Praise of God“, Ensign, Nov. 1975, 74–75.

  9. Nauka a smlouvy 84:20.

  10. Thomas S. Monson, „Tři aspekty rozhodnutí“, Liahona, listopad 2010, 68.

  11. Nauka a smlouvy 128:22.