Preskočiť panel hlavné možnosti
Október 2012 | Buďte udatní v odvahe, sile a v činorodosti

Buďte udatní v odvahe, sile a v činorodosti

Október 2012 Generálna konferencia

Staňte sa takými ako tých 2000 mladých vojakov tým, že budete udatní v odvahe ako hodní držitelia kňazstva.

Dnes večer sa cítim obzvlášť požehnaný tým, že ako biskup hovorím k mladým mužom, držiteľom Áronovho kňazstva, zhromaždeným z celého sveta na toto kňazské zasadanie. Podelím sa s vami o príbeh z Knihy Mormonovej, kde sa píše o Helamanovi a jeho 2000 mladých vojakoch. Tieto verše nám poskytnú porozumenie povahy mladých mužov v minulosti a inšpiráciu pre vás, mladých mužov posledných dní. V jednom obľúbenom verši sa hovorí, že to boli všetko mladí muži nesmierne udatní a odvážni, plní sily a činorodosti, ale to nebolo všetko – boli to muži, ktorí boli vždy verní1. Odvaha, sila, činorodosť a pravda, aké to obdivuhodné vlastnosti!

Rád by som sa zameral na prvú vlastnosť, ktorá ich opisuje – udatní v odvahe. Podľa mňa to opisuje presvedčenie týchto mladých mužov odvážne robiť to, čo je správne, alebo ako opisuje Alma, stáť ako svedkovia Boží vo všetkých dobách a na všetkých miestach2. Tých 2000 mladých vojakov malo množstvo okamihov na preukázanie svojej odvahy. Takisto každý z vás bude mať významné chvíle v živote, ktoré budú vyžadovať odvahu. Môj priateľ John sa so mnou podelil o jeden taký moment v jeho živote.

Pred pár rokmi bol John prijatý na prestížnu univerzitu v Japonsku. Mal byť súčasťou medzinárodného študijného programu spolu s mnohými ďalšími skvelými študentmi z celého sveta. Niektorí sa prihlásili dúfajúc, že si prehĺbia svoje porozumenie kultúry a jazyka, iní to vnímali ako odrazový mostík na konečnú profesiu a zamestnanie v Japonsku, ale všetci opustili domov, aby študovali v cudzej krajine.

Čoskoro po Johnovom príchode sa medzi zahraničnými študentmi rozšírila správa o párty na streche súkromnej rezidencie – bolo to pozvanie pre všetkých kvôli zoznámeniu sa s ostatnými. V ten večer sa John a dvaja priatelia vybrali na zmienenú adresu.

Po tom, ako sa vyviezli výťahom na najvyššie poschodie budovy, sa John a jeho priatelia vybrali po jednom úzkom schodisku, ktoré viedlo na strechu a začali sa rozprávať s ostatnými. Ako večer pokračoval, atmosféra sa zmenila. Hluk, hlasitosť hudby a alkohol sa zvyšovali priamo úmerne s Johnovým nepokojom. Potom zrazu začal niekto zhromažďovať študentov do veľkého kruhu, aby sa mohli podeliť o cigaretu marihuany. John sa zamračil a okamžite dal vedieť svojim dvom priateľom, že je čas odísť. Takmer s výsmechom jeden z nich odpovedal: „John, je to ľahké, jednoducho budeme stáť v kruhu a keď budeme na rade, namiesto fajčenia to pošleme ďalej. Tak sa nestrápnime pred ostatnými tým, že odídeme.“ Pre Johna to znelo jednoducho, ale nie správne. Vedel, že sa musí vyjadriť a konať. Chvíľu zbieral odvahu a povedal im, že môžu robiť, čo chcú, ale on odchádza. Jeden priateľ sa rozhodol ostať a pridať sa do kruhu; ten druhý neochotne nasledoval Johna dole schodmi, aby nastúpili do výťahu. Keď sa otvorili dvere výťahu, na ich prekvapenie sa odtiaľ vyhrnuli japonskí policajti, obišli ich a ponáhľali sa po schodoch na strechu. John a jeho priateľ nastúpili do výťahu a odišli.

Keď sa polícia objavila hore na schodoch, študenti rýchlo odhodili nezákonné drogy zo strechy, aby neboli prichytení. Avšak, po zaistení schodov, policajti postavili všetkých na streche do rady a každého požiadali, aby vystrel obe ruky. Potom policajti postupovali zaradom, pozorne ovoniavajúc palce a ukazováky študentov. Všetci tí, ktorí držali marihuanu, či už ju fajčili alebo nie, boli považovaní za vinných, a to malo obrovské následky. Takmer bez výnimky, študenti, ktorí ostali na streche, boli vylúčení zo svojich univerzít, boli uznaní vinnými zo zločinu a boli deportovaní z Japonska, a veľa rokov sa nemohli vrátiť späť. Sny o vzdelaní, roky príprav a možnosť budúceho zamestnania v Japonsku boli zmarené v jedinej chvíli.

Teraz mi dovoľte, aby som vám povedal, čo sa stalo tým trom priateľom. Ten, ktorý ostal na streche bol vylúčený z univerzity v Japonsku, na ktorú sa toľko nadrel, aby sa na ňu dostal, a musel sa vrátiť domov. Ten, ktorý odišiel z párty v ten večer s Johnom dokončil školu v Japonsku a získal tituly na dvoch najlepších univerzitách v Spojených štátoch. Jeho kariéra ho priviedla naspäť do Ázie, kde sa tešil z obrovského profesijného úspechu. Do dnešného dňa je vďačný Johnovmu odvážnemu príkladu. Pre Johna boli dôsledky v jeho živote nesmierne. Rok, ktorý strávil v Japonsku vyústil do šťastného manželstva, v ktorom sa mu neskôr narodili dvaja synovia. Je veľmi úspešným podnikateľom a nedávno sa stal profesorom na univerzite v Japonsku. Predstavte si, aký odlišný by bol jeho život, keby nemal odvahu odísť z párty v ten dôležitý večer v Japonsku3.

Mladí muži, budú obdobia, keď budete musieť, tak ako John, preukázať svoju spravodlivú odvahu pred očami svojich vrstovníkov a ktorej dôsledkom môže byť výsmech a pocit trápnosti. Navyše, v dnešnom svete techniky sa budú bitky s protivníkom bojovať na tichých, osamelých bojiskách pred vašou obrazovkou. Technológia s jej značnými výhodami tiež prináša výzvy, ktorým predchádzajúce generácie nečelili. Nedávny národný prieskum ukázal, že dnešní mladí ľudia nie sú pokúšaní na znepokojivej úrovni každý deň len v škole, ale tiež na počítačových sieťach. Ukázalo sa, že mladí ľudia, ktorí boli nechránení pred obrázkami pitia alkoholu alebo užívania drog na spoločenských sociálnych sieťach, boli trikrát zo štyroch náchylnejší, aby užívali alkohol alebo drogy. Bývalý minister vlády Spojených štátov, vyjadrujúc sa k tomuto prieskumu, vyhlásil: „Tohtoročný prieskum odhalil nový druh silného tlaku vrstovníkov, tlak vrstovníkov cez počítač. Tlak vrstovníkov cez počítač siaha za priateľov dieťaťa a detí, s ktorými chodí von. Napáda domov a izbu dieťaťa cez internet.“4 Preukázanie spravodlivej odvahy bude často sotva postrehnuteľné, tak ako kliknúť alebo nekliknúť. Misionári sú učení z Kážte Moje evanjelium: „Silným merítkom vašej cnosti je to, na čo myslíte a čo robíte vtedy, keď ste sám a keď veríte, že sa nikto nepozerá.“5 Buďte odvážni! Buďte silní! Stojte na svätých miestach a nepohnite sa.6

Mladí muži, sľubujem vám, že Pán vás posilní. „Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.“7 On vás ocení za vašu odvahu a spravodlivé správanie, šťastím a radosťou. Taká odvaha bude výsledkom vašej viery v Ježiša Krista a Jeho uzmierenie, vašich modlitieb a vašej poslušnosti prikázaní.

Prezident N. Eldon Tanner povedal: „Jeden mladý chlapec v škole môže mať mocný vplyv dobra. Jeden mladý muž vo futbalovom družstve alebo v areáli univerzity, alebo medzi spolupracovníkmi môže robiť nevýslovné dobro tým, že žije podľa evanjelia, ctí si kňazstvo a že sa postaví za to, čo je správne. Často zažijete veľa kritiky a výsmechu dokonca od tých, ktorí veria tomu, čo vy, aj keď by vás mali rešpektovať za to, že robíte to, čo je správne. Ale pamätajte si, že sám Spasiteľ bol mučený, vysmievaný, v sporoch a nakoniec ukrižovaný, pretože nezakolísal vo svojom presvedčení. Zastavili ste sa niekedy a premýšľali nad tým, čo by sa bolo stalo, keby ochabol a povedal:, Och, na čo je to dobré?‘ a opustil svoje poslanie? Chceme byť tými, kto nemá výdrž alebo chceme byť udatnými služobníkmi napriek všetkému odporu a zlu vo svete? Majme odvahu postaviť sa a byť považovaní za pravdivých, oddaných nasledovníkov Krista.“8

Vyzývam vás, aby ste sa stali takými ako tých 2000 mladých vojakov tým, že budete udatní v odvahe ako hodní držitelia kňazstva. Pamätajte si, to, čo robíte, kam idete a čo vidíte, určí to, kým sa stanete. Kým sa chcete stať? Staňte sa hodným diakonom, hodným učiteľom, hodným kňazom. Dajte si cieľ byť hodnými obdržať svoj ďalší obrad v správnom veku a nakoniec obdržať Melchisedekove kňazstvo. Toto je cesta spravodlivosti, ktorá privoláva božskú pomoc. Pán vyhlásil, že v týchto obradoch sa prejavuje moc božskosti.9

Rodičia, kňazskí vedúci a prorocké autority nachádzajú vo vašich príručkách Povinnosť voči Bohu a Pre posilnenie mládeže pomoc, ktorá vás na vašej ceste povedie.

Prezident Thomas S. Monson nedávno radil:

„Na to, aby sme činili [rozhodnutia] múdro je potrebná odvaha – odvaha povedať „Nie“, odvaha povedať „Áno“. … …

Úpenlivo vás prosím, aby ste sa rozhodli práve tu, … práve teraz, že sa neodchýlite z cesty, ktorá vedie k nášmu cieľu: večnému životu s naším Otcom v Nebi.“10

Práve tak ako odpovedalo tých 2000 vojakov na bojový pokrik svojho vodcu, Helamana, a spojili svoju udatnú odvahu, aj vy môžete urobiť to isté nasledovaním svojho prorockého vedúceho, prezidenta Thomasa S. Monsona.

Moji mladí držitelia Áronovho kňazstva, na záver vyjadrujem svoje svedectvo o Bohu Otcovi, o Ježišovi Kristovi a o slovách Josepha Smitha. Vyzýval nás, aby sme išli ďalej v takej veľkej veci. Hovoril, že by sme mali ísť dopredu, a nie späť, mať odvahu a ísť ďalej k víťazstvu.11 V mene Ježiša Krista, amen.

Ukázať odkazySkryť odkazy

  Poznámky

  1. Pozri Alma 53:20.

  2. Pozri Mosiáš 18:9.

  3. Osobný príbeh prerozprávaný autorovi.

  4. Joseph A. Califano ml., zakladateľ a vyslúžilý predseda Národného centra pre závislosť a zneužívanie na Kolumbijskej univerzite, vyšlo vo výtlačku týkajúceho sa výskumu, casacolumbia.org.

  5. Kážte Moje evanjelium: Sprievodca misionárskou službou (2004), 119.

  6. Pozri Náuka a zmluvy 87:8.

  7. 2. Timoteovi 1:7.

  8. N. Eldon Tanner, „For They Loved the Praise of Men More Than the Praise of God“, Ensign, november 1975, 74 – 75.

  9. Pozri Náuka a zmluvy 84:20.

  10. Thomas S. Monson, „Tri zásady voľby“, Generálna konferencia október 2010, 89.

  11. Pozri Náuka a zmluvy 128:22.