Hopp over hovednavigasjon
Oktober 2012 | Vær en mer kristen kristen

Vær en mer kristen kristen

Oktober 2012 Generalkonferanse

Dette er Kristi kall til alle kristne i dag: “Fø mine lam! … Fø mine får.”

Hva betyr det å være kristen?

En kristen har tro på Herren Jesus Kristus, at han i bokstavelig forstand er Guds Sønn, sendt av sin Fader for å lide for våre synder i den største kjærlighetshandling som vi kjenner som forsoningen.

En kristen tror at ved Faderens og hans Sønn Jesu Kristi nåde kan vi omvende oss, tilgi andre, holde budene og arve evig liv.

Ordet kristen indikerer at vi påtar oss Kristi navn. Vi gjør dette ved å bli døpt og motta Den hellige ånd ved håndspåleggelse av dem som har hansprestedømsmyndighet.

En kristen vet at gjennom tidene har Guds profeter alltid vitnet om Jesus Kristus. Denne samme Jesus, ledsaget av vår himmelske Fader, viste seg for profeten Joseph Smith i året 1820 og gjenga evangeliet og sin opprinnelige kirkes organisasjon.

Gjennom Skriftene og Joseph Smiths vitnesbyrd vet vi at Gud, vår himmelske Fader, har et herliggjort og fullkommengjort legeme av kjøtt og ben. Jesus Kristus er hans enbårne Sønn i kjødet. Den hellige ånd er en ånd i persons skikkelse hvis arbeid er å vitne om Faderen og Sønnen. Guddommen er tre adskilte og forskjellige personer, forenet i hensikt.

Med disse læresetningene som grunnlaget for vår tro, kan det være noen tvil eller debatt om at vi, som medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, er kristne? Men for alle kristne gjenstår et enkelt spørsmål: Hva slags kristne er vi? Med andre ord, hvordan ligger vi an i vår søken etter å følge Kristus?

Overvei sammen med meg to kristne disiplers opplevelse:

“Da han vandret langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror, Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere.

Jesus sier til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.

De forlot da straks sine garn og fulgte ham.”1

Som kristne i dag, har vi mulighet til å handle straks, umiddelbart og bestemt, akkurat som Peter og Andreas gjorde: “Straks forlot de sine garn og fulgte ham.”2 Vi blir også bedt om å forlate våre garn, å forkaste verdslige vaner, skikker og tradisjoner. Vi blir også kalt til å forsake våre synder. “Så kalte han til seg folket … og han sa til dem: Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.”3 Å nekte oss ugudelig oppførsel er begynnelsen på omvendelse, som bringer en mektig forandring i hjertet til vi “ikke har lyst til å gjøre ondt mer”.4

Denne endringen, kalt omvendelse til evangeliet, er bare mulig gjennom Frelseren. Jesus lovet: “Hvis menneskene kommer til meg, vil jeg vise dem deres svakhet… Og min nåde er tilstrekkelig for alle mennesker som ydmyker seg for meg, for hvis de ydmyker seg for meg og har tro på meg, da vil jeg la det svake bli til styrke for dem.”5 Når vi blir fornyet i Kristus, forandrer vår natur seg, og vi ønsker ikke lenger å gå tilbake til våre gamle vaner.

Likevel vil trofaste kristne alltid bli velsignet med å oppleve vanskeligheter og skuffelser. Når disse foredlende utfordringene kommer, kan vi bli fristet til å gå tilbake til våre gamle vaner. Etter Frelserens korsfestelse viste han seg for kvinnene og fortalte dem at brødrene ville finne ham i Galilea. Da Peter, seniorapostelen, kom tilbake til Galilea, gikk han også tilbake til det han kunne – det han følte seg vel med. “Jeg går av sted for å fiske,”6 forklarte han, og tok flere disipler med seg.

Faktisk fisket Peter og de andre hele natten uten å få fisk. Neste morgen kom Jesus til bredden og ropte til dem ute på vannet: “Kast garnet på høyre side.” Disiplene i båten fulgte Frelserens instruksjoner, og oppdaget snart at garnene på mirakuløst vis ble overfylt. Johannes gjenkjente Frelserens stemme, og Peter kastet seg straks i vannet og svømte til land.7

Til kristne som har vendt tilbake til sine gamle, mindre trofaste vaner, overvei Peters trofaste eksempel. Utsett det ikke. Kom og hør og gjenkjenn Mesterens stemme kalle. Vend så straks tilbake til ham og motta hans rike velsignelser igjen.

Da brødrene kom til land, fant de et festmåltid av fisk og brød. “Kom og spis,”8 inviterte Frelseren. Mens han ga dem mat, spurte han Peter tre ganger: “Simon, Johannes’ sønn, elsker du meg?” Da Peter uttrykte sin kjærlighet, ba Frelseren ham: “Fø mine lam!” … Fø mine får.”9

Dette er Kristi kall til alle kristne i dag: “Fø mine lam! … Fø mine får” – del mitt evangelium med både unge og gamle, og løft, velsign, trøst, oppmuntre og bygg dem opp, spesielt de som tenker og tror annerledes enn vi gjør. Vi før hans lam i våre hjem ved hvordan vi etterlever evangeliet: holder budene, ber, studerer Skriftene og etterligner hans kjærlighet. Vi før hans får i Kirken når vi tjener i prestedømsquorumer og hjelpeorganisasjoner. Og vi før hans får i hele verden ved å være gode kristne naboer og praktisere den sanne religion ved å besøke og tjene enkene, de farløse, de fattige og alle som er i nød.

For mange kan kallet til å være en kristen virke krevende, til og med overveldende. Men vi trenger ikke være redde eller føle oss utilstrekkelige. Frelseren har lovet at han vil gjøre oss i stand til sitt arbeid. “Følg meg,” sa han, “så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.”10 Når vi følger ham, velsigner han oss med gaver, talenter og styrke til å gjøre hans vilje, slik at vi kan gå utenfor vår trivselssone og gjøre ting vi aldri trodde var mulig. Dette kan bety å dele evangeliet med naboer, redde dem som er åndelig villfarne, reise på heltidsmisjon, arbeide i templet, oppdra et barn med spesielle behov, elske den fortapte, tjene en skrantende ledsager, utholde misforståelser eller gjennomgå lidelse. Det innebærer å forberede oss til å svare på hans kall ved å si: “Jeg går hvor du vil jeg skal gå, sier det du vil jeg skal si, gjør det du vil jeg skal gjøre, og jeg vil være den du vil jeg skal være.”11

For å være som vår himmelske Fader ønsker at vi skal være, følger vi Jesus Kristus. Jeg vitner om at han stadig kaller oss til å følge ham. Hvis du nettopp har begynt å lære om siste-dagers-helliges kristne engasjement, eller hvis du ikke har deltatt fullt ut i Kirken og ønsker å følge ham igjen – frykt ikke! Herrens første disipler var alle nye medlemmer av Kirken, nylig omvendt til hans evangelium. Jesus underviste tålmodig hver enkelt. Han hjalp dem å oppfylle sitt ansvar. Han kalte dem sine venner og la ned sitt liv for dem. Og han har allerede gjort det samme for deg og for meg.

Jeg vitner om at gjennom hans uendelige kjærlighet og nåde, kan vi bli mer kristne kristne. Overvei følgende Kristus-lignende egenskaper. Hvordan ligger vi an med å styrke dem i oss selv?

Kristen kjærlighet. Frelseren verdsatte alle. Han var vennlig og medfølende med alle, og forlot de nittini for å finne den ene,12 for “til og med hvert hår [vi] har på hodet, … er talt”13 for ham.

Kristen tro. Til tross for fristelser, prøvelser og forfølgelser stolte Frelseren på vår himmelske Fader og valgte å være trofast og lydig mot hans bud.

Kristent offer. Gjennom hele sitt liv ga Frelseren av sin tid, sin energi og til slutt, gjennom forsoningen, ga han seg selv slik at alle Guds barn kunne oppstå og ha mulighet til å arve evig liv.

Kristen omsorg. I likhet med den barmhjertige samaritan, strakte Frelseren seg stadig ut for å redde, elske og pleie mennesker rundt seg, uavhengig av deres kultur, tro eller omstendigheter.

Kristen tjeneste. Enten han trakk vann fra en brønn, laget et måltid av fisk eller vasket støvete føtter, brukte Frelseren sine dager til å tjene andre – løfte opp den trette og styrke den svake.

Kristen tålmodighet. I sin egen sorg og lidelse ventet Frelseren på sin Fader. Med tålmodighet venter han på at vi skal komme til oss selv og komme hjem til ham.

Kristen fred. Gjennom hele sitt virke oppfordret han til forståelse og fremmet fred. Spesielt blant disiplene lærte han at kristne ikke kan strides med andre kristne, tross deres meningsforskjeller.

Kristen tilgivelse. Han lærte oss å velsigne dem som forbanner oss. Han viste oss veien ved å be om at de som korsfestet ham, måtte bli tilgitt.

Kristen omvendelse. I likhet med Peter og Andreas er det mange som gjenkjenner evangeliets sannhet så snart de hører det. De blir omvendt umiddelbart. For andre kan det ta litt lenger tid. I en åpenbaring gitt gjennom Joseph Smith, sa Frelseren: “Det som er av Gud, er lys, og den som mottar lys og blir i Gud, mottar mer lys, og dette lys blir klarere og klarere inntil som ved høylys dag,”14 vår omvendelses høylyse dag. Jesus Kristus er “verdens lys og Forløser, Sannhetens Ånd”.15

Kristen utholdenhet til enden. Ikke i hele sitt liv ga Frelseren opp å gjøre sin Faders vilje, men fortsatte i rettferdighet, godhet, barmhjertighet og sannhet til slutten av sitt jordiske liv.

Dette er noen av kjennemerkene på dem som hører og gir akt på Frelserens stemme. Som et av hans spesielle vitner på jorden, bærer jeg mitt kristne vitnesbyrd om at han kaller til dere i dag: “Kom så og følg meg.”16 Kom og gå på veien som fører til evig lykke, glede og evig liv i vår himmelske Faders rike. I Jesu Kristi, vår Frelsers og Forløsers navn. Amen.

Vis henvisningerSkjul henvisninger

  Noter

  1. Matteus 4:18–20.

  2. Markus 1:18.

  3. Markus 8:34.

  4. Mosiah 5:2.

  5. Ether 12:27; uthevelse tilføyd.

  6. Johannes 21:3.

  7. Se Johannes 21:3–8.

  8. Johannes 21:12.

  9. Se Johannes 21:15–17.

  10. Matteus 4:19; uthevelse tilføyd.

  11. Se “Kan hende det er på fjellets sti,” Salmer, nr. 165.

  12. Se Matteus 18:12–14.

  13. Lukas 12:7.

  14. Lære og pakter 50:24.

  15. Lære og pakter 93:9.

  16. Lukas 18:22.