Preskočiť panel hlavné možnosti
Október 2012 | Byť kresťanskejším kresťanom

Byť kresťanskejším kresťanom

Október 2012 Generálna konferencia

This is the call of Christ to every Christian today: “Feed my lambs. … Feed my sheep.”

Čo to znamená byť kresťanom?

Kresťan verí v Pána Ježiša Krista a v to, že je doslovným Synom Božím, ktorého Jeho Otec poslal, aby trpel za naše hriechy vo vrcholnom skutku lásky, ktorý poznáme ako uzmierenie.

Kresťan verí, že skrze milosť Boha Otca a Jeho Syna, Ježiša Krista, môžeme činiť pokánie, odpúšťať druhým, zachovávať prikázania a zdediť večný život.

Slovo kresťan naznačuje, že na seba berieme meno Kristovo. A to činíme tým, že sa dáme pokrstiť a prijmeme dar Ducha Svätého kladením rúk tých, ktorí sú držiteľmi Jeho kňazskej právomoci.

Kresťan vie, že v priebehu vekov Boží proroci vždy svedčili o Ježišovi Kristovi. Ten istý Ježiš, sprevádzaný Nebeským Otcom, sa v roku 1820 ukázal prorokovi Josephovi Smithovi a znovuzriadil evanjelium a organizáciu Svojej pôvodnej Cirkvi.

Skrze písma a svedectvo Josepha Smitha vieme, že Boh, náš Nebeský Otec, má oslávené a dokonalé telo z mäsa a kostí. Ježiš Kristus je Jeho Jednorodený Syn v tele. Duch Svätý je duchovná bytosť, ktorej úlohou je svedčiť o Otcovi a Synovi. Božstvo sú tri oddelené a samostatné bytosti, ktoré sú zjednotené v zámere.

Vzhľadom na to, že tieto náuky tvoria základ našej viery, môžu byť nejaké pochybnosti či dohady o tom, že členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sú kresťania? Napriek tomu si každý kresťan musí položiť jednoduchú otázku: Akými sme kresťanmi? Inými slovami, ako sa nám darí v našom úsilí nasledovať Krista?

Zamyslite sa so mnou nad skúsenosťou dvoch kresťanských učeníkov:

„Keď chodil popri Galilejskom mori, uzrel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťali sieť do mora, lebo boli rybári,

a povedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!

A oni hneď zanechali siete a nasledovali Ho.“1

Ako kresťania máme dnes aj my príležitosť jednať hneď, okamžite a rázne, práve tak ako to učinili Peter a Ondrej: „Zanechali siete a nasledovali Ho.“2 Aj my sme vyzývaní, aby sme opustili svoje siete a vzdali sa svetských návykov a tradícií. Sme tiež vyzývaní, aby sme zanechali svoje hriechy. „Potom [Ježiš], privolávajúc zástup … povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“3 Keď sa očistíme od nevhodného správania sa, je to začiatok pokánia, ktoré prináša mocnú zmenu srdca, takže už nemáme viac sklon činiť zlo.4

Táto zmena nazývaná obrátenie je možná iba skrze Spasiteľa. Ježiš sľúbil: Ak ľudia prídu ku mne, ukážem im ich slabosti. … A milosť moja postačuje pre všetkých, ktorí sa pokoria predo mnou; lebo ak sa pokoria predo mnou a budú mať vieru vo mňa, potom učiním, že slabé veci sa pre nich stanú silnými.5 A keď sme obnovení v Kristovi, naša samotná prirodzenosť sa premení a my sa už nechceme viac vracať k starým spôsobom.

A predsa budú verní kresťania vždy požehnaní prežívaním ťažkostí a sklamaní. Keď tieto zušľachťujúce výzvy prídu, môžeme byť v pokušení vrátiť sa ku svojim starým zvykom. Spasiteľ sa po Svojom ukrižovaní zjavil ženám a povedal im, že ho bratia nájdu v Galilei. Keď sa Peter, služobne najstarší apoštol, vrátil do Galiley, vrátil sa tiež k tomu, čo vedel – k tomu, pri čom sa cítil dobre. „Idem loviť ryby,“6 vysvetlil a vzal so sebou niekoľko učeníkov.

A tak Peter a ostatní rybárčili celú noc, ale žiadnu rybu nechytili. Na druhý deň ráno sa na brehu objavil Ježiš a zavolal na nich cez vodu:„ Spustite sieť napravo od lode.“ Učeníci v lodi nasledovali Spasiteľovu radu a rýchlo prišli na to, že ich sieť sa zázračne naplnila až sa začala trhať. Ján okamžite rozpoznal Spasiteľov hlas a Peter sa okamžite vrhol do vody a plával k brehu.7

Vy, kresťania, ktorí ste sa navrátili ku svojim starým a menej verným zvykom, zvážte príklad verného Petra. Neotáľajte. Príďte, počúvajte a rozoznajte volajúci hlas Majstra. Potom sa k Nemu okamžite vráťte a znova získajte Jeho hojné požehnania.

Keď sa bratia vrátili na breh, našli tam hostinu pozostávajúcu z rýb a chleba. „Poďte a jedzte!“8 pozval ich Spasiteľ. Zatiaľ čo hodovali, trikrát sa Petra opýtal: „Šimon, syn Jonášov, miluješ ma?“ Keď Mu Peter vyjadril svoju lásku, Spasiteľ ho prosil: „Pas mojich baránkov. … Pas moje ovečky!“9

Toto je Kristova výzva ku každému kresťanovi i v dnešnej dobe: „Pas mojich baránkov. … Pas moje ovečky!“ – podeľ sa o Moje evanjelium s mladými i starými, pozdvihuj ich, žehnaj im, utešuj ich, povzbudzuj ich a posilňuj ich, obzvlášť tých, ktorí zmýšľajú a veria inak ako my. Vo svojej domácnosti pasieme Jeho ovečky tým, že žijeme podľa evanjelia: zachovávame prikázania, modlíme sa, študujeme písma a napodobňujeme Jeho lásku. V Cirkvi pasieme Jeho ovečky tým, že slúžime v kňazských kvórach a v pomocných organizáciách. A Jeho ovce po celom svete pasieme tým, že sme dobrými kresťanskými susedmi, ktorí praktizujú čisté náboženstvo – navštevujú vdovy, siroty, chudobných a všetkých, ktorí sú v núdzi.

Mnohým sa môže zdať, že výzva byť kresťanom je náročná, dokonca ohromujúca. My sa však nemusíme báť či sa cítiť neschopne. Spasiteľ sľúbil, že nás učiní schopnými zvládnuť Jeho dielo. „Poďte za mnou,“ povedal, „a urobím vás rybármi ľudí!“10 Keď Ho nasledujeme, žehná nám darmi, talentami a silou činiť Jeho vôľu, a umožňuje nám vystúpiť z našej zóny pohodlia a činiť to, čo sme nikdy predtým nemysleli, že bude možné. Tým môže byť delenie sa o evanjelium so susedmi, záchrana tých, ktorí sú duchovne stratení, služba na misii na plný úväzok, práca v chráme, výchova dieťaťa so zvláštnymi potrebami, láska k márnotratnému synovi, služba chorému manželovi, neurážanie sa pre nedorozumenia a vytrvanie v strastiach. To znamená, že sa pripravujeme, aby sme odpovedali na Jeho volanie slovami: „Pôjdem, kam chceš, aby som šiel; Poviem, čo Ty chceš, drahý môj Pane; (urobím čo Ty chceš, Pane;) budem taký, ako Ty chceš.“11

Aby sme sa stali tým, kým by nás chcel mať Nebeský Otec, nasledujeme Ježiša Krista. Svedčím o tom, že nás neustále vyzýva, aby sme Ho nasledovali. Nech už sa o záväzku Svätých neskorších dní, že budú kresťanmi, iba práve dozvedáte alebo ste sa v Cirkvi naplno nezapájali, ale chceli by ste Ho znova nasledovať – nebojte sa! Spasiteľovi prví učeníci boli všetci noví členovia Cirkvi, novo obrátení k Jeho evanjeliu. Ježiš každého z nich trpezlivo učil. Pomáhal im plniť ich zodpovednosti. Nazval ich Svojimi priateľmi a položil za nich Svoj život. A to isté urobil pre vás a aj pre mňa.

Znova svedčím, že skrze Jeho nekonečnú lásku a milosť sa môžeme stať kresťanskejšími kresťanmi. Zamyslite sa nad nasledovnými kresťanskými vlastnosťami. Ako sa nám darí ich upevňovať v sebe samých?

Kresťanská láska. Spasiteľ si vážil všetkých. Láskavý a súcitný Spasiteľ opustil deväťdesiatdeväť oviec, aby našiel jednu stratenú,12, lebo „aj vlasy na hlave [nám] všetky spočítal“13.

Kresťanská viera. Napriek pokušeniam, skúškam a prenasledovaniu Spasiteľ dôveroval Nebeskému Otcovi a rozhodol sa byť verný a poslúchať Jeho prikázania.

Kresťanská obeť. Spasiteľ po celý Svoj život venoval Svoj čas a Svoju energiu, a nakoniec skrze uzmierenie dal Seba samého, aby všetky deti Božie mohli byť vzkriesené a mali príležitosť zdediť večný život.

Kresťanská starostlivosť. Spasiteľ, podobne ako milosrdný Samaritán, neustále podával pomocnú ruku, zachraňoval, miloval a vyživoval tých, ktorí boli okolo Neho, bez ohľadu na ich kultúru, vierovyznanie či situáciu.

Kresťanská služba. Či už Spasiteľ naberal vodu zo studne, varil rybu alebo umýval zaprášené nohy, trávil Svoje dni službou druhým – pozdvihovaním unavených a posilňovaním slabých.

Kresťanská trpezlivosť. Vo Svojom vlastnom súžení a utrpení Spasiteľ čakal na Svojho Otca. Aj s nami má trpezlivosť, keď čaká, kým prídeme sami k sebe a prídeme domov k Nemu.

Kresťanský pokoj. Spasiteľ po celú Svoju službu nabádal k porozumeniu a zasadzoval sa o pokoj. Učil, obzvlášť medzi Svojimi učeníkmi, že kresťan sa nemôže sváriť s ostatnými kresťanmi, bez ohľadu na to, v čom sa líšia.

Kresťanské odpustenie. Učil nás žehnať tým, ktorí nás preklínajú. Ukázal nám cestu, keď sa modlil o to, aby tým, ktorí Ho ukrižovali bolo odpustené.

Kresťanské obrátenie. Mnohí, podobne ako Peter a Andrej, poznajú pravdivosť evanjelia hneď ako ho začujú. Sú okamžite obrátení. Iným to môže trvať dlhšie. V zjavení danom skrze Josepha Smitha Spasiteľ učil: To, čo je od Boha je svetlo; a ten, kto prijíma svetlo a zostáva v Bohu, prijíma viac svetla; a to svetlo je jasnejšie a jasnejšie, až príde dokonalý deň14, dokonalý deň nášho obrátenia. Ježiš Kristu je svetlo a Vykupiteľ sveta; Duch pravdy.15

Kresťanská vytrvalosť do konca. Po všetky Svoje dni Spasiteľ nikdy neprestal činiť vôľu Svojho Otca, ale pokračoval v spravodlivosti, dobrotivosti, milosrdenstve a pravde až do konca Svojho smrteľného života.

Toto sú niektoré vlastnosti tých, ktorí počujú Spasiteľov hlas a riadia sa ním. Ako jeden z Jeho zvláštnych svedkov tu na zemi vám vydávam svoje kresťanské svedectvo, že On vás dnes volá: „Príď, nasleduj ma.“16 Poďme kráčať po ceste vedúcej k večnému šťastiu, radosti a večnému životu v kráľovstve nášho Nebeského Otca. V mene Ježiša Krista, nášho Spasiteľa a Vykupiteľa, amen.

Ukázať odkazySkryť odkazy

  Poznámky

  1. Matúš 4:18 – 20.

  2. Marek 1:18.

  3. Marek 8:34.

  4. Pozri Mosiáš 5:2.

  5. Pozri Eter 12:27; zvýraznenie pridané.

  6. Ján 21:3.

  7. Pozri Ján 21:3 – 8.

  8. Ján 21:12.

  9. Pozri Ján 21:15 – 17.

  10. Matúš 4:19; zvýraznenie pridané.

  11. Pozri „Pôjdem, kam chceš, aby som šiel“ CPaPPD, str. 46.

  12. Pozri Matúš 18:12 – 14.

  13. Lukáš 12:7.

  14. Pozri NaZ 50:24.

  15. Pozri NaZ 93:9.

  16. Lukáš 18:22.