Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2012 | Avea o se Kerisiano Moni e Faapei o Keriso

Avea o se Kerisiano Moni e Faapei o Keriso

Oketopa 2012 Konafesi Aoao

O le valaau lenei a Keriso i Kerisiano uma i ona po nei: “Fafaga a’u tamai mamoe. … Fafaga a’u mamoe.”

O le a le uiga o le avea o se Kerisiano?

O se Kerisiano e faatuatua i le Alii o Iesu Keriso, o Ia o le Atalii moni o le Atua, na auina mai e Lona Tama e puapuagatia mo a tatou agasala i le faatinoga aupito maualuga o le alofa ua tatou iloaina o le Togiola.

O se Kerisiano e talitonu faapea o le alofa tunoa o le Atua le Tama ma Lona Alo, o Iesu Keriso, e mafai ai ona tatou salamo, faamagalo atu i isi, tausia poloaiga, ma maua ai le ola e faavavau.

O le upu Kerisiano o lona uiga o le tauaveina i o tatou luga o le suafa o Keriso. Tatou te faia lenei mea e ala i le papatisoina ma le mauaina o le meaalofa o le Agaga Paia e ala i le faaee o lima, o i latou o umia Lana pule paia o le perisitua.

O se Kerisiano na te iloa o augatupulaga uma lava, e molimau atu ai perofeta e le aunoa e uiga ia Iesu Keriso. O le Iesu lava lena, na afifio mai ma le Tama Faalelagi ma faaali atu i le Perofeta o Iosefa Samita i le tausaga e 1820 ma toefuatai mai le talalelei ma le faatulagaga o Lana uluai Ekalesia.

Ua auala mai i tusitusiga paia ma le molimau a Iosefa Samita, ua tatou iloa ai o le Atua, lo tatou Tama Faavavau e i ai se tino mamalu ma le atoatoa o aano ma ivi. O Iesu Keriso o Lona Alo Pele e Toatasi na fanaua i la le tino. O le Agaga Paia o se peresona o agaga, o lana galuega o le molimau mai i le Tama ma le Alo. O le Aiga Atua o ni tagata mavaevae e toatolu, e tasi i lo latou faamoemoe.

Faatasi ai ma nei aoaoga faavae ua fai ma faavae o lo tatou faatuatua, pe mafai ea ona i ai se masalosalo po o se finauga o i tatou, i le avea ai ma tagata o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, o ni Kerisiano? Ae mo Kerisiano uma, e i ai lava se fesili faigofie: o a ituaiga o Kerisiano e i ai i tatou? I se isi faaupuga, o faapefea mai la tatou malaga e mulimuli ia Keriso?

Tatou mafaufau i aafiaga o ni soo Kerisiano se toalua:

“Ua savali ane Iesu e latalata ane i le vai o Kalilaia, ona silafia lea e ia o le uso e toalua, o Simona ua igoa ia Peteru, ma Aneterea lona uso ua la lafo le upega i le vai: aua o tagata fai faiva i laua.

“Ona fetalai atu lea o ia ia te i laua, Ina mulimuli mai ia ia te au, ou te faia oulua ma fai faiva i tagata.

“Ona la tuua loa lea o laua upega, a e mulimuli atu ia te ia.”1

I le avea ai ma Kerisiano i nei ona po, ua tatou maua le avanoa e galulue ai loa lava, i le taimi nei, ma le naunautai, pei lava ona sa faia e Peteru ma Aneterea: “na la tuua o la upega, ae mulimuli atu ia te ia.”2 Ua valaauina foi i tatou e tuua o tatou upega, ia lafoai mausa faalelalolagi, o tu ma agaifanua, ma uputuu. Ua valaauina foi i tatou e lafoai a tatou agasala. “Ina ua valaau atu [Iesu] i le motu o tagata e o mai ia te ia …, na ia fetalai atu ia te i latou, Ai se fia mulimuli mai ia te au, aua ne’i usiusitai o ia ia te ia, a ia ave e ia lona satauro, i le mulimuli mai ai ia te au.”3 O le faafitia o outou lava mai amioga le mama, o le amataga lea o le salamo, lea e aumaia ai se suiga tele o le loto seia oo ina “le toe i ai se manao e faia mea leaga.”4

O lenei suiga, ua faaigoaina o le liua, e na o le Faaola lava e mafai ai. Ua folafola mai e Iesu: “Afai e o mai tagata ia te au o le a ou faaali atu ia te i latou o latou vaivaiga. … Ma ua lava lou alofa tunoa mo tagata uma o e e latou te faalotomaualaloina i latou lava i ou luma, ma faatuatua mai ia te au, ona Ou faia lea o mea vaivai ia avea ma mea malolosi ia te i latou.”5 A tatou faafouina i tatou ia Keriso, o le a suia o tatou natura ma tatou le toe mananao ai e toe foi i o tatou uiga tuai.

E ui i lea, o Kerisiano faamaoni o le a faamanuiaina pea e le aunoa e oo i faigata ma mea e le fiafia ai. A oo mai nei luitau e faaleleia ai, e mafai ona tofotofoina i tatou e toe foi i o tatou uiga masani. Ina ua mavae le Faasatauroga o le Faaola, sa faaali atu o Ia i tamaitai ma ta’u atu i ai o le a maua o Ia e ona uso i Kalilaia. Ina ua toe foi Peteru, le Aposetolo sinia i Kalilaia, sa toe foi o ia i le mea sa ia iloa—le mea sa fiafia o ia e fai. “Ou te alu ou te fagota,”6 sa ia fai atu ai, ma sa ia aveina nisi o soo faatasi ma Ia.

Ioe, na fagogota Peteru ma isi i le po atoa e aunoa ma se i’a na maua. O le taeao na sosoo ai, sa oo atu ai Iesu i le apitaogalu ma valaau atu ia te i latou i le sami, “Ina lafo ia le upega i le itu matau.” Sa mulimuli soo sa i totonu o le vaa i le faatonuga a le Faaola ma na vave ona iloaina o se vavega lea ua faatumulia ai o latou upega i i’a. Na iloa e Ioane le siufofoga o le Faaola, ma sa oso ifo loa lava Peteru i le vai ma aau atu i le apitaogalu.7

I Kerisiano ua toe foi i o latou uiga tuai, uiga e le lelei, mafaufau i le faataitaiga faamaoni a Peteru. Aua nei faatuai. O mai e faalogo ma iloa le leo o le Matai ua valaau mai. Ona toe foi vave mai lea ia te ia ma toe maua ai Ana faamanuiaga sautualasi.

Ina ua toe taliu mai le au soo i le apitaogalu, sa latou maua mai se taumafataga o i’a ma areto. “O mai ina aai,”8 o le valaaulia lea a le Faaola. A o Ia fafagaina i latou, sa Ia fesili faatolu ia Peteru, “Simona e, le atalii o Iona, pe sili mai lou alofa ia te au?” Ina ua ta’u atu e Peteru lona alofa, sa talosaga atu le Faaola ia te ia, “Fafaga i a’u tamai mamoe. … Fafaga i a’u mamoe.”9

O le valaau lenei a Keriso i Kerisiano uma i ona po nei: “Fafaga a’u tamai mamoe. … Fafaga a’u mamoe”—faasoa atu la’u talalelei i tagata uma tusa lava po o le a le matua, ia sii a’e, faamanuia, faamafanafana, faamalosiau, ma galueaiina i latou, aemaise i latou o e e eseese o latou manatu ma talitonuga nai lo tatou. Tatou te fafaga Ana tamai mamoe i o tatou aiga e ala i le ala tatou te ola ai i le talalelei: tausia o poloaiga, tatalo, suesue i tusitusiga paia, ma faaa’oa’o i Lona alofa. Tatou te fafaga Ana mamoe i le Ekalesia pe a tatou galulue i korama o le perisitua ma faalapotopotoga a ausilali. Tatou te fafagaina foi Ana mamoe i le lalolagi atoa i le avea ai ma tuaoi Kerisiano lelei, faatino le tapuaiga mama a’ia’i o le asiasi ma auauna atu i fafine ua oti a latou tane, o fanau matuaoti, o e matitiva, ma i latou uma e manaomia le fesoasoani.

Mo le toatele, o le valaau e avea o se Kerisiano e mafai ona foliga faigata, ma lofituina. Ae e le tatau ona tatou fefefe pe manatu ua le agavaa. Ua folafola mai le Faaola o le a Ia faia ia tatou agavaa ma gafatia Lana galuega. “Mulimuli mai ia te au,” na Ia fetalai mai ai, “o le a Ou faia outou ma faifaiva i tagata.”10 A tatou mulimuli ia te Ia, Na te faamanuiaina i tatou i meaalofa, taleni, ma le malosi e faia ai Lona finagalo, ma mafai ai ona tatou faia ni mea e sili atu ma o tatou tulaga ua masani ai e fai ai ni mea sa tatou lei mafaufauina muamua e mafai ona fai. O lona uiga, o le faasoa atu o le talalelei i tuaoi, lavea’iina o i latou ua leiloloa faaleagaga, auauna atu i se misiona tala’i, faigaluega i le malumalu, tausiaina o se tamaitiiti e i ai ni manaoga faapitoa, alofa i le tagata agasala ua toe fia foi mai, tautuaina o se soa ua gasegase, onosa’ia o le le femalamalamaa’i, po o le mafatia i ni puapuaga. O lona uiga o le sauniuni o i tatou lava e tali atu i Lana valaau e ala i le fai atu, “Ou te alu i mea e te tofia; Au afioga ou te alagaina; Ou te faia le mea e te finagalo ai; Avea a’u e pei ona e tofia.”11

Ina ia avea ma ē e finagalo le Tama Faalelagi e avea ai i tatou, ia tatou mulimuli ia Iesu Keriso. Ou te molimau atu o loo valaau mai pea lava pea o Ia tatou te mulimuli atu ia te Ia. Afai o lea faatoa e aoao nei i le tautinoga faa-Kerisiano a le Au Paia o Aso e Gata Ai, pe e te lei auai atoatoa foi i le Ekalesia ma ua e manao e toe mulimuli ia te Ia—aua e te fefe! O uluai soo o le Alii, o ni tagata fou uma lava o le Ekalesia, faatoa liua i Lana talalelei. Sa aoaoina ma le onosai e Iesu i latou taitoatasi. Sa fesoasoani o Ia ia i latou e faataunuu o latou tiutetauave. Sa Ia valaauina i latou o Ana uo ma sa Ia ofoina atu Lona soifua mo i latou. Ma ua uma foi ona Ia faia le mea lava lena e tasi mo oe ma au.

Ou te molimau atu o Lona alofa e le i’u ma Lona alofa tunoa, e mafai ai ona tatou avea ma Kerisiano e faapei o Keriso. Mafaufau i uiga auaumama nei faa-Keriso. O faapefea ona tatou faamalolosia i tatou lava?

Alofa faa-Kerisiano. E taua i le Faaola tagata uma. E agalelei ma agaalofa i tagata uma, na Ia tuua le ivasefulu ma le iva ae saili le tasi,12 aua “o lauulu o [o tatou] ulu ua … faitaulia uma”13 ia te Ia.

Faatuatua faa-Kerisiano. E ui i tofotofoga, faigata, ma sauaga, ae sa faatuatuaina lava e le Faaola lo tatou Tama Faalelagi ma sa filifili ai e faatuatua ma usiusitai i Ana poloaiga.

Ositaulaga faa-Kerisiano. I Lona soifuaga atoa, sa tuuina atu ai e le Faaola Lona taimi, Lona malosi, ma i’u ai e ala i le Togiola, na Ia ofoina atu ai Ia lava ina ia mafai ona toetutu fanau uma a le Atua ma maua le avanoa e fai ai mo latou tofi le ola e faavavau.

Tausiga faa-Kerisiano. Faapei o le Samaria agalelei, sa faapena foi ona aapa atu e le aunoa le Faaola e laveai, alofa, ma faafailele tagata sa vagaia o Ia, tusa lava po o a a latou aganuu, talitonuga, po o tulaga na i ai.

Auaunaga faa-Kerisiano. Pe o le asuvai mai i se vaieli, kukaina o i’a mo se tausamiga, po o le mulumuluina o vae pefupefua, sa faaalu lava e le Faaola Ona aso e auauna atu ai i isi—si’i a’e e ua le lavavā ma faamalolosia e ua vaivai.

Onosai faa-Kerisiano. I Ona lava faanoanoaga ma mafatiaga, sa faatalitali atu le Faaola i Lona Tama. Faatasi ai ma le onosai mo i tatou, o loo faatalitali mai ma le onosai o Ia ia tatou iloa le mea tonu, ma tatou toe foi atu ia te Ia i le aiga.

Filemu faa-Kerisiano. I Lana auaunaga atoa, sa Ia uunaia ai le malamalama ma faalauiloa le filemu. Aemaise lava i Ona soo, sa Ia aoao atu ai e le mafai e Kerisiano ona femisaa’i ma isi Kerisiano, tusa lava po o a o latou eseesega.

Faamagaloga faa-Kerisiano. Sa Ia aoao mai i tatou e faamanuia atu ia i latou e fetuu mai ia i tatou. Sa Ia faaali mai ia i tatou le auala e ala i le tatalo atu ia faamagalo i latou sa faasatauroina o Ia.

Liua faa-Kerisiano. E faapei foi o Peteru ma Aneterea, e toatele sa iloa le moni o le talalelei i le taimi lava na latou faalogo ai i ai. Na liua ai lava i lena taimi. O isi, e umi atu se taimi. I se faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita, sa aoao mai ai e le Faaola, “O le mea e mai i le Atua o le malamalama lea; ma o ia o le e mauaina le malamalama, ma tumau pea i le Atua, e mauaina le malamalama atili; ma o lena malamalama o le a tupu susulu ma malamalama tele pea lava pea seia oo i le aso e atoatoa ai,”14 le aso atoatoa o lo tatou liua. O Iesu Keriso o “le malamalama ma le Togiola o le lalolagi; o le Agaga o le upumoni.”15

Tumau faa-Kerisiano e oo i le iuga. I Lona soifuaga atoa lava, e lei fiu lava le Faaola i le faia o le finagalo o Lona Tama, ae sa faaauau pea i le amiotonu, agalelei, alofa mutimutivale, ma le upumoni e oo i le iuga o Lona soifua i la le tino.

O nisi nei o uiga o i latou o ē faalogo ma gauai atu i le siufofoga o le Faaola. I le avea ai o se tasi o Ana molimau faapitoa i le lalolagi, ou te tuuina atu ai la’u molimau faa-Kerisiano o loo valaau mai o Ia ia te oe i le aso, “Sau, ma mulimuli mai ia te au.”16 Sau e savali i le ala e tau atu i le fiafia e faavavau, olioli, ma le ola e faavavau i le malo o lo tatou Tama Faalelagi. I le suafa o Iesu Keriso, lo tatou Faaola ma le Togiola, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino