Laktawan ang main navigation
Oktubre 2012 | Batanyi ang Inyong Kaugalingon

Batanyi ang Inyong Kaugalingon

Oktubre 2012 Kinatibuk-ang Komperensya

Pabilin kamo sa dalan sa priesthood pinaagi sa pagpalambo sa inyong pagkakabig ug paglig-on sa inyong pamilya. Likayi ang mga trahedya pinaagi sa pagpatalinghug sa espirituhanong pahimatngon nga “Pagbantay” nga gibutang sa Dios ug sa mga propeta diha sa atong agianan.

Sa batan-on pa ko, ang among pamilya mag-drayb tangas sa Rocky Mountains sa Amerika aron mobisita sa mga apohan. Ang karsada magsugod sa patag nga may mga sagebrush, dayon mosaka, sa may tag-as nga mga pine tree, ug sa katapusan ngadto sa kakahoyan ug mga kasagbutan sa bukid, diin among makita ang lagyo nga mga dapit.

Apan kining matahum nga karsada dili hingpit nga luwas. Kasagaran sa highway gikabkab sa ngilit sa pang-pang nga bukid. Sa pagprotekta sa mga nagbiyahe, ang tighimo sa karsada mibutang og mga ali ug mga pahimatngon nga nag-ingon “Pagbantay: Mga Bato Mangatagak.” Nakabantay mi og igong rason alang niini nga mga pasidaan. May dagkong bato nga nagkatag sa kilid sa sapa ubos sa pang-pang. Panagsa makita namo ang mga nangagusbat nga sakyanan ubos sa canyon, usa ka subo nga timailhan sa mga drayber nga pakyas sa pagtuman sa pasidaan.

Panumpa ug Pakigsaad sa Priesthood

Mga kaigsoonan, matag usa kaninyo nakahimo, o sa dili madugay mohimo, sa panumpa ug pakigsaad sa Melchizedek Priesthood.1 Niana nga pakigsaad nalakip ang mahimayaong panaw nga nagsugod sa pagdawat sa mas ubos ug mas taas nga priesthood, nag-uswag pinaagi sa pagpalambo sa atong calling, ug kanunayng naningkamot nga maangkon ang dakong panalangin sa Dios, hangtud atong madawat ang “tanan nga iya [sa] Amahan.”2

Ang maalamong tigdesinyo niining dalan sa celestial nagbutang og mga pahimatngon alang sa atong panaw. Ang panumpa ug pakigsaad sa priesthood aduna niining gikinahanglan nato nga pasidaan: “Ug Ako karon mohatag nganha kaninyo og sugo sa pagbantay mahitungod sa inyong mga kaugalingon.”3

Nganong ang Ginoo misugo kanato sa pagbantay? Siya nasayud nga si Satanas tinuod nga nilalang4 nga nagtinguha sa pagguyod sa atong kalag ngadto sa bung-aw sa kaalaot.5 Ang Dios nasayud sab nga anaa sa mga tighupot sa priesthood ang “kinaiyanhon nga tawo”6 “kalagmitang malayo sa Dios.”7 Busa ang mga propeta nagdapit kanato sa “pagsalikway sa bating kinaiya”8 ug “pagsunod ni Kristo”9 pinaagi sa hugot nga pagtuo, paghinulsol, makaluwas nga mga ordinansa, ug pagpakabuhi sa ebanghelyo.

Paglikay sa Trahedya

Samtang nagpalambo sa priesthoood, si bisan kinsa maguyod paubos kon dili siya magbantay. Kamo ba natingala ug nasubo sa wala damhang pagkapukan sa usa ka maayo kaayo nga batan-ong lalaki, sa bag-ong nauli sa misyon, sa tinahud nga lider sa priesthood, o gimahal nga sakop sa pamilya?

Ang istorya ni David sa Daang Tugon usa ka ehemplo sa nausik nga gahum sa priesthood. Bisan iyang napilde si Goliath samtang batan-on pa ug nagpuyo og matarung sa daghang dekada,10 kining hari nga propeta madutlan gihapon sa espirituhanong paagi. Niadtong kritikal nga higayon sa dihang iyang nakita gikan sa iyang rooftop ang naligo nga gwapang si Bathsheba, walay tigbantay sa moral nga diha sa duol aron makasinggit, “Pagbantay, David, mailad ka!” Ang iyang kapakyas sa pagbantay mahitungod sa iyang kaugalingon11 ug pagsunod sa aghat sa Espiritu12 misangput sa pagkawala sa iyang mahangturong pamilya.13

Mga kaigsoonan, bisan si David nga lig-on nahilayo sa dalan sa kahimayaan, unsaon nato paglikay ang susamang kadangatan?

Ang halawom nga personal nga pagkakabig ug lig-ong relasyon sa pamilya mao ang duha ka ali [guardrails] nga makapaanaa nato kanunay sa langitnong dalan.

Nasayud niini, si Satanas nagbutang og mga babag nga makadaut sa atong pagkakabig ug pamilya diha sa atong dalan. Salamat, si Jesukristo ug ang Iyang mga propeta nagbutang og mga pahimatngon sa “Pagbantay” diha sa dalan. Sila kanunayng nagpasidaan kanato sa garbo nga makadaut sa pagkakabig14 ug sa mga sala nga makapatibulaag sa pamilya sama sa kasuko, kadawo, ug kahigal.

Kaniadto, si Moises mitambag, “Magabantay ka aron dili mahikalimot sa Ginoo.”15 Sa atong pas-pas ug puno sa kalingawan nga kalibutan, ang katawhan dali nga “makalimot sa Ginoo, … dali nga makabuhat og dautan, ug malingla pinaagi sa usa nga dautan.”16

Pagpalambo sa Pagkakabig ug Pagpalig-on sa Pamilya

Aron magpabiling luwas diha sa dalan sa priesthood bisan pa sa mga tintasyon, hinumduman nato ang unom ka sukaranang baruganan aron mapalambo ang pagkakabig ug malig-on ang pamilya.

Una, ang pag-ampo sa kanunay makatabang nga maangkon ang langitnong panabang aron “makabuntog ni Satanas.”17 Si Jesus mipasidaan sa mga tighupot sa priesthood nga “magbantay, kay si Satanas nagtinguha sa pag-ayag [kaninyo],” Iyang gipatuman ang pag-ampo isip paagi batok sa tintasyon.18 Si Presidente Thomas S. Monson mitudlo: “Kon bisan kinsa kanato nahinay sa pagpatalinghug ngadto sa tambag nga mag-ampo kanunay, walay mas maayo nga panahon sa pagsugod kay sa karon. … Ang usa ka tawo dili gayud magbarug nga mas taas pa kon siya magluhod.”19

Ikaduha, ang pagtuon sa karaan ug karon nga kasulatan makakonekta nato sa Dios. Ang Ginoo mipasidaan sa mga miyembro sa Simbahan nga “magbantay giunsa nila pagdawat [ang mga propeta] basin pa unya og sila motan-aw nga usa ka butang nga walay bili, ug dad-on ubos sa panghimaraut tungod niana, ug masayop ug makasala.”20 Aron makalikay niining grabeng panghimaraut, kita magkugi sa pagbasa sa kasulatan ingon man ang mga magasin ug website sa Simbahan aron “matambagan sa personal nga paagi sa piniling propeta [sa Ginoo].”21

Ikatulo, ang takus nga pag-apil sa mga ordinansa makaandam nato sa pagdawat “sa Espiritu Santo alang sa [atong] paggiya.”22 Sa dihang ang Manluluwas mipasidaan, “Pagbantay kay tingali unya og kamo malimbungan,” Siya misaad nga dili ta malimbungan kon kita “mangita … sa labing maayo nga mga gasa” sa Espiritu.23 Ang takus nga pag-ambit sa sakrament matag semana makapahimo sa mga miyembro nga “kanunay makabaton sa iyang Espiritu uban kanila.”24 Sa pagsimba diha sa templo kita “modawat sa usa ka kahingpitan sa Espiritu Santo.”25

Ikaupat, ang pagpakita og tinuorayng gugma mao ang importante sa personal nga pagkakabig ug relasyon sa pamilya. Si Haring Benjamin mimando, “Pag-amping tingali pa unya og adunay moabut nga mga panagbingkil taliwala kaninyo.”26 Ayaw kalimot nga si Satanas ang “amahan sa panagbingkil”27 ug nagtinguha nga ang pamilya “manag-away ug managbingkil.”28 Kaigsoonan, kon kita mag-abusar sa emosyonal, sa pulong, o sa pisikal nga paagi ngadto sa sakop sa pamilya, o manglupig ni bisan kinsa, mawala kanato ang gahum sa priesthood.29 Kontrolaha ang kasuko. Ang mga sakop sa pamilya kinahanglang makadungog og mga panalangin sa atong ba-ba, dili mga tunglo. Kita ang moimpluwensya sa uban pinaagi sa pagdani, pagkamainantuson, kalumo, kaaghup, tiunay nga paghigugma, kamabination, ug gugmang putli.30

Ikalima, ang pagsunod sa balaod sa ikapulo mahinungdanong elemento sa hugot nga pagtuo ug panaghiusa sa pamilya. Kay si Satanas mogamit sa kahakog ug tinguha sa kabtangan aron malayo ang pamilya sa dalan sa celestial, si Jesus mitambag, “Likayi ang tanang dagway sa kadalo.”31 Ang kadalo malikayan kon kita moplano sa atong kita, mobayad og matinuorong ikapulo ug sobra nga halad sa puasa, mobadyet sa galastuhon, molikay sa utang, motigum, ug mapaningkamuton sa kaugalingon. Ang saad sa Dios kanato mao, “Unaha ninyo pagpangita ang gingharian, ug ang pagkamatarung sa Dios, ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo.”32

Ikaunom, ang hingpit nga pagsunod sa balaod sa kaputli makapahimo nato nga masaligong mobarug sa “atubangan sa Dios” uban sa Espiritu Santo nga atong “kauban sa kanunay.”33 Si Satanas moatake sa hiyas ug kaminyoon gamit ang sobra nga kahigal. Dihang ang Ginoo mipasidaan sa mga mananapaw nga “magbantay ug maghinulsol sa labing madali,” ang Iyang gipasabut lapas pa sa pisikal nga buhat sa pagpanapaw lakip ang bastos nga panghunahuna nga nag-una niini.34 Ang modernong mga propeta ug apostoles karon kanunay ug klarong namulong kabahin sa hampak [plague] sa pornograpiya. Si Presidente Gordon B. Hinckley mitudlo: Ang [pornograpiya] susama sa mapintas nga unos, nagalaglag sa tagsa-tagsa ug mga pamilya, miguba sa hingpit sa unsay maayo ug maanindot. … Ang panahon miabut na ni bisan kinsa kanato ang apil niini sa pagbira sa atong kaugalingon gikan sa kalapukan.”35 Kon kamo gitintal sa pagsupak sa balaod sa kaputli sa bisan unsa nga matang, sunda ang ehemplo ni Jose sa Ehipto kinsa “mikalagiw, ug migula sa gawas.”36

Kining unom ka sukaranang baruganan makatabang sa mga tighupot sa priesthood nga magpadayon sa dalan paingon sa langit nga luwas diha sa espirituhanong mga ali sa personal nga pagkakabig ug relasyon sa pamilya. Mga kabatan-onan, ang pagsunod niining mga baruganan makaandam kaninyo alang sa mga pakigsaad sa templo, sa full-time nga misyon, ug sa mahangturong kaminyoon. Mga bana ug amahan, ang pagpakabuhi subay sa mga baruganan makapasarang ninyo nga modumala sa pagkamatarung sa panimalay, moserbisyo isip espiritwal nga lider sa panimalay, uban sa inyong asawa isip kapikas.37

Magpabilin sa Dalan sa Priesthood

Balik sa akong kasinatian isip batan-ong lalaki, nakahinumdom ko nga nagsakay agi sa Rocky Mountains. Human makaagi og pahimatngon nga “Pagbantay: Mga Bato Mangatagak” nakabantay akong papa og gagmayng mga bato nga anaa sa dalan sa among atubangan. Dali niyang gipahunong ang sakyanan, natagak ang bato nga sama ka dako sa bola sa baketball sa among duol. Gipaabut ni papa nga mahunong ang pagdahili sa mga bato sa dili pa mi mopadayon. Ang makanunayong atensyon ug diha dayon nga pagtuman sa akong amahan misiguro nga ang among pamilya luwas nga makaabut sa padulngan.

Mga igsoon, si Satanas nagtinguha “sa paglaglag sa kalag sa mga tawo.”38 Kon ang inyong kalag nagkaluya sa espirituhanong paagi, hunong sa dili pa mo mahulog, ug balik sa dalan.39 Kon inyong gibati nga ang inyong kalag nawad-an sa pagkaespirituhanon kay wala mo motuman sa mga pahimatngon nga “Pagbantay” ug nakasala, ako mopamatuod nga pinaagi sa kinasingkasing nga paghinulsol ug gahum sa pag-ula ni Jesukristo, kamo mabayaw ug makabalik sa dalan sa Dios padulong sa langit.40

Si Jesus mitudlo, “Likayi ninyo … ang pagpakaaron-ingon.”41 Kon dili kamo takus sa priesthood, palihug pakigsulti sa inyong bishop, kinsa makatabang ninyo sa paghinulsol. Pagmaisugon nga bisan tuod ang Ginoo misugo, “Pagbantay …, ug ayaw na pagpakasala,”42 Siya usab misaad: “Ako, ang Ginoo, mopasaylo kaninyo. … Padayon sa inyong mga kinabuhi ug ayaw na pagpakasala.”43

Modapit ko sa tanan nga magpabilin sa dalan sa priesthood pinaagi sa pagpalambo sa pagkakabig ug paglig-on sa inyong pamilya. Mga pag-ampo, kasulatan, ug ordinansa makapalambo sa pagkakabig. Gugma, ikapulo, ug kaputli makapalig-on sa pamilya. Mga pag-ampo, kasulatan, ug mga ordinansa makapalambo sa pagkakabig. Gugma, ikapulo, ug ang kaputli molig-on sa pamilya. Likayi ang trahedya pinaagi sa pagsunod sa espirituhanong mga pahimatngon nga “Pagbantay” nga gibutang sa Dios ug sa mga propeta. Paningkamot sa pagsunod sa hingpit nga ehemplo ni Jesukristo, kinsa “nag-antus sa mga pagtintal ug wala manumbaling kanila.”44

Ako mosaad nga kon ang mga lalaki motuman sa pakigsaad sa priesthood sa “pagbantay mahitungod sa inyong mga kaugalingon,”45 kita ug ang atong pamilya luwas nga makaabut sa celestial nga gingharian. Ako mopamatuod sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran