Přeskočit hlavní navigační panel
Říjen 2012 | Mějte se na pozoru ohledně sebe

Mějte se na pozoru ohledně sebe

Říjen 2012 Generální konference

[Zůstaňte] na kněžské cestě tím, že budete upevňovat své obrácení a posilovat svou rodinu. … Chraňte se před tragédií tím, že se budete řídit duchovními varovnými cedulemi, které nám do cesty umísťují Bůh a proroci.

Když jsem byl mladý, naše rodina musela k návštěvě prarodičů přejet americké Skalisté hory. Cesta začínala v rovinaté oblasti poseté pelyňkem, pak stoupala po příkrých borovicových svazích, až se nakonec vynořila v lesích s topoly a horskými lukami, odkud bylo vidět nekonečně daleko.

Tato nádherná silnice však nebyla zcela bezpečná. Velká část dálnice byla postavena ve strmém úbočí. Aby stavbaři ochránili projíždějící auta, umístili na silnici svodidla a cedule s nápisem „Pozor, padající kamení!“. Viděli jsme spoustu důvodů pro tato varování. Okolí koryta řeky, která byla hluboko pod svahem, bylo poseto kameny a balvany. Občas jsme na dně kaňonu viděli i pomačkaná auta, což byl tragický příklad řidičů, kteří si pozor nedávali.

Přísaha a smlouva kněžství

Bratří, každý z vás se zavázal, nebo se brzy zaváže, přísahou a smlouvou Melchisedechova kněžství.1 Součástí této smlouvy je nádherná cesta, jež začíná přijetím jak menšího, tak vyššího kněžství, pokračuje přes zvelebování našich povolání a stoupá stále výš a výš až k Božím svrchovaným požehnáním, až obdržíme „vše, co [má] Otec“.2

Moudrý návrhář této celestiální silnice nám na cestu umístil varovné cedule. Součástí přísahy a smlouvy kněžství je toto sebezpytující varování: „Nyní vám dávám přikázání, abyste se měli na pozoru ohledně sebe.“3

Proč nám Bůh přikazuje, abychom se měli na pozoru? On ví, že Satan je skutečná bytost4, která usiluje o stažení naší duše do propasti bídy.5 Bůh také ví, že v každém nositeli kněžství je skrytý „přirozený člověk“6, který má sklon bloudit.7 A proto nás proroci vyzývají, abychom „svlékli s sebe starého člověka“8 a oblékli Krista9 skrze víru, pokání, spásné obřady a každodenní život podle evangelia.

Jak se vyhnout tragédii

Každý chlapec či muž, zatímco stoupá po kněžské cestě, může být stahován dolů, pokud se nemá na pozoru. Překvapil vás někdy nebo vám zlomil srdce neočekávaný pád nějakého znamenitého mladého muže, navrátivšího se misionáře, uznávaného vedoucího kněžství nebo milovaného člena rodiny?

Tragickým příkladem zmařené kněžské moci je příběh Davida ve Starém zákoně. Přestože v mládí přemohl Goliáše a po celá desetiletí žil spravedlivě,10 tento prorok a král byl i tak duchovně zranitelný. V onom kritickém okamžiku, kdy ze střechy uviděl koupající se Betsabé, nebyl nablízku žádný mravní strážce, který by zakřičel: „Davide, ty blázne, dávej pozor!“ To, že se neměl ohledně sebe na pozoru11 a že nejednal podle nabádání Ducha,12 vedlo k tomu, že se připravil o věčnou rodinu.13

Bratří, když i mocný David může být smeten z cesty vedoucí k oslavení, jak se můžeme vyvarovat podobného údělu?

Zůstat na nebeské dálnici nám pomáhají dvojitá svodidla hlubokého osobního obrácení a silných rodinných vztahů.

Satan to ví, a tak nám do kněžské cesty dává balvany, které ničí naše obrácení a rozbíjejí rodiny. Ježíš Kristus a Jeho proroci ale naštěstí umístili na cestu varovné cedule. Soustavně nás varují před pýchou, která ničí obrácení,14 a před hříchy, jež rozbíjejí rodiny, jako jsou hněv, chamtivost a smyslnost.

Mojžíš před dávnou dobou radil: „Varuj se, abys nezapomenul na Hospodina.“15 I dnes, v našem hektickém a zábavou přesyceném světě, lidé rychle „zapomínají na Pána, … [a] jsou rychl[í] v tom, aby činil[i] nepravost a byl[i] sveden[i] zlým“.16

Upevňujme obrácení a posilujme rodinu

Abychom zůstali bezpečně na kněžské cestě uprostřed padajícího kamení v podobě pokušení, připomenu nám šest základních zásad, které upevňují obrácení a posilují rodinu.

Zaprvé – neustálá modlitba otevírá dveře božské pomoci, abychom mohli „poraziti Satana“.17 Pokaždé, když Ježíš varuje nositele kněžství, aby se měli „na pozoru, neboť Satan si přeje [vás] prosívati“, předepisuje modlitbu jako lék proti pokušení.18 President Thomas S. Monson učil: „Pokud byl někdo z nás pomalý v tom, aby dbal na radu modlit se vždy, není vhodnější chvíle začít než právě nyní. … Člověk nikdy není větší, než když klečí na kolenou.“19

Zadruhé – studium dávných i novodobých písem nás spojuje s Bohem. Pán varoval členy Církve, aby „se [měli] na pozoru, jak … pohlížejí [na proroky], aby nebyl[i] pokládán[i] za nicotnou věc a aby oni tím nebyli přivedeni v odsouzení a neklopýtli a nepadli“.20 Abychom se vyvarovali tohoto závažného odsouzení, máme svědomitě číst písma a také církevní časopisy a internetové stránky, díky nimž můžeme „důvěrným a osobním způsobem obdržet rady od [Pánova] vyvoleného proroka“.21

Zatřetí – když se způsobile účastníme obřadů, připravujeme se na to, abychom si „vzali … Svatého Ducha za průvodce svého“.22 Když Spasitel řekl: „Varujte se toho, abyste nebyli oklamáni,“ slíbil nám, že oklamáni nebudeme, pokud budeme „[usilovat] dychtivě o nejlepší dary“ Ducha.23 Když členové každý týden způsobile přijímají svátost, jsou oprávněni „vždy míti jeho Ducha, aby byl s nimi“.24 A při uctívání v chrámu můžeme „obdržeti plnost Ducha Svatého“.25

Začtvrté – jádrem osobního obrácení a rodinných vztahů je projevování nelíčené lásky. Král Beniamin přikázal: „Varuj se, aby mezi vámi nevyvstaly sváry.“26 Nikdy nezapomeňte, že Satan je „otcem sváru“27 a usiluje o to, aby členové rodiny „měl[i] potyčky a hádal[i] se spolu“.28 Bratří, když zneužíváme či týráme jakéhokoli člena rodiny – duševně, slovně či fyzicky – nebo když někoho šikanujeme, ztrácíme kněžskou moc.29 Ovládejte svůj hněv. Členové rodiny mají z našich úst slýchávat požehnání, ne proklínání. Ovlivňovat druhé máme pouze přesvědčováním, shovívavostí, jemností, mírností, láskou nepředstíranou, laskavostí a pravou láskou.30

Zapáté – poslušnost zákona desátku je zásadní součástí víry a rodinné jednoty. Protože Satan používá chamtivost a honbu za majetkem k tomu, aby smetl rodiny z celestiální dálnice, Ježíš radí: „Vystříhejte se od lakomství.“31 Lakomství neboli žádostivost potlačujeme tím, že si rozpočítáme svůj příjem, platíme poctivý desátek a štědré postní oběti, plánujeme nutné výdaje, vyhýbáme se zbytečným dluhům, spoříme na budoucí potřeby a stáváme se časně soběstačnými. Bůh nám slíbil: „Hledejte nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno.“32

Zašesté – žijeme-li plně podle zákona cudnosti, získáváme důvěru stát „v přítomnosti Boží“ s Duchem Svatým jako svým „stálým společníkem“.33 Satan útočí na ctnost a manželství lavinou obscénností. Když Pán varoval cizoložníky, ať se „mají na pozoru a rychle činí pokání“, Jeho definice se netýkala jen fyzického cizoložství, ale také smyslných myšlenek, které mu předcházejí.34 Novodobí proroci a apoštolové hovoří často a jasně o epidemii pornografie. President Gordon B. Hinckley učil: „[Pornografie] je … jako řádění bouře, jež ničí jednotlivce a rodiny a zcela boří to, co bylo kdysi zdravé a krásné. … Přišel čas, aby se kdokoli z nás, kdo se tím zaobírá, z této bažiny vysvobodil.“35 Jste-li pokoušeni přestoupit zákon cudnosti jakýmkoli způsobem, řiďte se příkladem Jozefa z Egypta, který „utekl, a vyšel ven“.36

Těchto šest základních zásad pomáhá nositelům kněžství i nadále stoupat po nebeské dálnici a držet se bezpečně mezi duchovními svodidly v podobě osobního obrácení a rodinných vztahů. Mladí muži, budete-li poslušni těchto zásad, připraví vás to na chrámové smlouvy, misionářskou službu na plný úvazek a na věčné manželství. Manželé a otcové, budete-li žít podle těchto zásad, budete moci předsedat rodině ve spravedlivosti a sloužit jako její duchovní vedoucí spolu s manželkou jako svým rovnocenným partnerem.37 Kněžská cesta je cesta naplněná radostí.

Jak zůstat na kněžské cestě

Když se znovu vrátím ke svým zážitkům z mládí, vybavuje se mi jeden konkrétní přejezd Skalistých hor. Poté, co jsme projeli kolem cedule „Pozor, padající kamení!“, si tatínek všiml, jak na vozovku před námi padají menší kameny. Okamžitě zpomalil až téměř do zastavení, když vtom kolem nás prosvištěl balvan velikosti basketbalového míče. Tatínek počkal, dokud sprcha kamenů nepřestala. Díky neustálé pozornosti a okamžité reakci mého otce dorazila naše rodina bezpečně do svého cíle.

Bratří, Satan se snaží „zniči[t] duše lidské“.38 Pokud se vaše duše přibližuje okraji duchovního útesu, ihned se zastavte, než spadnete, a vraťte se zpět na cestu.39 Máte-li pocit, že vaše duše leží roztříštěná na dně kaňonu, místo aby se nacházela nahoře na kněžské cestě, protože jste nedbali varovných cedulí a zhřešili jste, svědčím o tom, že skrze upřímné pokání a moc smírné oběti Ježíše Krista můžete být pozvednuti a navráceni na Boží nebeskou dálnici.40

Ježíš učil: „Varujte [se] … pokrytství.“41 Pokud nejste hodni používat kněžství, jděte prosím za svým biskupem, který vám může pomoci činit pokání. Seberte odvahu, protože ačkoli Spasitel prohlašuje: „Varujte se … a zdržte se hříchu,“42 tak také slibuje: „Já, Pán, odpouštím vám. … Jděte cestou svou a nehřešte více.“43

Vyzývám každého chlapce a muže, abyste zůstali na kněžské cestě tím, že budete upevňovat své obrácení a posilovat svou rodinu. Modlitby, písma a obřady upevňují naše obrácení. Láska, desátek a cudnost posilují rodinu. Chraňte se před tragédií tím, že se budete řídit duchovními varovnými cedulemi, které nám do cesty umísťují Bůh a proroci. Následujte dokonalý příklad Ježíše Krista, který „vytrpěl pokušení, ale nedbal jich“.44

Slibuji, že když muži dodržují smlouvu kněžství, aby se „měli na pozoru ohledně sebe“,45 my i naše rodiny mohou být ujištěny, že jednou bezpečně a radostně dosáhneme oslavení v celestiálním království. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista, amen.

Ukázat odkazySkrýt odkazy