Jäta peamenüü vahele
Oktoober 2012 | Pange end tähele

Pange end tähele

Oktoober 2012 Üldkonverents

Püsige preesterluse teerajal, süvendades pöördumist ja tugevdades perekonda. … Vältige tragöödiat, pannes tähele vaimseid ettevaatusele manitsevaid märguandeid, mille Jumal ja prohvetid on meie teele asetanud.

Kui olin noor mees, oli meie perel tavaks üle Ameerika Kaljumägede vanavanematele külla sõita. Tee algas pujusid täis tasandikelt, tõusis mööda järske männimetsaga kaetud nõlvu ning jõudis lõpuks haavasalude ja mäginiitudeni, kust võis näha peaaegu igavikku.

Kaunis tee polnud siiski täiesti turvaline. Suurem osa maanteest oli rajatud järsule mäenõlvale. Reisijate kaitsmiseks olid ehitustöölised paigaldanud kaitsepiirdeid ja tähiseid, kus seisis „Ettevaatust! Varinguoht!”. Nägime küllalt põhjuseid, miks hoiatused olid välja pandud. Kaugele alla jääv jõesäng oli kividest ja rahnudest üle külvatud. Ajuti nägime kanjonipõhjas lömastatud autosid, mis teavitasid traagilisel kombel juhtidest, kes polnud olnud ettevaatlikud.

Preesterluse vanne ja leping

Vennad, igaüks teist on sõlminud või sõlmib peagi Melkisedeki preesterluse vande ja lepingu.1 Selles lepingus on hiilgav rännak, mis algab nii vähema kui ka kõrgema preesterluse saamisega, jätkub kutseid suurendades ja tõuseb üha kõrgemale Jumala suurimate õnnistusteni, kuni saame „kõik, mis on … Isal”2.

Selle selestilise tee tark looja on seadnud meie rännuteele ettevaatusele kutsuvad tähiseid. Preesterluse vanne ja leping sisaldab järgmist endasse süüvima panevat hoiatust: „Teile annan ma nüüd käsu: Pange end tähele.”3

Miks käsib Jumal meil olla tähelepanelik? Ta teab, et Saatan on tegelikult olemas4 ja püüab tõmmata meie hingi viletsuse kuristikku.5 Jumal teab ka seda, et preesterluse hoidjate seas hiilib „loomupärane inimene”6, kes on „aldis kõrvale kalduma”7. Seetõttu kutsuvad prohvetid meid jätma maha endine mina8 ja olema „Kristusega riietatud”9 usu, meeleparanduse ja päästvate talituste kaudu ning päevast päeva evangeeliumi järgi elades.

Tragöödia vältimine

Preesterluse rada pidi ülespoole pürgides võidakse iga poiss või mees, kes pole tähelepanelik, taas alla tirida. Kas olete olnud hämmastunud ja murest murtud, kui mõni silmapaistev noor mees, äsja koju naasnud misjonär, lugupeetud preesterluse juht või armastatud pereliige on ootamatult Kirikust eemaldunud?

Vana Testamendi lugu Taavetist on traagiline näide käest lastud preesterluse väest. Olgugi et ta sai noorena jagu Koljatist ja elas aastakümneid õigemeelselt10, oli prohvet-kuningas ikkagi vaimselt haavatav. Otsustaval hetkel, kui ta nägi katuselt, kuidas ilus Batseba ennast pesi, polnud tema läheduses ühtegi kõlbluse päästjat, kes hüüdnuks: „Vaata ette, rumal Taavet!” Kuna tal ei õnnestunud end tähele panna11 ja Vaimu õhutusi järgida12, jäi ta ilma oma igavesest perest.13

Vennad, kui isegi vägevat Taavetit saab ülenduse teelt eemale ajada, siis kuidas saaksime meie sellist saatust vältida?

Meid aitab teel taevasse hoida topeltpiire – sügav isiklik pöördumine ja tugevad peresuhted.

Seda teades heidab Saatan meie ette preesterluse rajale pöördumist hävitavaid ja perekondi lõhkuvaid rahne. Õnneks on Jeesus Kristus ja tema prohvetid seadnud tee äärde ettevaatusele kutsuvad tähised. Need hoiatavad meid järjepidevalt pöördumist hävitava uhkuse14 ja selliste perekonda lõhkuvate pattude eest nagu viha, ahnus ja himustamine.

Mooses andis kaua aega tagasi nõu: „Hoia, et sa ei unusta Jehoovat.”15 Meie kiiretempolises ja meelelahutust täis maailmas on inimesed ikkagi kärmed „[unustama Issandat], … tegema süütegusid ja laskma end kurjast eksiteele juhtida”16.

Sügavam pöördumine ja perekonna tugevdamine

Püsimaks keset kiusatuse kivivaringuid turvaliselt preesterluse teerajal, meenutan ma meile kuut peamist põhimõtet, mis süvendavad pöördumist ja tugevdavad perekondi.

Esiteks palvetamine, mis avab alati ukse jumalikule abile, et „vallutada [Saatan]”17. Iga kord, kui Jeesus hoiatab preesterluse hoidjaid, et nad „[oleks ettevaatlikud], sest Saatan ihkab [neid] sõeluda”, näeb Ta kiusatuse vastase tegevusena ette palvet.18 President Thomas S. Monson on õpetanud: „Kui mõni meist on olnud pikaldane, et panna tähele nõuannet alati palvetada, siis pole sellega alguse tegemiseks paremat tundi kui praegu. … Kõige pikem on inimene põlvili.”19

Teiseks ühendab meid Jumalaga muistsete ja kaasaegsete pühakirjade uurimine. Issand manitses Kiriku liikmeid, et nad „vaadaku ette, kuidas nad [ilmutusi] hoiavad, et nad ei suhtuks neisse kerglaselt ja ei satuks seeläbi süüdimõistmise alla ja ei komistaks ja ei langeks”20. Vältimaks sellist kainestavat süüdimõistmist peaksime lugema usinasti pühakirju, aga ka Kiriku ajakirju ja veebilehti, mis võimaldavad meil Issanda „valitud prohvetilt omaette ja eraviisiliselt nõu saada”21.

Kolmandaks, kui osaleme talitustes vääriliselt, valmistab see meid ette, et võiksime võtta „Püha Vaimu enesele teejuhiks”22. Hoiatades „Vaadake ette, et teid ei petetaks”, lubas Päästja, et meid ei peteta, kui „[otsime] agaralt parimaid [Vaimu] ande”23. Liikmed, kes võtavad igal nädalal vääriliselt sakramenti, on väärt, et „tema Vaim oleks alati nendega”24. Teenides Jumalat templis, võime „saada Püha Vaimu täiuse”25.

Neljandaks, isikliku pöördumise ja peresuhete puhul on äärmiselt tähtis ehe armastus. Kuningas Benjamin õpetas: „Hoiduge, et teie hulgas ei tõuseks tülisid.”26 Ärge iial unustage, et Saatan on „tülide isa”27 ja tahab, et pereliikmed kakleksid ja riidleksid28. Vennad, kui me kellelegi oma peres emotsionaalselt, sõnadega või füüsiliselt haiget teeme või kedagi türanniseerime, jääme preesterluse väest ilma.29 Otsustage oma viha ohjeldada. Pereliikmed peaksid kuulma meie suust õnnistusi, mitte vandumist. Me peaksime mõjutama teisi inimesi veenmise, pikameelsuse, lahkuse, tasaduse, teesklematu armastuse, helduse ja ligimesearmastusega.30

Viiendaks on usu ja perekonna ühtsuse juures tähtis osa kuuletumisel kümnise seadusele. Kuna Saatan kasutab ahnust ja varanduse tagaajamist selleks, et peresid selestiliselt teelt minema pühkida, on Jeesus andnud nõu: „Hoiduge ahnuse eest.”31 Ahnust saab ohjeldada, kui planeerida, kuidas oma sissetulekut kasutada, maksta ausalt kümnist ja heldet paastuannetust, koostada vajalike väljaminekute kohta eelarve, vältida tarbetuid võlgu, säästa tulevasteks vajadusteks ning tulla ajalikes asjades endaga toime. Jumal on andnud meile lubaduse: „Otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!”32

Kuuendaks, kui me järgime täiel määral kõlbelise puhtuse seadust, annab see meile enesekindlust seista „Jumala läheduses”, nii et Püha Vaim on meie „pidev kaaslane”33. Saatan ründab vooruslikkust ja abielu vandesõnade laviiniga. Kui Issand ütles abielurikkujatele hoiatuseks „Vaadaku sellised ette ja parandagu kiiresti meelt”, mõtles Ta selle all mitte ainuüksi füüsilist abielurikkumist, vaid ka sellele eelnevaid himuraid mõtteid.34 Kaasaja prohvetid ja apostlid on rääkinud sageli ja selgesõnaliselt pornograafia nuhtlusest. President Gordon B. Hinckley õpetas: „[Pornograafia] on nagu raevutsev torm, mis hävitab inimesi ja peresid, laastades täielikult kõik, mis oli kord kosutav ja ilus. … Aeg on saabunud, mil igaühel meist, kes on sellega seotud, tuleb end sellest mülkast välja kiskuda.”35 Kui tunnete kiusatust ükskõik mil moel kõlbelise puhtuse seadust rikkuda, võtke eeskuju Egiptuse Joosepist, kes „põgenes ja läks õue”36.

Need kuus peamist põhimõtet aitavad preesterluse hoidjatel jätkata taevasse viivat teed pidi ülespoole liikumist, püsides ohutult isikliku pöördumise ja peresuhete vaimsete turvapiirete vahel. Noored mehed, nendele põhimõtetele kuuletumine valmistab teid ette templilepinguteks, põhimisjoniks ja igaveseks abieluks. Abikaasad ja isad, nende põhimõtete järgi elamine muudab teid vääriliseks juhatama oma kodu õigemeelselt, teenima oma pere vaimse juhina oma naise kui võrdväärse kaaslase kõrval.37 Preesterluse rada on rada, mis on täidetud rõõmuga.

Preesterluse rajale jäämine

Pöördudes tagasi oma noorpõlve kogemuste juurde, meenub mulle, kuidas kord Kaljumägesid ületasime. Möödusime just tähisest „Ettevaatust! Varinguoht!”, kui mu isa märkas kivikesi ja kiviklibu meie ette teele pudenemas. Kiiresti peatas ta auto lähimas peatumiskohas ning meist vuhises mööda üks korvpallisuurune rahn. Isa ootas, kuni kivide sadu lõppes, ja sõitis siis edasi. Isa pidev tähelepanu ja kiire tegutsemine kindlustasid pere turvalise jõudmise sihtkohta.

Vennad, Saatan püüab „hävitada inimeste hingi”38. Kui teie hing on triivimas vaimse kalju äärele, siis pidage kinni, enne kui alla kukute, ja võtke kurss õigele teele.39 Kui tunnete, et teie hing on pigem rusudena kanjoni põhjas kui kõrgel preesterluse rajal, kuna eirasite ettevaatusele manitsevat tähist ja tegite pattu, siis ma tunnistan, et siira meeleparandusega ja Jeesuse Kristuse lepitusohvri väel saab teid üles tõsta ja uuesti Jumala juurde viivale taevateele upitada.40

Jeesus õpetas: „Hoiduge … silmakirjalikkuse eest!”41 Kui te pole vääriline preesterlust kasutama, saage palun kokku oma piiskopiga, kes saab aidata teil meelt parandada. Olgugi et Päästja kinnitab „Vaadake ette ja hoiduge patust”42, võite te ammutada julgust Tema lubadusest: „Mina, Issand, [andestan] teile. … Minge oma teed ja ärge tehke enam pattu.”43

Ma kutsun kõiki poisse ja mehi püsima preesterluse rajal, et sügavamini pöörduda ja tugevdada oma perekonda. Palved, pühakirjad ja talitused süvendavad pöördumist. Armastus, kümnis ja kõlbeline puhtus tugevdavad perekonda. Vältige tragöödiat, pannes tähele vaimseid ettevaatusele manitsevaid märguandeid, mille Jumal ja prohvetid on meie teele asetanud. Püüdke järgida Jeesuse Kristuse täiuslikku eeskuju, kes „oli kiusatustes, kuid ei andnud nendele järele”44.

Ma luban, et kui mehed peavad kinni preesterluse lepingust, kus on öeldud „pange end tähele”45, võime koos oma peredega olla kindlad, et jõuame turvaliselt ja rõõmsalt oma ülendatud sihtkohta selestilises kuningriigis. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.

Näita viiteidPeida viited