Ohita päänavigointi
Lokakuu 2012 | Tarkkailkaa itseänne

Tarkkailkaa itseänne

Lokakuu 2012 Yleiskonferenssi

[Pysykää] pappeuden polulla syventämällä kääntymystänne ja vahvistamalla perhettänne. – – Välttäkää murhenäytelmä tottelemalla hengellisiä varoituskylttejä, joita Jumala ja profeetat asettavat tiemme varrelle.

Kun olin nuorukainen, perheellämme oli tapana ajaa Amerikan Kalliovuorten yli matkallamme isovanhempien luokse. Tie kulki ensin marunapensaikkoja kasvavalla tasamaalla, nousi jyrkille mäntyjen peittämille rinteille ja eteni lopulta haapalehtoihin ja vuoriniityille, missä näkymät jatkuivat lähes silmänkantamattomiin.

Tämä kaunis tie ei kuitenkaan ollut täysin turvallinen. Suuri osa maantiestä oli hakattu jyrkkään vuorenrinteeseen. Matkustajien suojelemiseksi tientekijät olivat asentaneet turvakaiteita ja pystyttäneet kylttejä, joissa luki: ”Varokaa putoavia kiviä.” Huomasimme, että nuo varoitukset olivat todella tarpeen. Kiviä ja kivenlohkareita oli levinnyt pitkin joenuomaa, joka oli kaukana tien alapuolella. Toisinaan näimme kanjonin pohjalla rusentuneita autoja – murheellisena todisteena varomattomista ajajista.

Pappeuden vala ja liitto

Veljet, jokainen teistä on ottanut – tai ottaa pian – vastaan Melkisedekin pappeuden valan ja liiton1. Tuohon liittoon sisältyy loistokas matka, joka alkaa, kun saamme sekä vähäisemmän että korkeamman pappeuden, ja joka etenee, kun pidämme kutsumuksemme kunniassa, ja joka kohoaa yhä korkeammalle kohti Jumalan suurenmoisimpia näköaloja, kunnes me saamme kaiken, mitä Isällä on2.

Tuon selestisen tien viisas suunnittelija on pystyttänyt matkaamme varten varoituskylttejä. Pappeuden vala ja liitto sisältää tämän sielua luotaavan varoituksen: ”Nyt minä annan teille käskyn tarkkailla itseänne.”3

Miksi Jumala sitten käskee meitä tarkkailemaan itseämme? Hän tietää, että Saatana on todellinen olento4, joka yrittää vetää sielumme alas kurjuuden kuiluun5. Jumala tietää myös, että pappeudenhaltijoiden sisimmässä väijyy ”luonnollinen ihminen”6, joka on taipuvainen harhailemaan7. Siksi profeetat kehottavat meitä riisumaan yltämme vanhan minämme8 ja pukemaan Kristuksen yllemme9 uskon, parannuksen, pelastavien toimitusten sekä päivittäisen evankeliumin mukaisen elämän avulla.

Välttäkää murhenäytelmää

Kuka tahansa poika tai mies voidaan vetää alas, kun hän nousee pappeuden polkua, jos hän ei tarkkaile itseään. Oletteko järkyttyneet ja tunteneet syvää surua, kun joku erinomainen nuori mies, äskettäin lähetystyössä palvellut nuorukainen, kunnioitettu pappeusjohtaja tai rakas perheenjäsen on odottamatta pudonnut?

Vanhan testamentin kertomus Daavidista on murheellinen esimerkki haaskatusta pappeuden voimasta. Vaikka tämä profeetta ja kuningas voitti nuoruudessaan Goljatin ja eli vanhurskaasti vuosikymmenten ajan10, hän oli silti hengellisesti haavoittuvainen. Sillä ratkaisevalla hetkellä, kun hän näki katoltaan kauniin Batseban kylpemässä, lähellä ei ollut ketään moraalista hengenpelastajaa huutamassa: ”Varo, Daavid, sinä mieletön!” Hän ei tarkkaillut itseään11 eikä toiminut Hengen kuiskausten mukaan12, mikä johti hänen iankaikkisen perheensä menettämiseen13.

Veljet, jos jopa mahtava Daavid voidaan syöstä korotukseen johtavalta tieltä, kuinka me voimme välttää samankaltaisen kohtalon?

Syvän henkilökohtaisen kääntymyksen ja vahvojen perhesuhteiden muodostama turvakaidekaksikko auttaa pitämään meidät taivaallisella valtatiellä.

Sen tietäen Saatana vierittää kääntymystä murskaavia ja perhettä hajottavia kivenlohkareita tiellemme pappeuden polulla. Onneksi Jeesus Kristus ja Hänen profeettansa ovat pystyttäneet matkan varrelle varoituskylttejä. Ne varoittavat meitä jatkuvasti kääntymyksen murentavasta ylpeydestä14 ja perhettä hajottavista synneistä kuten suuttumus, ahneus ja himo.

Kauan sitten Mooses neuvoi: ”Varokaa unohtamasta Herraa.”15 Nopeatempoisessa ja viihteen kyllästämässä maailmassamme ihmiset ovat yhä nopeita unohtamaan ”Herran Jumalansa, – – tekemään pahaa ja olemaan Paholaisen eksytettävissä”16.

Syventäkää kääntymystä ja vahvistakaa perhettä

Jotta pysyisimme turvallisesti pappeuden polulla kiusauksen kivivyöryjen keskellä, muistutan meitä kuudesta perustavanlaatuisesta periaatteesta, jotka syventävät kääntymystä ja vahvistavat perhettä.

Ensiksi, alati rukoileminen avaa oven jumalalliselle avulle, jotta ”voittaisit Saatanan”17. Aina kun Jeesus kehottaa pappeudenhaltijoita tarkkailemaan itseään, sillä ”Saatana haluaa seuloa [teitä]”, Hän nimeää kiusausten vastaiseksi toiminnaksi rukoilemisen18. Presidentti Thomas S. Monson on opettanut: ”Jos joku meistä on ollut hidas kuulemaan neuvoa rukoilla alati, ei ole parempaa hetkeä aloittaa kuin nyt. – – Ihminen on suurin silloin, kun hän on polvillaan.”19

Toiseksi, muinaisten ja nykyajan pyhien kirjoitusten tutkiminen yhdistää meitä Jumalaan. Herra on varoittanut kirkon jäseniä tarkkaamaan, ”missä arvossa pitävät [profeettoja], ettei niitä pidettäisi köykäisinä ja etteivät he siten joudu tuomion alaisiksi ja kompastu ja kaadu”20. Välttääksemme tämän vakavan tuomion meidän tulisi uutterasti lukea pyhiä kirjoituksia sekä kirkon lehtiä ja internetsivustoja, jotka antavat meille mahdollisuuden saada ”läheisellä ja henkilökohtaisella tavalla ohjausta” Herran valitulta profeetalta21.

Kolmanneksi, toimituksiin osallistuminen kelvollisina valmistaa meitä ottamaan Pyhän Hengen oppaaksemme22. Kun Vapahtaja varoitti: ”Varokaa sen tähden, ettei teitä eksytetä”, Hän lupasi, ettei meitä eksytettäisi, jos me tavoittelemme vakaasti parhaita Hengen lahjoja23. Se, että jäsenet nauttivat kelvollisina sakramentin joka viikko, tekee heidät kelvollisiksi siihen, että ”hänen Henkensä olisi aina heidän kanssansa”24. Temppelipalveluksessa me voimme saada ”Pyhän Hengen täyteyden”25.

Neljänneksi, henkilökohtaisessa kääntymyksessä ja perhesuhteissa keskeistä ovat aidot rakkaudenosoitukset. Kuningas Benjamin opasti: ”Varo, ettei keskuudessasi synny kiistoja.”26 Älkää koskaan unohtako, että Saatana on ”kiistelyn isä”27 ja haluaa perheenjäsenten ”taistelevan ja riitelevän”28. Veljet, jos me kohtelemme emotionaalisesti, sanallisesti tai fyysisesti kaltoin jotakuta perheemme jäsentä tai kiusaamme tai pelottelemme ketään, niin me menetämme pappeuden voiman29. Päättäkää hillitä suuttumus ja viha. Perheenjäsenten pitäisi kuulla suustamme tulevan siunauksia eikä kirouksia. Meidän tulee vaikuttaa muihin vain taivuttelemalla, pitkämielisyydellä, lempeydellä, sävyisyydellä, vilpittömällä rakkaudella, ystävällisyydellä ja kristillisellä rakkaudella.30

Viidenneksi, kymmenysten lain noudattaminen on olennainen osa uskoa ja perheen ykseyttä. Koska Saatana käyttää ahneutta ja omaisuuden tavoittelua keinona suistaa perheitä selestiseltä valtatieltä, Jeesus neuvoi karttamaan ahneutta31. Ahneus pysyy aisoissa, kun suunnittelemme rahankäyttömme, maksamme rehelliset kymmenykset ja runsaat paastouhrit, teemme talousarvion tarpeellisia menoja varten, vältämme tarpeetonta velkaa, säästämme tuleviin tarpeisiin ja tulemme ajallisesti omavaraisiksi. Jumala on luvannut meille: ”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.”32

Kuudenneksi, eläminen täysin siveyden lain mukaan antaa luottamusta seisoa Jumalan edessä Pyhä Henki alati kumppaninamme.33 Saatana hyökkää hyveellisyyttä ja avioliittoa vastaan säädyttömyyden vyöryllä. Kun Herra varoitti, että avionrikkojat ”varokoot – – ja tehkööt parannuksen joutuin”, Hänen määritelmänsä ulottui aviorikoksen fyysisestä tekemisestä sitä edeltäviin himoitseviin ajatuksiin34. Nykyajan profeetat ja apostolit ovat puhuneet usein ja selkeästi pornografian vitsauksesta. Presidentti Gordon B. Hinckley on opettanut: ”[Pornografia] on kuin raivoisa myrsky, joka tuhoaa ihmisiä ja perheitä, turmellen täysin sen, mikä kerran oli tervehenkistä ja kaunista. – – On tullut aika kenen tahansa meistä, joka on sekaantunut sellaiseen, kiskaista itsensä ylös loasta.”35. Jos tunnette kiusausta rikkoa siveyden lakia jollakin tavoin, noudattakaa Egyptin Joosefin esimerkkiä – hän ”pakeni ulos”36.

Nämä kuusi perustavanlaatuista periaatetta auttavat pappeudenhaltijoita jatkamaan ylöspäin taivaallisella valtatiellä turvallisesti henkilökohtaisen kääntymyksen ja perhesuhteiden hengellisten turvakaiteiden suojissa. Nuoret miehet, näiden periaatteiden noudattaminen valmistaa teitä temppelissä solmittaviin liittoihin, kokoaikaiseen lähetystyöpalveluun ja iankaikkiseen avioliittoon. Aviomiehet ja isät, näiden periaatteiden mukaan eläminen tekee teistä kelvollisia johtamaan kotia vanhurskaudessa, palvelemaan perheessänne hengellisenä johtajana vaimonne ollessa tasaveroinen kumppaninne.37 Pappeuden polku on matka, joka on täynnä iloa.

Pysykää pappeuden polulla

Palatakseni takaisin nuorena miehenä saamiini kokemuksiin, muistan erään Kalliovuorten ylityksen. Ohitettuamme ”Varokaa putoavia kiviä” -kyltin isäni huomasi, kuinka edessämme olevalle tielle putosi pikkukiviä ja pieniä kivenmurikoita. Hän jarrutti nopeasti auton lähes pysähdyksiin juuri samalla kun koripallon kokoinen kivi vierähti ohitsemme. Isä odotti, kunnes kivivyöry lakkasi, ennen kuin jatkoi matkaa. Isäni jatkuva tarkkaavaisuus ja välitön toiminta varmistivat, että perheemme pääsi turvallisesti päämääräämme.

Veljet, Saatana pyrkii ”tuhoamaan ihmisten sielut”38. Jos teidän sielunne ajautuu hengellisen jyrkänteen reunalle, pysähtykää nyt ennen kuin putoatte ja ohjatkaa takaisin oikeaan suuntaan39. Jos teistä tuntuu, että teidän sielunne lojuu romuttuneena kanjonin pohjalla sen sijaan että se olisi korkealla pappeuden polulla, koska ette ole piitanneet varoituskylteistä ja olette tehneet syntiä, minä todistan, että vilpittömän parannuksen ja Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin voimasta teidät voidaan nostaa ylös ja palauttaa Jumalan taivaalliselle valtatielle.40

Jeesus opetti: ”Varokaa – – tekopyhyyttä.”41 Jos ette ole kelvollisia harjoittamaan pappeutta, menkää tapaamaan piispaanne. Hän osaa auttaa teitä tekemään parannuksen. Rohkaiskaa mielenne, sillä vaikka Vapahtaja vakuuttaa: ”Pitäkää – – varanne ja pidättäytykää synnistä”42, Hän lupaa myös: ”Minä, Herra, annan anteeksi teille. – – Kulkekaa tietänne, älkääkä enää syntiä tehkö.”43

Kehotan jokaista poikaa ja miestä pysymään pappeuden polulla syventämällä kääntymystänne ja vahvistamalla perhettänne. Rukoukset, pyhät kirjoitukset ja toimitukset syventävät kääntymystä. Rakkaus, kymmenykset ja siveellisyys vahvistavat perhettä. Välttäkää murhenäytelmä tottelemalla hengellisiä varoituskylttejä, joita Jumala ja profeetat asettavat tiemme varrelle. Pyrkikää noudattamaan Jeesuksen Kristuksen täydellistä esimerkkiä. Hän ”kärsi kiusauksia mutta ei langennut niihin”44.

Minä lupaan, että jos miehet pitävät pappeuden liiton ja tarkkailevat itseään45, me ja meidän perheemme voimme olla varmoja siitä, että pääsemme turvallisesti ja iloiten tavoitteeseemme, korotukseen selestisessä valtakunnassa. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Näytä viitteetPiilota viitteet