Saugokitės!

Vyresnysis Antonis D. Perkinsas

Iš Septyniasdešimties


Vyresnysis Antonis D. Perkinsas
Likite kunigystės kelyje gilindami savo atsivertimą ir stiprindami savo šeimą. […] Venkite tragedijos paklusdami dvasiniams „Saugokitės“ ženklams, kuriuos mūsų kelyje įrengė Dievas ir pranašai.

Kai buvau jaunuolis, mūsų šeima važiuodavo mašina per Amerikos Uolėtuosius kalnus aplankyti senelių. Kelias prasidėdavo pelynų lygumose, kildavo stačiais pušimis apaugusiais šlaitais ir galiausiai pasinerdavo į drebulių giraites ir viršukalnių pievas, kur galėdavome matyti nepaprastai toli.

Tačiau tas nuostabus kelias nebuvo visiškai saugus. Didžioji greitkelio dalis buvo iškirsta stačiame kalno šlaite. Siekdami apsaugoti keliautojus kelininkai įrengė atitvarus ir pastatė ženklus su užrašu: „Saugokitės krentančių akmenų.“ Matėme pakankamai priežasčių, kodėl reikėjo tų įspėjimų. Akmenys ir rieduliai buvo išsibarstę palei upės vagą daug žemiau kelio. Kartais kanjono dugne matydavome sudaužytus automobilius, tragiškus priminimus apie vairuotojus, kurie nesisaugojo.

Kunigystės priesaika ir sandora

Broliai, kiekvienas sudarėte arba greitai sudarysite Melchizedeko kunigystės priesaiką ir sandorą1. Ta sandora apima šlovingą kelionę, kuri prasideda gavus mažesniąją ir aukštesniąją kunigystes, veda per pašaukimų išaukštinimą ir nuolatos kyla link didžiausių Dievo perspektyvų, kol gausime „[viską], ką turi… Tėvas“2.

Išmintingasis celestialinio kelio architektas mūsų kelionėje išdėstė įspėjamuosius ženklus. Kunigystės priesaikoje ir sandoroje yra šis sielą tiriantis perspėjimas: „Ir dabar aš jums įsakau: saugokitės.“3

Kodėl Dievas įsako mums saugotis? Jis žino, kad Šėtonas reali būtybė4, kuri siekia mus nutempti į nelaimės prarają5. Dievas taip pat žino, kad kunigystės turėtojo viduje tūnantis „prigimtinis žmogus“6 „linkęs klaidžioti“7. Todėl pranašai kviečia mus „nusivilkti senąjį žmogų“8 ir „apsivilkti Kristumi“9 per tikėjimą, atgailą, gelbstinčias apeigas ir kasdienį gyvenimą pagal Evangeliją.

Venkite tragedijos

Kildamas kunigystės keliu bet kuris berniukas ar vyras gali būti nutemptas žemyn, jeigu bus neatsargus. Ar jūsų nepribloškė ir nenuliūdino nuostabaus vaikino, neseniai grįžusio misionieriaus, gerbiamo kunigystės vadovo arba mylimo šeimos nario netikėtas nuopolis?

Senojo Testamento pasakojimas apie Dovydą – tragiškas kunigystės galios iššvaistymo pavyzdys. Nors jis būdamas jaunas nugalėjo Galijotą ir ištisus dešimtmečius gyveno teisiai10, tas pranašas-karalius vis tiek buvo dvasiškai pažeidžiamas. Tą lemiamą akimirką, kada nuo savo stogo pamatė besimaudančią nuostabią Betšebą, netoliese nestovėjo joks moralės sergėtojas ir nesuriko: „Dovydai, kvaily, saugokis!“ Jo nesugebėjimas apsisaugoti11 ir veikti pagal Dvasios raginimus12 nuvedė prie jo amžinos šeimos netekimo13.

Broliai, jei net galingasis Dovydas galėjo būti nustumtas nuo kelio, vedančio į išaukštinimą, kaip mums išvengti panašaus likimo?

Gilaus atsivertimo ir stiprių šeimos santykių dvigubi atitvarai gali padėti mums keliaujant dangiškuoju greitkeliu.

Tai žinodamas Šėtonas nustumia atsivertimą griaunančius ir šeimą skaldančius riedulius, kad jie kirstų mūsų kunigystės kelią. Laimei, Jėzus Kristus ir Jo pranašai visame kelyje įrengė „Saugokitės“ ženklus. Jie nuolatos įspėja mus apie atsivertimą griaunantį išdidumą14 ir šeimą ardančias nuodėmes, tokias kaip pyktis, godumas ir geidulys.

Labai seniai Mozė patarė: „Žiūrėk, kad neužmirštum Viešpaties.“15 Greito tempo ir pramogų prisotintame mūsų pasaulyje žmonės yra vis dar greiti „pamiršti Viešpatį… elgtis nedorai ir būti nuklaidinami piktojo.“16

Gilinkite atsivertimą ir stiprinkite šeimą

Kad išliktume saugūs kunigystės kelyje per pagundų nuošliaužas, priminsiu mums šešis esminius principus, kurie gilina atsivertimą ir stiprina šeimą.

Pirmas, malda visuomet atveria duris dieviškai pagalbai „nugalėti Šėtoną“17. Kaskart, kai Jėzus įspėja kunigystę turinčiuosius „[saugokitės], nes Šėtonas nori persijoti [jus]“, kovai su pagunda Jis nurodo maldą18. Prezidentas Tomas S. Monsonas mokė: „Jei kuris iš jūsų buvote lėtas paklusti patarimui nuolat melstis, nėra geresnės valandos tai pradėti daryti nei dabar. […] Žmogus niekada nebūna didingesnis nei tuomet, kai jis yra ant kelių.19

Antra, senovinių ir šių laikų šventraščių studijavimas sukuria ryšį su Dievu. Viešpats įspėjo Bažnyčios narius žiūrėti, „kaip jie… priima [pranašus] – kad nepalaikytų menkaverčiu dalyku ir dėl to nepapultų į pasmerkimą, ir nesukluptų, ir negriūtų“20. Kad išvengtume tokio rimto pasmerkimo, turime uoliai skaityti Raštus, taip pat Bažnyčios žurnalus ir internetinius puslapius, kurie įgalina mus „gauti labai asmeniškus patarimus iš [Viešpaties] išrinkto pranašo“.21

Trečia, vertai dalyvaudami apeigose pasiruošiame „[pasitelkti] Šventąją Dvasią savo vadovu“22. Kai Gelbėtojas įspėjo: „Saugokitės, kad nebūtumėte apgauti“, Jis pažadėjo, kad nebūsime apgauti, jeigu uoliai sieksime geriausių Dvasios dovanų.23 Vertai priimdami sakramentą kiekvieną savaitę nariai pasiruošia, kad „Jo Dvasia visuomet būtų su jais“24. Garbindami šventykloje galime „[įgyti] Šventosios Dvasios pilnatvę“25.

Ketvirta, nuoširdžios meilės rodymas yra asmeninio atsivertimo ir šeimos santykių šerdis. Karalius Benjaminas nurodė: „Saugokitės, kad nekiltų ginčų tarp jūsų.“26 Niekada nepamirškite, kad Šėtonas yra „nesutarimo tėvas“27 ir siekia, kad šeimos nariai „peštųsi ir kivirčytųsi“28. Broliai, jeigu mes emociškai, žodžiu ar fiziškai užgauname bet kurį savo šeimos narį, ar nuskriaudžiame bet kurį žmogų, tuomet netenkame kunigystės galios29. Pasirinkite suvaldyti pyktį. Šeimos nariai iš mūsų lūpų turi išgirsti palaiminimus, o ne prakeiksmus. Turime paveikti kitus tik įtikinimu, didžiu kantrumu, gerumu, romumu, nevaidmainiška meile, maloningumu ir tikrąja meile.30

Penkta, paklusimas dešimtinės įstatymui yra svarbi tikėjimo ir šeimos vienybės dalis. Kadangi Šėtonas pasitelkia godumą ir turtų siekimą, kad nušluotų šeimas nuo celestialinio greitkelio, Jėzus patarė: „Saugokitės… godumo.“31 Godumas suvaržomas, kada numatome pajamas, sąžiningai mokame dešimtinę, dosniai aukojame atnašas, planuojame reikalingas išlaidas, vengiame nereikalingų skolų, taupome ateities poreikiams ir tampame materialiai savarankiški. Dievas pažada mums: „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.“32

Šešta, visiškas skaistybės įstatymo laikymasis suteikia pasitikėjimo stovėti „Dievo akivaizdoje“ ir turėti Šventąją Dvasią kaip „nuolatinę bendražygę“33. Šėtonas puola dorybę ir santuoką nepadorumo lavina. Kada Viešpats įspėjo svetimautojus saugotis ir skubiai atgailauti, Jo apibrėžimas išsiplėtė nuo fizinio svetimavimo veiksmo iki pirmiau einančių geidulingų minčių.34 Šiuolaikiniai pranašai ir apaštalai dažnai kalba ir aiškiai pasisako apie pornografijos marą. Prezidentas Gordonas B. Hinklis mokė: „[Pornografija] – tarytum siaučianti audra, griaunanti asmenis ir šeimas, paversdama griuvėsiais tai, kas kadaise buvo vientisa ir gražu. […] Atėjo laikas bet kuriam iš mūsų, kuris taip elgiasi, išlipti iš to liūno.“35 Jeigu esate gundomi bet kuria forma nusižengti skaistybės įstatymui, sekite Juozapo iš Egipto pavyzdžiu, kuris „ištrūko ir išbėgo laukan“36.

Šie šeši esminiai principai padeda kunigystės turėtojams toliau saugiai keliauti dangišku greitkeliu tarp dvasinių asmeninio atsivertimo ir šeimos ryšių atitvarų. Vaikinai, tų principų laikymasis paruoš jus šventyklos sandoroms, tarnavimui nuolatinėje misijoje ir amžinajai santuokai. Vyrai ir tėvai, laikydamiesi šių principų pasiruošite teisiai pirmininkauti namuose, tarnauti savo šeimos dvasiniu vadovu su savo žmona kaip lygiateise partnere37. Kunigystės kelias, tai džiaugsmo kupina kelionė.

Likite kunigystės kelyje

Grįždamas prie savo jaunystės patyrimų, prisimenu vieną kelionę per Uolėtuosius kalnus. Pravažiavęs ženklą „Saugokitės krentančių akmenų“ mano tėvas pastebėjo prieš mus ant kelio dangos krentantį žvirgždą ir mažus akmenis. Jis staiga sulėtino greitį, beveik sustabdė mašiną ir priešais mus praskriejo krepšinio kamuolio dydžio riedulys. Tėtis prieš važiuodamas palaukė, kol nuošliauža liausis. Mano tėvo nuolatinis dėmesys ir nedelsiami veiksmai užtikrino, kad mūsų šeima saugiai pasiektų galutinį savo kelionės tikslą.

Broliai, Šėtonas siekia „sunaikinti žmonių sielas“38. Jeigu jūsų siela nuklydo prie dvasinio skardžio krašto, sustokite dabar, kol dar nenukritote, ir pasukite atgal į kelią.39 Jeigu jaučiate, kad jūsų siela, užuot buvusi aukštai kunigystės kelyje, guli sužalota kanjono dugne, nes jūs ignoravote ženklus „Saugokitės“ ir nusidėjote, liudiju, kad per nuoširdžią atgailą ir Jėzaus Kristaus apmokančiosios aukos galią galite būti pakylėti ir sugrąžinti į Dievo dangišką greitkelį.40

Jėzus mokė: „Saugokitės… veidmainystės.“41 Jeigu nesate verti naudoti kunigystę, prašyčiau susitikti su savo vyskupu, kuris gali padėti jums atgailauti. Įgykite drąsos, nes Gelbėtojas ne tik sako: „Saugokitės ir susilaikykite nuo nuodėmės“42, Jis taip pat pažada: „Aš, Viešpats, jums atleidžiu. […] Eikite savo keliais ir daugiau nebenusidėkite.“43

Kviečiu kiekvieną vaikiną ir vyrą: likite kunigystės kelyje gilindami savo atsivertimą ir stiprindami savo šeimą. Maldos, Raštai ir apeigos gilina atsivertimą. Meilė, dešimtinė ir skaistybė stiprina šeimą. Venkite tragedijos paklusdami dvasiniams „Saugokitės“ ženklams, kuriuos mūsų kelyje įrengė Dievas ir pranašai. Stenkitės laikytis tobulo Jėzaus Kristaus pavyzdžio, kuris „kentėjo gundymus, bet nekreipė į juos dėmesio“44.

Pažadu, jeigu vyrai laikysis kunigystės sandoros ir saugosis45, jie ir jų šeimos galės būti užtikrintos, kad saugiai ir džiugiai pasieks savo išaukštintą kelionės tikslą celestialinėje karalystėje. Tai liudiju šventu Jėzaus Kristaus vardu, amen.

Rodyti nuorodas

 1.  

  1. Žr. Doktrinos ir Sandorų 84:33–44.

 2.  

  2.  Doktrinos ir Sandorų 84:38.

 3.  

  3.  Doktrinos ir Sandorų 84:43.

 4.  

  4. Žr. Džozefas Smitas–Istorija 1:16; t. p. žr. Mozės 1:12–22.

 5.  

  5. Žr. Helamano 5:12; t. p. žr. 2 Nefio 1:13; Helamano 7:16.

 6.  

  6.  Mozijo 3:19; t. p. žr. 1 Korintiečiams 2:14.

 7.  

  7. „Come, Thou Fount of Every Blessing,“ Hymns (1948), no. 70.

 8.  

  8. Žr. Kolosiečiams 3:8–10; t. p. žr. Efeziečiams 4:22–24.

 9.  

  9.  Galatams 3:27; t. p. žr. Romiečiams 13:14.

 10.  

  10. Žr. 1 Samuelio 13:14; 17:45–47 .

 11.  

  11. Žr. 2 Samuelio 11:1–17.

 12.  

  12. „Jūs nepadarysite didelių klaidų prieš tai neįspėti Dvasios“ (Boidas K. Pakeris, „Patarimai jaunimui“, 2011 m. spalio mėn. visuotinės konferencijos medžiaga).

 13.  

  13. Žr. Doktrinos ir Sandorų 132:39; t. p. žr. Raštų rodyklė, „Dovydas“.

 14.  

  14. Žr. Doktrinos ir Sandorų 23:1; 25:14; 38:39; t. p. žr. Ezra Taft Benson, „Beware of Pride,“ Ensign, May 1989, p. 4–7.

 15.  

  15.  Pakartoto įstatymo 6:12; t. p. žr. Pakartoto įstatymo 8:11–19.

 16.  

  16.  Almos 46:8.

 17.  

  17.  Doktrinos ir Sandorų 10:5.

 18.  

  18. Žr. Doktrinos ir Sandorų 52:12–15; t. p. žr. Luko 22:31–32; Almos 37:15–17; 3 Nefio 18:18–19.

 19.  

  19. Thomas S. Monson, „Come unto Him in Prayer and Faith,“ Liahona, Mar. 2009, 4; Ensign, Mar. 2009, p. 6.

 20.  

  20.  Doktrinos ir Sandorų 90:5; t. p. žr. Doktrinos ir Sandorų 41:1, 12.

 21.  

  21. Gordon B. Hinckley, „Faith: The Essence of True Religion,“ Ensign, Nov. 1981, 5.

 22.  

  22.  Doktrinos ir Sandorų 45:57.

 23.  

  23.  Doktrinos ir Sandorų 46:8; t. p. žr. Efeziečiams 4:14; Doktrinos ir Sandorų 52:14–16; Kolosiečiams 2:8.

 24.  

  24.  Moronio 4:3; Doktrinos ir Sandorų 20:77; t. p. žr. 3 Nefio 18:1–11.

 25.  

  25.  Doktrinos ir Sandorų 109:15.

 26.  

  26.  Mozijo 2:32.

 27.  

  27. Žr. 3 Nefio 11:29–30.

 28.  

  28.  Mozijo 4:14.

 29.  

  29. Žr. Doktrinos ir Sandorų 121:36–37; t. p. žr. Doktrinos ir Sandorų 63:61–63.

 30.  

  30. Žr. Doktrinos ir Sandorų 121:41–45.

 31.  

  31.  Luko 12:15; t. p. žr. Doktrinos ir Sandorų 38:39.

 32.  

  32.  Mato 6:33; t. p. žr. 3 Nefio 13:33.

 33.  

  33.  Doktrinos ir Sandorų 121:45–46; t. p. žr. Doktrinos ir Sandorų 67:11; Mozės 1:11.

 34.  

  34. Žr. Doktrinos ir Sandorų 63:14–16; t. p. žr. Mato 5:27–28; 3 Nefio 12:27–30.

 35.  

  35. Gordon B. Hinckley, „A Tragic Evil among Us,“ Liahona ir Ensign, Nov. 2004, 59, 62; t. p. žr. Dallin H. Oaks, „Pornography,“ Liahona ir Ensign, May 2005, 87–90; Jeffrey R. Holland, „Place No More for the Enemy of My Soul,“ Liahona ir Ensign, May 2010, p. 44–46.

 36.  

  36.  Pradžios 39:12.

 37.  

  37. Žr. Handbook 2: Administering the Church (2010), 2.3.

 38.  

  38.  Doktrinos ir Sandorų 10:27; t. p. žr. 1 Petro 5:8.

 39.  

  39. Žr. Doktrinos ir Sandorų 3:9–10; 1 Korintiečiams 10:12–13; 2 Petro 3:17.

 40.  

  40. Žr. Almos 13:27–29; Doktrinos ir Sandorų 109:21.

 41.  

  41.  Luko 12:1; t. p. žr. Doktrinos ir Sandorų 50:6–9.

 42.  

  42.  Doktrinos ir Sandorų 82:2.

 43.  

  43.  Doktrinos ir Sandorų 82:1, 7 .

 44.  

  44.  Doktrinos ir Sandorų 20:22; t. p. žr. Hebrajams 2:17–18; 4:14–16.

 45.  

  45.  Doktrinos ir Sandorų 84:43; t. p. žr. Pakartoto įstatymo 4:9; Mozijo 4:29–30.